Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Організація

Організація бухгалтерського обліку 

Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу

23.11.2009

Сопко В., Завгородній В.

Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 260 с.; іл.

У підручнику бухгалтерський облік, контроль та аналіз розглядаються як об'єкти організації за умов сучасного розвитку економіки України. Докладно висвітлюються відповідні предмет і метод, особливості технології облікового, контрольного і аналітичного процесів, питання організації праці, а також забезпечення (нормативно-правове, організаційне, інформаційне, технічне, ергономічне і т. ін.) процесів обліку, контролю та аналізу як функцій управління в разі автоматизованої обробки інформації.

 

Читати далі »

Форми організації бухгалтерського обліку

07.03.2008

В процесі розвитку господарських процесів перед окремими суб'єктами підприємницької діяльності виникла задача створення облікового процесу, який надав би можливість на певних носіях фіксувати інформацію про економічні процеси та користуватись нею для задоволення своїх чи потреб інших осіб, які вступають із підприємством у економічні відносини.
До таких внутрішніх потреб можна віднести перш за все потребу у інформації про розмір реалізації продукції, понесених витрат та отриманих прибутків. Крім того, при залученні найнятого персоналу досить важливою є інформація про наявність та рух цінностей, що належать підприємству та використовуються у його господарській діяльності в розрізі матеріально-відповідальних осіб. Не останню роль для раціональної організації господарського процесу відіграє інформація про стан взаєморозрахунків із окремими працівниками по оплаті праці, із підзвітними особами, із постачальниками, покупцями, власниками Підприємства, бюджетом і т.п. Підприємство зобов'язане формувати податкову, фінансову та статистичну звітність, видавати на вимогу зовнішніх осіб різні довідки, для чого теж слід акумулювати необхідну інформацію.

 

Читати далі »

Наказ та Положення про облікову політику

30.11.2010

Зразок Наказу та Положення про облікову політику

 

Читати далі »

Как запущенный бухгалтерский учет поставил молодую и перспективную компанию перед реальной угрозой банкротства

17.07.2008

Некий молодой человек Сергей Долватовский отличался характером весьма предприимчивым. В неполных двадцать пять он, как субъект предпринимательской деятельности, уже вовсю трудился на бурно растущем рынке недвижимости одного провинциального городка. Так, покупая и продавая квартирки, сколотил приличный, по провинциальным меркам, капитал. Поняв, что бизнес вырос из "штанишек" СПД, Сергей пришел к логичному выводу - пора создавать собственную компанию.


Зарегистрировав общество с ограниченной ответственностью, стал, таким образом, солидным бизнесменом. Стоит заметить, что бизнес не требовал особой бумажной волокиты, связанной с бухгалтерским учетом, поскольку не предполагал движения большого объема товарно-материальных ценностей. Поэтому наш руководитель, несмотря на приличный оборот компании, обходился услугами одного опытного бухгалтера. Позже он продолжил экспансию не абы куда, а в столицу. Естественно, встал вопрос, а как быть с бухгалтерским учетом на новом месте?

 

Читати далі »

Щодо термінів зберігання та знищення податкової і бухгалтерської документації приватними підприємцями

11.03.2009

Знищення документів, термін зберігання яких минув та які не підлягають обов'язковій передачі до архіву, повинно відбуватись за погодженням з державними архівними установами. Документи, які не мають певної історичної цінності та постійного терміну зберігання, підприємець має право знищити, але з дотриманням установленої законодавством процедури, а саме: скласти акт на знищення документів та погодити його із відповідною архівною установою.

 

Читати далі »

Щодо організації бухгалтерського обліку на підприємстві

04.06.2009

если в структуре предприятия количество работников бухгалтерской службы отличается от рассчитанного с использованием указанных нормативов, то это может быть основанием для руководителя бухгалтерской службы (главного бухгалтера) предприятия обратиться к собственнику (собственникам) или уполномоченному органу (должностному лицу) предприятия, к компетенции которых в соответствии с Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" и учредительными документами относится вопрос организации бухгалтерского учета на предприятии, с предложением об изменении соответствующей численности.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах

08.12.2009

Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах розроблено з метою встановлення єдиних правил і методологічних принципів організації ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарства

 

Читати далі »

"БАБА ЯГА ПРОТИВ" або Щодо адміністративної відповідальності особи, яка виконує функції бухгалтера на підставі ЦПД

22.01.2010

Налоговая считает что:

Если лицо, исполняющее обязанности бухгалтера (по гражданско-правовому соглашению, доверенности или на основании иной сделки), уполномочено осуществлять функции специалиста по бухгалтерскому учету, о чем издан соответствующий приказ руководителя предприятия, оно привлекается к административной ответственности на общих основаниях.

А Госкомстат не согласен, и говорит вот что:

Поскольку статья 1863 Кодекса предусматривает ответственность именно должностных лиц и граждан - субъектов предпринимательской деятельности за непредставление органам государственной статистики данных для проведения государственных статистических наблюдений или представление их недостоверными, не в полном объеме, не по форме, предусмотренной отчетно-статистической документацией, или с опозданием, необеспечение надлежащего состояния первичного учета, то на предприятии, где бухгалтер работает и ведет бухгалтерский учет по гражданско-правовому договору, ответственность несет собственник или уполномоченный орган (должностное лицо), осуществляющий руководство предприятием в соответствии с законодательством и учредительными документами.

Возникает логичный вопрос: если государственные органы не могут прийти к согласию в одном и том же вопросе, зачем нам такие госорганы, которые не помогают, а мешают работать?

 

Читати далі »

Относительно квалификационных требований к бухгалтеру

04.03.2010

Лица, не имеющие соответствующего образования или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но имеющие достаточный практический опыт и успешно исполняющие в полном объеме возложенные на них задачи и обязанности, могут быть в порядке исключения оставлены на занимаемой должности или назначены на соответствующие должности по рекомендации аттестационной комиссии.

 

Читати далі »

Щодо можливості наявності у штаті підприємства посади головного бухгалтера без утворення бухгалтерської служби

06.07.2010

Абзацем первым подпункта 7.9 пункта 7 Порядка учета плательщиков налогов, сборов (обязательных платежей), утвержденного приказом Государственной налоговой администрации Украины от 19 февраля 1998 года N 80, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 14 декабря 1998 года за N 791/3231, предусмотрено, что сведения об ответственных за налоговый учет лиц юридического лица или обособленного подразделения - руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера, если для обеспечения ведения бухгалтерского учета по штату плательщика налогов предусмотрена только одна должность бухгалтера без образования бухгалтерской службы во главе с главным бухгалтером) вносятся или изменяются органом государственной налоговой службы в Едином банке данных юридических лиц.

Учитывая вышеизложенное, предприятие для обеспечения ведения бухгалтерского учета может вводить в свой штат должность бухгалтера или создавать бухгалтерскую службу во главе с главным бухгалтером.

Читати далі »

Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи

07.02.2011

Типове положення визначає завдання та функціональні обов'язки бухгалтерської служби бюджетної установи, повноваження її керівника - головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.

Читати далі »

Экономический эффект от внедрения 1С: технология необходима, но не достаточна

05.12.2011

Важно понимать: для того, чтобы получить выгоду, технология необходима, но не достаточна.

Изменения нужно вносить не в компьютеры, сети и программы, а в первую очередь в головы людей: их систему мышления, подходы к решению текущих задач, добиваться стремления к повышению эффективности. Ведь при внедрении информационной системы меняются бизнес-процессы, которые происходят на предприятии.

Если не уделить должного внимания организационным изменениям, то информационная система неизбежно вступит в конфликт со старыми правилами работы.

Читати далі »

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

07.02.2015

Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Читати далі »