Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Бланки форми » Зразки шаблони » Договори »

Контракт з головою правління

Надрукувати документ
16.04.2008

 

Контракт з головою правління ВАТ "___"

 

 

м.

«__»_____2008 р.

 

 

Загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «____», які надалі іменуються «Вищий орган товариства», в особі голови Спостережної Ради  П.І.Б. на підставі Статуту товариства та рішення загальних зборів акціонерів протокол № __ від ___2008 року та засідання Спостережної ради , протокол №__   від ___2008 року з одного боку та

П.І.Б. поіменований далі «Керівник», з іншого боку, уклали цей контракт про наступне:

П.І.Б. наймається на посаду Голови Правління відкритого акціонерного товариства «___» на термін  з 01 лютого 2008 року до 1 лютого 2009 року.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне управління (керівництво) товариством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна товариства та майна, що не увійшло до статутного фонду, а Вищий орган товариства зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Керівника.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Вищим органом товариства, які з боку останнього реалізуються виконавчим органом товариства (правління товариства).

Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом.

1.3. Керівник є повноважним представником товариства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені законодавчими актами України та Статутом ВАТ.

1.4. Керівник діє на підставі єдиноначальності.

1.5. Керівник підзвітний Вищому органу товариства, його представницькому органу - Спостережній раді ВАТ у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом товариства та цим контрактом.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Вищий орган товариства через Спостережну раду зобов'язаний:

2.1.1. Створювати Керівникові всі умови, необхідні для продуктивної праці.

2.1.2. Не втручатись в оперативно-розпорядницьку діяльність Керівника.

2.1.3. Не обмежувати компетенцію та права Керівника, які передбачені Статутом товариства та цим контрактом.

2.2. Керівник зобов'язаний:

2.2.1. Здійснювати оперативне управління товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань товариства, передбачених його Статутом.

2.2.2. Виконувати такі функції і обов'язки щодо організації та забезпечення діяльності товариства:

 - виконувати рішення Вищого органу товариства;

 - виконувати рішення Спостережної ради товариства;

 - організовувати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;

 - організовувати виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті товариством;

 - організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства;

 - організовувати реалізацію (збут) продукції, виробленої товариством, у тому числі робіт та послуг;

 - налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності товариства;

 - забезпечувати товариство кваліфікованими кадрами;

 - організовувати впровадження нових прогресивних форм і мето­дів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці у товаристві;

 - створювати для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи у товаристві;

 - організовувати виконання екологічних програм;

 - виконувати інші обов'язки пов'язані з діяльністю товариства, якщо це передбачено діючим законодавством.

2.2.3. Керівник зобов'язується забезпечувати високоприбуткову діяльність товариства. Діяльність Керівника, спрямована на збільшення прибутку товариства, не повинна здійснюватися на шкоду товариству.

2.3. Керівник щомісячно подає  Спостережній раді звіт про результати роботи товариства (форми звітності Ф/З № 1, Ф/З№2, Ф/З№ 3, Ф/З№4 (додаток № 1). До звіту щокварталу також додаються нижчезазначені документи для проведення фінансово-економічного аналізу діяльності товариства:

         - баланс товариства  -  ф.1;

         - звіт про фінансові результати та їх використання  -  ф.2;

         - звіт про фінансово-майновий стан товариства  -  ф.3;

         - звіт з праці  -  ф.1, пв;

         - форми звітності можуть бути змінені або доповнені за рішенням Спостережної ради.

2.4. Керівник подає один раз на рік Вищому органу товариства доповідь про фінансово-господарську діяльність товариства з пропозиціями щодо поліпшення його роботи, в якій знаходять відображення питання:

         а) заходи щодо недопущення банкрутства товариства;

         б) використання винаходів, передових технологій у виробництві;

         в) заходи щодо управління витратами товариства;

         г) заходи щодо поліпшення якості продукції, конкурентоспроможності товариства на ринку.

2.5. На вимогу Спостережної ради ВАТ та Вищого органу товариства Керівник надає їм поточну інформацію про діяльність товариства.

2.6. Спостережна рада ВАТ або Вищий орган товариства має право вимагати від Керівника позачергово звітувати про його дії, якщо він:

не виконує належним чином свої обов'язки з управління товариством і розпорядження його майном;

передав іншим особам, втратив або розтратив майно товариства внаслідок недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов'язків.

2.7. Спостережна рада ВАТ або Вищий орган товариства мають право заборонити передачу або відчуження майна товариства, якщо такі дії можуть завдати шкоди товариству.

2.8. Керівник зобов'язаний не розголошувати комерційної таємниці товариства та конфіденційної інформації.

2.9. Керівник виконує функції і зобов'язання, які діючим законодавством покладаються на товариство і закріплені за Керівником.

2.10. Керівник зобов'язаний організовувати військовий облік та мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства України.

2.11. Керівник несе особисту відповідальність за наявність боргів товариства до бюджету, по виплаті заробітної плати працівникам товариства та прострочену дебіторську заборгованість товариству, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій.

2.12. Керівник від імені Вищого органу товариства зобов'язаний укласти колективну угоду з профспілковою організацією і зобов'язаний виконувати умови колективної угоди, яка укладалась ним, несе персональну відповідальність за невиконання умов колективної угоди відповідно до чинного законодавства України.

 

3. ПРАВА КЕРІВНИКА

         3.1. Керівник має право:

         а) без довіреності виконувати дії від імені товариства, представляти його інтереси у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях за дорученням Вищого органу товариства;

         б) укладати господарські та інші договори, угоди  відповідно до Статуту товариства та чинного законодавства України за виключенням тих, що передбачають:

- відчуження активів товариства;

- передачу в оренду основних засобів ;

- договірні стосунки на суму, яка перевищує 10 відсотків Статутного фонду товариства.

Зазначені угоди укладаються керівником товариства тільки за письмовою згодою Голови Спостережної ради;

         в) видавати доручення;

         г) відкривати у банках розрахункові рахунки;

         д) розпоряджатися коштами, майном товариства в порядку, визначеному Статутом товариства та чинним законодавством;

         е) накладати на працівників  товариства стягнення відповідно до законодавства;

         є) у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників товариства;

         ж) самостійно укладати договори підряду в обсязі затвердженого фонду заробітної плати;

  з) вирішувати інші питання, що віднесені Статутом і цим контрактом до компетенції Керівника.

         3.2. Керівник укладає трудові договори про наймання на роботу з усіма працівниками товариства. Керівник може делегувати своїм заступникам, керівникам відокремлених підрозділів товариства право наймання і звільнення працівників.

         3.3. При укладанні трудових договорів з працівниками товариства, визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку Керівник керується законодавством про працю з урахуванням особливостей, що передбачені Статутом товариства.

         3.4. При найманні працівників застосовує, будь-які визначені, або ті, що допускаються законодавством, Статутом  товариства і цим контрактом, можливості у сфері організації, оплати, стимулювання праці та відпочинку.

 

4. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

        

4.1. За виконанням обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівнику  щомісячно виплачується заробітна плата за рахунок коштів Товариства:

         а) посадовий оклад в розмірі 30000 гривень;

         б) щомісячна премія, в розмірі 50 % посадового окладу за ритмічність роботи підприємства, нормативну переробку сировини, якість виготовленої продукції, виконання планових і договірних зобов'язань;.

в) одноразові виплати за підсумками роботи Підприємства на протязі  кварталу чи рокуна підставі  рішення Спостережної ради.

4.2. Керівнику можуть сплачуватися інші додаткові виплати або надбавки, які передбачені діючим законодавством України.

4.3. За рішенням Спостережної ради премія та додаткові виплати Керівнику за звітний період не нараховуються у разі наявності нещасного випадку із смертельним наслідком, збоїв в роботі підприємства, що обумовили збитки, понаднормативні затрати сировини на виробництво продукції, непоодинокі випадки виробництва неякісної продукції, та інші суттєві недоліки в роботі.

4.4. Посадовий оклад Керівника за рішенням Спостережної ради може бути проіндексований в залежності від рівня інфляції національної валюти.

4.5. Керівнику надається щорічна відпустка із збереженням щомісячної середньої заробітної плати, обчисленої за попередні  12 місяців. Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т.ін.), попередньо погодивши з Спостережною радою.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

         5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність згідно  законодавства та цього договору.

         5.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

6. ЗМІНИ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

         6.1. Після закінчення одного року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності товариства.

         Обгрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін і доповнень.

         Взаємоприйняті зміни оформлюються додатковими умовами, або статтями до контракту. При незгоді з пропозицією про зміни до контракту сторона дає письмову мотивовану відмову.

         6.2. Цей контракт припиняється:

         а) після закінчення терміну дії контракту;

         б) за згодою сторін;

         в) з ініціативи Спостережної ради до закінчення терміну дії контракту в випадках, передбачених пунктом 6.3. цього контракту;

         г) з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту випадках, передбачених пунктом 6.4. цього контракту.

         д) з іншіх підстав, передбачених законодавством.

         6.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Спостережної ради до закінчення терміну його дії:

         а) у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

         б) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, що зумовило для товариства негативні наслідки (збитки, штрафи, постраждав авторитет товариства).

         6.4. Керівник має право за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії у випадках:

         а) систематичного невиконання обов'язків Спостережною радою за контрактом чи прийняття нею рішень, що обмежують або порушують компетенцію та права Керівника;

         б) втручання Спостережної ради в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що може призвести або вже призвело до погіршення економічних показників діяльності товариства;

         в) хвороби чи інвалідності, що перешкоджують виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

         6.5. У разі дострокового припинення контракту на підставі підпункту "в" пункту 6.4. встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації:

         - матеріальна допомога у розмірі трьох середніх заробітних плат Керівника, обчислених за останні три місяці;

         - інші виплати, передбачені законодавством України.

         6.6. За 2 місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

         6.7. Якщо розірвання контракту здійснюється на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, про це зазначається в трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України. Про наміри розірвати контракт Керівник повинен повідомити письмово Спостережну раду за два місяці до моменту подачі заяви.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ОСОБЛИВІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 

         7.1. Цей контракт діє з  01.02.2008 р. до 01.02.2009 р.

         7.2. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

         7.3. Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

         7.4. Цей контракт складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 

8.1. Відомості про товариство:

8.2. Відомості про Керівника:

8.3. Інші відомості та перелік документів, які додаються до контракту:

- до контракту додаються  форми звітності Ф/З № 1, Ф/З№2, Ф/З№ 3, Ф/З№4.

 

Вищий орган товариства                                                                                                Керівник

в особі голови Спостережної ради

 

Дата, Підпис                                                                                                                 Дата, Підпис

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.