Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи

Надрукувати документ
24.01.2012

Додаток 2
до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи

 

 

 

 

 

Приклади складання балансу учасників з урахуванням окремого балансу спільної діяльності

У графі 3 таблиць 1 і 2 наведені дані фінансової звітності учасника спільної діяльності, що складена без урахування частки в спільній діяльності. У графі 4 наведені дані звітності спільної діяльності, що надана оператором.

У балансі спільної діяльності обліковуються нематеріальні активи загальною вартістю 210000 грн., у тому числі: геологічна інформація - вклад учасника А первісною вартістю 80000 грн.; права користування майном - вклад учасника Б первісною вартістю 125000 грн.; програмне забезпечення, придбане за рахунок коштів спільної діяльності, первісною вартістю 5000 грн.

Таблиця 1

Складання балансу підприємство А

грн.

АКТИВ

Код рядка

Баланс учасника А

Окремий баланс СД, наданий оператором

Спільно контрольовані активи та зобов'язання, що припадають на частку учасника А
(гр. 4 * 0,6)

Зведена сума
(гр. 3 + гр. 5)

Коригування

Об'єднана сума для балансу з урахуванням частки в СД
(гр. 6 - гр. 7)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

1089

200000

120000

121089

 

121089

 

первісна вартість*

011

1596

210000

126000

127596

 

127596

 

накопичена амортизація

012

(507)

(10000)

(6000)

(6507)

 

(6507)

 

Незавершені капітальні інвестиції

020

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби:
залишкова вартість

030

126356

90000

54000

180356

 

180356

 

первісна вартість1

031

145419

110000

66000

211419

 

211419

 

знос

032

(19063)

(20000)

(12000)

(31063)

 

(31063)

 

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

 

 

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

 

 

 

 

 

 

 

первісна вартість1

036

 

 

 

 

 

 

 

накопичена амортизація

037

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість (внесок учасника А в СД і приріст вартості чистих активів СД)

050

501000

-

-

501000

501000

-

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

080

628445

290000

174000

802445

501000

301445

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробничі запаси

100

42

125000

75000

75042

 

75042

 

Поточні біологічні активи

110

 

 

 

 

 

 

 

Незавершене виробництво

120

 

200000

120000

120000

 

120000

 

Готова продукція

130

 

210000

126000

126000

 

126000

 

Товари

140

 

 

 

 

 

 

 

Векселі одержані

150

7770

 

 

7770

 

7770

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

9617

15000

9000

18617

2000

16617

 

первісна вартість1

161

 

 

 

 

 

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

170

1096

 

 

1096

 

1096

 

за виданими авансами

180

 

 

 

 

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

 

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

 

 

-

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

9557

 

 

9557

 

9557

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

 

 

 

в національній валюті

230

1967

1000

600

2567

 

2567

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

250

31470

 

 

31470

 

31470

 

Усього за розділом II

260

61519

551000

330600

392119

2000

390119

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

280

689964

841000

504600

1194564

503000

691564

 

ПАСИВ

Код рядка

Баланс учасника А

Окремий баланс СД, наданий оператором

Спільно контрольовані активи та зобов'язання, що припадають на частку учасника А
(гр. 4 * 0,6)

Зведена сума
(гр. 3 + гр. 5)

Коригування

Об'єднана сума для балансу з урахуванням частки в СД
(гр. 6 - гр. 7)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

300

18500

 

 

18500

 

18500

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

 

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

 

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

 

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

78699

35000

21000

99699

21000

78699

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

 

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

380

97199

35000

21000

118199

21000

97199

 

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

 

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

430

 

 

 

 

 

 

 

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

144772

 

 

144772

 

144772

 

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

5677

 

 

5677

 

5677

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

 

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

800000
(внески учасників)

480000

480000

480000

 

 

Усього за розділом III

480

150449

800000

480000

630449

480000

150449

 

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

340000

 

 

340000

 

340000

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язання

510

 

 

 

 

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

422

6000

3600

4022

2000

2022

 

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

14526

 

 

14526

 

14526

 

з бюджетом

550

7887

 

 

7887

 

7887

 

з позабюджетних платежів

560

20076

 

 

20076

 

20076

 

зі страхування

570

353

 

 

353

 

353

 

з оплати праці

580

634

 

 

634

 

634

 

з учасниками

590

 

 

 

 

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

58118

 

 

58118

 

58118

 

Усього за розділом IV

620

442016

6000

3600

445616

2000

443616

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

300

 

 

300

 

300

 

Баланс

640

689964

841000

504600

1194564

503000

691564

 

 

Таблиця 2

Складання балансу підприємство Б

грн.

АКТИВ

Код рядка

Баланс учасника Б

Окремий баланс СД, наданий оператором

Спільно контрольовані активи та зобов'язання, що припадають на частку учасника Б
(гр. 4 * 0,4)

Зведена сума
(гр. 3 + гр. 5)

Коригування

Об'єднана сума для балансу з урахуванням частки в СД
(гр. 6 - гр. 7)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

 

200000

80000

80000

50000

30000

 

первісна вартість1

011

 

210000

84000

84000

50000

34000

 

накопичена амортизація

012

 

(10000)

(4000)

(4000)

 

(4000)

 

Незавершені капітальні інвестиції

020

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби:
залишкова вартість

030

790000

90000

36000

826000

 

826000

 

первісна вартість1

031

797000

110000

44000

(841000)

 

841000

 

знос

032

(7000)

(20000)

(8000)

(15000)

 

(15000)

 

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

 

 

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

накопичена амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість (внесок учасника Б в СД і приріст вартості чистих активів СД)

050

334000

-

 

334000

334000

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

080

1124000

290000

116000

1240000

384000

856000

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробничі запаси

100

36000

125000

50000

86000

 

86000

 

Поточні біологічні активи

110

 

 

 

 

 

 

 

Незавершене виробництво

120

 

200000

80000

80000

 

80000

 

Готова продукція

130

 

210000

84000

84000

 

84000

 

Товари

140

 

 

 

 

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість:
чиста реалізаційна вартість

160

15500

15000

6000

21500

 

21500

 

первісна вартість1

161

 

 

 

 

 

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

1000

 

 

1000

 

1000

 

за виданими авансами

180

 

 

 

 

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

 

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

20100

1000

400

20500

 

20500

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

260

72600

551000

220400

293000

 

293000

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

97

 

 

97

 

97

 

Баланс

280

1196697

841000

336400

1533097

384000

1149097

 

ПАСИВ

Код рядка

Баланс учасника Б

Окремий баланс СД, наданий оператором

Спільно контрольовані активи та зобов'язання, що припадають на частку учасника Б
(гр. 4 * 0,4)

Зведена сума
(гр. 3 + гр. 5)

Коригування

Об'єднана сума для балансу з урахуванням частки в СД
(гр. 6 - гр. 7)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

300

500000

 

 

500000

 

500000

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

 

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

 

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

 

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

394000

35000

14000

408000

14000

394000

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

 

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

380

894000

35000

14000

908000

14000

894000

 

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

 

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

430

 

 

 

 

 

 

 

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

 

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

800000
(внески учасників)

320000

320000

320000

 

 

Усього за розділом III

480

 

800000

320000

320000

320000

 

 

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

3350

 

 

3350

 

3350

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язання

510

 

 

 

 

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

135007

6000

2400

137407

 

137407

 

Поточні зобов'язання за розрахунками

 

 

 

 

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

85500

 

 

85500

 

85500

 

з бюджетом

550

28000

 

 

28000

 

28000

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

 

 

 

 

зі страхування

570

240

 

 

240

 

240

 

з оплати праці

580

600

 

 

600

 

600

 

з учасниками

590

 

 

 

 

 

-

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом IV

620

252697

6000

2400

255097

 

255097

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

50000

 

 

50000

50000

-

 

Баланс

640

1196697

841000

336400

1533097

384000

1149097

 

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.