Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства

Надрукувати документ
14.01.2011

Додаток 1
до Методичних рекомендацій 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
показників, що використовуються під час проведення аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств

Скорочення 

Найменування показника 

Джерело інформації 

Б 

баланс 

форма N 1 

рядок 280 (або рядок 640) 

Бпоч 

баланс на початок періоду 

форма N 1 

рядок 280 (640), графа 3 

Бкін 

баланс на кінець періоду 

форма N 1 

рядок 280 (640), графа 4 

ВК 

власний капітал 

форма N 1 

рядок 380 

ВОА 

власні оборотні активи 

форма N 1 

рядок 380 - рядок 080 або (рядок 260 + рядок 270) - (рядок 430 + рядок 480 + рядок 620 + рядок 630) 

ВОЗ 

вартість основних засобів (залишкова) 

форма N 1 

рядок 030 

ГК 

грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валюті, поточні фінансові інвестиції 

форма N 1 

рядок 230 + рядок 240 

ДЗ 

довгострокові зобов'язання 

форма N 1 

рядок 480 

З 

запаси 

форма N 1 

рядок 100 + рядок 110 + рядок 120 + рядок 130 + рядок 140 

ЗОЗ 

знос основних засобів (на початок, кінець періоду) 

форма N 1 

рядок 032, графа 3 або графа 4 

ЗНВП 

забезпечення наступних виплат і платежів 

форма N 1 

рядок 430 

ДМП 

доходи майбутніх періодів 

форма N 1 

рядок 630 

ПФІ 

поточні фінансові інвестиції 

форма N 1 

рядок 220 

ПЗ 

поточні зобов'язання 

форма N 1 

рядок 620 

ДФІук 

довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

форма N 1 

рядок 040 

ДФІін 

довгострокові фінансові інвестиції - інші 

форма N 1 

рядок 045 

ВМП 

витрати майбутніх періодів 

форма N 1 

рядок 270 

НА 

необоротні активи 

форма N 1 

рядок 080 

НДП 

"нормальні" джерела покриття 

форма N 1 

рядок 380 + рядок 430 - рядок 360 - рядок 370 + рядок 480 - рядок 080 + рядок 620 

ОА 

оборотні активи 

форма N 1 

рядок 260 

ПВОЗ 

первісна вартість основних засобів (на початок, кінець періоду) 

форма N 1 

рядок 031, графа 3 або графа 4 

ПВОЗКП 

первісна вартість основних засобів на кінець періоду 

форма N 1 

рядок 031, графа 4 

ПВОЗПП 

первісна вартість основних засобів на початок періоду 

форма N 1 

рядок 031, графа 3 

ПК 

позиковий капітал (довгострокові та поточні зобов'язання) 

форма N 1 

рядок 480 + рядок 620 

СВВК 

середня вартість власного капіталу 

форма N 1 

рядок 380 (графа 3 + графа 4) / 2 

СВОЗ 

середня вартість основних засобів 

форма N 1 

рядок 30 (графа 3 + графа 4) / 2 

СДЗ 

середня дебіторська заборгованість 

форма N 1 

рядки 050, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 (графа 3 + графа 4) / 2 

СЗ 

середні запаси 

форма N 1 

рядки 100,110, 120, 130, 140 (графа 3 + графа 4) / 2 

СКЗ 

середня кредиторська заборгованість 

форма N 1 

рядок 480 + рядок 620 (графа 3 + графа 4) / 2 

ФК 

функціонуючий капітал 

форма N 1 

рядок 260 - рядок 620 

ВР 

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

форма N 2 

рядок 010 

ВВЗП 

витрати на виробництво та збут продукції 

форма N 2 

рядок 040 + рядок 070 + рядок 080 + рядок 090 

ВПЗ 

валовий прибуток (збиток) 

форма N 2 

рядок 050 або рядок 055 

СР 

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

форма N 2 

рядок 040, для суб'єктів малого підприємництва - рядок 140 

АВ 

адміністративні витрати 

форма N 2 

рядок 070 

ВЗ 

витрати на збут 

форма N 2 

рядок 080 

ПЗЗД зп 

прибуток (збиток) від звичайної діяльності за звітний період 

форма N 2 

рядок 190 або рядок 195, графа 3 

ЧП 

чистий прибуток (збиток) 

форма N 2 

рядок 220 або рядок 225 

ЧД 

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

форма N 2 

рядок 035 

А 

амортизація як елемент операційних витрат 

форма N 2 

рядок 260 

ВАЧОЗ 

вартість активної частини основних засобів на кінець року 

форма N 5 

рядок 130, графа 14 + рядок 140, графа 14 

ЗАЧОЗ 

знос активної частини основних засобів на кінець року 

форма N 5 

рядок 130, графа 15 + рядок 140, графа 15 

ПВАЧОЗ 

первісна вартість активної частини основних засобів на початок року 

форма N 5 

рядок 130, графа 3 + рядок 140, графа 3 

ПВОЗВПП 

первісна вартість основних засобів, які вибули протягом періоду 

форма N 5 

рядок 260, графа 8 

ПВОЗНПП 

первісна вартість основних засобів, які надійшли протягом періоду 

форма N 5 

рядок 260, графа 5 

ОЗ 

основні засоби (усього по підприємству) станом на кінець року 

форма N 11-ОЗ 

рядок 100, графа 7 

ОЗОД 

основні засоби основного виду економічної діяльності 

форма N 11-ОЗ 

рядок 140, графа 7 

ОЗПА 

основні засоби, на які повністю нарахована амортизація (знос) 

форма N 11-ОЗ 

рядок 100, графа 11 

СОЧШП 

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб 

форма N 3-ПВ 

рядок 3170, графа 2 

ПП 

прийнято працівників, осіб 

форма N 3-ПВ 

рядок 5010, графа 1 

ВП 

вибуло працівників, усього, осіб 

форма N 3-ПВ 

рядок 5020, графа 1 

ВПСШ 

вибуло у зв'язку із скороченням штату, осіб 

форма N 3-ПВ 

рядок 5030, графа 1 

НП 

не відпрацьовано, всього, людино-годин 

форма N 3-ПВ 

рядок 3040, графа 1 

НПіа 

не відпрацьовано у зв'язку з відпустками за ініціативою адміністрації, людино-годин 

форма N 3-ПВ 

рядок 3100, графа 1 

НПіаЗ 

не відпрацьовано у зв'язку з відпустками з ініціативи адміністрації тривалістю понад три місяці поспіль, людино-годин 

форма N 3-ПВ 

рядок 3110, графа 1 

НПСТ 

неявки у зв'язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень, людино-годин 

форма N 3-ПВ 

рядок 3120, графа 1 

ПРС 

простої, людино-годин 

форма N 3-ПВ 

рядок 3130, графа 1 

ПРГ 

прогули, людино-годин 

форма N 3-ПВ 

рядок 3150, графа 1 

В 

кількість вакансій на кінець звітного періоду, осіб 

форма N 3-ПВ 

рядок 5061, графа 1 

КПнчс 

кількість працівників у найбільш чисельній зміні в останній робочий день звітного року, осіб 

форма N 1-ПВ (умови праці) 

рядок 10170, графа 1 

СОЧепз 

середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб 

форма N 1-ПВ 

рядок 1010, графа 1 

ФОП 

фонд оплати праці всіх працівників, тис. гривень 

форма N 1-ПВ 

рядок 1020, графа 1 

ЗЗП 

сума заборгованості з виплати заробітної плати, усього, тис. гривень 

форма N 1-ПВ 

рядок 2010, графа 1 

ОЧПкр 

облікова кількість штатних працівників на 31 грудня звітного року, усього 

форма N 1-ПВ 

рядок 10010, графа 1 

Іок 

загальний обсяг інвестицій в основний капітал 

форма N 1-інвестиції 

рядок 061 

Ібр 

інвестиції в будівельні і монтажні роботи 

форма N 1-інвестиції 

рядок 062 

Імо 

інвестиції в машини, обладнання, інструмент, інвентар 

форма N 1-інвестиції 

рядок 063 

Іі 

інвестиції в інші капітальні роботи і витрати 

форма N 1-інвестиції 

рядок 064 

ВТІ 

загальна сума витрат на технологічні інновації 

форма N 1-інновації 

рядок 101 

ТІвк 

фінансування технологічних інновацій за рахунок власних коштів 

форма N 1-інновації 

рядок 202 

ДВА 

Дивіденди, виплачені акціонерам 

форма N 4 

рядок 140, графа 8 

 

 

Директор Державного департаменту
з питань банкрутства 

 
І. Ф. Череповська 

 

 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА
показників оцінки фінансово-господарського стану підприємства

Аспект діяльності, що досліджується 

Основний показник, який характеризує аспект діяльності, одиниця виміру 

Порядок розрахунку аналітичних показників 

Висновок 

Показники оцінки стану основних засобів 

частка основних засобів в активах підприємства, відсотків 

ВОЗ х 100 / Б 

показує, скільки в балансі підприємства становлять основні засоби 

частка активної частини основних засобів, відсотків 

ВАЧОЗ х 100 / ВОЗ 

зростання цього показника в динаміці розцінюється як сприятлива тенденція 

коефіцієнт зносу основних засобів, відсотків 

ЗОЗ х 100 / ПВОЗ 

характеризує стан основних засобів 

коефіцієнт зносу активної частини основних засобів, відсотків 

ЗАЧОЗ х 100 / ПВАЧОЗ 

збільшення значення цього показника свідчить про зношення активної частини основних засобів 

коефіцієнт поновлення, відсотків 

ПВОЗНПП х 100 / ПВОЗПП 

показує, яку частину основних засобів на кінець року становлять нові основні засоби 

коефіцієнт вибуття, відсотків 

ПВОЗВПП х 100 / ПВОЗПП 

показує, яка частина основних засобів та які з них були на балансі підприємства на початок року, вибули у зв'язку зі зносом або іншими причинами 

співвідношення суми основних засобів основної діяльності до суми основних засобів підприємства станом на кінець року, відсотків 

ОЗОД х 100 / ОЗ 

показує, яку частину всіх основних засобів займають основні засоби основної діяльності; зростання показника свідчить про збільшення інвестицій в основну діяльність 

ступінь придатності основних засобів у межах нормативного строку служби, відсотків 

(ЗОЗ - ОЗПА) х 100 / (ОЗ - ОЗПА) 

збільшення значення свідчить про зношення основних фондів підприємства 

питома вага повністю зношених основних засобів, відсотків 

ОЗПА х 100 / ОЗ 

відображає питому вагу повністю замортизованих основних засобів у загальному їх обсязі 

Показники оцінки ліквідності 

маневреність власних оборотних засобів 

ВОА / ОА 

для нормального функціонування підприємства цей показник змінюється в межах від 0 до 1 

коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності 

ОА / ПК 

збільшення значення показника є сприятливою тенденцією для підприємства 

коефіцієнт покриття - Кп 

ОА / ПЗ 

- " - 

коефіцієнт швидкої ліквідності 

(ОА - З - ВМП) / ПЗ 

граничне значення - 0,6 - 0,8 

коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) (Кал) 

ГК / ПЗ 

показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно, найбільш жорсткий критерій ліквідності; граничне значення - 0,2 - 0,35 

частка оборотних коштів в активах, відсотків 

ОА х 100 / Б 

показує, яку частину в активах підприємства становлять оборотні кошти 

частка власних оборотних коштів в їх загальній сумі, відсотків 

ВОА х 100 / ОА 

показує, яку частину становлять в загальному обсязі оборотних коштів підприємства 

частка власних оборотних коштів у покритті запасів, відсотків 

ВОА х 100 / З 

рекомендована нижня межа цього показника становить 50 відсотків 

частка запасів у оборотних активах, відсотків 

З х 100 / ОА 

показує, яку частину в оборотних активах підприємства становлять запаси 

коефіцієнт покриття запасів 

НДП / З 

у разі коли значення цього показника менше ніж 1, поточний фінансовий стан підприємства розглядається як нестійкий 

Показники оцінки фінансової стійкості 

коефіцієнт фінансової автономії 

ВК / Б 

зростання цього показника свідчить про збільшення фінансової стійкості, стабільності та незалежності підприємства від позикових коштів; граничне значення - 0,5 

коефіцієнт фінансової залежності 

Б / ВК 

збільшення значення цього показника в динаміці свідчить про зростання частки позикових коштів під час фінансування підприємства, граничне значення - 2 

коефіцієнт маневреності власного капіталу 

(ВК - НА) / ВК 

граничне значення - 0,1 

коефіцієнт концентрації позикового капіталу 

ПК / Б 

показує, яку частину в балансі підприємства становить позиковий капітал; граничне значення - 0,5 

коефіцієнт структури довгострокових вкладень 

ДЗ / НА 

показує, яка частина основних засобів та інших необоротних активів фінансується зовнішніми інвесторами. Збільшення значення цього показника в динаміці свідчить про зростання залежності підприємства від зовнішніх інвесторів 

коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів 

ДЗ / (ДЗ + ВК) 

збільшення значення цього показника в динаміці свідчить про зростання залежності підприємства від зовнішніх інвесторів 

коефіцієнт структури позикового капіталу 

ДЗ / ПК 

показує, яку частину в позиковому капіталі підприємства становлять довгострокові пасиви 

коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів 

ПК / ВК 

збільшення значення цього показника свідчить про зниження фінансової стійкості та навпаки 

показник фінансового левериджу 

(Б - ВК) / ВК 

зменшення значення цього показника свідчить про позитивні зміни на підприємстві, граничне значення - 0,25 

коефіцієнт забезпечення власними засобами 

(ВК + ЗНВП + ДМП - НА) / ОА 

зростання цього показника забезпечує для неплатоспроможного підприємства можливість використання позасудових заходів відновлення платоспроможності; граничне значення - 0,1 

продуктивність праці, тис. гривень / особу 

ВР/ СОЧШП 

зростання цього показника є сприятливою тенденцією для підприємства 

фондовіддача, гривень / гривень 

ВР / СРОЗ 

значення показника залежить від галузевих особливостей підприємства 

оборотність коштів у розрахунках (ОКРО), оборотів 

ВР / СДЗ 

зростання цього показника є сприятливою тенденцією для підприємства 

час обороту коштів у розрахунках (ЧОКР), днів 

360 днів / ОКРО 

зменшення значення показника свідчить про збільшення ОКРО та є сприятливою тенденцією для підприємства 

оборотність запасів, оборотів (ОЗО) 

СР / СЗ 

зростання цього показника є сприятливою тенденцією для підприємства 

час обороту запасів (ЧОЗ), днів 

360 днів / ОЗО 

сприятливою вважається тенденція зменшення значення показника 

час обороту кредиторської заборгованості (ЧОКЗ), днів 

(СКЗ х 360 днів) / СР 

- " - 

тривалість операційного циклу (ТОЦ), днів 

ЧОКР + ЧОЗ 

- " - 

тривалість фінансового циклу, днів 

ТОЦ - ЧОКЗ 

- " - 

коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості 

СДЗ / ВР 

- " - 

оборотність власного капіталу, оборотів 

ВР / СВВК 

сприятливою вважається тенденція збільшення значення показника 

оборотність сукупного капіталу, оборотів 

ВР / ((Бн + Бк) / 2) 

- " - 

коефіцієнт стійкості економічного росту 

(ЧП - ДВА) / ВК 

показує, якими в середньому темпами може розвиватися підприємство в майбутньому 

поточна платоспроможність 

ДФІук + ДФІін + ГК - ПК 

від'ємний результат свідчить про поточну неплатоспроможність підприємства 

коефіцієнт Бівера 

(ЧП + А) / ПК 

у разі коли цей показник не перевищує 0,2, це свідчить про небажане скорочення частки прибутку, яка спрямовується на розвиток виробництва 

Оцінка рентабельності 

рентабельність продукції, відсотків 

(ВПЗ х 100) / СР 

сприятливою вважається тенденція збільшення значення показника 

рентабельність діяльності, відсотків 

ЧП / ЧД 

- " - 

рентабельність активів, відсотків 

ЧП х 100) / ((Бпоч + Бкін) / 2) 

- " - 

рентабельність сукупного капіталу, відсотків 

(ЧП х 100) / ((Бпоч + Бкін) / 2) 

- " - 

рентабельність власного капіталу, відсотків 

ЧП х 100 / СВВК 

- " - 

період окупності власного капіталу 

СВВК / ЧП 

сприятливою вважається тенденція зменшення значення показника 

 

 

Директор Державного департаменту
з питань банкрутства 

 
І. Ф. Череповська 

 

 

Додаток 3
до Методичних рекомендацій 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ
за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства

1. Загальна характеристика підприємства.

2. Оцінка підприємства з позиції неплатоспроможності.

2.1. Оцінка фінансового стану підприємства.

2.2. Аналіз фінансових факторів, що призвели до неплатоспроможності, та визначення можливості санації підприємства.

2.2.1. Аналіз необоротних активів.

2.2.2. Аналіз оборотних активів.

2.2.3. Аналіз власних оборотних засобів.

2.2.4. Поглиблений аналіз дебіторської заборгованості (аналіз структури, тенденцій та аналітичних показників).

2.2.5. Аналіз кредиторської заборгованості.

2.2.6. Аналіз прибутковості підприємства.

2.2.7. Аналіз витрат на виробництво.

2.2.8. Аналіз використання трудових ресурсів.

2.2.9. Аналіз інвестицій та інновацій.

2.2.10. Аналіз об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення.

3. Оцінка резервів підвищення ефективності функціонування підприємства та відновлення його платоспроможності.

4. Аналіз виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

4.1. Визначення ознак фіктивного банкрутства.

4.2. Визначення ознак дій з доведення до банкрутства.

4.3. Визначення ознак дій з приховування банкрутства.

4.4. Визначення ознак втрати або відновлення платоспроможності.

5. Загальні висновки (в тому числі про наявність ознак з дій приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства) та рекомендації щодо подальшого розвитку підприємства.

Таблиця 1

Загальна характеристика підприємства

Характеристика 

Показник 

Повне найменування 

  

Скорочене найменування 

  

Дата утворення (реорганізації тощо) 

  

Код згідно з ЄДРПОУ 

  

Підпорядкованість 

  

Код території (КОАТУУ) 

  

Вид діяльності 

  

Код виду економічної діяльності (КВЕД) 

  

Форма власності 

  

Код форми власності (КФВ) 

  

Територія 

  

Код організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) 

  

Статус підприємства (монополіст, який працює на загальнодержавному рівні; монополіст, який працює на регіональному ринку; стратегічно важливе підприємство для економіки та безпеки України, не підлягає приватизації тощо) 

  

Адреса підприємства 

  

Керівник підприємства (прізвище, ім'я, по батькові), телефон 

  

Головний бухгалтер (прізвище, ім'я, по батькові), телефон 

  

 

Таблиця 2

Основні показники, що визначають фінансово-господарський стан підприємства

N з/п 

Показник, одиниця виміру 

Фактичне значення за три попередні роки 

Примітки (висновки), нормативне значення 

на початок періоду
01.__.20__ 

на кінець періоду
01.__.20__ 

зміни
(+/-) 

  

Загальні показники діяльності підприємства 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень 

  

  

  

  

Чистий прибуток (збиток), тис. гривень 

  

  

  

  

Середньооблікова чисельність працівників, осіб 

  

  

  

  

Фонд оплати праці, тис. гривень 

  

  

  

  

Власний капітал, тис. гривень 

  

  

  

  

Необоротні активи, тис. гривень 

  

  

  

  

Довгострокові зобов'язання, тис. гривень 

  

  

  

  

Короткострокові кредити та позики, тис. гривень 

  

  

  

  

Дебіторська заборгованість, тис. гривень 

  

  

  

  

10 

Запаси, тис. гривень 

  

  

  

  

11 

Власні оборотні засоби, тис. гривень 

  

  

  

  

12 

Функціонуючий капітал, тис. гривень 

  

  

  

  

13 

Продуктивність праці, тис. гривень/особу 

  

  

  

  

Показники ліквідності 

14 

Коефіцієнт поточної ліквідності 

  

  

  

> 1,5 

15 

Коефіцієнт покриття 

  

  

  

> 1,0 

15 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 

  

  

  

0,6 - 0,8 

16 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) 

  

  

  

0,2 - 0,35 

17 

Маневреність власних оборотних засобів 

  

  

  

  

18 

Коефіцієнт покриття запасів 

  

  

  

  

19 

Коефіцієнт фінансової автономії 

  

  

  

  

Показники фінансової стійкості 

20 

Коефіцієнт концентрації власного капіталу 

  

  

  

> 0,5 

21 

Коефіцієнт фінансової залежності 

  

  

  

= 2 

22 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 

  

  

  

> 0,1 

23 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 

  

  

  

< 0,5 

24 

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень 

  

  

  

  

25 

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів 

  

  

  

  

26 

Коефіцієнт структури позикового капіталу 

  

  

  

  

27 

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів 

  

  

  

  

28 

Коефіцієнт забезпечення власними засобами 

  

  

  

0,1 

29 

Показник фінансового левериджу 

  

  

  

< 0,25 

30 

Тривалість фінансового циклу 

  

  

  

  

31 

Поточна платоспроможність 

  

  

  

  

32 

Коефіцієнт Бівера 

  

  

  

> 0,2 

Показники рентабельності 

33 

Рентабельність продукції, відсотків 

  

  

  

  

34 

Рентабельність діяльності, відсотків 

  

  

  

  

35 

Рентабельність сукупного капіталу, відсотків 

  

  

  

  

36 

Рентабельність власного капіталу, відсотків 

  

  

  

  

 

Таблиця 3

Вертикальний та горизонтальний аналіз необоротних активів підприємства

Стаття балансу 

На початок періоду 

На кінець періоду 

Зміни 

сума, тис. гривень 

відсоток 

сума, тис. гривень 

відсоток 

сума, тис. гривень 

відсоток 

Необоротні активи, усього 

  

100 

  

100 

  

  

1. Нематеріальні активи 

  

  

  

  

  

  

1.1. Залишкова вартість 

  

  

  

  

  

  

1.2. Первісна вартість 

  

  

  

  

  

  

2. Незавершене будівництво 

  

  

  

  

  

  

3. Основні засоби 

  

  

  

  

  

  

3.1. Залишкова вартість 

  

  

  

  

  

  

3.2. Первісна вартість 

  

  

  

  

  

  

4. Довгострокові фінансові інвестиції 

  

  

  

  

  

  

4.1. Інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

  

  

  

  

  

  

4.2. Інші фінансові інвестиції 

  

  

  

  

  

  

5. Довгострокова дебіторська заборгованість 

  

  

  

  

  

  

6. Відстрочені податкові активи 

  

  

  

  

  

  

7. Інші необоротні активи 

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 4

Аналіз незавершеного будівництва

N з/п 

Назва об'єкта незавершеного будівництва 

Початок будівництва 

Планова вартість об'єкта, тис. гривень 

Ступінь будівельної придатності об'єкта, відсотків 

Облікова вартість об'єкта, тис. гривень 

Передбачуваний строк уведення в експлуатацію 

Вартість доведення об'єкта до придатності для користування, тис. гривень 

 

Таблиця 5

Аналіз стану основних засобів підприємства

Показник 

На початок періоду, відсотків 

На кінець періоду, відсотків 

Зміни (+/-) 

Частка основних засобів в активах підприємства 

  

  

  

Частка активної частини основних засобів 

  

  

  

Коефіцієнт зносу основних засобів 

  

  

  

Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів 

  

  

  

Коефіцієнт оновлення основних засобів 

  

  

  

Коефіцієнт вибуття основних засобів 

  

  

  

Співвідношення суми основних засобів основної діяльності із сумою основних засобів підприємства станом на кінець року 

  

  

  

Питома вага повністю зношених основних засобів 

  

  

  

Ступінь придатності основних засобів у межах нормативного строку служби 

  

  

  

 

Таблиця 6

Аналіз строку служби обладнання підприємства

Показник 

Строк служби 

до 5 років 

від 5 до 10 років 

від 10 до 20 років 

понад 20 років 

кількість, штук 

вартість, тис. гривень 

кількість, штук 

вартість, тис. гривень 

кількість, штук 

вартість, тис. гривень 

кількість, штук 

вартість, тис. гривень 

Усього

у тому числі за видами обладнання 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 7

Використання виробничих потужностей

Вид продукції 

Одиниця виміру 

Потужність на початок року 

Зміни протягом року 

Потужність на кінець року 

Випуск продукції або кількість переробленої продукції 

Використання середньорічної потужності (графа 8 / графа 7) х 100, відсотків 

збільшення 

зменшення 

Усього на підприємстві 

  

  

  

  

  

  

  

У тому числі за окремими видами продукції 

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 8

Вертикальний та горизонтальний аналіз оборотних активів підприємства

Стаття балансу 

На початок аналізу 

На кінець аналізу 

Зміни 

сума, тис. гривень 

відсотків 

сума, тис. гривень 

відсотків 

сума, тис. гривень 

відсотків 

1

Оборотні активи - усього 

  

100 

  

100 

  

  

1. Запаси 

  

  

  

  

  

  

1.1. Виробничі запаси 

  

  

  

  

  

  

1.2. Тварини на вирощуванні та відгодівлі 

  

  

  

  

  

  

1.3. Незавершене виробництво 

  

  

  

  

  

  

1.4. Готова продукція 

  

  

  

  

  

  

2. Векселі одержані 

  

  

  

  

  

  

3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

  

  

  

  

  

  

3.1. Чиста реалізаційна вартість 

  

  

  

  

  

  

3.2. Первісна вартість 

  

  

  

  

  

  

3.3. Резерв сумнівних боргів 

  

  

  

  

  

  

4. Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

  

  

  

  

  

  

4.1. З бюджетом 

  

  

  

  

  

  

4.2. За виданими авансами 

  

  

  

  

  

  

4.3. З нарахованих доходів 

  

  

  

  

  

  

4.4. Із внутрішніх, розрахунків 

  

  

  

  

  

  

5. Інша поточна дебіторська заборгованість 

  

  

  

  

  

  

6. Поточні фінансові інвестиції 

  

  

  

  

  

  

7. Грошові кошти та їх еквіваленти 

  

  

  

  

  

  

7.1. У національній валюті 

  

  

  

  

  

  

7.2. В іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

8. Інші оборотні активи 

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 9

Структура грошових потоків підприємства

N з/п 

Вид діяльності 

Код рядка форми N 3 

За попередній рік 

За поточний рік 

тис. гривень 

+/- 

тис. гривень 

+/- 

1

2

3

4

5

6

7

Операційна 

170 

  

  

  

  

Інвестиційна 

300 

  

  

  

  

Фінансова 

390 

  

  

  

  

Чистий рух коштів за звітний період 

400 

  

  

  

  

Загальна оцінка якості управління підприємством 

  

  

  

  

  

 

(+) - надходження (позитивне значення);

(-) - видатки (від'ємне значення).

Таблиця 10

Аналіз руху власного капіталу підприємства

N з/п 

Показник 

Код рядка форми N 4 

Статутний капітал, тис. гривень 

Додатково вкладений капітал, тис. гривень 

Інший додатковий капітал, тис. гривень 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. гривень 

Усього 

Залишок на початок року 

010 або 050 

  

  

  

  

  

Надходження 

(060, 130, 150, 180, 270 та інші) 

  

  

  

  

  

Використано 

(070, 160 та інші) 

  

  

  

  

  

Залишок на кінець року 

300 

  

  

  

  

  

Разом змін у капіталі 

290 

  

  

  

  

  

Темп зростання
(позиція 4 / позиція 1) х 100, відсотків 

  

  

  

  

  

  

Коефіцієнт надходжень
(позиція 2 / позиція 4) 

  

  

  

  

  

  

Коефіцієнт вибуття
(позиція 4 / позиція 1) 

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 11

Групування дебіторської заборгованості за строками її виникнення

Види дебіторської заборгованості 

Строки виникнення 

Разом 

менше ніж 1 місяць 

від 1 до 3 місяців 

від 3 до 6 місяців 

від б до 9 місяців 

від 9 до 12 місяців 

від 1 року до 1,5 року 

більше ніж 1,5 року 

  

I. Розрахунки з дебіторами за товари, роботи та послуги 

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Аванси видані 

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 12

Аналіз простроченої дебіторської заборгованості

Показник 

Код рядка форми N 1-Б 

Усього дебіторська заборгованість, тис. гривень 

Прострочена дебіторська заборгованість 

тис. гривень 

відсоток дебіторської заборгованості 

Усього: (рядок 020 + 100 + 300) 

010 

  

  

  

1. У межах України - усього 

020 

  

  

  

у тому числі 

  

  

  

  

за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю 

030 

  

  

  

за векселями 

040 

  

  

  

з бюджетом 

050 

  

  

  

із внутрішніх розрахунків 

060 

  

  

  

інша поточна заборгованість 

090 

  

  

  

2. Із суб'єктами господарської діяльності країн колишніх республік СРСР 

100 

  

  

  

3. Із суб'єктами господарської діяльності інших країн 

300 

  

  

  

 

Таблиця 13

Структура поточної кредиторської заборгованості

N з/п 

Показник 

Код рядка форми N 1 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

Відхилення 

сума, тис. гривень 

відсоток суми заборгованості 

сума, тис. гривень 

відсоток суми заборгованості 

сума, тис. гривень 

(+/-) відсотків суми на початок року 

Короткострокові кредити банків 

500 

  

  

  

  

  

  

Поточна заборгованість за зобов'язаннями 

510 

  

  

  

  

  

  

Векселі видані 

52 

  

  

  

  

  

  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

530 

  

  

  

  

  

  

  

Поточні зобов'язання за розрахунками: 

  

  

  

  

  

  

  

За отриманими авансами 

540 

  

  

  

  

  

  

З бюджетом 

550 

  

  

  

  

  

  

За позабюджетними платежами 

560 

  

  

  

  

  

  

За страхуванням 

570 

  

  

  

  

  

  

З оплати праці 

580 

  

  

  

  

  

  

10 

З учасниками 

590 

  

  

  

  

  

  

11 

За внутрішніми розрахунками 

600 

  

  

  

  

  

  

12 

Інші поточні зобов'язання 

610 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за розділом 

620 

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 14

Формування чистого прибутку

Період, одиниця виміру 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 

Операційні витрати та доходи 

Фінансовий результат від операційної діяльності 

Інші звичайні доходи та витрати 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 

Надзвичайні доходи та витрати 

Податки на прибуток 

Чистий прибуток, збиток (+/-) 

Рік,
тис. гривень відсотків 

 
100 

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 14-1

Формування чистого прибутку (збитку) суб'єкта малого підприємництва

N з/п 

Показник 

Код рядка форми N 2-м 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

Відхилення 

  

тис. гривень 

частка в загальному обсязі, відсотків 

тис. гривень 

частка в загальному обсязі, відсотків 

(+,-)
тис. гривень 

(+,-)
відсотків 

Дохід (виручка) від реалізації 

010 

  

  

  

  

  

  

Чистий дохід (виручка) від реалізації 

030 

  

  

  

  

  

  

Разом чисті доходи 

070 

  

  

  

  

  

  

Разом витрати 

180 

  

  

  

 

  

  

Надзвичайні доходи (витрати), податки на прибутки 

060 - 160 - 170 

  

  

  

  

  

  

Чистий прибуток (збиток) 

190 

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 15

Аналіз структури прибутку підприємства

N з/п 

Показник 

Код рядка форми N 2-м 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

Відхилення 

тис. гривень 

частка в загальному обсязі, відсотків 

тис. гривень 

частка в загальному обсязі, відсотків 

(+,-)
тис. гривень 

(+,-)
відсотків 

Фінансові результати від операційної діяльності 

110 або 105 

  

  

  

  

  

  

Дохід (втрати) від участі в капіталі 

100 - 150 

  

  

  

  

  

  

Інші фінансові доходи (витрати) 

120 - 140 

  

  

  

  

  

  

Інші доходи (витрати) 

130 - 160 

  

  

  

  

  

  

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування 

170 

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 15-1

Аналіз структури прибутку (збитку) суб'єкта малого підприємництва

N з/п 

Показник 

Код рядка форми N 2-м 

На початок року 

На кінець звітного періоду 

Відхилення 

тис. гривень 

частка в загальному обсязі, відсотків 

тис. гривень 

частка в загальному обсязі, відсотків 

(+,-)
тис. гривень 

(+,-)
відсотків 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 

030 

  

  

  

  

  

  

Разом чисті доходи 

070 

  

  

  

  

  

  

Разом витрати 

180 

  

  

  

  

  

  

Чистий прибуток (збиток) 

190 

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 16

Аналіз показників рентабельності (відсотків)

N з/п 

Показник 

За попередній рік 

За поточний рік 

Зміни (+/-) 

Рентабельність продукції 

  

  

  

Рентабельність діяльності 

  

  

  

Рентабельність сукупного капіталу 

  

  

  

Рентабельність власного капіталу 

  

  

  

Період окупності власного капіталу 

  

  

  

 

Таблиця 17

Рентабельність окремих видів продукції

Вид продукції 

Фактично вироблено продукції (у натуральному виразі) 

Оптова ціна одиниці (без ПДВ, акцизного збору), гривень 

Звітна собівартість одиниці продукції, гривень 

Обсяг товарної продукції 

Рентабельність або збитковість у відсотках собівартості
((графа 5 - графа 6) х 100) / графа 6 

в оптових цінах (без ПДВ, акцизного збору), тис. гривень 

за звітною собівартістю, тис. гривень 

Усього 

  

  

  

  

  

  

у тому числі за окремими видами продукції 

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 18

Аналіз витрат на виробництво

N з/п 

Показник 

Код рядка форми N 2 

За попередній рік 

За поточний рік 

Відхилення 

тис. гривень 

частка в загальному обсязі, відсотків 

тис. гривень 

частка в загальному обсязі, відсотків 

(+,-)
тис. гривень 

(+,-)
відсотків 

Матеріальні витрати 

230 

  

  

  

  

  

  

Витрати на оплату праці 

240 

  

  

  

  

  

  

Відрахування на соціальні заходи 

250 

  

  

  

  

  

  

Амортизація 

260 

  

  

  

  

  

  

Інші операційні витрати 

270 

  

  

  

  

  

  

Разом 

280 

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 18-1

Аналіз витрат на виробництво суб'єкта малого підприємництва

N з/п 

Показник 

Код рядка форми N 2-м 

За попередній рік 

За поточний рік 

Відхилення 

тис. гривень 

частка в загальному обсязі, відсотків 

тис. гривень 

частка в загальному обсязі, відсотків 

(+,-)
тис. гривень 

(+,-)
відсотків 

Матеріальні витрати 

090 

  

  

  

  

  

  

Витрати на оплату праці 

100 

  

  

  

  

  

  

Відрахування на соціальні заходи 

110 

  

  

  

  

  

  

Амортизація 

120 

  

  

  

  

  

  

Інші операційні витрати 

130 

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 19

Аналіз формування фінансового результату від операційної діяльності

N з/п 

Показник 

Код рядка форми N 2-м 

За попередній рік 

За поточний рік 

Відхилення 

тис. гривень 

частка в загальному обсязі, відсотків 

тис. гривень 

частка в загальному обсязі, відсотків 

(+,-)
тис. гривень 

(+,-)
відсотків 

Валовий прибуток (збиток) 

050 або 055 

  

  

  

  

  

  

Інші операційні доходи (витрати) 

060 - 090 

  

  

  

  

  

  

Адміністративні витрати 

070 

  

  

  

  

  

  

Витрати на збут 

080 

  

  

  

  

  

  

Фінансові результати від операційної діяльності 

100
(105) 

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 19-1

Аналіз формування фінансового результату від операційної діяльності суб'єкта малого підприємництва

N з/п 

Показник 

Код рядка форми N 2-м 

За попередній рік 

За поточний рік 

Відхилення 

тис. гривень 

частка в загальному обсязі, відсотків 

тис. гривень 

частка в загальному обсязі, відсотків 

(+,-)
тис. гривень 

(+,-)
відсотків 

Разом чисті доходи 

070 

  

  

  

  

  

  

Разом витрати 

180 

  

  

  

  

  

  

Чистий прибуток (збиток) 

070 

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця 20

Аналіз структури виробництва продукції

Види продукції 

Одиниця виміру 

Фактично вироблено 

Структура виробленої продукції, відсотків 

за звітний рік 

за попередній рік 

зміни, відсотків 

Обсяг виробленої продукції в облікових цінах, тис. гривень 

  

  

  

  

100 

у тому числі за окремими видами продукції 

  

  

  

  

  

 

Таблиця 21

Аналіз трудових ресурсів підприємства

N з/п 

Показник, одиниця виміру 

Форма, рядок, графа 

За звітний рік 

За попередній рік 

Зміни
(+/-) 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб 

форма N 3-ПВ рядок 3170 графа 2 

  

  

  

Прийнято працівників, осіб 

форма N 3-ПВ рядок 5010 графа 1 

  

  

  

Вибуло працівників, усього, осіб 

форма N 3-ПВ рядок 5020 графа 1 

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

3.1 

У зв'язку із скороченням штату, осіб 

форма N 3-ПВ рядок 5030 графа 1 

  

  

  

Не відпрацьовано, усього, людино-годин 

форма N 3-ПВ рядок 3040 графа 1 

  

  

  

4.1 

Відпустки за ініціативою адміністрації, людино-годин 

форма N 3-ПВ рядок 3100 графа 1 

  

  

  

4.1.1 

з них тривалістю понад три місяці поспіль, людино-годин 

форма N 3-ПВ рядок 3110 графа 1 

  

  

  

4.2 

Неявки у зв'язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень, людино-годин 

форма N 3-ПВ рядок 3120 графа 1 

  

  

  

4.3 

Простої, людино-годин 

форма N 3-ПВ рядок 3130 графа 1 

  

  

  

4.4 

Прогули, людино-годин 

форма N 3-ПВ рядок 3150 графа 1 

  

  

  

Середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб 

форма N 1-ПВ рядок 1010 графа 1 

  

  

  

Облікова кількість штатних працівників на 31 грудня звітного року, усього, осіб 

форма N 1-ПВ рядок 1 графа 10010 

  

  

  

Кількість вакансій на кінець звітного періоду, осіб 

форма N 3-ПВ рядок 5061 графа 1 

  

  

  

Кількість працівників у найбільшій за чисельністю зміні в останній робочий день звітного року, осіб 

форма N 1-ПВ (умови праці) рядок 10170 графа 1 

  

  

  

Коефіцієнт змінності працівників 

рядок 6 / рядок 8 

  

  

  

10 

Фонд оплати праці всіх працівників, тис. гривень 

форма N 1-ПВ рядок 1020 графа 1 

  

  

  

11 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, усього, тис. гривень 

форма N 1-ПВ рядок 2010 графа 1 

  

  

  

 

Таблиця 22

Аналіз технологічності структурних інвестицій в основний капітал

Найменування показника 

Код рядка форми N 1-інвестиції 

Вартість, тис. гривень 

Структура інвестицій, відсотків 

Обсяг інвестицій в основний капітал, усього 

061 

  

  

у тому числі будівельні та монтажні роботи 

062 

  

  

машини, обладнання, інструмент, інвентар 

063 

  

  

інші капітальні роботи і витрати 

064 

  

  

 

Таблиця 23

Аналіз інноваційної активності підприємства

N з/п 

Найменування показника 

Код рядка форми N 1-інновації 

Станом на початок періоду, тис. гривень 

Станом на кінець періоду, тис. гривень 

Зміни
(+/-) 

Загальна сума витрат на технологічні інновації, тис. гривень 

рядок 101 

  

  

  

Фінансування технологічних інновацій за рахунок власних коштів, тис. гривень 

рядок 202 

  

  

  

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, що заново впроваджена або зазнала технологічних змін протягом останніх трьох років, тис. гривень 

рядок 301 

  

  

  

Обсяг реалізованої продукції, що зазнала суттєвих технологічних змін або заново впроваджена, тис. гривень 

рядок 302 

  

  

  

Коефіцієнт інноваційного випуску 

(рядок 3) / (форма N 2 рядок 035) 

  

  

  

Відношення розміру повторно введеної та тієї, яка зазнала суттєвих змін, продукції до обсягу всієї інноваційної продукції, відсотків 

рядок 4 / рядок 3 

  

  

  

Зростання виробничих потужностей за результатами інноваційної діяльності (так/ні) 

рядок 608 

  

  

  

 

Таблиця 24

Аналіз об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

Найменування показника, одиниця виміру 

Кількісні показники 

Вартісні показники 

Балансова вартість на кінець року, тис. гривень 

Доходи за рік, тис. гривень 

Витрати за рік, тис. гривень 

 

Таблиця 25

Показники аналізу для виявлення ознак фіктивного банкрутства

N з/п 

Показник 

Джерело інформації 

Станом на дату визнання неплатоспроможним 

Станом на початок періоду, який аналізується 

Коефіцієнт покриття 

ОА / ПЗ 

  

  

Рентабельність продукції 

(ВПЗ / СР) х 100 

  

  

Забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами 

Б / ПК 

  

  

 

Таблиця 26

Показники для виявлення ознак дій з доведення до банкрутства

N з/п 

Показник та його нормативне значення 

Джерело інформації 

Станом на початок періоду, який аналізується 

Станом на кінець періоду, який аналізується 

Забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами 

Б / ПК 

  

  

Забезпечення зобов'язань боржника його оборотними активами 

ОА / ПК 

  

  

Розмір чистих активів 

Б - ПК 

  

  

Ціни, зазначені в договорах, відповідають загальноринковим (так/ні) 

аналітична інформація 

  

  

Вигідність для підприємства виконання умов договорів (так/ні) 

аналітична інформація 

  

  

Майно, яке знаходиться у розпорядженні підприємства, тис. гривень 

форма N 5
рядок 260 - рядок 261 - рядок 262 - рядок 263 - рядок 264 - рядок 265 

  

  

 

Таблиця 27

Показники для виявлення ознак дій з приховування банкрутства

N з/п 

Показник та його нормативне значення 

Джерело інформації 

Станом на дату визнання неплатоспроможним 

Станом на початок періоду, який аналізується 

Станом на кінець періоду, який аналізується 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

ГК / ПЗ 

  

  

  

Коефіцієнт поточної ліквідності  

ОА / ПК 

  

  

  

Майно, яке знаходиться у розпорядженні підприємства, тис. гривень 

форма N 5
рядок 260 - рядок 261 - рядок 262 - рядок 263 - рядок 264 - рядок 265 

  

  

  

Кредиторська заборгованість, тис. гривень 

ПК 

  

  

  

Розмір штрафу та пені, тис. гривень 

аналітична інформація 

  

  

  

Дебіторська заборгованість, тис. гривень 

форма N 1
рядки 050 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 

  

  

  

Прострочена частина дебіторської заборгованості, відсотків 

аналітична інформація 

  

  

  

Кількість справ, порушених у суді (підприємство-відповідач), штук 

аналітична інформація 

  

  

  

Розмір інвестицій, у тому числі в основну діяльність, тис. гривень 

форма N 2-інвестиції рядок 011 

  

  

  

10 

Частка доходів від неосновної діяльності в структурі доходів підприємства, відсотків 

форма N 2
(рядок 110 + - рядок 120 + рядок 130) / рядок 170 

  

  

  

11 

Кількість працівників згідно зі штатним розкладом на 31 грудня звітного року, осіб 

форма N 1-ПВ
рядок 10010 графа 1 

  

  

  

 

 

Директор Державного департаменту
з питань банкрутства 

 
І. Ф. Череповська 

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.