Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів

Надрукувати документ
24.11.2009

V. Амортизація нематеріальних активів

5.1. Нарахування амортизації об'єкта нематеріальних активів здійснюється протягом строку його корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). Об'єктом амортизації є первісна (переоцінена) вартість об'єкта нематеріальних активів за вирахуванням його ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість об'єкта нематеріальних активів прирівнюється до нуля, окрім випадків існування невідмовного зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання або якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього об'єкта. Ліквідаційна вартість може не прирівнюватися до нуля, якщо підприємство очікує продати цей об'єкт нематеріальних активів до кінця строку його корисного використання.

Об'єкти нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання, а також право на використання вигод від скорочення викидів парникових газів амортизації не підлягають.

5.2. Підприємство визначає строк корисного використання об'єкта нематеріальних активів або встановлює його, якщо строк до цього не визначено.

5.3. Об'єкт нематеріальних активів визнається таким, що має невизначений строк корисного використання, якщо немає передбачуваного обмеження періоду, протягом якого такий об'єкт буде забезпечувати економічні вигоди.

5.4. При визначені строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів ураховуються такі економічні і правові фактори:

5.4.1. Очікуваний спосіб використання об'єкта нематеріальних активів підприємством і спроможність управлінського персоналу ефективно управляти цим об'єктом.

5.4.2. Період життєвого циклу товару, для ідентифікації якого використовується об'єкт нематеріальних активів, та строки корисного використання подібних об'єктів нематеріальних активів.

5.4.3. Передбачуване моральне старіння об'єкта нематеріальних активів.

5.4.4. Стабільність галузі, в якій функціонує підприємство, та зміни ринкового попиту на продукти чи послуги, які є результатом експлуатації.

5.4.5. Тенденції розвитку конкуренції на ринку.

5.4.6. Рівень витрат на обслуговування, необхідний для отримання очікуваних майбутніх економічних вигод від об'єкта нематеріальних активів, та здатність і намір підприємства досягти такого рівня.

5.4.7. Період контролю об'єкта нематеріальних активів та юридичні або інші обмеження його використання.

5.4.8. Залежність строку корисного використання нематеріальних активів від строку корисного використання інших активів підприємства.

5.5. Економічні фактори безпосередньо впливають на визначення періоду, протягом якого можуть бути отримані економічні вигоди від об'єкта нематеріальних активів, а правовими факторами може обмежуватися період контролю підприємством цих економічних вигод. Строк корисного використання об'єкта нематеріальних активів встановлюється за найменшим із періодів, що визначені згідно із цими факторами.

5.6. Значні зміни технологій і програмних продуктів можуть впливати на встановлення строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів меншого, ніж строк їх можливого використання, визначений згідно із економічними і правовими факторами.

5.7. Підприємство може застосовувати такі методи нарахування амортизації об'єкта нематеріальних активів: прямолінійний; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивний; виробничий. Метод амортизації об'єкта нематеріальних активів обирається виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Метод амортизації обирається і послідовно застосовується в кожному періоді, окрім випадків, коли відбувається зміна умов отримання майбутніх економічних вигод, які очікувалось отримати від використання об'єкта нематеріальних активів.

5.8. Амортизація об'єкта нематеріальних активів нараховується з першого числа місяця, що настає за місяцем уведення цього об'єкта в господарський оборот. Нарахування амортизації об'єкта нематеріальних активів при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою уведення цього об'єкта в господарський оборот.

Нарахування амортизації об'єкта нематеріальних активів припиняється, починаючи з місяця, що настає за місяцем вибуття цього об'єкта.

Сума нарахованої амортизації відображається збільшенням суми витрат і збільшенням суми накопиченої амортизації нематеріальних активів.

5.9. Аналітичний облік накопиченої амортизації нематеріальних активів ведеться за об'єктами нематеріальних активів.

5.10. Строк корисного використання об'єкта нематеріальних активів та метод його амортизації переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному звітному році очікуються зміни строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод від його використання.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання в кінці кожного року оцінюються на наявність ознак невизначеності обмеження строку їх корисного використання та за відсутності таких ознак підприємством установлюється строк корисного використання таких нематеріальних активів.

Амортизація об'єкта нематеріальних активів нараховується виходячи з нового методу нарахування амортизації і строку корисного використання, починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.

5.11. Після відновлення корисності об'єкта нематеріальних активів нарахування амортизації здійснюється виходячи з нової вартості такого об'єкта і переглянутого (у разі зміни) строку його корисного використання. Балансова (залишкова) вартість об'єкта нематеріальних активів, збільшена внаслідок відновлення його корисності, не повинна перевищувати балансову (залишкову) вартість такого об'єкта, визначену на дату відновлення корисності без урахування попередньої суми втрат від зменшення його корисності.

5.12. Зміни методів нарахування амортизації та строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів відображаються як зміни облікових оцінок відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 N 137, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 392/3685.

VI. Вибуття нематеріальних активів

6.1. Об'єкт нематеріальних активів списується з балансу в разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання.

6.2. Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) та їх залишковою вартістю.

6.3. Регістри аналітичного обліку об'єктів нематеріальних активів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття цих об'єктів.

VII. Інвентаризація нематеріальних активів

7.1. Проведення інвентаризації нематеріальних активів та оформлення її результатів здійснюються в порядку, встановленому Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.08.94 за N 202/412.

При інвентаризації об'єктів нематеріальних активів їх наявність установлюється за документами, що були підставою для оприбуткування, або додатково за документами, якими оформлені (тобто підтверджуються) відповідні права. Зокрема, з метою ідентифікації об'єктів нематеріальних активів інвентаризаційна комісія пересвідчується у наявності та чинності документів, що засвідчують правомірність набуття прав власності, прав використання об'єктів інтелектуальної власності, - патентів, свідоцтв, дипломів, ліцензій, договорів тощо.

7.2. Інвентаризаційною комісією до Інвентаризаційного опису (типова форма N НА-4) заносяться об'єкти нематеріальних активів, ідентифіковані (виявлені) під час інвентаризації.

7.3. Виявлені за результатами інвентаризації об'єкти нематеріальних активів, які не відображені в бухгалтерському обліку, інвентаризаційною комісією заносяться до інвентаризаційного опису із зазначенням найменування і характеристики, первісної вартості і суми накопиченої амортизації, дати придбання і строку корисного використання. Одночасно комісією складається Акт введення в господарський оборот об'єктів нематеріальних активів. Виявлені в інвентаризаційних описах об'єкти нематеріальних активів як такі, що не відображені в бухгалтерському обліку, заносяться до звіряльної відомості.

7.4. Об'єкти нематеріальних активів, на які за результатами інвентаризації складені акти введення в господарський оборот та визначена вартість, зараховуються до складу нематеріальних активів підприємства записом за дебетом рахунка 12 "Нематеріальні активи" і кредитом субрахунка 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

Об'єкти нематеріальних активів, які належать державі або були створені за рахунок коштів цільового фінансування (бюджету, інноваційного фонду тощо), виявлені інвентаризацією як такі, що не були зараховані на баланс підприємства, після оформлення Акта введення їх в господарський оборот зараховуються до складу нематеріальних активів записом за дебетом рахунка 12 "Нематеріальні активи" і кредитом рахунка 69 "Доходи майбутніх періодів". Доходи майбутніх періодів визнаються доходами звітного періоду в сумі, пропорційній нарахованій у звітному періоді амортизації таких нематеріальних активів.

Об'єкти нематеріальних активів, які були отримані підприємством безоплатно, виявлені інвентаризацією як такі, що не були зараховані на баланс підприємства, після оформлення Акта введення їх в господарський оборот зараховуються до складу нематеріальних активів записом за дебетом рахунка 12 "Нематеріальні активи" і кредитом рахунка 42 "Додатковий капітал", субрахунок 424 "Безоплатно одержані необоротні активи". В сумі, пропорційній нарахованій у звітному періоді амортизації таких нематеріальних активів, визнається дохід звітного періоду зі зменшенням додаткового капіталу.

7.5. Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи, щодо яких на дату інвентаризації оформлюються або ще не оформлюються правовстановлюючі документи (патенти, свідоцтва, дипломи, ліцензії тощо), виявлені інвентаризацією як такі, що створені за рахунок власних коштів підприємства та не були зараховані на баланс підприємства, включаються до складу незавершених капітальних інвестицій в нематеріальні активи за дебетом субрахунка 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" і кредитом субрахунка 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи, щодо яких на дату інвентаризації оформлюються або ще не оформлюються правовстановлюючі документи (патенти, свідоцтва, дипломи, ліцензії тощо), чи вони не введені у господарський оборот, створення яких здійснюється (здійснювалося) за рахунок коштів цільового фінансування (бюджету, інноваційного фонду тощо), виявлені інвентаризацією як такі, що не були зараховані на баланс підприємства, включаються до складу незавершених капітальних інвестицій в нематеріальні активи за дебетом субрахунка 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" і кредитом рахунка 69 "Доходи майбутніх періодів".

Отримані безоплатно незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи, щодо яких на дату інвентаризації оформлюються або ще не оформлюються правовстановлюючі документи (патенти, свідоцтва, дипломи, ліцензії тощо), виявлені інвентаризацією як такі, що не були зараховані на баланс підприємства, включаються до складу незавершених капітальних інвестицій в нематеріальні активи за дебетом субрахунка 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" і кредитом субрахунка 424 "Безоплатно одержані необоротні активи".

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку 

 
В. Пархоменко 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.