Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Нормування »

Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
14.11.2008

1.6 Облік фінансових інвестицій та розрахунків векселями

Інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.

Під фінансовою інвестицією слід розуміти господарську операцію, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів.

Фінансові інвестиції поділяються на прямі та портфельні.

Пряма інвестиція - господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

Портфельна інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку (за винятком операцій із купівлі акцій як безпосередньо платником податку, так і пов'язаними з ним особами, в обсягах, що перевищують 50 відсотків загальної суми акцій, емітованих іншою юридичною особою, які належать до прямих інвестицій).

Фінансові інвестиції визначаються, як активи, що утримуються з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання капіталу та інших вигод для інвестора (тобто юридичної чи фізичної особи, що здійснює вкладення).

Вексель - цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання боржника (векселедавця) сплатити у певний термін зазначену суму грошей власникові векселя (векселетримачеві).

Розрізняють простий і переказний вексель. Простий вексель містить просту і нічим не обумовлену обіцянку векселедавця сплатити власникові векселя після вказаного терміну певну суму. Переказний вексель (трата) містить письмовий наказ векселетримача (трасанта), адресований платникові (трасотові), сплатити третій особі (ремітентові) певну суму грошей у певний термін.

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗРАХУНКІВ ВЕКСЕЛЯМИ 

Карта 6 

Лист 1 

Листів 1 

Облік фінансових інвестицій 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Придбання та реалізації фінансових інвестицій 

Відомість - 1 позиція 

0,20 

Оцінка фінансових інвестицій 

Те ж 

0,20 

Облік векселів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Облік простого векселя 

Відомість - 1 позиція 

0,20 

Облік переказного векселя 

Те ж 

0,20 

Облік індосаменту векселя 

- " - 

0,20 

Облік авальованого векселя 

- " - 

0,20 

 

1.7 Облік дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Безнадійна дебіторська заборгованість - це заборгованість, яка відповідає одній з наведених нижче ознак:

  • заборгованість, за якою минув строк позовної давності;
  • заборгованість, яку не погашено через недостатність майна дебітора, якого було оголошено банкрутом;
  • заборгованість, яка не погашена через брак коштів, отриманих на відкритих аукціонах під час продажу заставленого майна, за умови, що інші юридичні заходи кредитора не привели до стягнення іншого майна;
  • стягнення заборгованості стало неможливим у зв'язку з надзвичайними подіями;
  • прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, які пропали безвісти, прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі.

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Карта 7 

Лист 1 

Листів 3 

Облік рахунків з покупцями та замовниками 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

Повернення грошових коштів, раніше отриманих за реалізовану продукцію та надані послуги, після повернення продукції або у випадку зайвого перерахування сум 

Рахунок - 1 позиція 

0,2 

Відображення виникнення доходу і дебіторської заборгованості в момент реалізації продукції, товарів, робіт і послуг 

Те ж 

0,15 

Відображення отримання іншого операційного доходу у разі: реалізації інших оборотних активів; від операційної оренди активів; від операційної курсової різниці, отриманої під час перерахунку дебіторської заборгованості іноземних покупців 

- " - 

0,15 

Відображення доходу страхових компаній 

- " - 

0,15 

Відображення надходження коштів за раніше відвантажену продукцію 

- " - 

0,2 

Облік отримання короткострокового векселя в рахунок забезпечення дебіторської заборгованості 

- " - 

0,15 

Погашення заборгованості покупців еквівалентами грошових коштів та поточними фінансовими інвестиціями 

- " - 

0,15 

Облік списання дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів 

- " - 

0,15 

Отримання довгострокового векселя в рахунок забезпечення дебіторської заборгованості 

- " - 

0,15 

10 

Взаємозарахування заборгованостей у випадку попередньої оплати продукції 

- " - 

0,15 

11 

Відображення суми знижок, наданих після реалізації 

- " - 

0,15 

12 

Облік зменшення дебіторської заборгованості покупців у зв'язку з виконання ними робіт, які за умовами продажу мають виконуватися підприємством-постачальником 

- " - 

0,15 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Карта 7 

Лист 2 

Листів 3 

Облік резерву сумнівних боргів 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

13 

Формування резерву сумнівних боргів та кореспонденції з рахунками обліку витрат 

Рахунок - 1 позиція 

0,2 

14 

Облік списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками дебіторської заборгованості 

Те ж 

0,2 

15 

Облік зменшення нарахованих резервів в кореспонденції з рахунками обліку доходів 

- " - 

0,2 

Облік розрахунків з оренди 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

16 

Облік фінансової оренди 

Відомість - 1 позиція 

0,2 

17 

Облік операційної оренди 

Те ж 

0,2 

Облік розрахунків за претензіями 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

18 

Облік розрахунків за претензіями 

Відомість - 1 позиція 

0,2 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Карта 7 

Лист 3 

Листів 3 

Облік розрахунків з підзвітними особами 

N позиції 

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) 

Одиниця виміру 

Норма часу, год. 

19 

Видання під звіт грошових коштів 

Рахунок - 1 позиція 

0,12 

20 

Облік придбань підзвітною особою матеріальних цінностей на підставі авансового звіту та відповідних первинних документів 

Те ж 

0,10 

21 

Відображення суми податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної) 

- " - 

0,15 

22 

Облік списання витрат на відрядження: працівникам, зайнятим постачанням підприємства запасами; працівникам апарату управління цехами, дільницями; адміністративно-управлінського персоналу; працівникам відділу збуту; персоналу виробництв обслуговуючих і соціально-культурної сфери 

- " - 

0,15 

23 

Повернення до каси підприємства невикористаних коштів, які видано під звіт 

- " - 

0,10 

24 

Утримання із заробітної плати суми, яку не повернено своєчасно підзвітними особами 

- " - 

0,12 

25 

Повернення перевитрат грошових коштів підзвітній особі 

- " - 

0,10 

26 

Включення до фонду оплати праці суми, яка затверджена керівником підприємства і відшкодовувано працівнику: витрат на відрядження, які не підтверджено документально; добових понад установлені норми 

- " - 

0,12 

27 

Облік списання суми витрат, яка затверджена керівником підприємства і відшкодувана працівнику: на відрядження і не підтверджено документально; добових понад установлені норми 

- " - 

0,15 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.