Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Нормування »

Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
14.11.2008

1.10.2 Звіт про фінансові результати

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, достовірної та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період. Тобто у звіті про фінансові результати розраховують чистий прибуток, отриманий підприємством.

Для повнішої оцінки результатів діяльності підприємства фінансові показники в звіті визначаються та відображаються в розрізі звичайної діяльності та надзвичайних подій. Цей звіт дає можливість користувачам оцінити ділову активність підприємства та його фінансову привабливість без викривлення інформації випадковими прибутками або збитками. Розмежування показників за видами діяльності дає змогу оцінити прибутковість кожного напряму діяльності та прийняти рішення щодо пріоритетності того чи іншого напряму.

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 

Карта 10 

Лист 2 

Листів 7 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства чисельністю до: 

  

  

50 чол. 

Один фінансовий звіт 

2,5 

51 - 100 чол. 

Те ж 

3,0 

101 - 500 чол. 

- " - 

4,5 

501 - 1000 чол. 

- " - 

7,0 

1001 - 5000 чол. 

- " - 

10,0 

5001 - 10000 чол. 

- " - 

15,0 

Більше 10000 чол. 

- " - 

22,0 

 

1.10.3 Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів - це звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді.

Звіт про рух грошових коштів складається з метою надання користувачам фінансової звітності повної, достовірної та неупередженої інформації про зміни, які відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 

Карта 10 

Лист 3 

Листів 7 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Складання звіту про рух грошових коштів: 

Один звіт 

  

- рух коштів у результаті операційної діяльності; 

Те ж 

6,0 

- рух коштів у результаті інвестиційної діяльності; 

- " - 

6,0 

- рух коштів у результаті фінансової діяльності 

- " - 

4,0 

 

1.10.4 Звіт про власний капітал

Звіт про власний капітал - це звіт, який відображає зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 

Карта 10 

Лист 4 

Листів 7 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Складання звіту про власний капітал: 

Один звіт 

  

- залишок на початок року; 

Те ж 

0,2 

- коригування; 

- " - 

0,3 

- скоригований залишок на початок року; 

- " - 

0,2 

- переоцінка активів; 

- " - 

0,4 

- чистий прибуток (збиток) за звітний період; 

- " - 

0,2 

- розподіл прибутку; 

- " - 

0,2 

- внески учасників; 

- " - 

0,2 

- вилучення капіталу; 

- " - 

0,3 

- інші зміни у капіталі; 

- " - 

0,2 

- разом змін у капіталі; 

- " - 

0,2 

- залишок на кінець року 

- " - 

0,2 

 

1.10.5 Складання приміток до фінансової звітності

Примітки до звітів є обов'язковою складовою річною фінансової звітності для всіх підприємств.

Примітки до фінансових звітів - це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтування статей і фінансових звітів, а також інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями.

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 

Карта 10 

Лист 5 

Листів 7 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Заповнення типової форми "Примітки до річної фінансової звітності": 

  

  

до 500 чол. 

Один звіт 

0,80 

501 - 1000 чол. 

Те ж 

2,00 

1001 - 2000 чол. 

- " - 

3,55 

2001 - 5000 чол. 

- " - 

5,00 

Більш 5000 чол. 

- " - 

6,50 

Подання інформації про: 

  

  

- облікову політику та її зміну; 

Одна примітка 

0,20 

- оцінку основних засобів; 

Те ж 

0,15 

- склад і суму доходів та втрат за кожною надзвичайною подією; склад і суму витрат, які не включено до статей витрат цього звіту, а відображено безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілами між власниками); 

- " - 

0,30 

- склад грошових коштів та їхніх еквівалентів; склад статей "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей, що об'єднують кілька видів грошових потоків; негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності; 

- " - 

0,25 

Розкриття призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного) 

- " - 

0,25 

 

1.10.6 Відображення у фінансової звітності виправлення помилок та змін в обліковій політиці підприємства

Під час складання фінансової звітності виникають обставини, що впливають на її показники, не виключається і виникнення помилок.

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 

Карта 10 

Лист 6 

Листів 7 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Виправлення помилок у фінансовій звітності 

Один звіт 

0,50 

Відображення змін облікової політики 

Одне відображення 

0,30 

 

1.10.7 Аналіз фінансової звітності підприємства

Аналіз фінансового стану необхідно для поліпшення організації фінансів та підвищення ефективності їх використання в процесі господарської діяльності. Зміст аналізу полягає у вивченні розміщення і використання засобів виробництва, платоспроможності підприємства тощо.

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 

Карта 10 

Лист 7 

Листів 7 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

10 

Проведення аналізу фінансової звітності: 

  

  

до 500 чол. 

Звітна форма або окремий рахунок 

1,20 

501 - 1000 чол. 

Те ж 

2,50 

1001 - 2000 чол. 

- " - 

5,00 

2001 - 5000 чол. 

- " - 

7,00 

Більш 5000 чол. 

- " - 

9,00 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. РОБОТИ ІЗ МЕТОДОЛОГІЇ ТА РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТУ. РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

Карта 11 

Лист 1 

Листів 1 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Ведення аналітичного обліку щодо податків, зборів, перевірка розрахунків із податків з Державною податковою інспекцією 

Відомість - 1 позиція 

0,20 

Формування Книги закупівель та продажу 

Книга - 1 позиція 

0,10 

Надання методологічної допомоги щодо вивчення бухгалтерського обліку 

Одна консультація 

0,25 

Фінансово-правовий аналіз діючої облікової політики на підприємстві 

Аналіз 

12,0 

Розроблення методичної документації щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємстві: 

  

  

без застосування науково-методичної документації; 

Лист формату А4 

1,00 

із застосуванням науково-методичної документації 

Те ж 

2,00 

Проведення роботи в установах, організаціях (банк, податкова інспекція, Казначейство тощо) 

1 відвідування 

1,30 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.