Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
10.09.2008

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 

 

 

 

_________________________
        Підприємство, організація 

ЖУРНАЛ 4 за _________________ 20__ р.
за кредитом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос необоротних активів", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 19 "Негативний гудвіл", 35 "Поточні фінансові інвестиції"

I. З кредиту рахунків 10, 11, 12, 13, 19 в дебет рахунків

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

10 "Основні засоби" 

11 "Інші необо-
ротні матері-
альні активи" 

12 "Немате-
ріальні активи" 

13 "Знос необо-
ротних активів" 

19 "Негативний гудвіл" 

13 "Знос необоротних активів" 

 

 

 

х 

х 

 

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

х 

х 

х 

х 

 

 

15 "Капітальні інвестиції" 

х 

х 

х 

 

х 

 

23 "Виробництво" 

х 

х 

х 

 

х 

 

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

 

 

х 

х 

 

 

39 "Витрати майбутніх періодів" 

х 

 

х 

 

х 

 

42 "Додатковий капітал" 

 

 

 

 

х 

 

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

х 

х 

х 

х 

 

 

83 "Амортизація" 

х 

х 

х 

 

х 

 

10 

84 "Інші операційні витрати" 

 

 

 

х 

х 

 

11 

85 "Інші затрати" 

 

 

 

х 

х 

 

12 

91 "Загальновиробничі витрати" 

х 

х 

х 

 

х 

 

13 

92 "Адміністративні витрати" 

х 

х 

х 

 

х 

 

14 

93 "Витрати на збут" 

х 

х 

х 

 

х 

 

15 

94 "Інші витрати операційної діяльності" 

 

 

 

 

х 

 

16 

97 "Інші витрати" 

 

 

 

 

х 

 

17 

99 "Надзвичайні витрати" 

 

 

 

 

х 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Усього 

 

 

 

 

 

 

27 

Відмітки 

 

 

 

 

 

 

 

II. З кредиту рахунків 14, 15, 18, 35 в дебет рахунків

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

15 "Капітальні інвестиції" 

18 "Інші необоротні активи" 

35 "Поточні фінансові інвестиції" 

10 "Основні засоби" 

х 

 

х 

х 

 

11 "Інші необоротні матеріальні активи" 

х 

 

х 

х 

 

12 "Нематеріальні активи" 

 

 

х 

х 

 

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

 

х 

 

 

 

18 "Інші необоротні активи" 

х 

х 

х 

 

 

28 "Товари" 

х 

 

х 

х 

 

30 "Каса" 

 

 

х 

х 

 

31 "Рахунки в банках" 

 

 

 

 

 

35 "Поточні фінансові інвестиції" 

 

х 

 

х 

 

10 

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

 

 

х 

х 

 

11 

42 "Додатковий капітал" 

 

 

х 

 

 

12 

48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 

х 

 

х 

х 

 

13 

50 "Довгострокові позики" 

 

 

х 

х 

 

14 

60 "Короткострокові позики" 

 

 

х 

х 

 

15 

64 "Розрахунки за податками й платежами" 

х 

 

х 

х 

 

16 

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

 

х 

х 

х 

 

17 

84 "Інші операційні витрати" 

х 

 

х 

х 

 

18 

85 "Інші затрати" 

 

 

 

 

 

19 

96 "Втрати від участі в капіталі" 

 

х 

х 

х 

 

20 

97 "Інші витрати" 

 

 

 

 

 

21 

99 "Надзвичайні витрати" 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

27 

Усього 

 

 

 

 

 

28 

Відмітки 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                                (підпис) 

У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" _______________ 20__ р. 

Головний бухгалтер _____________
                                                (підпис) 

ВІДОМІСТЬ 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій

за _________________ 20__ р.

N запису 

Найменування показника 

У дебет рахунку 15 з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

Усього за кредитом 

Сальдо на кінець місяця (дебет) 

Усього капіта-
льних інвес-
тицій з початку року (дебет рахунку 15) 

20 "Вироб-
ничі запаси" 

23 "Вироб-
ництво" 

31 "Рахунки в банках" 

63 "Розрахунки з постача-
льниками та підряд-
никами" 

64 "Розрахунки за податками й платежами" 

65 "Розрахунки за страху-
ванням" 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

13, 15, 22, 37, 42, 48, 50, 53, 60, 68, 71, 73, 74 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

Капітальне будівництво (151): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Підрядним способом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Будівельні роботи, включаючи монтаж металоконструкцій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Роботи з монтажу обладнання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Придбання обладнання, яке потребує монтажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

Придбання обладнання, яке потребує монтажу, але призначене для постійного запасу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 

Інші витрати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 

Усього (сума рядків 1.1 - 1.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Господарським способом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 

Матеріали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 

Заробітна плата робітників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 

Витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14 

Інші витрати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15 

Усього (сума рядків 1.11 - 1.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16 

Усього за субрахунком 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Придбання (виготовлення) основних засобів (152) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (153) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Придбання (створення) нематеріальних активів (154) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Формування основного стада (155) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Фінансова оренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Інші 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Передоплата (без ПДВ) (підрядники, постачальники) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Усього за відомістю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 

ВІДОМІСТЬ 4.2 аналітичного обліку ________________ фінансових інвестицій

за _________________ 20__ р.

N запису 

Найменування показника 

У дебет рахунку _____ з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

Усього за кредитом 

Сальдо на кінець місяця (дебет) 

Усього фінансових інвестицій з початку року (дебет) 

31 "Рахунки в банках" 

46 "Неопла-
чений капітал" 

50 "Довго-
строкові позики" 

60 "Коротко-
строкові позики" 

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи" 

14, 16, 18, 19, 30, 35, 36, 37, 41, 42, 64, 68 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

асоційовані підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

дочірні підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

спільну діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Інші фінансові інвестиції в: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

акції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

облігації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

інші 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Поточні фінансові інвестиції: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

еквіваленти грошових коштів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

інші поточні фінансові інвестиції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 

ВІДОМІСТЬ 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів

за ______________ 20__ р.

Номер інвен-
тарної одиниці 

Вид, назва, коротка характеристика 

Місце використання, прізвище відповідальної особи 

Дата оприбут-
кування 

Первісна (переоцінена) вартість 

Сума зносу 

Термін корисного використання (місяців) 

Місячна норма амортизації 

Відомості про зміну (збільшення, зменшення) 

Вибуття 

Причина, дата 

Первісної вартості 

Зносу 

Дата, номер доку-
мента 

Сума 

Первісної (переоці-
неної) вартості 

Зносу 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.