Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації щодо організації та проведення перевірок підтвердження отриманих ...

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
10.11.2008

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 1 жовтня 2008 р. N 622 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації
щодо організації та проведення перевірок підтвердження отриманих від платника податків (іншої особи) відомостей стосовно відносин з контрагентами та дотримання податкового законодавства

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо організації та проведення перевірок підтвердження отриманих від платника податків (іншої особи) відомостей стосовно відносин з контрагентами та дотримання податкового законодавства (далі - Методичні рекомендації), розроблені з метою забезпечення єдиного підходу до організації та проведення таких перевірок.

У Методичних рекомендаціях терміни "контрагент", "платник податків" і "інша особа" вживаються в такому значенні:

ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції, стосовно яких проводиться документальна невиїзна, планова/позапланова виїзна перевірка або виникла необхідність у підтвердженні окремих господарських операцій щодо відносин з контрагентами та їх впливу на податкові зобов'язання;

КОНТРАГЕНТ - суб'єкт господарювання (в тому числі філія, відділення, інший відокремлений підрозділ, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності), стосовно якого доцільно провести перевірку з питань підтвердження відомостей, отриманих від платника податків (іншої особи), що мав з ним відносини;

ІНША ОСОБА - фізична або юридична особа, орган влади, які мали відносини з платником податків (контрагентом) та від яких отримано інформацію, що потребує перевірки.

1.2. При організації та проведенні перевірок підтвердження отриманих від платника податків (іншої особи) відомостей стосовно відносин з контрагентами та дотримання податкового законодавства (далі - перевірка з питань підтвердження відомостей) необхідно керуватись вимогами Закону України від 04.12.90 р. N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" (далі - Закон N 509), Методичними рекомендаціями щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків, затвердженими наказом ДПА України від 27.05.2008 р. N 355 (далі - Порядок взаємодії), Порядком оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженим наказом ДПА України від 10.08.2005 р. N 327, із змінами, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.08.2005 р. за N 925/11205 (далі - Порядок оформлення результатів перевірок), Методичними рекомендаціями щодо оформлення матеріалів документальних перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб, а також їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів та документування виявлених порушень, затвердженими наказом ДПА України від 11.09.2008 р. N 584 (далі - Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок), Методичними вказівками про визначення стандартів якості контрольно-перевірочної роботи, затвердженими наказом ДПА України від 02.12.2005 р. N 540, та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Ці Методичні рекомендації не поширюються на проведення перевірок, які здійснюються відповідно до:

Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затверджених наказом ДПА України від 18.08.2005 р. N 350 (далі - наказ ДПА України N 350);

Примірного порядку взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів, затвердженого наказом ДПА України від 18.04.2008 р. N 266 (далі - наказ ДПА України N 266).

2. Відбір контрагентів для здійснення перевірок з питань підтвердження відомостей

2.1. Відбір контрагентів для здійснення перевірок з питань підтвердження відомостей:

2.1.1. З метою визначення необхідності проведення перевірок з питань підтвердження відомостей в першу чергу визначаються такі контрагенти:

1) по відносинах з якими платник податків задекларував коригування сум податкових зобов'язань (податкового кредиту) по податку на додану вартість та/або валових доходів (валових витрат) по податку на прибуток, зокрема у зв'язку із здійсненням коригування кількісних та/або вартісних обсягів продажу;

2) які є покупцями (постачальниками) товарів (робіт), проходження яких необхідно дослідити від виробника (імпортера) до кінцевого споживача з метою підтвердження або спростування даних про використання схем мінімізації (ухилення) від сплати податків (у разі наявності відповідної інформації);

3) пов'язані особи, що відповідають встановленим ознакам відповідно до Закону України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств";

4) які надають платнику податків маркетингові, інжинірингові, рекламні, консультаційні, юридичні, аудиторські послуги, послуги з розробки програмного забезпечення та інші види послуг нематеріального характеру (у разі виникнення сумнівів щодо їх походження, використання у господарській діяльності, визначеного об'єму та оцінки таких послуг);

5) контрагенти, які здійснювали операції купівлі/ продажу цінних паперів, емітенти (векселедавці) яких не знаходяться за місцем реєстрації, або державна реєстрація яких скасована чи скасована реєстрація емісії;

6) які є контрагентами платника податку згідно з вчиненими правочинами, по яких у ході проведення перевірки встановлено факти, що свідчать (можуть свідчити) про те, що вчинені правочини є нікчемними та/або є сумніви щодо реальності вчинення такого правочину, у тому числі:

а) систематичний продаж товарів за ціною, нижчою від ціни придбання без наявності поважних причин для здійснення останнього та/або наявності фактів, які свідчать про те, що такі дії спрямовані на безпідставне одержання коштів державного бюджету в такий спосіб (замах на заволодіння коштами);

б) неможливість реального здійснення платником податків зазначених операцій з урахуванням дійсного часу, віддаленості, розташування контрагентів один від одного, місця знаходження майна, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності;

в) відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних фондів та грошових коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів;

г) облік для цілей оподаткування тільки тих господарських операцій, які безпосередньо пов'язані з виникненням податкової вигоди, якщо для даного виду діяльності також потрібне здійснення й обліку інших господарських операцій;

д) здійснення операцій з товаром, що не вироблявся або не міг бути вироблений в обсязі, зазначеному платником податків у документах обліку;

є) обставини здійснення операції свідчать про відсутність об'єктивного зв'язку між нею та характером діяльності хоча б одного з її учасників, здійснення операції, яка істотно відрізняється від аналогічних операцій, що здійснюються суб'єктами господарювання у тих самих галузях або сферах діяльності з аналогічними групами товарів (робіт, послуг);

ж) сума, на яку здійснено операцію, не відповідає фінансовому та майновому стану (перевищує 30 % сукупної вартості активів платника на дату здійснення відповідної операції (останню звітну дату фінансової звітності));

з) зарахування на рахунки протягом одного дня коштів від одного або кількох учасників ринку фінансових послуг, які в той самий день або протягом кількох наступних днів різними способами переводяться у готівку або переказуються на інші рахунки, внаслідок чого на такому рахунку не залишається коштів або їх сума істотно зменшується;

і) здійснення операцій, за якими одні й ті самі або подібні активи (товари, корпоративні права, цінні папери та інші фінансові інструменти) неодноразово продаються або придбаваються однією й тією ж особою;

к) здійснення операцій, за якими активи (товари, цінні папери або інші фінансові інструменти) продаються або заміняються на менш дохідних або більш ризикованих умовах, ніж під час їх купівлі, або на умовах погашення заборгованості протягом більш тривалого терміну, або з меншим рівнем доходності;

л) інші факти, що свідчать (можуть свідчити) про те, що правочини є нікчемними та/або є сумніви щодо реальності вчинення такого правочину;

7) контрагенти, які є платниками єдиного податку - фізичними особами та здійснення операцій платника податків з якими перевищує обсяг 300 тис. гривень;

8) контрагенти, які перебували у господарських відносинах в істотних обсягах з платником податків щодо здійснення операцій з:

а) кредитування, надання поворотної або безповоротної фінансової допомоги;

б) гарантування контрагентом зобов'язань платника податків або гарантування платником податків зобов'язань контрагента;

в) факторингу між контрагентом та платником податків;

г) страхування (перестрахування) між контрагентом та платником податків;

д) за договорами комісії, дорученнями або іншими договорами, які надають контрагенту повноваження вчиняти будь-які юридичні дії за рахунок і на користь платника податків або такі, які надають платнику податків повноваження вчинювати будь-які юридичні дії за рахунок і на користь контрагента.

2.1.2. Необхідність проведення перевірок контрагентів, зазначених в підпункті 2.1.1, а також іншихвизначається за результатами проведеного аналізу даних автоматизованих інформаційних систем органів ДПС України або інформації та документів, отриманих в ході проведення перевірки або від підрозділів податкової міліції, з інших внутрішніх або зовнішніх джерел, які свідчать (можуть свідчити) про порушення чинного податкового та іншого законодавства такими платниками податків. контрагентів

2.1.3. У разі проведення перевірок платників податків - юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) у зв'язку з їх припиненням (закриттям), при відборі контрагентів для здійснення перевірок з питань підтвердження відомостей необхідно також враховувати вимоги Методичних рекомендацій щодо організації та проведення перевірок платників податків - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, щодо яких прийнято рішення про припинення (закриття), затверджених наказом ДПА України від 14.11.2005 р. N 506 (із змінами та доповненнями). При цьому організація таких перевірок здійснюється першочергово з дотриманням порядку їх проведення, оформлення запитів та інших матеріалів, встановлених розділами 3 - 6 даних Методичних рекомендацій.

2.2. При отриманні відомостей від інших, ніж платники податків, осіб (фізичних осіб, органів державної влади), відбір контрагентів до перевірки здійснюється за результатами аналізу таких відомостей.

3. Направлення запитів на проведення перевірок з питань підтвердження відомостей та контроль за їх виконанням

3.1. З метою проведення перевірки контрагента, який перебуває на обліку в іншому органі ДПС, орган ДПС (ініціатор проведення перевірки) направляє іншому органу ДПС (виконавцю) Запит про проведення перевірки підтвердження отриманих від платника податків (іншої особи) відомостей стосовно відносин з контрагентом та дотримання податкового законодавства (додаток 1).

У разі якщо контрагент перебуває на обліку в тому ж органі ДПС, в якому і знаходиться платник податків, що перевіряється, або прийняття рішення щодо проведення перевірки контрагента органом ДПС, який ініціював проведення перевірки, працівник структурного підрозділу органу ДПС, який очолює перевірку платника податків, вживає заходів для організації та проведення перевірки контрагента.

3.2. Орган ДПС, на обліку в якому перебуває контрагент, з урахуванням норм Закону N 509, протягом 2-х робочих днів від дати отримання запиту направляє на адресу контрагента поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення (або вручає посадовим особам контрагента під розписку) запит "Про надання пояснень та їх документального підтвердження" (додаток 2).

3.3. Надіслані під час проведення перевірок платників податків запити, інформація щодо проведення перевірок контрагентів, які здійснюються органом, що ініціював проведення перевірок, а також результати проведених перевірок контрагентів заносяться у Реєстр направлених запитів в ході проведення (планової/позапланової) виїзної перевірки та результатів проведених перевірок контрагентів щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з такими контрагентами (далі - Реєстр направлених запитів), який складається у 2-х примірниках за формою, встановленою згідно з Методичними рекомендаціями щодо оформлення матеріалів документальних перевірок.

У Реєстрі направлених запитів в обов'язковому порядку зазначаються найменування постачальників (покупців), код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер), їх місцезнаходження (місце проживання), назва ОДПС, до якого направлений запит, вид взаємовідносин (придбання, реалізація, відповідальне зберігання, інше), обсяги здійснених операцій, дата, номер та назва транзитного файлу, дата та номер листа відповіді та номер ланцюга проходження ТМЦ (робіт), стан контрагента за даними перевірки (діючий платник, банкрут, платник податків, який відсутній за місцем реєстрації, або керівник яких перебуває у розшуку, юридичні особи, визнані фіктивними, тощо) та результати перевірки.

Реєстр направлених запитів формується станом на дату складання акта (довідки) перевірки у двох примірниках, які не вручаються суб'єкту господарювання та залишаються в органі ДПС.

При цьому перший примірник Реєстру направлених запитів додається до першого примірника акта (довідки) перевірки. Цей реєстр містить інформацію щодо проведених перевірок (надісланих запитів на проведення перевірок) контрагентів суб'єкта господарювання станом на дату складання акта (довідки) перевірки та додається до матеріалів справи.

Другий примірник Реєстру направлених запитів залишається для здійснення контролю у структурному підрозділі, який проводив (очолював проведення) такої перевірки, до моменту здійснення всіх перевірок контрагентів (в тому числі в разі необхідності і по ланцюгах проходження товарів та/або виконання робіт).

По мірі надходження відповідей, повторного направлення запитів тощо інформація в реєстрі оновлюється. До моменту завершення всіх перевірок контрагентів з питань перевірки відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини із суб'єктом господарювання, облік результатів їх проведення рекомендується вести також і в електронному вигляді за встановленою формою.

При отриманні та опрацюванні всіх результатів проведених перевірок контрагентів з питань перевірки відомостей, отриманих від перевіреного платника податків, другий примірник Реєстру направлених запитів додається до матеріалів справи.

3.4. Обов'язок здійснення відповідних заходів (направлення запитів, повторних запитів, здійснення моніторингу відповідей, що надходять, тощо) з метою забезпечення проведення перевірок з питань підтвердження відомостей, в тому числі і по ланцюгу проходження ТМЦ (робіт, цінних паперів, нематеріальних активів тощо) покладається на орган ДПС, який ініціював проведення таких перевірок. При цьому обов'язок направлення запиту на адресу контрагентів та забезпечення проведення їх перевірок покладається на орган ДПС, в якому такий контрагент перебуває на обліку (крім випадків, визначених у п. 4.2 цих Методичних рекомендацій).

3.5. З метою забезпечення належного контролю за повнотою та своєчасністю вжиття заходів щодо завершення всіх перевірок контрагентів керівник структурного підрозділу, який ініціював їх проведення (надсилав запити на проведення таких перевірок до інших органів ДПС), забезпечує щоквартальне (станом на останній робочий день кварталу) проведення інвентаризації виконання направлених запитів на проведення перевірок контрагентів з питань підтвердження відомостей.

За результатами інвентаризації по непроведених (незакінчених) перевірках з питань підтвердження відомостей керівником такого структурного підрозділу за погодженням з керівником органу ДПС (його заступником) приймається рішення щодо доцільності вжиття додаткових заходів з метою забезпечення подальшого проведення таких перевірок чи припинення їх проведення з відповідним обґрунтуванням причин.

4. Проведення перевірок контрагентів з питань підтвердження відомостей та оформлення їх результатів

4.1. Перевірки з питань підтвердження відомостей проводяться органом ДПС, на обліку в якому перебуває такий контрагент.

4.2. До проведення таких перевірок у порядку, передбаченому Порядком взаємодії, можуть залучатися працівники інших органів ДПС, в тому числі органу ДПС, який ініціював проведення такої перевірки, з дотриманням порядку її організації, передбаченого Порядком взаємодії.

4.3. При отриманні запиту про проведення перевірки з питань підтвердження відомостей структурний підрозділ органу ДПС, визначений керівником (заступником керівника) органу ДПС відповідальним за її проведення (далі - відповідальний підрозділ), у той же день проводить аналіз даних, які містяться в інформаційних базах органу ДПС та справі контрагента.

4.4. У разі встановлення фактів, що не дають змогу провести перевірку контрагента, зокрема у зв'язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності контрагента (посадових осіб контрагента) за місцезнаходженням, відповідальний підрозділ не пізніше 2-х робочих днів від дати надходження запиту складає акт "Про неможливість проведення, перевірки контрагента з питань підтвердження отриманих від платника податків (іншої особи) відомостей" (додаток 3) та вживає відповідні заходи, передбачені Порядком взаємодії.

Акт "Про неможливість проведення перевірки контрагента з питань підтвердження отриманих від платника податків (іншої особи) відомостей" реєструється в спеціальному журналі реєстрації актів (додаток 6 до наказу ДПА України від 11.09.2008 р. N 584 "Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення").

При подальшому залученні контрагента (посадових осіб контрагента) до проведення перевірки відповідальний підрозділ органу ДПС забезпечує проведення такої перевірки.

4.5. При отриманні від контрагента (у встановлений Законом N 509 термін) пояснень та їх документального підтвердження щодо відображення в податковому обліку операцій, зазначених у запиті, відповідальний підрозділ не пізніше 2-х робочих днів від дня отримання таких пояснень та їх документального підтвердження проводить невиїзну документальну перевірку такого контрагента.

4.6. У разі ненадання контрагентом у встановлений термін пояснень та їх документального підтвердження відповідальний підрозділ протягом 2-х наступних робочих днів (від дня закінчення встановленого терміну) вживає передбачені Порядком взаємодії заходи щодо організації та проведення позапланової виїзної перевірки такого контрагента з урахуванням норм Закону N 509.

4.7. За результатами проведеної документальної невиїзної/позапланової виїзної перевірки з питань підтвердження відомостей складається Довідка про результати документальної невиїзної/позапланової виїзної перевірки щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків (далі - Довідка про результати перевірки з питань підтвердження відомостей), за формою, встановленою Методичними рекомендаціями щодо оформлення матеріалів документальних перевірок.

Довідка про результати перевірки з питань підтвердження відомостей підписується посадовими особами органу ДПС, а також посадовими особами контрагента та вручається їм з дотриманням вимог розділу 4 Порядку оформлення результатів перевірок.

5. Передача результатів проведеної перевірки з питань підтвердження відомостей

Складена Довідка про результати перевірки з питань підтвердження відомостей або акт неможливості проведення перевірки (у випадках, передбачених п. 4.4 цих Методичних рекомендацій) не пізніше наступного робочого дня від дати їх складання направляються до органу ДПС, який направив запит на проведення такої перевірки, електронною поштою файлом, шаблон назви якого встановлюється ДПА України, та разом з копіями відповідних матеріалів - поштою з повідомленням про вручення.

6. Реалізація матеріалів проведеної перевірки з питань підтвердження відомостей

6.1. Результати проведеної перевірки з питань підтвердження відомостей підлягають реєстрації в Реєстрі направлених запитів у день їх надходження до структурного підрозділу, який проводив (очолював проведення) такої перевірки.

6.2. При отриманні матеріалів проведеної перевірки контрагента з питань підтвердження відомостей (якими підтверджено або не підтверджено отримані відомості) до закінчення перевірки платника податків орган ДПС, який направив запит на проведення такої перевірки, враховує отримані матеріали в акті (довідці) перевірки такого платника податків та додає їх до акта (довідки).

6.3. У разі отримання матеріалів проведеної перевірки з питань підтвердження відомостей після закінчення перевірки платника податків орган ДПС, який направив запит на проведення такої перевірки, у разі підтвердження відносин долучає такі матеріали до матеріалів перевірки платника податків, які знаходяться в органі ДПС.

6.4. У разі непідтвердження відносин та/або встановлення порушень податкового законодавства орган ДПС здійснює заходи щодо проведення документальної невиїзної/позапланової виїзної перевірки платника податків з урахуванням вимог Закону N 509 та забезпечує оформлення її результатів у порядку, встановленому законодавством.

Схема проведення перевірок підтвердження отриманих від платника податків (іншої особи) відомостей стосовно відносин з контрагентами та дотримання податкового законодавства додається (додаток 4).

 

Директор
Департаменту податкового
контролю юридичних осіб 

 
 
І. Заглада 

 

  Перехід на сторінку:
[1] 2
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.