Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Організація »

Форми організації бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
07.03.2008

В процесі розвитку господарських процесів перед окремими суб'єктами підприємницької діяльності виникла задача створення облікового процесу, який надав би можливість на певних носіях фіксувати інформацію про економічні процеси та користуватись нею для задоволення своїх чи потреб інших осіб, які вступають із підприємством у економічні відносини.

До таких внутрішніх потреб можна віднести перш за все потребу у інформації про розмір реалізації продукції, понесених витрат та отриманих прибутків. Крім того, при залученні найнятого персоналу досить важливою є інформація про наявність та рух цінностей, що належать підприємству та використовуються у його господарській діяльності в розрізі матеріально-відповідальних осіб. Не останню роль для раціональної організації господарського процесу відіграє інформація про стан взаєморозрахунків із окремими працівниками по оплаті праці, із підзвітними особами, із постачальниками, покупцями, власниками Підприємства, бюджетом і т.п. Підприємство зобов'язане формувати податкову, фінансову та статистичну звітність, видавати на вимогу зовнішніх осіб різні довідки, для чого теж слід акумулювати необхідну інформацію.

До зовнішніх потреб у інформації про економічні процеси належить потреба потенційних інвесторів та кредиторів у інформації про наявне фінансове становище та його тенденції. В даному випадку інвесторів більше цікавить спроможність підприємства отримувати оптимальні прибутки за помірного ризику, а кредиторів більше здатність вчасно повернути позичені грошові кошти. Важливим зовнішнім споживачем облікової інформації є контролюючі державні органи, які перевіряють дотримання підприємством вимог чинного законодавства щодо сплати податків, готівкового обігу, правильності складання та своєчасності подання фінансової та статистичної звітності, дотримання законодавства про працю, про обіг цінних паперів і т.п. Зовнішнім споживачем інформації є, крім того, учасники підприємства. Вони контролюють діяльність дирекції щодо дотримання вимог установчих документів. Зовнішніми користувачами можуть виступати також партнери, яким за умовами договору може бути надано право здійснювати контроль діяльності підприємства стосовно дотримання та виконання ним договірних зобов'язань.

Інформація, що фіксується в процесі обліку має досить важливе значення як для підприємства, так і для ряду зовнішніх користувачів.  Для повного задоволення потреб всіх користувачів облікової інформації дуже важливо оптимально організувати процеси її накопичення та зчитування. 

Джерелом облікової інформації є первинний документ, що формується або зовнішньою особою, або самим підприємством, містить інформацію про господарську, фінансову, розрахункову чи облікову дію та подається у грошовому виразі. На підставі первинних документів після класифікації інформації про економічні процеси по окремих бухгалтерських рахунках формуються проводки у вигляді запису в дебет одного рахунку та в кредит іншого. Облік здійснюється синтетично (запис по певних рахунках (класифікаторах) в залежності від виду економічної операції) та аналітично (в розрізі окремих об'єктів, інформація про які вимагає повного та ретельного обліку). Проводки та інформація про окремі об'єкти аналітичного обліку заносяться у регістри бухгалтерського обліку. Далі на базі регістрів формуються зведені облікові документи, які містить інформацію про кореспонденцію між рахунками бухгалтерського обліку та (або) про динаміку об'єктів аналітичного обліку. Зведені облікові документи є носіями узагальненої інформації. Як правило, вони використовується для формування фінансової, статистичної та податкової звітності.

Суть облікового процесу заключається в тому, що на підставі первинних документів інформація про економічні процеси класифікується, фіксується в регістрах бухгалтерського обліку та узагальнюється для користувачів у зведених облікових документах. Обліковий процес має бути зручним в роботі, ефективним та недорогим. Що стосується вітчизняної практики організації бухгалтерського обліку, то можна назвати три його основних види: меморіально-ордерний, журнально-ордерний та автоматизований.

 

Меморіально-ордерна форма організації бухгалтерського обліку

Класичною формою організації облікового процесу вважається меморіально-ордерна. За даною формою синтетичний та аналітичний облік ведеться окремо, для першого використовуються книги, а для другого картки.

Синтетичний облік здійснюється наступним чином. По кожній економічній операції, що представлена первинним документом, робиться проводка та складається меморіальний ордер, в якому вказується його номер, дата проводки, зміст операції, номер первинного документу (в окремих випадках меморіальний ордер складається прямо на первинному документі), номери бухгалтерських рахунків, по яким робляться записи в дебет та кредит, та суму операції в грошовому виразі. По окремих первинних документах може формуватися декілька проводок, в такому випадку, якщо вони кореспондують з одним рахунком (наприклад, виписка банку про рух коштів підприємства протягом дня), всі проводки фіксуються у одному меморіальному ордері.

Інформація стосовно номеру, дати та суми меморіального ордеру заноситься в реєстраційний журнал. Меморіальний ордер є документом, який містить повну інформацію про бухгалтерську проводку. Після реєстрації, по кожному меморіальному ордері робиться запис в головну книгу. Головна книга є регістром бухгалтерського обліку та побудована таким чином, що в ній для кожного бухгалтерського рахунку відкривається окремий лист. Лист формується за шаховим принципом і містить стовбці для записів сум проводок в дебет та в кредит кореспондуючих рахунків. По кожній стрічці робиться запис про окремий меморіальний ордер. Будова головної книги така, що по кожному меморіальному ордеру робиться, як мінімум, два записи, один в лист бухгалтерського рахунку, що дебетується, а другий в лист, що кредитується.  

Після закінчення звітного періоду по кожному листу головної книги підраховують обороти по дебету та кредиту бухгалтерських рахунків та формують оборотну відомість, що є зведеним обліковим документом. У оборотній відомості для кожного бухгалтерського рахунку відведена окрема стрічка, в якій вказується сальдо по рахунку на початок звітного періоду, оборот по дебету та кредиту, сальдо на кінець звітного періоду.

Листи головної книги побудовані таким чином, що за будь-який період можна отримати повну інформацію про кореспонденцію бухгалтерських рахунків та сформувати шахову відомість, яка теж є зведеним обліковим документом. У шаховій відомості для кожного бухгалтерського рахунку відведена стрічка та стовпчик. У горизонтальних стрічках відображається інформація про дебетові обороти рахунку в кореспонденції із записами в кредит окремих рахунків, і навпаки, у вертикальних стовпчиках відображається інформація про кредитові обороти рахунку в кореспонденції із записами в дебет окремих рахунках. Будова шахової відомості така, що в кожному полі (комірці) відображена інформація про кореспонденцію по дебету рахунку, що знаходиться в стрічці поля, в кредит рахунку, що знаходиться в стовпчику поля.

Аналітичний облік при меморіально-ордерній організації ведеться, як правило у картках, а касових операцій у касовій книзі. На кожен об'єкт аналітичного обліку заводиться окрема картка (аркуш у касовій книзі), в яку (який) на підставі первинних документів, доданих до меморіального ордера, заноситься інформація про рух об'єкту аналітичного обліку. В кінці місяця розраховують обороти по кожному  об'єкту та складають оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках, по яких ведеться аналітичний облік. Оборотно-сальдова відомість по рахунку є зведеним обліковим документом та нагадує оборотно-сальдову відомість з тією лиш різницею, що в її стрічки заноситься інформація не по бухгалтерських рахунках, а по об'єктах аналітичного обліку. По завершенні місяця згорнуті обороти та кінцеве сальдо по кожній оборотно-сальдовій відомості по рахунку звіряються із інформацією по відповідних бухгалтерських рахунках, взятою із оборотно-сальдової відомості. Цим підтверджується єдність синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку.    

Для отримання деталізованої інформації із бухгалтерському обліку при використанні меморіально-ордерної форми слід рухатись у зворотному напрямку до напрямку формування зведених облікових документів. Коли потрібно знайти первинний документ, по якому зроблено синтетичний запис, необхідно, по-перше, використовуючи дані оборотно-сальдової відомості визначитись який бухгалтерський рахунок слід аналізувати, по-друге, у аркуші відповідного рахунку у головній книзі виявити реквізити шуканого меморіального ордеру і, по-третє, знайти первинний документ, на підставі якого сформовано меморіальний ордер. Подібно слід рухатись, коли вивчається об'єкт аналітичного обліку. По-перше, потрібно на базі оборотно-сальдової відомості встановити бухгалтерський рахунок, що має вивчатись, по-друге використовуючи дані оборотно-сальдової відомості по вибраному рахунку визначитись який об'єкт слід аналізувати, по-третє, у відповідній картці виявити реквізити шуканого меморіального ордеру і, по-третє, знайти первинний документ, на підставі якого сформовано меморіальний ордер.

Меморіально-ордерна форма свого часу відповідала вимогам, поставленим до бухгалтерського обліку. Вона вдало поєднує синтетичний та аналітичний облік і є досить прозорою для користувачів. Найбільшим недоліком її є велика трудомісткість при формуванні головної книги та веденні аналітичного обліку. Крім того, бухгалтерські, податкові та статистичні вимоги потребують проведення значної кількості бухгалтерських вибірок. З розвитком та ускладненням економічних процесів використання меморіально-ордерної форми організації бухгалтерського обліку у її чистому вигляді стало практично неможливим.

 

Журнально-ордерна форма організації бухгалтерського обліку

Використання журнально-ордерної форми організації бухгалтерського обліку регламентується Інструкцією про використання єдиної журнально-ордерної форми рахівництва, затвердженої листом від 08.03.60 № 63 Міністерства фінансів СРСР. Дана форма на відміну від меморіально-ордерної є менш трудомісткою та спрямована на групування облікової інформації з метою здійснення контролю над ресурсами та на задоволення вимог до бухгалтерської звітності.

Свого часу журнально-ордерна форма організації досить успішно справлялась із вимогами, поставленими перед бухгалтерськими службами. Основною її відмінністю від меморіально-ордерної є те, що в ній для кожного первинного документу не формується окремий ордер, а  записи здійснюються протягом місяця в єдиний журнал для однотипних операцій. Журнал-ордера для окремих груп операцій є стандартизованими і побудовані таким чином, що передбачають збір аналітичної інформації в розрізі показників, необхідних для формування бухгалтерської звітності. Така особливість сприяє тому, що в кінці місяця бухгалтерія не робить додаткових вибірок.

Журнал-ордер формується, як правило, записами по кредиту одного або групи однотипних синтетичних рахунків в дебет кореспондуючих з ними рахунків бухгалтерського обліку. Це сприяє кращому контролю за використанням ресурсів та формуванням фондів на підприємстві. У зв'язку з використанням здебільшого журнал-ордерів для облікових записів по групі взаємопов'язаних рахунків, загальна кількість журнал-ордерів значно менша за кількість всіх передбачених планом бухгалтерських рахунків. Це приводить до скорочення облікової роботи.

Записи у журнал-ордерах здійснюються в розрізі типової кореспонденції синтетичних рахунків та аналітичних показників. В окремих випадках журнал-ордера групують не лише інформацію про записи в кредит визначених бухгалтерських рахунків, але і їх дебетові обороти. Це, як правило, використовується для синтетичних рахунків грошових коштів, розрахунків по них  і пояснюється важливістю їх облікової інформації.       

Для обліку можуть використовуватися також допоміжні відомості. Коли необхідні аналітичні показники важко відобразити безпосередньо в журнал-ордерах, то групування даних із первинних документів здійснюється у відомостях, з яких результати переносяться потім в журнал-ордера. Крім того, з метою забезпечення раціональної техніки узагальнення та групування деяких облікових даних, крім вказаних регістрів, можуть використовуватись спеціальні робочі таблиці.

  Перехід на сторінку:
[1] 2 3
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Коментарі (2)

 • Librarian

  18.01.2009, 21:45

  to Руслан:
  Раджу ознайомитися з наступними документами:
  - Лист ДПА від 25.03.99 р. N 4419/7/15-1117 "Щодо порядку ведення книги обліку доходів та витрат господарських операцій суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які застосовують спрощену систему оподаткування"
  - Наказ МФУ від 25 червня 2003 року N 422 "Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами"
  Сподіваюсь, після ознайомлення з цими документами Ви зможете вирішити, як організувати облік.

 • rzhakupov

  16.01.2009, 00:29

  Було б цікаво прочитати про реальну організацію бухгалтерського обліку за спрощеною системою, для підприємства з трьох робітників, що надає послуги і працює на єдиному податку без ПДВ.

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.