Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Нормування »

Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
14.11.2008

1.2 Облік запасів

Облік запасів є однією з найбільших складових собівартості продукції, робіт, послуг. Цей облік хоч не складний, але, як правило, дуже трудомісткий, оскільки до складу запасів може входити сотні видів найменувань, за кожним з яких для забезпечення кількісної та якісної інформації слід вести аналітичний облік. Для цього потрібно вказувати кількість кожної облікової одиниці в натуральних вимірниках, які повинні бути єдині на підприємстві. У випадку, коли на підприємство від постачальника надходять запаси, що значаться по документах в іншому вимірнику, то необхідно перерахувати у той вимірник, який застосовується на підприємстві. Основним вимірником бухгалтерського обліку є вартісний.

Запаси - це активи, які:

  • зберігаються для наступного продажу в умовах звичайної господарської діяльності;
  • перебувають у процесі виробництва з метою наступного продажу продукту виробництва;
  • зберігаються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також для управління підприємством.

Запаси визначаються активами, коли існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість можна достовірно визначити.

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ЗАПАСІВ 

Карта 2 

Лист 1 

Листів 7 

Облік надходження запасів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Облік придбання запасів за грошові кошти у постачальника 

Картка обліку - 1 позиція 

0,2 

Облік придбання запасів підзвітною особою 

Те ж 

0,2 

Надходження запасів власного виробництва 

- " - 

0,1 

Облік надходження запасів у результаті внеску до статутного капіталу 

- " - 

0,1 

Облік безоплатного надходження запасів 

- " - 

0,1 

Облік оприбуткування надлишків, виявлених під час інвентаризації 

- " - 

0,1 

Облік запасів на складі та в бухгалтерії 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Облік запасів на складі та в бухгалтерії 

Типова форма - 1 позиція 

0,15 

Примітка:

Під час ведення складського обліку виробничих запасів виконуються роботи щодо заповнення таких типових форм первинного обліку запасів: М-1 "Журнал обліку вантажів, що надійшли"; М-2а "Акт списання бланків довіреностей"; М-4 "Прибутковий ордер"; М-7 "Акт про приймання матеріалів"; М-8 "Лімітно-забірна картка"; М-9 "Лімітно-забірна картка"; М-10 "Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів"; М-11 "Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів"; М-12 "Картка складського обліку матеріалів"; М-13 "Реєстр приймання-здавання документів"; М-14 "Відомість обліку залишків матеріалів на складі"; М-15 "Акт приймання устаткування"; М-15а "Акт приймання-передавання устаткування до монтажу"; М-16 "Матеріальний ярлик"; М-17 "Акт N про виявлені дефекти устаткування"; М-18 "Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу"; М-19 "Матеріальний звіт"; М-21 "Інвентаризаційний опис"; М-23 "Акт N про витрату давальницьких матеріалів"; М-26 "Картка обліку устаткування для встановлення"; М-28 "Лімітно-забірна картка"; М-28а "Лімітно-забірна картка". 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ЗАПАСІВ 

Карта 2 

Лист 2 

Листів 7 

Облік переоцінки запасів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Уцінка запасів у разі, коли вони морально чи фізично застаріли, втратили свою первісну вартість 

Реєстр (відомість) - 1 позиція 

0,2 

Дооцінка балансової вартості запасів 

Те ж 

0,2 

10 

Відображення уцінки запасів у реєстрах бухгалтерського обліку 

- " - 

0,2 

Облік вибуття запасів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

11 

Оцінка запасів у разі вибуття у виробництві 

Реєстр (картка обліку) - 1 позиція 

0,06 

12 

Облік списання запасів з балансу у зв'язку з їх реалізацією 

Те ж 

0,06 

13 

Облік списання запасів з балансу у зв'язку з невідповідністю критеріям активу 

- " - 

0,06 

14 

Облік списання з балансу у зв'язку з їх розкраданням або псуванням 

- " - 

0,08 

15 

Облік списання запасів внаслідок надзвичайних подій 

- " - 

0,08 

16 

Облік передачі запасів до статутного капіталу іншого підприємства 

- " - 

0,08 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ЗАПАСІВ 

Карта 2 

Лист 3 

Листів 7 

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

17 

Облік надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) на склад з допоміжного виробництва 

Прибутковий ордер, регістр - 1 позиція 

0,08 

18 

Облік надходження МШП зі складу допоміжного виробництва (для якого вони є готовою продукцією) 

Те ж 

0,08 

19 

Оприбуткування МШП від демонтажу браку 

- " - 

0,08 

20 

Облік оприбуткування МШП: від підзвітних осіб; у рахунок погашення раніше висунутих претензій; облік у рахунок погашення завданого матеріального збитку 

- " - 

0,08 

21 

Облік додаткових вкладень засновниками, які перевищують встановлений розмір статутного капіталу 

- " - 

0,08 

22 

Облік погашення частки заборгованості засновників перед підприємствами 

- " - 

0,08 

23 

Облік надходження МШП, призначених для цільового використання 

- " - 

0,08 

24 

Облік надходження МШП від постачальників 

- " - 

0,08 

25 

Облік включення до первісної вартості МШП податків, які не відшкодовуються 

- " - 

0,08 

26 

Облік надходження МШП від дочірніх підприємств; підприємств, які виділено на самостійний баланс 

- " - 

0,08 

27 

Облік надходження МШП у рахунок погашення пеней, штрафів та неустойок 

- " - 

0,08 

28 

Облік надходження МШП, як форма виплати дивідендів 

- " - 

0,08 

29 

Облік надходження МШП на безоплатній основі 

- " - 

0,08 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ЗАПАСІВ 

Карта 2 

Лист 4 

Листів 7 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

30 

Списання МШП, які були використано для капітальних інвестицій 

Акт на списання - 1 позиція 

0,1 

31 

Списання МШП на виробництво 

Те ж 

0,1 

32 

Списання недоброякісних МШП на висунуті претензії 

- " - 

0,1 

33 

Списання МШП на освоєння нового виробництва; для підготовки сезонних робіт 

- " - 

0,1 

34 

Списання МШП, раніше внесеного засновником понад норми статутного капіталу 

- " - 

0,1 

35 

Списання МШП на: загальновиробничі витрати; адміністративні потреби; витрати, пов'язані із збутом 

- " - 

0,1 

36 

Списання МШП на дослідження та розробки підприємства 

- " - 

0,1 

37 

Списання собівартості реалізованого МШП 

- " - 

0,1 

38 

Списання вартості МШП у разі псування та нестач 

- " - 

0,1 

39 

Облік проведення уцінки МШП 

Прибутковий ордер, регістр - 1 позиція 

0,08 

40 

Облік МШП, втрачених внаслідок надзвичайних подій чи під час ліквідації їх наслідків 

Те ж 

0,08 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ЗАПАСІВ 

Карта 2 

Лист 5 

Листів 7 

Облік витрат на виробництво продукції 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

41 

Облік списання на виробництво продукції, робіт, послуг:  

  

  

- підприємств, що використовують рахунки класу 8 

Картка обліку, відомість - 1 позиція 

0,1 

- підприємств, що не використовують рахунки класу 8 

Те ж 

0,2 

42 

Облік витрат, які надійшли з виробництва та здані на склад або замовнику 

- " - 

0,2 

Облік браку у виробництві 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

43 

Облік залишкового браку у виробництві 

Картка обліку - 1 позиція 

0,17 

44 

Облік виправленого браку з вини працівника 

Те ж 

0,17 

45 

Облік залишкового браку з вини постачальника 

- " - 

0,17 

46 

Облік зовнішнього браку 

- " - 

0,2 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ЗАПАСІВ 

Карта 2 

Лист 6 

Листів 7 

Облік готової продукції 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

47 

Облік оприбуткування на склад готової продукції 

Обліковий реєстр (картка обліку) - 1 позиція 

0,1 

48 

Облік у разі передачі на склад готової продукції, напівфабрикатів, призначених для реалізації 

Те ж 

0,1 

49 

Інвентаризація виявлених надлишків готової продукції 

- " - 

0,15 

50 

Облік готової продукції, яку призначено для власних потреб, оприбутковано як матеріали, МШП 

- " - 

0,12 

51 

Облік недостачі, яку виявлено під час інвентаризації готової продукції і віднесено на рахунок винної особи 

- " - 

0,10 

52 

Облік використання готової продукції для адміністративних потреб 

- " - 

0,10 

53 

Облік списання фінансових результатів первісної вартості готової продукції (якщо використовується тільки 8 клас рахунків) 

Акт на списання - 1 позиція 

0,12 

54 

Облік списання собівартості реалізованої готової продукції 

Те ж 

0,10 

55 

Облік списаної нестачі готової продукції, яку виявлено в процесі її збереження та реалізації, якщо винуватця не встановлено 

- " - 

0,10 

56 

Облік списання готової продукції на витрати зі збуту 

- " - 

0,08 

57 

Облік витрат, пов'язаних із знеціненням (уцінкою) готової продукції 

Обліковий реєстр (картка обліку) - 1 позиція 

0,08 

58 

Облік втрати готової продукції від стихійного лиха, техногенних катастроф, аварій та інших надзвичайних подій 

Те ж 

0,10 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ЗАПАСІВ 

Карта 2 

Лист 7 

Листів 7 

Облік транспортно-заготівельних витрат 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

59 

Облік витрат на заготівлю запасів 

Картка обліку - 1 позиція 

0,10 

60 

Облік оплати тарифів (фрахту) 

Те ж 

0,10 

61 

Облік вартості вантажно-розвантажувальних робіт 

- " - 

0,12 

62 

Облік витрат на транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання 

- " - 

0,10 

63 

Облік витрат на страхування ризиків транспортування запасів 

- " - 

0,10 

Інвентаризація запасів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

64 

Облік виробничих запасів 

Інвентаризаційна відомість або інвентарна картка обліку - 1 позиція 

0,10 

65 

Перерахування виробничих запасів 

Те ж 

0,10 

66 

Зважування та перемірювання в натурі виробничих запасів, що знаходяться в місцях зберігання 

- " - 

0,10 

67 

Складання звіряльної відомості 

Відомість - 1 позиція 

0,05 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.