Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008

8. Аналіз прибутку та рентабельності

Прибуток - це кінцевий результат діяльності підприємства, який характеризує абсолютну ефективність його роботи. Податок на прибуток є одним з джерел формування доходів бюджету.

Сума прибутку, яку отримує підприємство, обумовлена обсягом продажу продукції, її якістю та конкурентоспроможністю на внутрішньому та зовнішньому ринках діяльності, асортиментом, рівнем затрат, а також інфляційними процесами.

Система показників фінансових результатів включає в себе не тільки абсолютні, але й відносні показники ефективності господарювання. До них відносяться показник рентабельності, який відображає, чим більший рівень рентабельності, тим вища ефективність господарювання підприємства, як самостійного товаровиробника.

8.1. Аналіз динаміки балансового прибутку

Аналіз динаміки балансового прибутку підприємства проводиться за допомогою таблиці N 20.

Горизонтальний аналіз абсолютних показників, наведених в таблиці N 20, показує, яких фінансових результатів в господарській діяльності досягло підприємство в порівнянні з фактичними даними базового періоду.

Аналіз структури прибутку звітного періоду (вертикальний аналіз) надає змогу встановити, від яких прибутків (в порівнянні з відповідним періодом минулого року) підприємство отримало задовільний чи незадовільний фінансовий результат.

Таблиця N 20

Динаміка балансового прибутку

 

******************************************************************
 N *Назва показника*Форма*       Фактично           *Відхилення,
з/п*               *звіт-*                          *(+, -)
   *               *ності*****************************************
   *               *     *за   *питома*за    *питома*гр.4 -*гр.5 -
   *               *     *звіт-*вага в*відпо-*вага в*- гр.6*- гр.6
   *               *     *ний  *балан-*відний*балан-*      *
   *               *     *пері-*совому*період*совому*      *
   *               *     *од,  *прибу-*мину- *прибу-*      *
   *               *     *тис. *тку   *лого  *тку   *      *
   *               *     *грн. *      *року  *      *      *
******************************************************************
 1 *       2       *  3  *  4  *  5   *  6   *  7   *  8   *  9
******************************************************************
 1 *Прибуток (зби- *Ф. 2 *     *      *      *      *      *
   *ток) від реа-  *(050)*     *      *      *      *      *
   *лізації това-  *     *     *      *      *      *      *
   *рів            *     *     *      *      *      *      *
 2 *Прибуток (зби- *Ф. 2 *     *      *      *      *      *
   *ток) від іншої *(060)*     *      *      *      *      *
   *реалізації     *     *     *      *      *      *      *
 3 *Прибуток (зби- *Ф. 2 *     *      *      *      *      *
   *ток) від поза- *(085)*     *      *      *      *      *
   *реалізаційних  *     *     *      *      *      *      *
 4 *Балансовий при-*Ф. 2 *     *      *      *      *      *
   *буток (збиток) *(100)*     *      *      *      *      *
******************************************************************

8.2. Оцінка рентабельності

Показники рентабельності визначають фінансові результати стосовно отриманого доходу від реалізації, а також залучення власного майна і капіталу, до того ж у визначенні показників застосовується характеристика нетто процесу, тобто чистий прибуток.

8.2.1. Чистий прибуток визначається як балансовий прибуток (-) платежі в бюджет ф. 2 ряд. 100 - ф. 2 ряд. 200

8.2.2. Рентабельність продукції визначається як відношення чистого прибутку до виручки від реалізації:

 

                    ф. 2 стр. 100 - ф. 2 стр. 200
              Крп = ----------------------------- х 100%
                         ф. 2 стр. 010
 

8.2.3. Рентабельність майна визначається як відношення чистого прибутку до загальної суми майна:

 

                    ф. 2 ряд. 100 - ф. 2 ряд. 200
              Крм = ----------------------------- х 100%
                            ф. 1 ряд. 330
 

8.2.4. Рентабельність власного капіталу визначається як відношення чистого прибутку до розміру власного капіталу:

 

                    ф. 2 ряд. 100 - ф. 2 ряд. 200
             Крвк = ----------------------------- х 100%
                            ф. 1 ряд. 495
 

Всі розглянуті показники рентабельності тісно пов'язані тому, що відображають по черзі відношення чистого прибутку до виручки від реалізації продукції (послуг), вартості залученого майна та власного капіталу підприємства. Дані показники повинні розглядатися в динаміці виробництва по періодах звітності або періодах розрахованого плану перспективного розвитку.

Співвідношення даних показників повинно бути:

Крп " Крм " Крвк

8.2.5. Рентабельність основної діяльності визначається як відношення чистого прибутку до затрат на виробництво реалізованої продукції.

 

                    ф. 2 ряд. 100 - ф. 2 ряд. 200
                    ----------------------------- х 100%                                                          х
                          ф. 2 ряд. 040
 

8.2.6. Період окупності власного капіталу визначається як відношення середньої величини власного капіталу до чистого прибутку

 

                           ф. 1 ряд. 495
                    -----------------------------
                    ф. 2 ряд. 090 - ф. 2 ряд. 200
 

Таблиця N 21

Аналіз рівня рентабельності підприємства

 

******************************************************************
 N *   Найменування показників  *Фактично  *Фактично  *Відхилення
з/п*                            *у базовому*у звітному*у відс.,
   *                            *періоді   *періоді   *(+, -)
   *                            *          *          *гр.4 - гр.5
******************************************************************
 1 *             2              *    3     *    4     *     5
******************************************************************
 1 *Рентабельність реалізованої *          *          *
   *продукції                   *          *          *
 2 *Рентабельність майна        *          *          *
 3 *Рентабельність власного     *          *          *
   *капіталу                    *          *          *
******************************************************************
 

9. Розрахунок фінансових коефіцієнтів

Для аналізу фінансового стану підприємства та необхідних висновків з цього, зокрема, щодо його фінансового положення, застосовується наступна група коефіцієнтів, які порівнюються з нормативними та у динаміці.

9.1. Оцінка ліквідності підприємства

Платоспроможністю (ліквідністю підприємства) називається його спроможність здійснювати платежі наявними засобами, або такими, котрі безперервно поповнюються за рахунок його діяльності. Платоспроможність (ліквідність) характеризує життєздатність, стійкість підприємства.

Показники ліквідності розраховуються як відношення суми ліквідних активів до суми короткострокових зобов'язань.

Для обчислення показників ліквідності необхідно всі активи балансу розділити на групи по ступенях їх ліквідності.

Перша група ліквідних засобів:

- грошові засоби в касі, на розрахунковому рахунку, валютному та інших рахунках, а також короткострокові фінансові вкладення.

Друга група ліквідних засобів:

- зобов'язання, які легко перетворюються в грошові засоби (дебіторська заборгованість).

Третя група ліквідних засобів:

- товарно-матеріальні запаси, готова продукція, незавершене виробництво.

Для оцінки ліквідності використовуються такі показники:

9.1.1. Коефіцієнт покриття розраховується як відношення величини поточних активів до поточних зобов'язань (ф. 1)

 

                        ряд. 150 + ряд. 320
                       ---------------------
                             ряд. 750
 

Цей коефіцієнт показує, скільки одиниць оборотних засобів припадає на одиницю короткострокових зобов'язань.

Міжнародний досвід свідчить, що оптимальне значення даного коефіцієнта має бути рівне 2 - 2,5.

9.1.2. Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як відношення величини грошових засобів короткострокових фінансових вкладень до величини короткострокових зобов'язань (ф. 1).

 

  ряд. 260 + ряд. 270 + ряд. 280 + ряд. 290 + ряд. 170 + ряд. 190
  ---------------------------------------------------------------
                             ряд. 750
 

Чим більше значення коефіцієнта загальної ліквідності, тим більша імовірність погашення короткострокових зобов'язань. Вважається, що значення даного коефіцієнта має бути Кз. л. " 1.

9.1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення величини грошових засобів до величини поточних зобов'язань (ф. 1).

 

              ряд. 260 + ряд. 270 + ряд. 280 + ряд. 290
              -----------------------------------------
                             ряд. 750
 

Цей коефіцієнт показує, яку частку короткострокових зобов'язань підприємство повинно негайно виплатити. Теоретично цей коефіцієнт має лежати в рамках 0,25 " Ка. л. " 0,3 (так як строки сплати зобов'язань не наступають одночасно).

9.1.4. Величина власних оборотних засобів визначається: власний капітал (+) довгострокові зобов'язання (-) основні засоби та вкладення (ф. 1).

ряд. 495 + ряд. 530 - ряд. 070 - ряд. 485 - ряд. 490

або:

поточні активи - поточні зобов'язання (ф. 1)

                   ряд. 150 + ряд. 320 - ряд. 750

9.1.5. Доля оборотних засобів в активах знаходиться як відношення поточних затрат до суми господарських засобів (ф. 1)

 

                         ряд. 150 + ряд. 32
                         ------------------
                             ряд. 330
 

9.1.6. Доля виробничих запасів в поточних активах знаходиться як відношення величини запасів та затрат до величини поточних активів (ф. 1)

9.2. Оцінка фінансової стійкості (тривалості)

Фінансова стійкість (тривалість) підприємства оцінюється таким чином.

Розраховуються:

9.2.1. Коефіцієнт фінансової залежності розраховується як відношення величини загальної суми господарських засобів (ф. 1) до величини власного капіталу

 

                             ряд. 330
                             --------
                             ряд. 495
 

9.2.2. Коефіцієнт фінансової автономії розраховується як відношення величини власного капіталу до величини загальної суми господарських засобів (ф. 1)

 

                             ряд. 495
                             --------
                             ряд. 330
 

Чим більше значення коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан підприємства. Якщо даний коефіцієнт має значення " = 0,5, то фінансування за рахунок одержаних засобів здійснюється в межах норми.

9.2.3. Оцінка ліквідності

Управління ліквідністю дозволяє уникнути тривалої, а нерідко і тимчасової неплатоспроможності і полягає в гнучкому та оперативному плануванні та координації виплат по боргових зобов'язаннях з грошовими надходженнями на рахунок підприємства.

Таблиця N 22

Оцінка ліквідності підприємств
(коефіцієнт абсолютної ліквідності - Ка. л.)

 

******************************************************************
 Найменування *     На початок року    *На кінець звітного періоду
 підприємства ****************************************************
              *Розра- *Грошові*Коефіці-*Розра- *Грошові*Коефіці-
              *хунки  *кошти  *єнт аб- *хунки  *кошти  *єнт аб-
              *та ін- *підпри-*солютної*та ін- *підпри-*солютної
              *ші па- *ємства *ліквід- *ші па- *ємства *ліквід-
              *сиви - *       *ності   *сиви - *       *ності
              *всього *       *(Ка.л.) *всього *       *(Ка.л.)
              *(корот-*       *гр.2 :  *(корот-*       *гр.2 :
              *костро-*       *: гр.1  *костро-*       *: гр.1
              *кові)  *       *        *кові)  *       *
******************************************************************
      А       *   1   *   2   *   3    *   4   *   5   *    6
******************************************************************
 

9.2.4. Коефіцієнт оборотності

Для забезпечення нормальних умов своєї діяльності підприємство змушено тримати певні запаси, що, звичайно, виключає частину капіталу з обігу і зменшує прибутковість.

Для визначення тенденцій оборотності обігових коштів розраховується коефіцієнт оборотності як відношення виручки від реалізації продукції до суми оборотних засобів підприємства.

 

                          ряд. 010 (ф. 2)
                  ---------------------------------
                  ряд. 150 (ф. 1) + ряд. 320 (ф. 1)
 

Зменшення коефіцієнта, розрахованого на кінець звітного періоду та порівняння з коефіцієнтом, розрахованим на початок звітного періоду, свідчить про уповільнення оборотних коштів.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 [5] 6 7
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.