Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи

Надрукувати документ
24.01.2012

Додаток 1
до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи

 

 

 

 

Приклад відображення в бухгалтерського обліку окремих господарських операцій зі спільної діяльності

Підприємства А і Б уклали договір про спільну діяльність на таких умовах:

Строк договору - 3 роки;

Оператором спільної діяльності визначено підприємство А;

Розмір часток учасників спільної діяльності:

підприємство А - 60 %,

підприємство Б - 40 %;

Підприємство А здійснює вклад:

основними засобами, зокрема обладнанням вартістю 120000 грн., у тому числі податок на додану вартість (далі - ПДВ) (первісна вартість - 110000 грн., знос - 10000 грн.);

нематеріальними активами - геологічною інформацією вартістю 90000 грн., у тому числі ПДВ (первісна вартість - 80000 грн., знос - 5000 грн.);

грошовими коштами в сумі 270000 грн.

Загальна сума вкладу становить 480000 грн.;

Підприємством А для цілей власної господарської діяльності придбано сировину за 2400 грн., у тому числі ПДВ, яку в подальшому було продано спільній діяльності за 3000 грн., у тому числі ПДВ. При цьому в обліку відображається прибуток в сумі, що відповідає частці іншого учасника спільної діяльності (2500 - 2000) * 40 % = 200 грн., залишок (60 % прибутку в сумі 300 грн.) включається до доходів майбутніх періодів.

Підприємство Б здійснює вклад:

запасами (сировиною) вартістю 36000 грн., у тому числі ПДВ;

трудовою участю на суму 134000 грн. (поетапно протягом першого року діяльності);

правом користування майном, оціненим в 150000 грн., у тому числі ПДВ (залишкова вартість майна, право користування яким передане до спільної діяльності, становить 790000 грн., щомісячна сума амортизації - 7000 грн.).

Загальна сума вкладу становить 320000 грн.

Підприємством Б нараховано рентну плату за нафту, природний газ та газовий конденсат в сумі 30000 грн. При цьому частина рентної плати в сумі 13000 грн. відповідає обсягу сировини, видобутої в межах спільної діяльності.

Спільною діяльністю отримано чистий прибуток в сумі 42000 грн. Учасниками прийняте рішення розподілити та виплатити 7000 грн. прибутку, а решту спрямувати на розвиток спільної діяльності без збільшення вкладів учасників.

Бухгалтерський облік таких операцій наведено в таблиці.

Таблиця

Бухгалтерський облік окремих господарських операцій зі спільної діяльності

грн.

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Сума

1

2

3

4

Облік у учасників спільної діяльності (СД)

Підприємство А

Включено до групи вибуття об'єкт основних засобів (обладнання), який планується передати до СД:

 

 

 

на суму залишкової вартості

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

104 "Машини та обладнання"

100000

на суму зносу

131 "Знос основних засобів"

104 "Машини та обладнання"

10000

Передано об'єкт основних засобів (обладнання) до СД як вклад

1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

120000

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками"

20000

Віднесено до витрат вартість переданого об'єкта основних засобів (обладнання)

976 "Списання необоротних активів"

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

100000

Перераховано вклад грошовими коштами СД

1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"

31 "Рахунки в банках"

270000

Включено до групи вибуття нематеріальний актив (геологічну інформацію):

 

 

 

на суму залишкової вартості

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

121 "Права користування природними ресурсами"

75000

на суму накопиченої амортизації

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

121 "Права користування природними ресурсами"

5000

Передано нематеріальний актив - геологічну інформацію до СД як вклад

1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

90000

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками"

15000

Віднесено до витрат вартість переданого об'єкту нематеріальних активів (геологічну інформацію)

976 "Списання необоротних активів"

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

75000

Продано сировину СД

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

3000

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками"

500

Віднесено до витрат собівартість проданої сировини

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

201 "Сировина й матеріали"

2000

Визначено фінансовий результат за операцією з продажу сировини:

 

 

 

дохід у сумі, що припадає на частку інших учасників

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

79 "Фінансові результати"

2200

витрати (у повній сумі)

79 "Фінансові результати"

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

2000

До доходів майбутніх періодів включено дохід, що припадає на власну частку в СД

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

69 "Доходи майбутніх періодів"

300

Отримано кошти за сировину

31 "Рахунки в банках"

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

3000

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим в спільній діяльності

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

100000

Нараховано єдиний соціальний внесок (37 %)1

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

65 "Розрахунки за страхування"

37000

Утримано єдиний соціальний внесок (4 %)1

661 "Розрахунки за заробітною платою"

65 "Розрахунки за страхування"

4000

Утримано податок з доходів фізичних осіб
(100000 - 4000) * 15 % = 14400

661 "Розрахунки за заробітною платою"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

14400

Отримано від спільної діяльності компенсацію витрат на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску

31 "Рахунки в банках"

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

137000

Визнано дохід на частку прибутку СД (42000 * 0,6)

1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності"

722 "Дохід від спільної діяльності"

25200

Отримано частину розподіленого прибутку СД

31 "Рахунки в банках"

1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності"

4200

Підприємство Б

Передано запаси (сировину) до СД як вклад

1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

36000

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками"

6000

Віднесено до витрат собівартість переданих запасів (сировина)

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

201 "Сировина й матеріали"

30000

Відображено заборгованість за вкладом трудовою участю

1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

134000

Нараховано заробітну плату працівникам в рахунок погашення вкладу трудовою участю

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

50000

Нараховано єдиний соціальний внесок (37 %)1 (в рахунок погашення вкладу трудовою участю)

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

65 "Розрахунки за страхування"

18500

Утримано єдиний соціальний внесок (4 %)1

661 "Розрахунки за заробітною платою"

65 "Розрахунки за страхування"

2000

Утримано податок з доходів фізичних осіб (50000 - 2000) * 15 %1

661 "Розрахунки за заробітною платою"

641 "Розрахунки за податками"

7200

Передано право користуванням майном до СД як вклад

1831 "Довгостроковий вклад у спільну діяльність"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

150000

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

641 "Розрахунки за податками"

25000

Включення до фінансового результату доходу від передачі права користування майном СД

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

79 "Фінансові результати"

75000

До доходів майбутніх періодів включено дохід, що припадає на частку у СД

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

69 "Доходи майбутніх періодів"

50000

Нараховано амортизацію майна (основні засоби), права користування яким передане до СД

949 "Інші витрати операційної діяльності"

131 "Знос основних засобів"

7000

Нараховано рентну плату у частині, що відноситься до власної діяльності

23 "Виробництво"

641 "Розрахунки за податками"

17000

Нараховано рентну плату у частині, що відноситься до СД

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

641 "Розрахунки за податками"

13000

Сплачено рентну плату до бюджету

641 "Розрахунки за податками"

31 "Рахунки в банках"

30000

Отримано компенсацію рентної плати від СД

31 "Рахунки в банках"

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

13000

Визнано дохід на частку прибутку СД (42000 * 0,4)

1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності"

722 "Дохід від спільної діяльності"

16800

Отримано частину розподіленого прибутку СД

31 "Рахунки в банках"

1832 "Приріст вартості чистих активів спільної діяльності"

2800

Окремий облік спільної діяльності (СД) - у оператора

Оприбутковано об'єкт основних засобів (обладнання):

 

 

 

на сума залишкової вартості

104 "Машини та обладнання"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

100000

на суму зносу

104 "Машини та обладнання"

131 "Знос основних засобів"

10000

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

2000

Отримано вклад грошовими коштами

31 "Рахунки в банках"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

270000

Оприбутковано нематеріальний актив (геологічну інформацію):

 

 

 

на суму залишкової вартості

121 "Права користування природними ресурсами"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

75000

на суму накопиченої амортизації

121 "Права користування природними ресурсами"

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

5000

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

15000

Оприбутковано придбану сировину

201 "Сировина й матеріали"

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

2500

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

500

Перераховано кошти за сировину

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

31 "Рахунки в банках"

3000

Витрати за на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску працівників підприємства А, які задіяні в спільній діяльності, розподілено на витрати на виробництво та загальновиробничі витрати

23 "Виробництво"

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

109600

91 "Загальновиробничі витрати"

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

27400

Перераховано компенсацію витрат на оплату праці та сплату єдиного соціального внеску

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

31 "Рахунки в банках"

137000

Оприбутковано запаси (сировину), отримані від підприємства Б як вклад в СД

201 "Сировина й матеріали"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

30000

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

6000

Відображено заборгованість підприємства Б за вкладом трудовою участю

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

134000

Погашення вкладу трудовою участю від підприємства Б розподілено на витрати на виробництво та адміністративні витрати

23 "Виробництво"

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

54800

92 "Адміністративні витрати"

3772 "Розрахунки по спільній діяльності"

13700

Оприбутковано нематеріальний актив - права користування майном

122 "Права користування майном"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

125000

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

551 "Довгострокові вклади до спільної діяльності"

25000

Нараховано амортизацію нематеріального активу (права користування майном) в окремому обліку СД

23 "Виробництво"

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

3500

Віднесено на витрати рентну плату оператором СД

23 "Виробництво"

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

13000

Перераховано СД компенсацію рентної плати учаснику Б

6852 "Розрахунки по спільній діяльності"

31 "Рахунки в банках"

13000

Визначено фінансовий результат СД

79 "Фінансові результати"

441 "Прибуток нерозподілений"

42000

Розподіл прибутку СД

441 "Прибуток нерозподілений"

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

42000

Нараховано частину прибутку учасниками СД

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

6721 "Розрахунки за виплатами по спільній діяльності"

А - 25200
Б - 16800

Перераховано частину прибутку учасникам А і Б

6721 "Розрахунки за виплатами по спільній діяльності"

31 "Рахунки в банках"

7000
А - 4200
Б - 2800

 

____________
1 Ставки нарахувань та утримань умовні.

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.