Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru работа каменщик

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств

Надрукувати документ
27.08.2009

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 червня 2009 року N 390

Про затвердження спеціалізованих форм регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств та методичних рекомендацій щодо їх застосування

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", керуючись пунктом 2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704, та з метою забезпечення єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах наказую:

1. Затвердити спеціалізовані форми регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств та Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, що додаються.

2. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи (Гаврилюк В. М.) забезпечити опублікування наказу на офіційному сайті міністерства та довести його до відома сільськогосподарських підприємств, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 07.03.2001 N 49 "Про затвердження регістрів та Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Супіханова Б. К.

 

Міністр 

Ю. Ф. Мельник 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації
щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі - Методичні рекомендації) розроблені Міністерством аграрної політики України відповідно до вимог:

- Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

- Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185 (далі - План рахунків);

- Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185 (далі - Інструкція);

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО);

- Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 N 356;

1.2. Ці Методичні рекомендації спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (крім регістру позабалансового обліку) методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності (далі - сільськогосподарські підприємства), на накопичення аналітичних даних про склад і рух активів, капіталу і зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів.

1.3. Облікові регістри призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації про господарські операції, що містяться у прийнятих до обліку первинних документах і які повинні мати такі обов'язкові реквізити:

- назву документа (форми);

- дату і місце складання;

- назву сільськогосподарського підприємства, від імені якого складено документ;

- зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильне її оформлення;

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції;

Відповідальність за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво сільськогосподарським підприємством) відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

1.4. Облікові регістри сільськогосподарського підприємства складаються щомісяця; підписуються виконавцем та головним бухгалтером або особою на яку покладено ведення бухгалтерського обліку сільськогосподарського підприємства.

1.5. Ведення облікових регістрів сільськогосподарського підприємства та контролювання документів первинного обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу рахунків і коду синтетичного рахунка.

1.6. Формування аналітичних даних сільськогосподарського підприємства здійснюється групуванням однакових за економічним змістом даних первинних документів у відомостях, з яких підсумки переносяться до відповідних журналів. Розріз (деталізація) аналітичної інформації у регістрах бухгалтерського обліку сільськогосподарським підприємством може розширюватися та/або змінюватися.

У випадках, коли потрібну аналітичну деталізацію показників за об'єктами обліку на окремих рахунках сільськогосподарського підприємства (запасів, витрат, доходів тощо) безпосередньо у журналах забезпечити неможливо, то попередньо дані первинних документів у потрібному аналітичному розрізі групуються (накопичуються) у допоміжних відомостях (аркушах-розшифровках), підсумки з яких записуються до відповідних журналів.

1.7. Аналітичні дані в облікових регістрах сільськогосподарського підприємства мають узгоджуватися з даними синтетичного обліку на останнє число місяця.

1.8. Господарські операції сільськогосподарського підприємства відображаються в облікових регістрах під час надходження первинних документів або підсумками за місяць, в залежності від характеру і змісту операцій. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою та змістом.

Підсумкові записи у відповідних журналах звіряються з даними первинних документів, які були підставою для записів, та з відомостями.

1.9. Журнально-ордерна форма обліку передбачає використання таких найважливіших принципів:

- здійснення записів в журналах-ордерах в порядку реєстрації операцій тільки з кредиту рахунку в кореспонденції з дебетом інших рахунків;

- об'єднання, як правило, в єдиній системі записів синтетичного і аналітичного обліку;

- відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій в розрізі показників, необхідних для здійснення управління, контролю, аналізу і складання бухгалтерської звітності;

- застосування журналів-ордерів за декількома рахунками, які мають між собою економічний і обліковий зв'язок;

- побудова облікових регістрів з заздалегідь вказаною кореспонденцією рахунків і показниками, які необхідні для складання бухгалтерської звітності;

- застосування місячних, а в деяких випадках квартальних і річних журналів-ордерів з використанням необхідної кількості вкладних листків.

1.10. Основними регістрами бухгалтерського обліку є журнали-ордери, які побудовані за кредитовою ознакою, та відомості, де відображають дебетові обороти. Записи в цих регістрах здійснюють на підставі первинних документів з зазначенням кореспондуючих рахунків. Синтетичний та аналітичний облік здійснюється в журналах-ордерах і відомостях, як правило, в єдиній системі записів.

1.11. За синтетичними рахунками, які мають велику номенклатуру об'єктів обліку, та значну кількість щомісячних записів господарських операцій, аналітичний облік ведуть в допоміжних відомостях і виробничих звітах, підсумки яких потім переносять в журнали-ордери.

1.12. В кінці місяця підсумкові дані кредитових оборотів сільськогосподарського підприємства з журналів-ордерів переносять в Головну книгу.

Дебетові обороти відповідного синтетичного рахунку підраховують після закінчення реєстрації записів в Головній книзі.

1.13. В журналах-ордерах передбачена типова кореспонденція за кредитом рахунків бухгалтерського обліку. Дані регістрів приведено у відповідність до показників періодичної та річної звітності.

1.14. Записи в облікових регістрах здійснюють в міру надходження документів або підсумками за місяць. На документах, дані яких включені в журнали-ордери, відомості, реєстри і аркуші-розшифровки, зазначають номери відповідних регістрів і порядкові номери записів в них (номер рядка). За документами, які відображені в регістрах загальним підсумком, номер регістру і номер запису вказують на окремому аркуші, який прикріпляється до зброшурованих документів.

1.15. Суми, що відносяться в дебет рахунків, аналітичний облік за якими ведуть в інших журналах-ордерах, відомостях тощо при потребі групують в необхідному розрізі в аркушах-розшифровках. Записи в них здійснюють за даними документів, підсумками за день або більш тривалий період, а в необхідних випадках - на підставі окремих документів з коротким поясненням змісту операції.

По закінченні звітного місяця, заповнені аркуші-розшифровки передають працівнику, який веде відповідні журнали-ордери або відомості.

1.16. Помилки, виявлені в регістрах до підведення підсумків, виправляють коректурним способом, а після підведення підсумків, але до внесення їх в Головну книгу, виправляють на підставі бухгалтерської довідки з відображенням у вільних рядках або графах. Після запису підсумків журналів-ордерів в Головну книгу, виправлення в них за поточний місяць не допускаються, а необхідні записи оформляють бухгалтерською довідкою і заносять в Головну книгу в наступному місяці.

Зазначені довідки зберігають при відповідному обліковому регістрі, в якому зроблено виправлення.

1.17. В Головній книзі відображають залишки і обороти в розрізі синтетичних рахунків. Дані в розрізі субрахунків і аналітичних рахунків накопичують у відповідних регістрах.

1.18. Перевірку правильності записів в Головній книзі здійснюють шляхом підсумку оборотів і залишків за усіма рахунками. Суми дебетових і кредитових оборотів і залишків повинні бути відповідно однаковими.

Головну книгу відкривають на рік: на кожний синтетичний рахунок відводять окрему сторінку, а при потребі - декілька.

1.19. Сільськогосподарські підприємства можуть для ведення синтетичного обліку використовувати шахову оборотну відомість (шаховий баланс).

1.20. Ці Методичні рекомендації передбачають застосування таких регістрів журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку:

Номери  

Назва і призначення регістрів 

Журналів 

Відомостей 

Облік грошових коштів, їх еквівалентів та грошових документів 

1 с.-г. 

  

Журнал-ордер 1 с.-г. по кредиту рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
35 "Поточні фінансові інвестиції" 

  

1.1 с.-г. 

Відомість по дебету субрахунків:
301 "Каса в національній валюті"
302 "Каса в іноземній валюті" 

  

1.2 с.-г. 

Відомість по дебету субрахунків:
311 "Поточні рахунки в національній валюті"
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" 

  

1.3 с.-г. 

Відомість по дебету субрахунків:
331 "Грошові документи в національній валюті"
332 "Грошові документи в іноземній валюті"
333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"
334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" 

  

  

Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33 

  

1.4 с.-г. 

Відомість по дебету субрахунків:
351 "Еквіваленти грошових коштів"
352 "Інші поточні фінансові інвестиції" 

  

  

Картка аналітичного обліку ощадних сертифікатів, придбаних підприємством 

  

  

Картка аналітичного обліку акцій не власної емісії, придбаних з метою перепродажу 

  

  

Картка аналітичного обліку короткострокових облігацій, придбаних підприємством 

Облік довгострокових та короткострокових позичок 

2 с.-г. 

  

Журнал-ордер 2 с.-г. по кредиту рахунків:
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики" 

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань  

3 А с.-г. 

  

Журнал-ордер 3 А с.-г. по кредиту субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 

3 Б с.-г. 

  

Журнал-ордер 3 Б с.-г. по кредиту рахунків:
18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"
34 "Короткострокові векселі одержані"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
38 "Резерв сумнівних боргів"
51 "Довгострокові векселі видані"
62 "Короткострокові векселі видані" 

 

3.1 с.-г. 

Відомість аналітичного обліку одержаних і виданих векселів 

  

3.2 с.-г. 

Відомість аналітичного обліку розрахунків з іншими дебіторами 

3 В с.-г. 

  

Журнал-ордер 3 В с.-г. по рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

  

3.3 с.-г. 

Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками 

3 Г с.-г. 

  

Журнал-ордер 3 Г с.-г. по кредиту рахунків:
17 "Відстрочені податкові активи"
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"
54 "Відстрочені податкові зобов'язання"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"
64 "Розрахунки за податками й платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
654 "За індивідуальним страхуванням"
655 "За страхуванням майна"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
69 "Доходи майбутніх періодів" 

  

3.4 с.-г. 

Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями 

  

3.5 с.-г. 

Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом 

Облік необоротних активів і фінансових інвестицій 

4 А с.-г. 

  

Журнал-ордер 4 А с.-г. по кредиту рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"
13 "Знос (амортизація) необоротних активів"
16 "Довгострокові біологічні активи"
19 "Гудвіл" 

  

4.1 с.-г. 

Відомість аналітичного обліку по рахунках:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи" 

  

4.2 с.-г. 

Відомість аналітичного обліку довгострокових біологічних активів  

  

4.3 с.-г. 

Відомість аналітичного обліку по рахунках:
12 "Нематеріальні активи"
19 "Гудвіл" 

  

4.4 с.-г. 

Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом на початок року 

  

4.5 с.-г. 

Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули 

  

4.6 с.-г. 

Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за місяць 

  

4.7 с.-г. 

Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, за методом, передбаченим податковим законодавством 

4 Б с.-г. 

  

Журнал-ордер 4 Б с.-г. по кредиту рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції" 

  

4.8 с.-г. 

Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій 

  

4.9 с.-г. 

Відомість аналітичного обліку довгострокових фінансових інвестицій 

Облік запасів та витрат діяльності 

5 А с.-г. 

  

Журнал-ордер 5 А с.-г. та відомість по рахунках:
20 "Виробничі запаси"
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
25 "Напівфабрикати"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"
28 "Товари" 

5 Б с.-г. 

  

Журнал-ордер 5 Б с.-г. по кредиту рахунків:
65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунках:
651 "За пенсійним забезпеченням"
652 "За соціальним страхуванням"
653 "За страхуванням на випадок безробіття"
656 "За страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань"
66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 

  

5.1 с.-г. 

Зведена відомість нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об'єктами обліку витрат 

  

5.2 с.-г. 

Книга обліку розрахунків з депонентами 

  

5.3 с.-г. 

Зведена відомість за розрахунками з робітниками та службовцями 

  

5.4 с.-г. 

Відомість аналітичного обліку по рахунку
65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунках:
651 "За пенсійним забезпеченням"
652 "За соціальним страхуванням"
653 "За страхуванням на випадок безробіття"
656 "За страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань"  

5 В с.-г. 

  

Журнал-ордер 5 В с.-г. по рахунках:
23 "Виробництво"
24 "Брак у виробництві"
39 "Витрати майбутніх періодів"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут" 

  

5.5 с.-г. 

Звіт про витрати та вихід продукції основного виробництва 

  

5.6 с.-г. 

Звіт про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв 

  

5.7 с.-г. 

Звіт про загальновиробничі витрати 

  

5.8 с.-г. 

Звіт про адміністративні витрати 

  

5.9 с.-г. 

Звіт про витрати на збут 

  

5.10 с.-г. 

Зведена відомість до Журналу-ордеру N 5 В с.-г. 

5 Г с.-г. 

  

Журнал-ордер 5 Г с.-г. по кредиту рахунків:
90 "Собівартість реалізації"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
95 "Фінансові витрати"
96 "Втрати від участі в капіталі"
97 "Інші витрати" 

  

  

98 "Податок на прибуток"
99 "Надзвичайні витрати" 

  

5.12 с.-г. 

Відомість аналітичних даних про витрати по рахунках:
94, 95, 96, 97, 98, 99 

6 с.-г. 

  

Журнал-ордер 6 с.-г. по кредиту рахунків:
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
72 "Дохід від участі в капіталі"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
75 "Надзвичайні доходи"
79 "Фінансові результати" 

  

6.1 с.-г. 

Реєстр документів по реалізації готової продукції, біологічних активів (безготівкові розрахунки) 

  

6.2 с.-г. 

Реєстр документів по реалізації товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки) 

  

6.3 с.-г. 

Реєстр документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку (за цінами реалізації) 

  

6.3а с.-г. 

Реєстр документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку (за обліковими цінами) 

  

6.4 с.-г. 

Відомість аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів 

  

6.5 с.-г. 

Книга аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів 

  

6.6 с.-г. 

Відомість аналітичного обліку по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" 

  

6.7 с.-г. 

Відомість аналітичних даних про доходи по рахунках: 71, 72, 73, 74, 75, 79 

  

6.8 с.-г. 

Оборотна відомість по аналітичних рахунках з реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів 

Облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань 

7 с.-г. 

  

Журнал-ордер 7 с.-г. по кредиту рахунків:
40 "Статутний капітал"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
43 "Резервний капітал"
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 

  

7.1 с.-г. 

Відомість аналітичних даних по рахунку
42 "Додатковий капітал" 

  

7.2 с.-г. 

Відомість аналітичних даних по рахунку
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

  

7.3 с.-г. 

Відомість аналітичних даних по рахунку
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 

  

7.4 с.-г. 

Відомість аналітичних даних по інших рахунках обліку власного капіталу: 40, 41, 43, 45, 46 

  

7.5 с.-г. 

Відомість аналітичних даних по рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 

Облік поточних біологічних активів 

8 с.-г. 

  

Журнал-ордер 8 с.-г. по кредиту рахунку 21 "Поточні біологічні активи" 

  

8.1 с.-г. 

Відомість аналітичного обліку поточних біологічних активів рослинництва 

  

8.2 с.-г. 

Відомість аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва 

  

9 с.-г. 

Відомість позабалансового обліку за рахунками:
01 "Орендовані необоротні активи"
02 "Активи на відповідальному зберіганні"
03 "Контрактні зобов'язання"
04 "Непередбачені активи й зобов'язання"
05 "Гарантії та забезпечення надані"
06 "Гарантії та забезпечення отриманні"
07 "Списані активи"
08 "Бланки суворого обліку"
09 "Амортизаційні відрахування" 

  

  

Головна книга 

  

  

Бухгалтерська довідка 

  

  

Аркуш-розшифровка 

 

  Перехід на сторінку:
[1] 2 3 4 5 6 7 8
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.