Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента по всіх значимих...

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює...

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Сбор на похороны при рождении

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Наступление на господство доллара

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

С. Кавторев "Бухгалтерский учет с помощью EXCEL"

Как заставить людей работать на вас

Наказ та Положення про облікову політику

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

20 порад для того, щоб працювати менше

Экс-сотрудница Ernst & Young раскрыла секреты «ВТБ Лизинг»

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

База законодавства на офіційному сайті Верховної Ради...

Податковий календар

Официальный перевод международных стандартов финансовой...

Реклама

. Головна » Облік » Оцінка активів »

Методика оцінки майна

Надрукувати документ
31.03.2009

Додаток 1
до Методики 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для проведення оцінки цілісного майнового комплексу

Назва документа 

Примітка 

1. Передавальний баланс підприємства 

за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера, завірений аудитором 

2. Баланс підприємства, що додається до договору оренди 

для орендних підприємств 

3. Договір оренди державного майна (з додатками) 

- " - 

4. Довідка про відображення в бухгалтерському обліку операцій з фінансової оренди індивідуально визначеного майна 

за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера 

5. Довідка про наявність на обліку підприємства дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та їх вартість 

- " - 

6. Акти про завершені види поліпшення основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, довідка про розмір витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів 

- " - 

7. Довідка про рух коштів амортизації орендованих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на дату оцінки, а також коштів від реалізації орендованих необоротних активів 

для орендних підприємств; за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера 

8. Довідка про довгострокові фінансові інвестиції (з розшифруванням за видами) 

за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера 

9. Висновок про вартість майна 

за підписом оцінювача, скріплений печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання 

10. Інвентаризаційні описи основних засобів, інших необоротних активів, запасів та інших активів 

у разі прийняття рішення державним органом приватизації про проведення інвентаризації 

11. Основний та додатковий переліки необоротних активів 

затверджені керівником державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) 

12. Аудиторський висновок 

у разі проведення аудиторської перевірки 

13. Довідка про розрахунок суми дооцінки запасів на дату оцінки 

за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера 

14. Відомості згідно з додатками 11 - 15 

- " - 

15. Інші додаткові матеріали (на вимогу комісії з приватизації (корпоратизації) 

  

 

 

Додаток 2
до Методики 

 

 

Зразок

  

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації (органу,
___________________________________________
уповноваженого управляти державним майном)) 

М. П. 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

  

___ ____________ 200_ р. 

 

АКТ
оцінки майна

__________________________________________________________________
                            (повна назва підприємства під час приватизації (корпоратизації)) 

 

________________________________
                     (код згідно з ЄДРПОУ) 

Адреса ________________________
_______________________________
_______________________________ 

 

 

 

Комісія, утворена згідно з наказом
__________________________________________________________________
                                            (посада керівника органу, що утворив комісію) 

від ___ ____________ 200_ р. N ___, у складі

голови комісії 

______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи) 

і членів комісії 

______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
______________________________________
______________________________________ 

 

 

 

 

на засіданні (протокол від ____________ 200_ р. N ___) розглянула документи, необхідні для проведення оцінки майна, результати проведення інвентаризації майна
___________________________________________________________________
                                                                  (повна назва підприємства)
та підтверджує, що вартість майна, яке підлягає приватизації (розмір статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що створюється під час приватизації (корпоратизації), визначена станом на ___ ____________ 200_ р. на підставі вимог Методики оцінки майна, даних передавального балансу підприємства та результатів інвентаризації його майна, становить:

Номер рядка 

Показник 

Усього,
тис. гривень 

У тому числі 

що належать державі 

що належать орендарю 

1. 

Необоротні активи, усього

  

  

  

у тому числі:  

 

 

 

1.1. 

Залишкова вартість нематеріальних активів, усього

  

  

  

у тому числі:  

 

 

 

права користування природними ресурсами 

  

  

  

права користування майном 

  

  

  

права на знаки для товарів і послуг 

  

  

  

права на об'єкти промислової власності 

  

  

  

авторські та суміжні з ними права 

  

  

  

гудвіл 

  

  

  

інші нематеріальні активи 

  

  

  

1.2. 

Незавершене будівництво 

  

  

  

1.3. 

Залишкова вартість основних засобів, усього

  

  

  

у тому числі:  

 

 

 

земельні ділянки 

  

  

  

капітальні витрати на поліпшення земель 

  

  

  

будинки та споруди 

  

  

  

машини та обладнання 

  

  

  

транспортні засоби 

  

  

  

інструменти, прилади, інвентар 

  

  

  

робоча і продуктивна худоба 

  

  

  

багаторічні насадження 

  

  

  

інші основні засоби 

  

  

  

1.4. 

Довгострокові фінансові інвестиції, усього

  

  

  

у тому числі:  

 

 

 

ті, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

  

  

  

інші фінансові інвестиції 

  

  

  

1.5. 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

  

  

  

1.6. 

Відстрочені податкові активи 

  

  

  

1.7. 

Інші необоротні активи 

  

  

  

2. 

Оборотні активи, усього

  

  

  

у тому числі:  

 

 

 

2.1. 

Запаси 

  

  

  

2.2. 

Векселі одержані 

  

  

  

2.3. 

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги), усього

  

  

  

у тому числі:  

 

 

 

первісна вартість 

  

  

  

резерв сумнівних боргів 

  

  

  

2.4. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 

  

  

  

2.5. 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

  

  

  

2.6. 

Поточні фінансові інвестиції 

  

  

  

2.7. 

Грошові кошти та їх еквіваленти, усього

  

  

  

у тому числі:  

 

 

 

у національній валюті 

  

  

  

в іноземній валюті 

  

  

  

2.8. 

Інші оборотні активи 

  

  

  

3. 

Витрати майбутніх періодів 

  

  

  

4. 

Сукупна вартість цілісного майнового комплексу (сума рядків 1, 2 і 3) 

  

  

  

5. 

Забезпечення наступних витрат і платежів, усього

  

  

  

у тому числі:  

 

 

 

5.1. 

Залишок коштів державного цільового фінансування та державних цільових надходжень 

  

  

х 

6. 

Довгострокові зобов'язання 

  

  

  

7. 

Поточні зобов'язання 

  

  

  

8. 

Чиста вартість цілісного майнового комплексу (ряд. 4 - ряд. 5 - ряд. 6 - ряд. 7) 

  

  

  

9. 

Вартість майна, що вилучається, усього

  

  

  

у тому числі:  

 

 

 

9.1. 

Вартість державного житлового фонду 

  

  

  

9.2. 

Вартість об'єктів, що не підлягають приватизації 

  

  

  

9.3. 

Вартість іншого майна, щодо якого прийнято рішення про його вилучення 

  

  

  

10. 

Чиста вартість цілісного майнового комплексу для визначення розміру статутного фонду (ряд. 8 - ряд. 9) 

  

  

  

11. 

Вартість державного майна, що підлягає приватизації (статутний фонд відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі майна державного підприємства) (графа 3 ряд. 10) 

  

  

  

12. 

Вартість оборотних засобів, зданих в оренду, з урахуванням індексації ((ряд. 12.1 + ряд. 12.2) - ряд. 12.3) х ряд. 12.4) (у разі коли сума ряд. 12.1 та 12.2 менша від показника ряд. 12.3, показники ряд. 12 дорівнюють нулю)

  

  

х 

у тому числі:  

 

 

 

12.1. 

Запаси і затрати, які входять у валюту балансу 

  

  

х 

12.2. 

Фінансові активи 

  

  

х 

12.3. 

Кредиторська заборгованість 

  

  

х 

12.4. 

Коефіцієнт індексації оборотних засобів, зданих в оренду 

  

  

х 

13. 

Залишок амортизації, нарахованої на орендовані необоротні активи, не використаний на дату оцінки 

  

  

х 

14. 

Залишок коштів від реалізації орендованих необоротних активів 

  

  

х 

15. 

Частка держави (графа 4 ряд. 10 + графа 4 ряд. 12 + графа 4 ряд. 13 + графа 4 ряд. 14 + графа 4 ряд. 5.1) 

х 

  

х 

16. 

Частка орендаря (графа 3 ряд. 10 - графа 4 ряд. 15) 

х 

х 

  

17. 

Статутний фонд відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі державного майна та майна, що належить орендарю (графа 4 ряд. 15 + графа 5 ряд. 16) 

  

  

  

 

Примітка. Під час оцінки розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства, заповнюються графи 1 - 4 рядків 1 - 11.

Голова комісії 

_________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії 

_________________
(підпис)
_________________
_________________ 

_________________________
(ініціали та прізвище)
_________________________
_________________________ 

 

 

 

 

 

___ ____________ 200_ р.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.