Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru Кальян бар в аренду bonhookah.by.

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Бланки форми » Зразки шаблони » Статути »

Статут товариства з обмеженою відповідальністю (2)

Надрукувати документ
11.06.2008

10.3.4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

10.3.5. Створення та відкликання виконавчого органу Товариства.

10.3.6. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, обрання, відкликання та визначення повноважень Ревізійної комісії та її членів.

10.3.7. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

10.3.8. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

10.3.9. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

10.3.10. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

10.3.11. Виключення Учасника з Товариства.

10.3.12. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які створюються в Товаристві.

10.3.13. Затвердження договорів (контрактів), укладених на суму, що перевищує 250 000,00 (Двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп.

10.3.14. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Зборами Учасників до компетенції виконавчого органу.

Повноваження, передбачені пунктами 10.3.1., 10.3.2., 10.3.4., 10.3.5., 10.3.6., 10.3.7., 10.3.11., 10.3.14 належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства. 

10.4. Прийняття рішення Зборами Учасників.

10.4.1. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60% голосів.

Брати участь у Зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.

10.4.2. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, при вирішенні питання про ліквідацію Товариства, а також при вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. Учасник (його представник), який виключається, в голосуванні участі не бере. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

10.4.3. З питань не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах.

10.4.4. Збори Учасників мають право приймати рішення методом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилаються Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити про свою думку з вказаних питань. Протягом 10 календарних днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування, вони повинні бути проінформовані Головою Зборів про прийняте рішення.

10.4.5. Кожен з Учасників Товариства на Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному фонді. Голосування на Зборах Учасників провадиться за принципом - на один відсоток статутного фонду припадає один голос.

10.4.6. Учасник може передати свої повноваження представнику.

10.4.7. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

10.5. Скликання Зборів Учасників.

10.5.1. Збори Учасників Товариства скликаються два рази на рік. Збори Учасників скликаються також на вимогу виконавчого органу Товариства або Ревізійної комісії.

10.5.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення статутного фонду головою Зборів скликаються позачергові Збори Учасників.

10.5.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори Учасників.

10.6. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Дирекція, яку очолює Генеральний Директор. Склад Дирекції затверджується Зборами Учасників. Повноваження Дирекції та Генерального Директора визначаються цим Статутом.

10.6.1. Дирекція уповноважена подавати на розгляд Зборів Учасників свої пропозиції з наступних питань:

o Визначення основних напрямків діяльності Товариства.

o Створення нових фондів.

o Створення та ліквідація представництв, філій та дочірніх підприємств Товариства.

10.6.2. Дирекція вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Дирекції.

10.6.3. Дирекція має право встановлювати умови оплати праці працівників Товариства в межах кошторису витрат на оплату праці, затвердженому Зборами Учасників.

10.6.4. Дирекція здійснює підготовку необхідних матеріалів на засідання Зборів Учасників, забезпечує ведення протокольного діловодства Зборів Учасників. Генеральний Директор несе персональну відповідальність за підготовку матеріалів на засідання Зборів Учасників.

10.6.5. Дирекція підзвітна у своїй діяльності Зборам Учасників, організовує та забезпечує виконання їх рішень.

10.6.6. Засідання Дирекції являються правомірними в разі присутності на її засіданнях всіх членів Дирекції. Рішення Дирекції приймаються на засіданнях, кожен член Дирекції має один голос. Рішення Дирекції приймаються одноголосно. Рішення Дирекції оформляються протоколом, який підписується всіма членами Дирекції. У разі рівного розподілу голосів питання виноситься на розгляд Зборів Учасників.

У разі необхідності допускається прийняття рішення Дирекції методом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилаються членам Дирекції, які повинні у письмовій формі сповістити про них свою думку. Протягом 10 (десяти) днів з моменту одержання повідомлення від останнього члена Дирекції всі вони повинні бути проінформовані Генеральним Директором про прийняте рішення. Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з членів Дирекції.

10.6.7. Генеральний Директор має власні повноваження та здійснює організаційно-розпорядче керівництво, несе персональну відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства та видає накази в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом.

10.6.8. Генеральний Директор без довіреності представляє інтереси Товариства та виконує дії від його імені у відносинах з державними установами та організаціями, приватними підприємствами, судовими органами, має право першого підпису всіх фінансових документів, видає довіреності відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

10.6.9. Генеральний Директор має право на прийняття на роботу та звільнення з посад працівників та видає накази. Генеральний Директор видає накази та розпорядження, що обов'язкові для всіх працівників, з оперативних питань, які потребують негайного вирішення.

10.6.10. Генеральний Директор самостійно, без відповідного рішення Зборів Учасників, укладає договори (контракти) від імені Товариства на суму, еквівалент якої не перевищує 250 000,00 (Двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп., а договори (контракти) про відчуження майна Товариства, що є його основними засобами, тільки за попередньої згоди Учасників Товариства, що оформляється протоколом засідання Товариства.

10.6.11. Всі фінансові документи від імені Товариства повинні підписуватися Генеральним Директором.

10.6.12. Генеральний Директор у своїй діяльності підзвітний Зборам Учасників і він не може бути одночасно головою Зборів Учасників.

10.6.13. Інші питання діяльності Генерального Директора затверджуються Зборами Учасників.

10.7. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Зборами Учасників з їх числа в кількості не менше трьох осіб строком на 2 роки. Члени Дирекції не можуть бути членами Ревізійної комісії.

10.7.1. Перевірки діяльності Дирекції проводяться Ревізійною комісією за дорученням Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень.

10.7.2. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Зборам Учасників.

10.7.3. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

10.7.4. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може вимагати від Голови Товариства скликання позачергових Зборів Учасників.

10.7.5. На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками.

10.7.6. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

 

11. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

11.1. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.

11.2. При виході Учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці в статутному фонді. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу Учасника та за згодою Товариства його вклад до статутного фонду може бути повернений повністю або частково в натуральній формі.

Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

11.3. При реорганізації юридичної особи, Учасника Товариства, або у зв'язку із смертю громадянина, Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.

При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір статутного фонду підлягає зменшенню.

11.4. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у статутному фонді, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у статутному фонді Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 [6] 7
> читати далі


[на головну]

Коментарі (1)

  • host11

    26.02.2009, 09:40

    В этом образце нет пункта "Місцезнаходження Товариства"!

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.