Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Бланки форми » Зразки шаблони » Статути »

Статут товариства з обмеженою відповідальністю (2)

Надрукувати документ
11.06.2008

11.5. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному фонді Товариства припиняє його участь у Товаристві.

 

12. ФIHАHСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬHIСТЬ

12.1. Для досягнення статутної мети Товариство:

12.1.1. Відкриває поточний та iншi рахунки в будь-яких фiнансово-кредитних установах та проводить через них всi касовi та кредитно-розрахунковi операцiї в нацiональнiй та в iноземнiй валютi, по безготiвковому розрахунку без обмежень сум платежiв. Форми розрахункiв визначаються Товариством по узгодженню з усiма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

12.1.2. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.

12.1.3. Здiйснює види дiяльностi, передбачені Статутом.

12.1.4. Набуває, отримує в оренду чи на лiзингових умовах техніку, будiвлi, споруди та iнше майно, необхiдне для статутної дiяльностi.

12.1.5. Отримує вiд будь-яких фiнансово-кредитних установ кредити на договiрних умовах.

12.1.6. Самостiйно встановлює порядок i умови отримання та передачi майна, а також цiни, ставки, тарифи та розцiнки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством.

12.1.7. Органiзовує пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв по всiм напрямкам своєї дiяльностi.

12.1.8. Входить в об'єднання, створює рiзнi види спiльних пiдприємств, господарських товариств, а також приймає участь в їх дiяльностi.

 

13. ЗОВHIШHЬОЕКОHОМIЧHА  ДIЯЛЬHIСТЬ

13.1. Товариство є самостiйним учасником зовнiшньоекономiчної дiяльностi у вiдповiдностi з дiючим законодавством, здiйснює дiловi контакти з iноземними фiрмами, органiзацiями, установами з питань, що входять до комерцiйних iнтересiв Товариства.

13.2. Товариство має право здiйснювати будь-якi, не забороненi дiючим законодавством України, зовнiшньоекономiчнi договори (контракти).

13.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої фiлiї, дочірні підприємства та представництва за кордоном.

13.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Українi нацiональнi та закордоннi органiзацiї, а також спецiалiстiв для вирiшення питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства.

13.5. Товариство здiйснює пiдготовку та стажування за кордоном спецiалiстiв як для власних потреб, так i для потреб Учасників.

 

14. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

14.1. Трудові відносини між Товариством і персоналом визначаються договорами (контрактами), які укладаються між ними згідно діючого законодавства. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

14.2. Товариство самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інших видів доходів працівників.

14.3. Трудовий колектив має право:

§ розглядати та затверджувати проект колективного договору;

§ розглядати і вирішувати питання самоврядування трудового колективу;

§ брати участь у матеріальному та моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочувати винахідницьку і раціоналізаторську діяльність;

§ реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством.

14.4. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

14.5. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

14.6. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

14.7. Інтереси трудового колективу в Товаристві представляє профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган, порядок обрання якого, а також повноваження, термін обрання, перелік питань, що входять до його компетенції, визначається загальними зборами трудового колективу.

 

15. ОБЛIК ТА КОHТРОЛЬ

15.1. Товариство здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi, веде статистичну звiтнiсть у встановленому порядку, несе вiдповiдальнiсть за їх достовiрнiсть, та подає державним органам згiдно з установленими формами та строками.

15.2. В разi необхiдностi для перевiрок фiнансової та господарської дiяльностi Товариства можуть залучатись спецiалiзованi служби, в тому числi й аудиторськi.

 

16. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

16.1. Спори між Учасниками Товариства вирішуються шляхом переговорів. У випадках недосягнення згоди спір вирішується в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16.2. Спори за участю Товариства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством, чинним на території України, господарським судом або судом, а при наявності договору між сторонами, які сперечаються, третейським судом.

 

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

17.1. Припинення дiяльностi Товариства вiдбувається шляхом реорганiзацiї (злиття, приєднання, поділу, видiлу, перетворення) чи лiквiдацiї.

17.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів Учасників. При реорганiзацiї Товариства вiдбувається перехiд всієї сукупності прав та обов'язкiв, належних Товариству, до його правонаступникiв.

17.3. Лiквiдацiя Товариства проводиться в наступних випадках:

17.3.1. За рішенням Зборів Учасників.

17.3.2. На підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства.

17.3.3. У випадку визнання Товариства банкрутом.

17.3.4. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

17.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним лiквiдацiйною комiсiєю або органом управління Товариства, а у випадках банкрутства та припинення дiяльностi Товариства за рiшенням суду чи господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

17.5. Ліквідаційна комісія поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що ліквідується, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про ліквідацію Товариства.

Ліквідаційна комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово  повідомляє їх про ліквідацію Товариства.              

17.6. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

17.7. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

17.8. Виплата грошових сум кредиторам Товариства провадиться у порядку черговості, встановленої чинним законодавством, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.

17.9. В разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

17.10. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Учасниками Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

17.11. Грошовi кошти, що залишаються в Товариствi, виручка вiд продажу його майна при лiквiдацiї включно, пiсля розрахункiв по оплатi працi працiвникiв Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком, власниками облiгацiй, випущених Товариством та iншими кредиторами, розподiляються лiквiдацiйною комiсiєю мiж Учасниками Товариства пропорцiйно частцi кожного в статутному фонді Товариства.

17.12. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

17.13. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів задовольняються у такій черговості:

1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги  автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

     Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

17.14. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу Товариства звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації Товариства.

17.15. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

17.16. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, вважаються погашеними.

17.17. Лiквiдацiя вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою дiяльнiсть, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

 

18. ІНШІ ПИТАННЯ

18.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керується чинним законодавством України.

 

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ УЧАСНИКІВ

 

 

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 [7]
 


[на головну]

Коментарі (1)

  • host11

    26.02.2009, 09:40

    В этом образце нет пункта "Місцезнаходження Товариства"!

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.