Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок

Надрукувати документ
19.07.2012
 

 

Додаток 4
до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок форми
Журналу реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, неявки для підписання, відмови від писання довідки про результати проведення зустрічної звірки)

Журнал реєстрації довідок про результати проведення зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, неявки для підписання, відмови від писання довідки про результати проведення зустрічної звірки)

_________________________________________________
назва органу ДПС

Но-
мер з/п* 

Дата скла-
дання довідки (акта) 

Назва документа (довідка/ акт)** 

Код суб'єкта господа-
рювання за ЄДРПОУ/
реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи*** 

Найме-
нування/
П. І. Б. суб'єкта господа-
рювання 

Код платника податків за ЄДРПОУ/ реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи*** 

Найме-
нування/
П. І. Б. платника податків 

П. І. Б. інспектора 

Переві-
ряємий період з ______
до ______ 

Результати звірки (при складанні довід-
ки)**** 

Причини неможливості проведення звірки (при складанні акта про неможливість проведення зустрічної звірки)***** 

При-
мітки 

6

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________
* номер графи 1 одночасно є номером довідки про результати проведення зустрічної звірки (акта про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання, неявки для підписання, відмови від писання довідки про результати проведення зустрічної звірки)

** У разі складання довідки про результати проведення зустрічної звірки - зазначається "довідка", акта про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання - "акт про неможливість проведення", акта неявки для підписання - "акт про неявку", акта відмови від писання Довідки про результати проведення зустрічної звірки - "акт про відмову від підписання".

*** Для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

**** Зазначається один із таких результатів щодо перевірки отриманих відомостей від платника податків:

- підтверджено повністю

- підтверджено частково

- не підтверджено

***** Стисло зазначається причина неможливості проведення зустрічної звірки (відсутній за податковою адресою, знаходиться у розшуку тощо)

 

Додаток 5
до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок 

 

 

 

 

 

Зразок форми довідки
про результати проведення зустрічної звірки

Довідка

__.__.__ N ___/___/____
    (дата) 

__________________________________
(місце складання) 

про результати проведення зустрічної звірки _______________________________________________
                                                                              (найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер 
                                                                            облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи1)
щодо документального підтвердження господарських відносин із платником податків ____________
_____________________________________________________________________________________
              (найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
                                                            податків або номер та серія паспорта фізичної особи)
їх реальності та повноти відображення в обліку за період з __.__.__ по __.__.__

1. Вступна частина

На підставі службового посвідчення серія ____ N ___, виданого __.__.__ _______________________
(назва органу ДПС)
______________________________________________________________________________________
       (прізвища, ім'я та по батькові, посади працівників органу ДПС, звання, назви структурних підрозділів та органів ДПС)
(у разі здійснення зустрічної звірки органом ДПС - виконавцем вказується: відповідно до запиту ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ від __.__.__ N ___)
                                                         (назва органу ДПС - ініціатора)
згідно із п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України проведено зустрічну звірку ___________________
______________________________________________________________________________________
             (повне і скорочене найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової
                                                  картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи)
з питань підтвердження господарських відносин з платником податків _________________________
______________________________________________________________________________________
             (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 
                                                                         або номер та серія паспорта фізичної особи)
за період з __.__.__ по __.__.__.

____________
1 Номер та серія паспорта фізичної особи зазначається для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2. Загальні положення

2.1. Зустрічна звірка проводилась з__.__.__ по __.__.__.

2.2. У періоді, за який проводилась зустрічна звірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання* були (є):

керівник ______________________________________________________________________________
                                 (посада, П. І. Б./П. І. Б. фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер 
                                                  облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи) 

за період з __.__.__ по __.__.___ (або по день підписання довідки) згідно з наказом (іншого документа про призначення) від __.__.__ N ___. Наказ (інший документ) про звільнення від __.__.__ N ___);

головний бухгалтер _____________________________________________________________________
                         (П. І. Б./реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи)
за період з __.__.__ по __.__.__ (або по день підписання довідки), наказ керівника ________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                               (П. І. Б.)
про призначення від __.__.__ N ___. Наказ керівника _________________________________________
                                                                                                                                                                        (П. І. Б.)
про звільнення від __.__.__ N ___).

2.3. Суб'єкт господарювання зареєстрований(не) __.__.__ у ___________________________________,
                                                                                                                                                 (повна назва органу державної реєстрації)
свідоцтво про державну реєстрацію від __.__.__ N ___ (для державних підприємств - орган управління ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________).

2.3.1. Код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер): _____________________.

2.3.2. Податкова адреса суб'єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію:
_____________________________________________________________________________________.

2.4. Взято на податковий облік в органах державної податкової служби __.__.__ за N ___, станом на __.__.__ (дату підписання довідки) перебуває на обліку в _____________________________________.
                                                                                                                                                                  (назва органу ДПС) 

2.4.1. У періоді, за який проводилась звірка, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість від __.__.__ N ___, виданого ______________________________________,
                                                                                                                                                                (назва органу ДПС)
індивідуальний податковий номер - _______________________, був зареєстрований платником ПДВ
з __.__.__ по __.__.__.

У разі анулювання свідоцтва платника ПДВ зазначити таку інформацію:

Свідоцтво платника ПДВ від __.__.__ N ___ анульовано __.__.__ на підставі _____________________
______________________________________________________________________________________
                                      (документ, на підставі якого анульовано свідоцтво, та причини його анулювання) 

2.5. Статутний капітал суб'єкта господарювання відповідно до установчих документів на момент його створення складав ____ тис. грн., станом на __.__.__ (останній день періоду, що звіряється) - _____ тис. грн. 

 

N
з/п 

Дані про учасника (засновника, акціонера) 

Дані про частку у статутному капіталі та її фактичне внесення 

Код за ЄДРПОУ/
реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи 

Найменування суб'єкта господарювання/
П. І. Б. фіз. особи 

Сума внеску згідно з установчими документами, тис. грн. 

Форма внеску 

Частина у статутному капіталі, % 

6

  

  

  

  

  

  

 

2.6. У разі якщо суб'єкт господарювання володів корпоративними правами, слід зазначити таке:

Суб'єкт господарювання в період, що підлягав звірці, був засновником (учасником) чи акціонером інших суб'єктів господарювання, перелік яких наведено в таблиці: 

 

N
з/п 

Код за ЄДРПОУ 

Назва 

Засновник (назва СГ чи П. І. Б. фізичної особи) 

Сума внеску, тис. грн. 

Частка в статутному капіталі, % 

Період, в якому суб'єкт господарювання володів корпоративними правами 

з (__.__.__) 

по (__.__.__) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2.7. Інформація про види діяльності, які мав право здійснювати суб'єкт господарювання за період, що звірявся, які він фактично здійснював, а також про отримані ліцензії, патенти та дозволи наведена у таблиці: 

 

Вид діяльності згідно з довідкою про включення до ЄДРПОУ (КВЕД, назва) 

Чи займався фактично суб'єкт господарювання цим видом діяльності (так/ні) 

Чи передбачено отримання дозволів на цей вид діяльності (ліцензій/патентів/
дозволів/не передбачено) 

Назва органу, що видав ліцензію, патент, дозвіл, дата видачі і номер 

Термін початку і закінчення дії ліцензії, патенту, дозволу 

Примітка 

б 

  

  

  

  

  

  

 

2.8. У періоді, що підлягав звірці, та на дату складання довідки звірки суб'єкт господарювання мав такі рахунки у банках та інших фінансових установах: 

 

Назва рахунку, валюта рахунку 

Номер 

Назва установи, де відкрито рахунок, МФО (для нерезидентів - країна реєстрації та адреса банку) 

Дата відкриття 

Дата закриття 

Залишок коштів на останній день періоду, що звірявся 

  

  

  

  

  

  

 

2.9. У періоді, що звірявся, суб'єкт господарювання використовував у своїй діяльності офісні, виробничі (торговельні, складські приміщення тощо) _________________________________________
______________________________________________________________________________________
            (зазначити перелік таких приміщень та відповідних документів, на підставі яких вони перебувають у власності
                              суб'єкта господарювання, іншу інформацію, що характеризує можливість їх використання
                                                                             у власній господарській діяльності) 

2.10. За повноту та достовірність наданої інформації та її документального підтвердження для проведення зустрічної звірки відповідальність несуть керівник та головний бухгалтер суб'єкта господарювання/фізична особа - підприємець.

3. Документальне підтвердження господарських відносин із платником податків, дослідження їх реальності здійснення та повноти відображення в обліку

Для проведення зустрічної звірки по господарських відносинах з _______________________________
______________________________________________________________________________________
               (найменування/П. І. Б. платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
                                                                 податків або номер та серія паспорта фізичної особи)
суб'єктом господарювання на запит органу ДПС від __.__.__ N ___ було надано такі первинні документи (завірені копії документів): ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
   (навести перелік документів (за необхідності згрупованих за типами), наданих суб'єктом господарювання із зазначенням
    їх назв та податкового(их) періоду(ів), в яких такі документи були складені (відображені у бухгалтерському обліку тощо)
згідно з якими у періоді, який звірявся, суб'єкт господарювання уклав правочин (угоду, контракт) із ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування/П. І. Б. платника податків)
за N ___ від __.__.__ про ________________________________________________________________
                                                                                  (умови угоди, договору, контракту) 

Відповідно до умов угоди суб'єктом господарювання виписано (оформлено) такі накладні (акти виконаних робіт тощо) та податкові накладні на поставку товарів (робіт, послуг): 

 

N
з/п 

Накладна (акт виконаних робіт тощо) 

Податкова накладна 

Номенк-
латура 

Одиниця виміру 

Кількість 

Сума, грн. 

у т. ч. ПДВ, грн. 

тип документа 

номер 

дата 

номер 

дата 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Вищенаведені операції відображено суб'єктом господарювання в бухгалтерському обліку таким чином: _______________________________________________________________________________.
                                           (вказати бухгалтерські проводки, що фіксують здійснені операції за відповідні періоди) 

Суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкових зобов'язань відповідного періоду, відображених у реєстрі виданих податкових накладних, які відповідають даним додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість, даним декларації з ПДВ за ____________ 200_ року та/або даним Єдиного реєстру податкових накладних.

Реалізовану продукцію одержано за довіреністю N ___ від __________, що видана ________________
______________________________________________________________________________ особисто
                                                                               (найменування платника податків)
______________________________________________________________________________________.
                                                                        (П. І. Б., посада особи, що отримала товар) 

Транспортування товару та вантажні роботи проводились ____________________________________
__________________________________________________________________________________
          (найменування суб'єкта господарювання - перевізника, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
           податків або номер та серія паспорта фізичної особи, місцезнаходження, документи, що підтверджують перевезення)
за рахунок ____________________________________________________________________________.
                                          (найменування суб'єкта господарювання/платника податків, номера платіжних документів) 

Розрахунки за транспортування проводились у _____________________________________________
                                                                                                                           (безготівковій, готівковій, бартерній, вексельній)
формі на суму _____________ гривень.

Станом на кінець періоду, що звірявся, дебіторська/кредиторська заборгованість по розрахунках із
_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування суб'єкта господарювання - перевізника)
становить ____________ гривень відповідно до бухгалтерського рахунку _______________________.

Розрахунки між суб'єктами господарювання за відвантажений товар (надані роботи, послуги) проводились у ___________________________________________________________________ формі.
                                                                                (безготівковій, готівковій, бартерній, вексельній) 

У рахунок оплати за відвантажений товар (або в рахунок передплати) отримано:
______________________________________________________________________________________
       (згрупований по звітним періодам перелік платіжних документів (номери, дати та суми), накладних на відвантаження,
                                              бухгалтерські проводки, що фіксують здійснені операції за відповідні періоди) 

Встановлені вексельні форми розрахунку наведено в додатку ____ до довідки.

При здійсненні взаємозаліку вказати дату, номер, суму акта, зустрічні вимоги, наявність по бухгалтерському обліку та підстави виникнення дебіторської (кредиторської") заборгованості.

На кінець періоду, що звірявся, дебіторська/кредиторська заборгованість за відвантажений товар (надані роботи, послуги) за розрахунками із ________________________________________________
                                                                                                                                (найменування платника податків)
становить ______________ гривень відповідно до бухгалтерського рахунку _____________________.

У разі якщо суб'єкт господарювання є виробником (імпортером) зазначити таке.

Суб'єкт господарювання, що звіряється, є виробником (імпортером).

Реалізований товар (роботи, послуги) вироблено (надано) ____________________________________
______________________________________________________________________________________
(вказати перелік виробничих засобів (потужностей) суб'єкта господарювання для виробництва ТМЦ чи надання робіт (послуг), інформацію щодо наявності необхідної кількості працюючих з відповідними фаховими знаннями для здійснення виробництва (надання послуг, виконання робіт) тощо згідно зі штатним розкладом, передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації згідно з чинною нормативною базою), а також чи були в наявності в момент такого виробництва виробничі запаси, необхідні для виготовлення продукції чи надання послуг)

У разі якщо суб'єкт господарювання є посередником зазначити таке.

Постачальником реалізованої продукції є____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
         (найменування суб'єкта господарювання - постачальника, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки
                                                      платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи) 

Суб'єктом господарювання укладено угоду (контракт) з ______________________________________
                                                                                                                       (найменування суб'єкта господарювання - постачальника)
за N ___ від __.__.__ про ________________________________________________________________.
                                                                                                       (умови угоди, договору, контракту) 

На поставлені товари (роботи) суб'єктом господарювання - постачальником виписані накладні (акти виконаних робіт тощо) та податкові накладні: 

 

N
з/п 

Накладна (акт виконаних робіт тощо) 

Податкова накладна 

Номенклатура 

Одиниця виміру 

Кількість 

Сума, грн. 

у т. ч. ПДВ, грн. 

тип документа 

номер 

дата 

номер 

дата 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Розрахунки між суб'єктами господарювання за отриманий товар (виконані роботи) проводились у
_________________________________________________________________________________ формі.
                                                                   (безготівковій, готівковій, бартерній, вексельній) 

У рахунок оплати за одержаний товар (або в рахунок передплати) отримано:
______________________________________________________________________________________
                                                    (номери та дати платіжних документів, накладних на відвантаження) 

Встановлені вексельні форми розрахунку наведено в додатку _____ до довідки.

При здійсненні взаємозаліку вказати дату, номер, суму акта, зустрічні вимоги, наявність та підстави виникнення дебіторської (кредиторської) заборгованості.

На момент звірки дебіторська/кредиторська заборгованість за відвантажений товар (надані роботи, послуги) за розрахунками з _______________________________________________________________
                                                                                            (найменування суб'єкта господарювання - постачальника)
становить __________________ гривень.

Вищенаведені операції по отриманню товарів (робіт) та проведених розрахунків відображено суб'єктом господарювання в бухгалтерському обліку таким чином: _____________________________
______________________________________________________________________________________.
                                   (вказати бухгалтерські проводки, що фіксують здійснені операції за відповідні періоди) 

Зазначаються результати звірки інших питань, які зазначені в запиті про проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання.

Під час звірки не були надані _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
         (вказати інформацію, первинні або інші документи, які не були надані суб'єктом господарювання на запит органу
                                                     ДПС про надання інформації та її документального підтвердження) 

У разі надання письмових пояснень суб'єктом господарювання (посадовими (службовими) особами (засновниками)) щодо встановлених фактів непідтвердження господарських відносин та/або причин ненадання інформації, первинних та інших документів, що підтверджують встановлені факти, коротко викласти зміст таких пояснень:

Згідно з письмовим поясненням ________________________________ від __.__.__, _______________
                                                                                                       (П. І. Б., посада)                                          (дата)
_____________________________________________. Пояснення додається у додатку ____ до довідки.
                                  (короткий зміст пояснення) 

У разі відмови суб'єкта господарювання (посадових осіб) надати посадовим особам органу ДПС письмові пояснення щодо встановлених фактів непідтвердження господарських відносин та/або причин ненадання інформації, первинних та інших документів, що підтверджують встановлені факти (розбіжності), відобразити такі факти відмови.

4. Висновок

1. Звіркою суб'єкта господарювання документально підтверджено (не підтверджено, частково підтверджено) реальність здійснення господарських відносин із ________________________________,
                                                                                                                                                           (найменування платника податків)
їх вид, обсяг, якість та розрахунки.

2. Звіркою суб'єкта господарювання встановлено відображення (невідображення, неповне відображення) в податковому обліку господарських операцій та розрахунків із ____________________.
                                                                                                                                                                      (найменування платника податків)
 

Посади працівників органу ДПС  

________________
(підпис)  

_________________________________
(ініціали, прізвище) 

 
Підтверджуємо, що надана інформація, первинні, бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні зустрічної звірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові (інші) документи, що свідчать про господарські відносини з ________________ (спростовують викладені в довідці факти) за період, що (найменування платника податків) звіряється, відсутні. 

 
Керівник/фізична особа - підприємець  

 
__________________
(підпис) 

 
__________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

Довідка складена у двох примірниках.

____________
* При складанні довідки зазначені за текстом слова "суб'єкт господарювання" замінювати скороченою назвою підприємства (установи, організації, приватного підприємця), господарські відносини з яким звіряються. 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 [4]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.