Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
10.09.2008

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 

 

 

 

 

_________________________
         Підприємство, організація 

ЖУРНАЛ 6
за кредитом рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі", 79 "Фінансові результати"

за ________________ 20__ р.

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

N 70 

N 71 

N 72 

N 73 

N 74 

N 75 

N 76 

N 79 

10 

11 

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" 

 

 

х  

 

 

х 

х 

х 

 

30 "Каса" 

 

 

х  

 

 

 

 

х 

 

31 "Рахунки в банках" 

 

 

х  

 

 

 

 

х 

 

35 "Поточні фінансові інвестиції" 

х 

х 

х  

 

 

х 

х 

х  

 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 

 

 

х  

х 

х 

х 

 

х  

 

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

 

 

х  

 

 

 

х 

х  

 

66 "Розрахунки з оплати праці" 

 

 

х  

х 

х 

х  

х 

х  

 

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

 

 

х  

 

 

х  

х 

х  

 

69 "Доходи майбутніх періодів" 

 

х 

х  

х 

 

 

х 

х  

 

10 

70 "Доходи від реалізації" 

х 

х 

х  

х 

х 

х  

 

 

 

11 

71 "Інший операційний дохід" 

х 

х 

х  

х 

х 

х  

х 

 

 

12 

73 "Інші фінансові доходи" 

х 

х 

х  

х 

х 

х  

х 

 

 

13 

74 "Інші доходи" 

х 

х 

х  

х 

х 

х  

х 

 

 

14 

10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 75, 76, 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Відмітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Аналітичні дані про доходи

N
з/п 

Стаття доходів 

Сума 

за поточний місяць 

за період з початку звітного року 

1 

Усього інших операційних доходів 

 

 

 

з них: 

 

 

1.1 

операційна оренда активів 

 

 

1.2 

операційна курсова різниця 

 

 

1.3 

реалізація інших оборотних активів 

 

 

1.4 

штрафи, пені, неустойки 

 

 

1.5 

доходи від експлуатації об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 

 

 

2 

Усього доходів від участі в капіталі за фінансовими інвестиціями 

 

 

 

з них: 

 

 

2.1 

в асоційовані підприємства 

 

 

2.2 

в дочірні підприємства 

 

 

2.3 

в спільні підприємства 

 

 

3 

Усього інших фінансових доходів 

 

 

3.1 

з них: дивіденди 

 

 

3.2 

проценти 

 

 

3.3 

фінансова оренда активів 

 

 

3.4 

інші фінансові доходи 

 

 

4 

Усього інших доходів 

 

 

 

з них від: 

 

 

4.1 

реалізації фінансових інвестицій 

 

 

4.2 

реалізації необоротних активів 

 

 

4.3 

реалізації майнових комплексів 

 

 

4.4 

неопераційної курсової різниці 

 

 

4.5 

безоплатного одержання активів 

 

 

4.6 

списання необоротних активів 

 

 

4.7 

інші доходи 

 

 

5 

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) за бартерними контрактами 

 

 


 

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ___________ 20__ р. 

Виконавець _______________
                               (підпис) 

У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" __________________ 20__ р. 

 

Головний бухгалтер ____________________
                                                                   (підпис) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 

 

 

 

 

 

_________________________
         Підприємство, організація 

ЖУРНАЛ 7
за кредитом рахунків 40 "Статутний капітал", 41 "Пайовий капітал", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал", 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", 49 "Страхові резерви"

за _______________ 20__ р.

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

N 40 

N 41 

N 42 

N 43 

N 44 

N 45 

N 46 

N 47 

N 48 

N 49 

10 

11 

12 

13 

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

х 

 

 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

 

15 "Капітальні інвестиції" 

х 

 

 

х 

х 

х 

 

 

 

х 

 

20 "Виробничі запаси" 

х 

 

 

х 

х 

х 

 

х 

 

х 

 

35 "Поточні фінансові інвестиції" 

х 

 

 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

 

40 "Статутний капітал" 

х 

 

х 

х 

х 

 

 

х 

х 

х 

 

41 "Пайовий капітал" 

 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

х 

х 

 

42 "Додатковий капітал" 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

х 

х 

 

43 "Резервний капітал" 

 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

х 

х 

 

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

 

 

х 

 

 

х 

х 

х 

х 

х 

 

10 

46 "Неоплачений капітал" 

 

х 

 

х 

х 

 

х 

х 

х 

х 

 

11 

48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 

х 

х 

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

12 

49 "Страхові резерви" 

х  

х  

х  

х  

х  

х  

х  

х  

х  

 

 

13 

50 "Довгострокові позики" 

х 

 

х 

х 

х 

х 

 

х 

 

х 

 

14 

51 "Довгострокові векселі видані" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

 

15 

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

 

16 

67 "Розрахунки з учасниками" 

 

 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

 

17 

10, 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 39, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 79, 81, 82, 84, 91, 92, 93, 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Відмітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ___________ 20__ р. 

Виконавець _______________
                               (підпис) 

У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" __________________ 20__ р. 

 

Головний бухгалтер ____________________
                                                                   (підпис) 

 

ВІДОМІСТЬ 7.1 аналітичних даних рахунку 42 "Додатковий капітал"

за __________________ 20__ р.

N з/п 

Субрахунки 

Сальдо на початок місяця 

У дебет рахунку 42 з кредиту рахунків 

Усього за дебе-
том 

З кредиту рахунку 42 у дебет рахунків 

Усього за креди-
том 

Сальдо на кінець місяця 

Усього з початку року 

10 "Основні засоби" 

13 "Знос необо-
ротних активів" 

44 "Нероз-
поділені прибутки (непо-
криті збитки)" 

11, 12, 14, 15, 20, 22, 28, 35, 40, 41, 43, 45, 46, 74 

10 "Основні засоби" 

30 "Каса" 

31 "Раху-
нки в банках" 

11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 25, 26, 28, 35, 46, 48 

Дебет 

Кре-
дит 

Дебет 

Кре-
дит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебет 

Кре-
дит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

421 "Емісійний дохід" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

422 "Інший вкладений капітал" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

423 "Дооцінка активів"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Дооцінка основних засобів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Уцінка основних засобів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Дооцінка незавершеного будівництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

Уцінка незавершеного будівництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

Дооцінка нематеріальних активів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 

Уцінка нематеріальних активів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 

Усього за субрахунком 423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

424 "Безоплатно одержані необоротні активи" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

425 "Інший додатковий капітал" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                              (підпис) 

ВІДОМІСТЬ 7.2 аналітичних даних рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

за ________________ 20__ р.

N з/п 

Субрахунки 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку 44 з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

З кредиту рахунку 44 в дебет рахунків 

Усього за кредитом 

Сальдо на кінець місяця 

Усього з початку року 

40 "Статут-
ний капітал" 

43 "Резерв-
ний капітал" 

79 "Фінан-
сові резуль-
тати" 

41, 44, 67 

41 "Пайо-
вий капі-
тал" 

42 "Додат-
ковий капі-
тал" 

43 "Резерв-
ний капі-
тал" 

44 "Нерозпо-
ділені прибутки (непок-
риті збитки)" 

79 "Фінан-
сові резуль-
тати" 

Дебет 

Кре-
дит 

Дебет 

Кре-
дит 

 

 

 

Дебет 

Кре-
дит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1 

441 "Прибуток нерозподілений" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

442 "Непокриті збитки" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Виплати власникам нараховані (дивіденди) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Спрямування прибутку до статутного капіталу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Відрахування до резервного капіталу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

Інше використання прибутку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 

Усього за субрахунком 443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                              (підпис) 

ВІДОМІСТЬ 7.3 аналітичних даних рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

за __________________ 20__ р.

N з/п 

Показники 

Сальдо місяця 

В дебет рахунку 47 з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

Усього за креди-
том 

Сальдо на кінець місяця 

Усього з початку року 

31 "Раху-
нки в банках" 

65 "Розра-
хунки за страху-
ванням" 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

20, 23, 24, 25, 63, 68, 71 

Дебет 

Кредит 

Використано (дебет) 

Нараховано (кредит) 

Дебет 

Кре-
дит 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

471 "Забезпечення виплат відпусток" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

472 "Додаткове пенсійне забезпечення" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

474 "Забезпечення інших витрат і платежів" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 

Усього за субрахунком 474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                              (підпис) 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.