Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008

2.2.3. Будівництво

Враховуючи специфіку роботи будівельних організацій, аналіз проводиться шляхом співставлення даних за звітний період поточного року з даними за відповідний період минулого року по обсягах підрядних будівельно-монтажних робіт в цілому, в тому числі власними силами. При наявності допоміжного виробництва аналіз проводиться у вартісному та в кількісному виразі по видах продукції (робіт, послуг).

Фактичні обсяги будівельно-монтажних робіт власними силами співставляються з обсягами в попередньому періоді. На підставі такого порівняння аналізується, наскільки використовуються можливості будівельної організації. Вивчаються причини відхилення, намічаються заходи, які сприятимуть поліпшенню діяльності, зокрема аналізується частка, що йде на розвиток та технічно-технологічну реконструкцію.

Аналіз проводиться по даним таблиці N 6.

По будівельних підприємствах проводиться порівняння витрат, відображених в бухгалтерському обліку, з витратами в актах виконаних робіт по Ф. 3.

Таблиця N 6

Аналіз виконання обсягів будівельно-монтажних робіт та виробництва продукції допоміжних виробництв

 

***********************************************************************************
 N *Назва показника* Од.  *По   *          Фактично з початку року
з/п*               * вим. *конт-***************************************************
   *               *      *ракту*звіт-*відпов.*відхилення *в відс.*відхи-  *темп
   *               *      *     *ного *періоду*до контрак-*до кон-*лення   *росту,
   *               *      *     *     *минул. *ту, (+, -),*тракту,*відпов. *відс.
   *               *      *     *     *року   *(гр.5 -    *(гр.5 /*періоду *(гр.6 /
   *               *      *     *     *       *- гр.4)    */ гр.4)*(гр. 6 -*/ гр.5)
   *               *      *     *     *       *           *       *- гр.5) *
***********************************************************************************
 1 *      2        *  3   *  4  *  5  *   6   *     7     *   8   *    9   *  10
***********************************************************************************
 1 *Обсяг підрядних*т.грн.*  х  *     *       *     х     *   х   *        *
   *будівельно-мон-*      *     *     *       *           *       *        *
   *тажних робіт,  *      *     *     *       *           *       *        *
   *виконаних влас-*      *     *     *       *           *       *        *
   *ними силами за *      *     *     *       *           *       *        *
   *базисною варті-*      *     *     *       *           *       *        *
   *стю у цінах    *      *     *     *       *           *       *        *
   *1990 року      *      *     *     *       *           *       *        *
 2 *Обсяг робіт,   *т.грн.*     *     *       *           *       *        *
   *виконаних влас-*      *     *     *       *           *       *        *
   *ними силами (по*      *     *     *       *           *       *        *
   *договірних ці- *      *     *     *       *           *       *        *
   *нах)           *      *     *     *       *           *       *        *
 3 *З цих робіт оп-*т.грн.*     *     *       *           *       *        *
   *лачено замовни-*      *     *     *       *           *       *        *
   *ками           *      *     *     *       *           *       *        *
 4 *Продукція під- *т.грн.*  х  *     *       *     х     *   х   *        *
   *собних вироб-  *      *     *     *       *           *       *        *
   *ництв:         *      *     *     *       *           *       *        *
   *в тому числі:  *      *     *     *       *           *       *        *
   *4.1.           *      *     *     *       *           *       *        *
   *4.n.           *      *     *     *       *           *       *        *
***********************************************************************************
 

2.2.4. Транспорт

Основним видом діяльності транспортних підприємств є надання транспортних послуг, обсяг яких визначається в цілому у вартісному виразі та кількості тоннокілометрів і тон перевезеного вантажу. Крім того транспортні підприємства надають інші послуги, які не являються їхньою основною діяльністю (послуги по ремонту машин і механізмів, торгово-посередницькі послуги тощо).

Аналіз діяльності підприємства проводиться шляхом співставлення вартості наданих послуг за звітний період з відповідним періодом минулого року, вивчаються причини відхилень. Крім цього аналіз проводиться шляхом визначення вартості наданих транспортних послуг, кількості виконаних тоннокілометрів та тонн перевезеного вантажу в розрахунку на одну тонну вантажопідйомності транспортних засобів.

Вивчається стан рухомого складу транспортних засобів, необхідність підвищення їх технічного рівня.

Проводиться аналіз і по інших видах діяльності, хоч їх питома вага, як правило, в порівнянні з транспортними послугами невелика.

На підставі даних аналізу намічаються заходи по покращанню роботи транспортного підприємства, висловлюються пропозиції по розширенню видів послуг, покращанню обслуговування клієнтів тощо.

Таблиця N 7

Аналіз обсягів послуг транспортного підприємства

 

******************************************************************
 N *      Види діяльності       *Од. *         3 початку року
з/п*                            *вим.*****************************
   *                            *    *звіт-*відлов, *відхи-*темп
   *                            *    *ного *період  *лення,*росту,
   *                            *    *     *минулого*(+, -)* %
   *                            *    *     *року    *      *
******************************************************************
 1 *             2              * 3  *  4  *    5   *  6   *  7
******************************************************************
 1 *Обсяг транспортних послуг   *    *     *        *      *
   *1.1.  В межах країни        *    *     *        *      *
   *1.2.  За кордоном           *    *     *        *      *
 2 *Інші види діяльності        *    *     *        *      *
 3 *Всього:                     *    *     *        *      *
******************************************************************
 

2.2.5. Торгівля

В торговельно-посередницьких підприємствах основними видами послуг є операції з роздрібної та оптової торгівлі, а основними її характеристиками є обсяги торгівлі, так званий товарооборот. Крім цього такі підприємства можуть надавати інші послуги, займатися дрібним виробництвом тощо.

Аналіз діяльності торговельно-посередницьких підприємств проводиться шляхом співставлення вартості товарообороту, послуг готової продукції за період, що порівнюється з даними за відповідний період минулого року по таблиці N 8. Аналізуються відхилення від досягнутого рівня, уточнюються причини відхилень, намічаються заходи, які приведуть до поліпшення виробництва та результатів діяльності підприємства.

Таблиця N 8

Аналіз обсягів товарообороту торговельно-посередницького підприємства

 

******************************************************************
 N *      Види діяльності       *Од. *         3 початку року
з/п*                            *вим.*****************************
   *                            *    *звіт-*відлов, *відхи-*темп
   *                            *    *ного *період  *лення,*росту,
   *                            *    *     *минулого*(+, -)* %
   *                            *    *     *року    *      *
******************************************************************
 1 *             2              * 3  *  4  *    5   *  6   *  7
******************************************************************
 1 *Поставка товарів, (оптовий  *тис.*     *        *      *
   *відпуск)                    *грн.*     *        *      *
 2 *Поставка товарів, (в натура-*    *     *        *      *
   *льному виразі):             *    *     *        *      *
   *2.1.                        *    *     *        *      *
   *2.n.                        *    *     *        *      *
 3 *Оптовий товарообіг          *    *     *        *      *
 4 *Роздрібний товарооборот     *    *     *        *      *
 5 *Продаж окремих продовольчих *    *     *        *      *
   *і непродовольчих товарів у  *    *     *        *      *
   *роздрібній торгівлі (в нату-*    *     *        *      *
   *ральному виразі):           *    *     *        *      *
   *5.1.                        *    *     *        *      *
   *5.n.                        *    *     *        *      *
*****************************************************************
 

3. Аналіз витрат виробництва, їх структури і динаміки

3.1. Аналіз витрат на виробництво продукції, робіт, послуг по елементах показує, як змінюється їх величина в звітному періоді проти базового періоду, а також за рахунок росту (чи спаду) якого елементу затрат змінюється собівартість виробленої продукції (див. табл. N 9).

Доцільність таких витрат визначається з урахуванням специфіки виробництва. Порівняння витрат на 1 грн. товарної чи реалізованої продукції свідчать, як коливається вартість виробленої продукції з вартістю реалізації.

Таблиця N 9

Аналіз витрат на виробництво

 

***************************************************************************
 N *Найменування показників*Форма *Фактично *Відхилення *Питома вага*Відхи-
з/п*                       *звіт- *         *           *у витратах *лення,
   *                       *ності,*         *           *на вироб-  *%
   *                       *N ря- *         *           *ництво     *
   *                       *дка   ***********************************
   *                       *      *за  *за  *(+,-);*%,  *за  *за    *
   *                       *      *зві-*від-*гр.4 -*гр.4*зві-*відпо-*
   *                       *      *тний*по- *- гр.5*----*тний*відний*
   *                       *      *пе- *від-*      *гр.5*пе- *період*
   *                       *      *ріод*ний *      *    *ріод*      *
   *                       *      *    *пе- *      *    *    *      *
   *                       *      *    *ріод*      *    *    *      *
***************************************************************************
 1 *          2            *  3   * 4  * 5  *  6   * 7  * 8  *  9   *  10
***************************************************************************
 1 *Вартість продукції,    *5-с   *    *    *      *    * х  *  х   *  х
   *робіт, послуг          *річна *    *    *      *    *    *      *
   *                       *010   *    *    *      *    *    *      *
 2 *Витрати на виробництво *      *    *    *      *    *    *      *
   *Всього                 *011   *    *    *      *    * 100*  100 *  х
   *в тому числі:          *      *    *    *      *    *    *      *
   *- матеріальні витрати  *012   *    *    *      *    *    *      *
   *- амортизація основних *014   *    *    *      *    *    *      *
   *  фондів               *      *    *    *      *    *    *      *
   *- витрати на оплату    *015   *    *    *      *    *    *      *
   *  праці                *      *    *    *      *    *    *      *
   *- відрахування на соці-*017   *    *    *      *    *    *      *
   *  альні заходи         *      *    *    *      *    *    *      *
   *- інші витрати         *019   *    *    *      *    *    *      *
 3 *Витрати на 1 грн. то-  *      *    *    *      *    * х  *  х   *  х
   *варної продукції       *      *    *    *      *    *    *      *
 4 *Витрати на 1 грн. реа- *      *    *    *      *    * х  *  х   *  х
   *лізованої продукції    *      *    *    *      *    *    *      *
 5 *Витрати на 1 грн. то-  *      *    *    *      *    *    *      *
   *варної продукції       *      *    *    *      *    *    *      *
***************************************************************************
 

3.2. Для одержання загальної оцінки динаміки фінансового стану у звітному періоді проводиться порівняння зміни підсумка балансу зі зміною фінансових результатів господарської діяльності за звітний період, наприклад зі зміною виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інформація міститься у ф. 2 (ряд. 010).

Зіставлення здійснюється шляхом порівняння коефіцієнтів Кn і Кв, які показують приріст відповідно виручки від реалізації продукції та середнього значення підсумку балансу за звітний період.

Якщо Кn " Кв, то у звітному періоді використання фінансових ресурсів підприємства було більш ефективним, ніж у попередньому періоді, якщо Кn " Кв - менш ефективним.

Таблиця N 10

Аналіз виручки від реалізації

 

******************************************************************
 N *Найменування показників*Форма зві-*Фактично  *Фактично за*При-
п/п*                       *ту, код   *за звітний*відповідний*ріст
   *                       *рядка     *період    *період     *
******************************************************************
 1 *          2            *    3     *    4     *     5     * 6
******************************************************************
 1 *Виручка від реалізації *ф. 2      *          *           * Кn
   *                       *ряд. 010  *          *           *
 2 *Середній підсумок      *ф. 1      *          *           *
   *балансу                *ряд. 330  *          *           * Кв
 3 *Різниця у значеннях    *          *          *           *
   *коефіцієнт             *    х     *     х    *     х     *
******************************************************************
 

4. Аналіз грошових потоків

Фінансові ресурси підприємства формуються за рахунок власних та залучених коштів.

Джерелом власних коштів є:

- статутний капітал (кошти від продажу акцій та пайових внесків учасників);

- резерви, накопичені підприємством;

- інші внески юридичних і фізичних осіб (цільове фінансування, пожертвування, благодійні внески та ін.);

До основних джерел залучених коштів відносяться:

- позики банків,

- залучені кошти,

- кошти від продажу облігацій ті ін. цінних паперів,

- кредиторська заборгованість.

Основними джерелами фінансування є власні кошти. Напрямки руху грошових засобів згруповані по 3 напрямках: господарська сфера, інвестиційна та фінансова сфери.

1. У сфері виробничо-господарської діяльності відображаються статті, які використовуються при розрахунку чистого прибутку у звіті.

Для розрахунку приросту або зменшення коштів в результаті виробничо-господарської діяльності необхідно здійснити наступні операції:

а) Розрахувати оборотні активи і короткострокові зобов'язання, виходячи із методу грошових потоків. При коригуванні статей оборотних активів необхідно їх приріст відняти від суми чистого прибутку, а їх зменшення за період, що аналізується, додати до чистого прибутку. Це обумовлено тим, що оцінюючи оборотні активи по методу потоку коштів, ми завищуємо їх суму, тобто занижуємо прибуток.

При коригуванні короткострокових зобов'язань, навпаки, їх ріст треба додати до чистого прибутку, так як цей приріст не означає відтік грошових засобів; зменшення короткострокових зобов'язань віднімаються від чистого прибутку.

б) Коригування чистого прибутку на витрати, що не потребують виплати коштів. Для цього, відповідні витрати за період необхідно додати до суми чистого прибутку.

в) Виключити вплив прибутків та збитків, одержаних як результат від реалізації необоротних активів і цінних паперів інших підприємств.

2. Інвестиційна діяльність - це перехід до ринкової економіки, яка супроводжується появою деяких видів діяльності і мають для підприємства новий характер. До їх числа відноситься - ефективне вкладення грошових коштів.

Інвестиційна діяльність включає в основному операції, віднесені до змін необоротних активів, це - "Реалізація та купівля нерухомості", "Продаж та купівля цінних паперів інших підприємств", "Надання довгострокових позик", "Надходження коштів від погашення позик".

3. Фінансова діяльність підприємства. При зростанні фінансової нестабільності та зниженні обсягів виробництва на підприємстві, особливої уваги набуває фінансова сфера, яка включає такі операції, як зміни в довгострокових зобов'язаннях підприємства і власному капіталі, продаж та купівля власних акцій, випуск облігацій підприємства, виплата дивідендів, погашення підприємством своїх довгострокових зобов'язань.

До цієї сфери відноситься фінансова угода.

Найпростішим видом фінансової угоди являється однократне надання позики деякої суми PV за умови, що через деякий час t буде повернена сума FV. Ефективність подібної угоди може бути охарактеризована однією з двох величин:

темп приросту:

г (t) = FV - РV / РV,   (3.1)

темп зниження:

d (t) = FV - РV / FV,   (3.2)
 

В фінансових обрахуваннях першим показником являється: "норма прибутковості", а другим - "дисконт", "ставка дисконтування".

Ці два показника можуть виражатися або в долях одиниць, або у відсотках. Різниця в цих формулах заключається в тому, яка величина береться за базу порівняння: в формулі (3.1) - вихідна сума, в формулі (3.2) - повернена сума.

В першому випадку мова йде про рух грошового потоку від теперішнього періоду до майбутнього, в другому - про рух від майбутнього до теперішнього (мал. 3.1.).

 

     ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС                             МАЙБУТНІЙ ЧАС
                            Нарощення
     Вихідна сума   **********************"  (Сума, яку повернуть)
 
     Відсоткова ставка                       Повернена сума
     (Приведена сума)  "*****************    Дисконтна ставка
                          Дисконтування
 

Мал. 3.1. Логіка фінансових операцій

Економічна суть фінансової операції, заданої формулою (3.1), заключається в визначенні величини тієї суми, якою буде або бажає розпоряджатися інвестор по закінченні цієї операції.

Коефіцієнт дисконтування показує, який щорічний відсоток повернення бажає (або може) мати інвестор на капітал, що він інвестує.

В завершенні аналізу виконується розрахунок коштів на початок та кінець звітного періоду, що дозволяє визначити про зміни у фінансовому стані підприємства.

Методику аналізу змін прибутку, зворотного капіталу та коштів слід розглядати виходячи з наступних даних (див. табл. N 11).

Таблиця N 11

Вихідні дані для аналізу руху грошових коштів

 

******************************************************************
          Показники             *Сума, тис.грн*    Джерело
                                *             *    інформації
******************************************************************
              1                 *      2      *         3
******************************************************************
Стан на початок звітного        *             *
періоду:                        *             *
- запаси;                       *  Зп. п      *       Ф. 1
- дебітори;                     *  Дп. п      *       Ф. 1
- кредитори;                    *  Кпп        *       Ф. 1
- основні засоби;               *  Озп. п     *       Ф. 1
Операції за звітний період:     *             *
- реалізація;                   *  Рзв. п     *       Ф. 2
- розрахунки з постачальниками; *  Рпост.     *       Ф. 1
- витрати по оплаті праці;      *  Витр. ОП   *       Ф. 5с
- придбання основних засобів;   *  Прид. ОЗ   *Ф. 3, розд. 2 (річна)
- нарахування амортизації;      *  Ам. нар.   *       Ф. 5с
Стан на кінець періоду          *             *
- запаси;                       *  Зк. п      *       Ф. 1
- дебітори;                     *  Дк. п      *       Ф. 1
- кредитори;                    *  Кк. п      *       Ф. 1
- основні засоби;               *  ОЗк. п     *       Ф. 1
******************************************************************
 

Результати балансування руху грошових коштів приведені в таблиці N 12.

Таблиця N 12

Аналіз руху грошових коштів

 

******************************************************************
 N *     Найменування показників      *Прибутки *Зворотній*Грошові
з/п*                                  *та збитки*капітал  *кошти
******************************************************************
 1 *               2                  *    3    *    4    *   5
******************************************************************
 1 *Надходження засобів:              *         *         *
   *- реалізація продукції;           *         *         *
   *- приріст запасів;                *         *         *
   *- грошові засоби;                 *         *         *
 2 *Витрати:                          *         *         *
   *- матеріальні затрати;            *         *         *
   *- закупка матеріалів;             *         *         *
   *- оплата матеріалів;              *         *         *
   *- оплата праці;                   *         *         *
   *- придбання основних засобів;     *         *         *
   *- амортизація;                    *         *         *
 3 *Чисті надходження (витрати)       *         *         *
   *засобів                           *         *         *
******************************************************************
 

Нормальний стан фінансової діяльності має підтвердити (або не підтвердити) система розрахунків, при якій показники таблиць N 11 та N 12 повинні бути рівні між собою

п.2.2 гр.4 = Рпост. + (Кк.п - Кп.п)

п.2.2 гр.3 = п.2.2 гр.4 - (Зк.п - Зп.п)

п.1.3 гр.3 = Витр.ОП - (Дк.п - Дп.п)

п.1.3 гр.4 = п.1.3 гр.3

п.1.2 гр.4 = (Зк.п - Зп.п)

п.2.3 гр.3 = Рпост.

п.2.4 гр.3, 4, 5 = Витр.ОП

п.3 гр.3 = п.1.1 гр.3 - (п.2.1 гр.3 + п.2.4 гр.3 + п.2.6 гр.3)

п.3 гр.4 = п.3 гр.3 + п.2.6 гр.3 - п.2.5 гр.4

п.3 гр.3 = п.3 гр.3 + п.2.6 гр.3 - п.2.5 гр.4 - (Зк.п - Зп.п) - (Дк.п - Дп.п) + (Кк.п - Кп.п)
 

Чистий приплив грошових коштів утворюється в результаті сальдування сум припливу і відпливу коштів. Відплив може бути викликаний придбанням чи реконструкцією основних засобів, впровадженням нових технологій, ростом запасів, ростом дебіторської заборгованості.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3] 4 5 6 7
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.