Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Нормування »

Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
14.11.2008

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПРОДУКТИВНОСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 26 вересня 2003 р. N 269 

 

 

 

 

 

МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМАТИВИ
чисельності працівників бухгалтерського обліку

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1 "Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку" (надалі - Нормативи чисельності) розроблено на виконання заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. N 152-р, спільним наказом Мінпраці та Мінекономіки України від 28.02.2000 N 361/7.

2 Метою роботи є розроблення та забезпечення галузей економіки України новими міжгалузевими нормативно-методичними розробками з нормування праці та їх практичного використання в процесі нормування праці, розрахунку нормативної чисельності працюючих, зайнятих бухгалтерським обліком.

3 Збірник Нормативів чисельності містить норми часу на виконання робіт із бухгалтерського обліку та нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку установ, організацій, підприємств (надалі - підприємства).

4 Під час розроблення Нормативів чисельності використано:

результати вивчення організаційно-технічних умов і трудових процесів, кваліфікаційного та чисельного складу працівників підрозділів бухгалтерського обліку;

науково-технічні матеріали;

чинні збірники норм часу, нормативів чисельності щодо бухгалтерського обліку;

законодавчі та нормативні акти, стандарти та типові положення;

дані оперативного обліку та звітності;

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV;

Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 21.12.99 р. за N 893/4186;

наказ Міністерства статистики України від 29.12.95 р. N 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку";

Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства. НЦП., Краматорськ, 1995;

Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-правові акти. Львів, "Інтелект-Захід", 2001;

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1, розділ 1., ЦП, Краматорськ, 1998.

5 Збірником передбачається застосування документів із бухгалтерського обліку та звітності, які затверджено Міністерством фінансів України та Державним комітетом статистики України.

6 У нормах часу наведено види виконуваних робіт, які передбачаються документами (стандартами) із бухгалтерського обліку та звітності. Норми часу встановлено на виконання робіт одним виконавцем, наведено в годинах та оформлено як нормативні карти.

7 Норми часу розроблено на всі види бухгалтерського обліку згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. N 291. Одиниці виміру обсягу робіт наведено в нормативних картах (один баланс, одна відомість, одна позиція і т. ін.).

8 Норми часу враховують час на підготовчо-завершувальні роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок, включаючи фізкультурні паузи і особисті потреби. Він становить 10 відсотків від оперативного часу.

9 Норми часу на виконання бухгалтерського обліку визначаються з урахуванням інших факторів, шляхом застосування поправочних коефіцієнтів:

Кя - коефіцієнт, який враховує якість документації, з якою працює бухгалтер:

Якість документа 

Коефіцієнт, Кя 

1 Документ якісний я1) 

1,0 

2 Документ має недоліки: термінологія документів не відповідає прийнятим чинним стандартам, написи поставлено недбало, незрозуміло або допущено неоднозначне прочитання, відсутність змісту, нумерації сторінок та ін. я2) 

1,1 

 

Кд.р. - коефіцієнт, який враховує необхідність перевірки розрахунків під час виконання робіт з бухгалтерського обліку і приймається рівним 1,1.

10 Норми часу розраховано на виконання роботи з належною якістю. Виправлення помилок, які допустив виконавець проводиться за рахунок основної норми часу.

11 Нормативи чисельності розроблено залежно від трудомісткості типового складу виконуваних робіт та розраховано залежно від факторів, що мають найбільший вплив на їх величину.

Загальна трудомісткість типового складу робіт, що виконуються працівниками бухгалтерського обліку, розраховувалася за формулою:

 

 н 

Тз = 

S Т, 

 

і 

 

де:

Тз - загальна трудомісткість типового складу робіт за рік;

Т - трудомісткість за типовими видами робіт з бухгалтерського обліку;

н - кількість видів робіт, що виконуються.

Трудомісткість за типовими видами робіт визначається за формулою:

 

 н 

Т = 

S Т0 х Vi, 

 

1 

 

де:

Т0 - витрати часу на виконання конкретного типового виду роботи.

Витрати часу (норма часу в годинах) наведені у розділі 1 (карти 1 - 11);

Vi - обсяг конкретного типового виду роботи, виконуваної за рік.

Визначення чисельності працівників бухгалтерського обліку здійснюється за формулою:

  

Тз 

  

Н = 

-------- 

х К х Кк.п.з.,

  

Ф 

  

 

де:

Н - нормативна чисельність працівників бухгалтерського обліку, чол.;

Тз - загальна трудомісткість типового складу робіт;

Ф - річний фонд робочого часу одного працівника, годин;

К - коефіцієнт, що враховує заплановані невиходи працівників (відпустки, хвороби тощо);

Кк.п.з. - коефіцієнт, що враховує питому вагу робіт з бухгалтерського обліку та звітності, яка виконується на ПЕОМ, величину яких визначено методом дослідження:

Питома вага робіт з бухгалтерського обліку та звітності, що виконуються на ПЕОМ, % 

Менше 70 

71 - 80 

81 - 90 

91 - 95 

96 - 100 

Поправочний коефіцієнт Кк.п.з. 

1,3 

1,2 

1,1 

1,05 

1,0 

 

Чисельність працівників бухгалтерського обліку визначається діленням загальної трудомісткості типового складу робіт на річний фонд робочого часу одного працівника (у 2003 році він становить 2002 години) та множенням на коефіцієнт, що враховує заплановані невиходи працівників (відпустки, хвороби тощо), як правило, він становить 1,15 і множенням на коефіцієнт, що враховує питому вагу робіт з бухгалтерського обліку та звітності, яка виконується на ПЕОМ.

Отже, за умови загальної трудомісткості виконаних робіт (8000 людино-годин), річного фонду робочого часу одного працівника (2002 години), коефіцієнта невиходів працівників з причин відпусток, хвороби (1,15), коефіцієнта, що враховує питому вагу робіт з бухгалтерського обліку та звітності, яка виконується на ПЕОМ (1,3) чисельність працівників відділу бухгалтерського обліку становить

  

8000 

  

5,97 (

-------- 

х 1,15 х 1,3), 

  

2002 

  

 

приймається 6 працівників.

12 Аналогічно можна розраховувати чисельність працівників бухгалтерського обліку в залежності від загальної чисельності працюючих на підприємстві та кількості самостійних структурних підрозділів, яка визначається за формулою:

Н = К х Чхпр. х Nyс.п.,

де:

Н - нормативна чисельність працівників бухгалтерського обліку, чол.;

Чпр. - чисельність працюючих на підприємстві, чол.;

Nс.п. - кількість самостійних структурних підрозділів на підприємстві, од.;

К - коефіцієнт реґресії лінійного рівняння;

х, у - коефіцієнти реґресії степеневого рівняння.

13 Вид функцій зв'язку між чисельністю й сукупністю факторів вибрано в процесі оброблення цих даних на комп'ютері за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення з автоматичного розрахунку норм часу та чисельності. За рівнянням реґресії отримують розрахункові значення чисельності.

14 Для скорочення часу на виконання математичних розрахунків чисельності працівників бухгалтерського обліку у картах наведено нормативи чисельності, що розраховані за даними формулами.

  Перехід на сторінку:
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.