Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Бланки форми » Зразки шаблони » Колдоговори »

Додаток 5. Положення про преміювання за виконання виробничих завдань

Надрукувати документ
19.06.2008
Додаток  5  
До колективного договору  
 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про преміювання керівників, професіоналів, фахівців, техслужбовців та робітників  ЗАТ «__»

на 2005-2010 р.р.

 
 

І Загальні положення

 

1.1.  Дане Положення про  преміювання   вводиться з метою  підвищення  ефективності виробництва, продуктивності праці,  стимулювання працюючих на підприємстві та посилення  матеріальної зацікавленності в результатах своєї праці.

1.2. Премії керівникам професіоналам, фахівцям, техслужбовцям, працівникам ВОХР та робітникам нараховуються при виконанні показників преміювання за кожен звітний квартал.

1.3. Премії робітникам на відрядних роботах нараховуються при виконанні показників преміювання - норми виробітку- щомісячно.

1.4. Виплата премії проводиться за статею «Витрати на оплату праці»

 

ІІ. Показники і умови преміювання.

 

2.1. Преміювання провадиться за виконання умов та показників згідно з таблицею:

 

1.Керівники, професіонали, фахівці, техслужбовці, ВОХР

 

 

Основні умови преміювання, при невиконанні, яких премія не виплачується

 

Основні показники преміювання (застосовують для оцінки виконання основних умов)

 

 

Розмір премії у відсотках до посадового окладу (заробітку)

 

Підрозділ, що підтверд-жує виконання показників

 

Додаткові умови преміювання, за невиконання яких премія може бути знижена до 50%

 

Підрозділ, що підтверд-жує виконання показників

1.  Виконання плану (завдань)  по наданню послуг зі зберігання, в перерахунку на КВО

 

2.  Забезпечення прибутку за результами господарської, вироб-ничої та фінансової діяльності

підприємства

 

 

Виконання (перевиконан-ня ) плану  по обсягам наданих послуг

10%+3% за кожен % перевиконання, але не більше 25%

 

Бухгал-терія,

Економіст

1. Виконання плану освоєння нової техніки та прогресивної технології

Гол.інже-нер,

Бухгал-терія

Економіст

Зниження витрат на 1 грн товарної продукції (наданих послуг)

5%

Бухгал-терія,

Економіст

2.Виконання плану оргтехзаходів щодо:

-розвитку виробництва;

-підвищення якості надання послуг;

-економії енергоресурсів;

-поліпшення умов праці;

-економії фонду оплати праці та інші.

 

Гол.інже-нер,

Бухгал-терія

Економіст,

Зростання показника продуктивності виробництва в поточному періоді порівняно з попереднім

 

5% за кожен відсоток зростання, але не більше 20%.

Бухгал-терія,

Економіст

 

Бухгал-терія,

Економіст

 

2. Робітники   на погодинній оплаті праці

 

Основні умови преміювання, при невиконанні , яких премія не виплачу-ється

Основні показники преміювання (застосовують для оцінки виконання основних умов)

Розмір премії у відсотках до посадового окладу (заробітку)

Підрозділ, що підтверд-жує виконання показників

Додаткові умови преміювання, за невиконання яких премія може бути знижена до 50%

Підрозділ, що підтверд-жує виконання показників

 

 

1.  Виконання завдань по наданню послуг зі зберігання, відпо-відно планової (норма-тивної) потужності  в перерахунку на КВО

 

2.  Забезпечення прибутку за результами господарської, вироб-ничої та фінансової діяльності

підприємства

 

 

Забезпечення  безперебійної, ритмічної та ефективної  роботи  і експлуатації устаткування  та обладнання .

10%+3% за кожен % перевиконан-ня, але не більше 25%

Бухгал-терія,

Економіст

Забезпечення  своєчасного  виконання планово-ремонтних робіт

 

Гол.інже-нер, начальники підрозділів,

Бухгалтерія

Економіст

Зниження витрат на 1 грн наданих послуг по КВО

5%

Бухгал-терія,

Економіст

Забезпечення

-економії  матеріальних ресурсів

-підвищення крефіцієнта завантаженності  устаткування;

Гол.інже-нер, начальники підрозділів,

Бухгалтерія

Економіст

Зростання показника продуктивності виробництва в поточному періоді порівняно з попереднім

5% за кожен відсоток зростання, але не більше 20%

Бухгал-терія,

Економіст

 

Бухгал-терія,

Економіст

 

3. Робітники  на відрядній оплаті праці

Преміювання робітників на відрядних роботах  здійснюється щомісячно в %  до суми заробітку по наряду.

 

  • 1. Виконання норми виробітку (нормованого завданя)

2. Забезпечення  безперебійної, ритмічної та ефективної  роботи  і експлуатації устаткування  та обладнання

Зростання показника продуктивності виробництва в поточному періоді порівняно з попереднім

10%+3% за кожен % перевиконан-ня, але не більше 25%

Бухгал-терія,

Економіст

Забезпечення

 -дотримання   вантажо-розвантажувальних норм та  правил;

-безаварійна робота

 

Гол.інже-нер, начальники підрозділів,

Бухгалтерія

Економіст

 

4. Преміювання акордне.

Виконання норми виробітку (нормованого завданя)  по акордному наряду

 

 (Перевиконан-ня ) норми  виробітку

15%+3% за кожен % перевиконан-ня, але не більше 40%

Бухгал-терія,

Економіст

Забезпечення

 -дотримання   вантажо-розвантажувальних норм та  правил;

-безаварійна робота

 

Гол.інже-нер, начальники підрозділів,

Бухгалтерія

Економіст

 

2.2. При виконанні показників преміювання за квартал та невиконанні їх з наростаючим підсумком з початку року - розмір премії зменшується на 50%. Якщо по закінченні наступного кварталу показники преміювання обчислені наростаючим підсумком з початку року, будуть виконані, нараховується та виплачується недоплачена сума.

2.3. Премія нараховується і виплачується в залежності від фінансового стану та наявності коштів у звітному періоді, але не вище місячного посадового окладу з надбавками та доплатами працюючого.

 

ІІІ.  Порядок нарахування та виплати премії

 

3.1. Підставою для нарахування премії є наказ по підприємству, складений на підставі довідки-подання про виконання встановлених показників преміювання.

До складу заробітної плати, на яку нараховуються преміальні включаються: оклад, індексація за  даний період, персональні надбавки, доплати за виконання особливо важливих робіт на період їх виконання, збільшення обсягів робіт, суміщення, класність, ненормований робочий день.

3.2. За виробничі недоліки позбавляють премії або зменшують її розмір і проводиться це в тому розрахунковому періоді, в якому стався недолік або в якому його виявлено, з обов'язковим зазначенням у наказі причин позбавлення або зменшення розміру премії. (Перелік недоліків у додатку до цього Положення)

3.3. Працівникам, які пропрацювали неповний місяць і звільнені за власним бажанням або за порушення трудової дисципліни, премію за розрахунковий період не нараховують.

Премію  нараховують працівникам, які пропрацювали не повний місяць і звільнені у зв'язку із призивом до збройних сил, переведенням на іншу роботу, вступом до навчальних закладів, виходом на пенсію, скороченням штату.

3.4. Керівники  структурних підрозділів подають  до 2 числа кожного місяця довідки-подання про виконання  встановлених показників за звітний місяць  та встановлені недоліки.

При виявленні перекручень або неточнестей у поданих довідках, що вплинули на незаконну виплату премії, керівник  підрозділу або посадова особа позбавляється права на одержання преміальних на протязі року.   

3.5. Підставою для нарахування премій є дані бухгалтерського звіту, наростаючим підсумком з початку       року.

При наявності випадків: крадіжки майна, прогулів без поважних причин, поява на роботі в      нетверезому стані, порушення громадського порядку премія не виплачується  за період, в якому допущені дані порушення.

Якщо порушення в роботі виявлено опісля, то премія знижується або позбавляється повністю за той місяць, в якому це упущення виявлено.

Позбавлення премії здійснюється згідно до переліку виробничих недоліків.

 

ПЕРЕЛІК

виробничих недоліків, за які працівники підприємства позбавляються премії частково або повністю

 

№ п/п

Показники

% зниження

І.

Загальні для всіх працівників підприємства

 

1

Невиконання розпоряджень керівника підрозділу або директора підприємства

До 100

2

Порушення  виробничих та технологічних  інструкцій

10 - 100

3

Незадовільний санітарний стан робочих місць, виробничих приміщень, закріпленої ділянки

До 100

4

Наявність приписок і недостовірних даних у звітності, порушення термінів подання звітів

до 100

4

Порушення норм та  вимог з охорони праці та пожежно-технічному мінімуму

До 100

5

Крадіжки майна

До 100

6

Передчасне припинення роботи, запізнення, передчасний ухід з роботи, використання робочого часу в особистих інтересах

 

До 100

7

З'явлення на роботі в нетверезому стані, прогул без поважної причини, порушення громадського порядку. Розпиття спиртних напоїв у загально-громадських місцях.

До 100

8

Особи, винні в нещасному випадку з летальним наслідком, тяжким наслідком

До 100

9

Порушення технологічного режиму, пов'язаного з виробництвом

50-100

10

Допущення  порушень правил ТБ, протипожежної безпеки та санітарних норм, невиконання природоохоронних заходів.

До 100

11

Наявність   дисциплінарних стягнень, зазначених в наказах по підприємству.

До 100

 

Кожен місяць керівник підрозділу надає подання для преміювання з вказанням упущень в роботі, які реєструються в журналі обліку зауважень, порушень, недоліків.

 

№ п/п

Прізвище,

ініціали

Дата

Опис недоліків,

порушень

Розмір зниження премії

Прізвище керівника, який дав оцінку (зауваження)

Підпис виконавця

 

Від власника:

Директор

 

Від трудового колективу:

Голова Ради трудового колективу

 

Колективний договір

 

 

 


[на головну]

Коментарі (1)

  • daggetty

    26.10.2009, 22:50

    те що треба)

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.