Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Бланки форми » Зразки шаблони » Статути »

Статут товариства з обмеженою відповідальністю (2)

Надрукувати документ
11.06.2008

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими Зборами Засновників

Протокол № 1

від __________ 200__ р.

           

 

 

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«__»

 

 

 

 

м. Київ - 200__ р.

 

 

1. РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРИСТВА

 

1.1. Товариство засноване шляхом об'єднання майна (внесків) його Учасників відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України для здiйснення господарської дiяльностi на основi повного господарського розрахунку, самофiнансування та самоокупностi.

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, валютний та інші рахунки у банківських установах, круглі печатки з власним найменуванням, кутовий штамп з власним найменуванням та штампи для діловодства, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може вiд свого iменi володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення і предмету діяльності, а також укладати договори, набувати майновi та пов'язані з ними немайновi права, орендувати і відчужувати майно, нести обов'язки, бути позивачем та вiдповiдачем в суді, господарському судi, третейському судi.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

1.4. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.5. Товариство може створювати дочірні підприємства з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття поточних рахунків, затверджувати відповідні положення.

1.6. Товариство може вести або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних і залучених коштів, приймати на баланс, набувати та відчужувати домоволодіння, помешкання, іншу нерухомість, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством.

1.7. Учасниками Товариства є:

Громадянин України -  П І Б

Громадянин України -  П І Б

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю " ".

2.1.2. Англійською мовою: Limited Liability Company " ".

2.2. Скорочена назва Товариства:

2.2.1. Українською мовою: ТОВ " ".

2.2.2. Англійською мовою: " ", ltd.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є власником:

- майна переданого йому Учасниками у власність;

- продукції виробленої Товариством в результаті  господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, отриманого на законних підставах.

3.2. Товариство має право здійснювати у відношенні до свого майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, в тому числі передавати права по володінню, користуванню та розпорядженню майном іншим особам, використовувати його в якості предмета застави, передавати в управління та розпоряджатися ним іншим чином.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

4.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

4.2. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

4.3. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Учасників. Товариство відповідає по зобов'язаннях своїх Учасників, що пов'язані з його створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій вищим органом Товариства.

4.4. Учасники несуть вiдповiдальнiсть по зобов'язанням Товариства в межах їх внесків. Учасники, які не повністю внесли внески, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини внеску солідарно.

4.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

4.6. Учасники звільняються від часткового невиконання зобов'язань, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після підписання Статуту в результаті подій надзвичайного характеру, які Учасники не мали змоги передбачити чи запобігти розумними заходами.

До обставин непереборної сили відносяться події, на які Учасники не можуть впливати і за виникнення яких не несуть відповідальність. Наприклад: землетрус, повінь, пожежа, страйки, масові безпорядки, громадянські війни, постанови державних органів тощо.

4.7. Учасник, що посилається на такі обставини зобов'язаний негайно, проінформувати іншого Учасника (Учасників) про наступ обставин в письмовій формі. Інформація повинна включати дані про характер обставин, оцінку їх впливу на можливість виконання Учасниками своїх зобов'язань та на строк виконання таких зобов'язань.

4.8. Учасник, який не може виконати договірних зобов'язань в разі виникнення обставин непеpебоpної сили, зобов'язаний докласти всіх зусиль до того, щоб якомога швидше компенсувати це невиконання.

4.9. Після припинення дій вказаних обставин, Учасник зобов'язаний негайно сповістити про це іншого Учасника (Учасників) в письмовій формі. При цьому Учасник повинен вказати строк, в який передбачається виконання зобов'язань. Якщо Учасник не повідомить або несвоєчасно повідомить про обставини непереборної сили, то він зобов'язаний відшкодувати іншому Учаснику та Товариству збитки, спричинені неповідомленням або несвоєчасним повідомленням.

 

5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬHОСТI ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство створюється з метою задоволення потреб населення у продукції (товарах), роботах та послугах і реалізації на основі одержаного прибутку інтересів Учасників Товариства.

5.2. Предметом діяльності Товариства є:

- оренда (житлових та нежитлових, промислових та непромислових приміщень);

- експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання для їх виробництва;

- здійснення господарської діяльності з впровадження голографічних захисних елементів;

- ремонт, реконструкція, будівництво;

- транспортні та транспортно-експедиційні послуги;

- організація та експлуатація автозаправних станцій;

- закупівля та продаж кольорових та чорних металів;

- організація санаторно-курортного лікування, медично-діагностичних та лікувальних закладів;

- оптова, роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;

- роздрібна торгівля непродовольчими товарами та товарами народного споживання:

- оптова, роздрібна та комерційна торгівля сільськогосподарською, рибною продукцією та рибою, алкогольними та тютюновими виробами;

- надання транспортних та інших послуг в галузі комунікацій та зв'язку (телефон, телеграф, електронна пошта);

- надання складських послуг;

  Перехід на сторінку:
[1] 2 3 4 5 6 7
> читати далі


[на головну]

Коментарі (1)

  • host11

    26.02.2009, 09:40

    В этом образце нет пункта "Місцезнаходження Товариства"!

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.