Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Нормування »

Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
14.11.2008

ЗАДАЧІ І ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

1 Основними задачами бухгалтерського обліку є здійснення ведення бухгалтерського, податкового обліку і складання фінансової звітності з метою надання внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття рішень щодо повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і рухи коштів на основі таких принципів:

 • обачності - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, що повинні запобігати заниженню або завищенню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів;
 • повного висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні і потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, прийняті на її основі;
 • послідовності - постійне застосування обраної облікової політики;
 • безперервності - оцінка активів і зобов'язань здійснюється виходячи з припущення, що її діяльність буде продовжуватися і далі;
 • нарахування і відповідності доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівнювати доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для одержання цих доходів. При цьому доходи і витрати відбиваються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент виникнення незалежно від дати чи надходження сплати коштів;
 • превалювання сутності над формою - операції враховуються відповідно до їхньої сутності, а не тільки виходячи з юридичної форми;
 • фізичної собівартості. Пріоритетною є оцінка активів виходячи з витрат на їх придбання і виробництво;
 • єдиного грошового вимірника - вимір і узагальнення всіх господарських операцій фінансової звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці - гривнях;
 • періодичності - можливості розподілу діяльності на визначені періоди часу з метою складання фінансової звітності.

2 До функцій бухгалтерського обліку входить:

2.1 Ведення бухгалтерського обліку відповідно до єдиних методологічних основ, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність".

2.2 Складання на основі даних бухгалтерського і податкового обліку фінансової, податкової та статистичної звітності і подання її внутрішнім та зовнішнім користувачам у встановлений термін.

2.3 Відбивання на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій відповідно до чинного законодавства на підставі наданих первинних документів.

2.4 Ведення податкового обліку.

2.5 Підготовка пропозицій стосовно:

 • визначення облікової політики, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності й технології обробки облікових даних;
 • розробки системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку і правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності;
 • надання працівникам прав на підписання первинних і зведених облікових документів;
 • вибору оптимальної структури, чисельності, підвищення професійного рівня працівників бухгалтерського обліку, забезпечення їх усіма необхідними довідковими матеріалами;
 • поліпшення системи інформаційного забезпечення керування і шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;
 • упровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності або удосконалення діючої;
 • забезпечення збереження майна, раціонального й ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;
 • виділення на баланс окремих підрозділів і включення їхніх показників до фінансової звітності.

2.6 Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів підприємства.

2.7 Участь у підготовці заходів щодо запобігання нестачам, незаконній витраті коштів і товарно-матеріальних цінностей.

2.8 Участь у проведенні інвентаризацій і оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею, відшкодуванням утрат від нестачі, крадіжки і псування активів та здійснення контролю дотримання іншими підрозділами встановлених правил проведення інвентаризації оборотних та необоротних активів, зобов'язань.

2.9 Участь у плануванні діяльності підприємства.

2.10 Нарахування і за узгодженням з керівником перерахування податків і зборів (обов'язкові платежі) у бюджети та державні цільові фонди і виконання робіт щодо розрахунків з іншими кредиторами.

2.11 Врахування результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства відповідно до встановлених правил.

2.12 Робота, пов'язана із звірянням розрахунків із суб'єктами господарської діяльності і з підрозділами, виведеними на окремий баланс.

2.13 Здійснення нарахування заробітної плати на підставі поданих у встановленому порядку даних та роботи, пов'язані з виплатою заробітної плати.

2.14 Забезпечення перевірки (контролю) ведення бухгалтерського обліку і звітності в структурних підрозділах, у виробництвах і господарствах, виділених на окремий баланс та подання пропозицій щодо поліпшення їх роботи.

2.15 Надання даних бухгалтерського і податкового обліку для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, запобігання втратам і невиробничим витратам.

2.16 Оформлення і передавання у встановленому порядку в архів відпрацьованих бухгалтерських документів.

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Розділ 1. Норми часу на складання бухгалтерського обліку

1.1 Облік основних засобів та нематеріальних активів

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.

Якщо один об'єкт основних засобів складається із частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна із цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.