Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Організація »

Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах

Надрукувати документ
08.12.2009

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 2 липня 2001 р. N 189 

 

Регістри простої та спрощеної форми бухгалтерського обліку, які застосовуються в селянських (фермерських) господарствах

N форми регістру 

Назва регістру 

1. 

Опис майна 

2. 

Баланс 

3. 

Книга обліку доходів та витрат 

4. 

Журнал реєстрації господарських операцій 

5. 

Відомість обліку основних засобів та нарахування амортизації 

6. 

Відомість обліку розрахунків 

7. 

Відомість обліку витрат виробництва 

8. 

Журнал-Головна 

 

 

Начальник Управління
організації і методології бухгалтерського
обліку та фінансової звітності 

 
 
Л. І. Лавріненко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 2 липня 2001 р. N 189 

 

 

 

 

Селянське (фермерське) господарство ______________________________

Опис майна

на ___ _________ 200_ р.

N
п/п 

Найменування 

Одиниця виміру 

Кількість 

Первісна вартість 

Знос 

Залишкова вартість 

 

Основні засоби 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

Матеріали 

 

 

 

Х 

Х 

 

Разом 

 

 

 

Х 

Х 

 

Гроші 

 

 

 

Х 

Х 

 

Разом 

 

 

 

Х 

Х 

 

Заборгованість господарству 

 

 

 

Х 

Х 

 

Разом 

 

 

 

Х 

Х 

 

Всього 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість господарства 

 

 

 

Х 

Х 

 

Разом 

 

 

 

Х 

Х 

 

 

Голова селянського (фермерського) господарства 

____________
(підпис) 

______________
П. І. Б. 

Дата "___" ____________ 200_ р. 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 2 липня 2001 р. N 189 

 

 

 

 

 

 

Селянське (фермерське)
господарство ____________________________________________________

Баланс

за _________________ 200_ р.

Форма N 1-м (скорочена) 

 

Актив 

Код рядка 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

I. Необоротні активи 

 

 

 

Основні засоби: 

 

 

 

залишкова вартість 

030 

 

 

первісна вартість 

031 

 

 

Знос 

032 

 

 

Усього за розділом I 

080 

 

 

II. Оборотні активи 

 

 

 

Виробничі запаси 

100 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Господарству: 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість 

160 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

 

 

 

в національній валюті 

230 

 

 

Інші оборотні активи 

250 

 

 

Усього, за розділом II 

260 

 

 

Баланс 

280 

 

 

Пасив 

Код рядка 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

I. Власний капітал 

 

 

 

Власний капітал (статутний капітал) 

300 

 

 

Короткострокові кредити банків 

500 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Господарства 

530 

 

 

Інші поточні зобов'язання 

610 

 

 

Баланс 

640 

 

 

 

 

Голова селянського (фермерського) господарства 

____________
(підпис) 

______________
П. І. Б. 

Дата "___" ____________ 200_ р. 

 

 

 

Примітка. В формі балансу N 1-м (скорочена) приведені статті, найбільш вживані в селянських (фермерських) господарствах.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 2 липня 2001 р. N 189 

 

КНИГА
обліку доходів та витрат

за _________________________ 200_ р.
період
селянське (фермерське) господарство
_________________________________________
_________________________________________
повна назва

(ліва сторона)

N
з/п 

Дата 

Номер банківського або касового документа 

Зміст запису 

Доходи за видами 

Загальна сума доходів 

Фінансовий результат: прибуток (+) чи збиток (-) 

Податкове зобов'язання
 

Відмітка про одержання

виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) 

 

 

 

надзвичайні доходи 

10 

11 

12 

13 

Решта на 01.01.200_ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього на 31.12.200_ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(права сторона)

N
з/п 

Дата 

Номер банківського або касового документа, тощо 

Зміст запису 

Витрати за елементами 

інші витрати 

надзвичайні витрати 

Загальна сума витрат 

Податковий
кредит 

Вилучення коштів (витрати за рахунок доходу) 

Матері-
альні витрати 

 

 

Аморти-
зація 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Решта на 01.01.200_ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього на 31.12.200_ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 2 липня 2001 р. N 189 

 

 

 

 

Селянське (фермерське) господарство _____________________________

Журнал реєстрації господарських операцій

N
з/п 

Дата 

Зміст операції та номер документа 

Витрати 

Доходи 

Розрахунки з бюджетом 

перераховано, зараховано 

належить 

 

продовження таблиці 

 

Розрахунки з організаціями й особами 

Розрахунковий рахунок 

Готівка 

Власний капітал (статутний фонд) 

борг господарства 

борг господарству 

надійшло 

вибуло 

одержано 

витрачено 

зменшення 

збільшення 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

продовження таблиці 

 

Основні засоби 

Знос основних засобів 

Витрати за рахунок доходу 

збільшення 

зменшення 

зменшення 

збільшення 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

Записи зроблені 

_______________
(підпис) 

_____________
П. І. Б. 

Дата "___" ____________ 200_ р. 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 2 липня 2001 р. N 189 

 

 

 

 

Селянське (фермерське) господарство _____________________________

Відомість
обліку основних засобів та нарахування амортизації

за ______________ 200_ р.
місяць

N
з/п 

Вид основних засобів 

Коротка характеристика об'єкта 

Решта на початок року 

кількість 

сума 

 

продовження таблиці 

 

Рух основних засобів 

Рух основних засобів 

надходження 

вибуття 

дата та N документа 

кількість 

сума 

дооцінка на: 

дата та N документа 

кількість

сума 

 

 

10 

11 

12 

13 

 

продовження таблиці 

 

Решта на кінець року 

Амортизація (знос) основних засобів 

кількість 

сума 

суми зносу об'єктів на початок року 

норма амортизації (%) 

Сума зносу 

на рік 

на місяць 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

продовження таблиці 

 

Амортизація (знос) основних засобів 

Зміна суми зносу 

Уточнена сума зносу при переоцінці на: 

з якого місяця 

збільшення (+) 

зменшення
(-) 

 

 

20 

21 

22 

23 

24 

 

 

Записи зроблені 

_______________
(підпис) 

_____________
П. І. Б. 

Дата "___" ____________ 200_ р. 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 2 липня 2001 р. N 189 

 

 

 

 

 

Селянське (фермерське) господарство _____________________________

Відомість обліку розрахунків

за _________________ 200_ р.
місяць

Назва організації та види платежу 

Залишок заборгованості на 200_ р. 

Належить господарству і сплачено господарством 

Належить з господарства і сплачено господарству 

господарству 

господарства 

 

продовження таблиці 

 

Залишок заборгованості на 200_ р. 

господарству 

господарства 

 

 

Записи зроблені 

_______________
(підпис) 

_____________
П. І. Б. 

Дата "___" ____________ 200_ р. 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 2 липня 2001 р. N 189 

 

 

 

 

 

Селянське (фермерське) господарство ____________________________

Відомість
обліку витрат виробництва

за _______________ 200_ р.
місяць

Вид діяльності _______________________________________________

N
з/п 

Види виробництва чи витрат 

Сума витрат 

оплата праці 

матеріали 

послуги зі сторони 

амортизація

 

інші 

всього 

 

продовження таблиці 

 

Списано 

Доходи 

10 

11 

 

Решта на початок звітного періоду ____________________________

Решта на кінець звітного періоду _____________________________

 

Записи зроблені 

_______________
(підпис) 

_____________
П. І. Б. 

Дата "___" _____________ 200_ р. 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 2 липня 2001 р. N 189 

 

 

 

 

 

Селянське (фермерське)
господарство _______________________________________________

Журнал-Головна

за ________________ 200_ рік

Дата 

N
операції 

Зміст запису 

Оборот 

10 Основні засоби 

13 Знос необоротних активів 

14 Довгострокові фінансові інвестиції 

15 Капітальні інвестиції 

30 Виробничі запаси 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

10 

11 

12 

13 

14 

 

продовження форми

 

23 Виробництво 

30 Каса 

31 Поточний рахунок 

37 Розрахунки з дебіторами 

40 Капітал 

44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 

47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

продовження форми

 

64 Розрахунки за податками і платежами 

66 Розрахунки з оплати праці 

70 Доходи 

79 Фінансові результати 

80 Операційні витрати 

81 Інші витрати 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.