Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів

Надрукувати документ
24.11.2009

 

Додаток
до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів 

 Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з нематеріальними активами

N
з/п 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція рахунків 

Дебет 

Кредит 

1. Облік надходження (придбання) нематеріальних активів 

Отримано об'єкт нематеріальних активів: 

 

 

1.1 

від підприємства - платника податку на додану вартість (далі - ПДВ) за вартістю придбання без ПДВ 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

1.2 

на суму ПДВ за операцією 

641 "Розрахунки за податками" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

1.3 

від підприємства - неплатника ПДВ за вартістю придбання 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

1.4 

підприємством - неплатником ПДВ за вартістю придбання 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

Виконано сторонньою організацією для підприємства роботи, безпосередньо пов'язані зі створенням об'єкта нематеріальних активів та доведенням його до стану, в якому цей об'єкт придатний для використання за призначенням: 

 

 

2.1 

підприємством - платником ПДВ за сумою платежу без ПДВ 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

2.2 

на суму ПДВ за операцією 

641 "Розрахунки за податками" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

2.3 

підприємством - неплатником ПДВ за сумою платежу 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

2.4 

для підприємства - неплатника ПДВ за вартістю придбання 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

Включення фінансових витрат до вартості кваліфікаційного активу 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

95 "Фінансові витрати" 

Уведення в господарський оборот об'єкта нематеріальних активів 

12 "Нематеріальні активи" 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

Оприбуткування внесків учасників (засновників) до статутного капіталу підприємства 

12 "Нематеріальні активи" 

46 "Неоплачений капітал" 

2. Облік нематеріальних активів, створених господарським способом 

Вартість матеріалів, використаних для створення об'єкта нематеріальних активів 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

20 "Виробничі запаси" 

Заробітна плата працівників, зайнятих створенням об'єкта нематеріальних активів 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

661 "Розрахунки за заробітною платою" 

Відрахування на соціальні заходи 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

65 "Розрахунки за страхуванням" 

Інші прямі витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням об'єкта нематеріальних активів 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

10 

Уведення в господарський оборот створеного підприємством об'єкта нематеріальних активів 

12 "Нематеріальні активи" 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

3. Облік нематеріальних активів за результатами інвентаризації 

11 

Оприбуткування за результатами інвентаризації раніше не врахованих на балансі об'єктів нематеріальних активів 

12 "Нематеріальні активи" 

746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 

12 

Оприбуткування за результатами інвентаризації об'єктів нематеріальних активів, що створені за рахунок коштів цільового фінансування або належать державі та не були враховані в балансі 

12 "Нематеріальні активи" 

69 "Доходи майбутніх періодів" 

13 

Оприбуткування за результатами інвентаризації об'єктів нематеріальних активів, що були отримані підприємством безоплатно 

12 "Нематеріальні активи" 

424 "Безоплатно одержані необоротні активи"  

14 

Оприбуткування за результатами інвентаризації розробок (незавершених або завершених, щодо яких оформлюються або не оформлюються правовстановлюючі документи - патенти, свідоцтва, ліцензії тощо): 

 

 

14.1 

щодо розробок, виконаних за рахунок власних коштів підприємства 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 

14.2 

щодо розробок, виконаних за рахунок коштів цільового фінансування 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

69 "Доходи майбутніх періодів" 

14.3 

щодо розробок, виконаних за рахунок безоплатно одержаних коштів 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

424 "Безоплатно одержані необоротні активи" 

4. Облік безоплатно одержаних нематеріальних активів 

15 

Оприбуткування безоплатно одержаного об'єкта нематеріальних активів (справедлива вартість) 

12 "Нематеріальні активи" 

424 "Безоплатно одержані необоротні активи" 

16 

Відображення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті за операцією з безоплатного одержання об'єкта нематеріальних активів (за наявності поточного податку на прибуток) 

424 "Безоплатно одержані необоротні активи" 

641 "Розрахунки за податками" 

5. Облік безоплатно переданих нематеріальних активів 

17 

Списання суми накопиченої амортизації безоплатно переданого об'єкта нематеріальних активів 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

12 "Нематеріальні активи" 

18 

Списання залишкової вартості безоплатно переданого об'єкта нематеріальних активів 

976 "Списання необоротних активів" 

12 "Нематеріальні активи" 

19 

Визнання податкового зобов'язання з ПДВ за операцією з безоплатної передачі об'єкта нематеріальних активів 

976 "Списання необоротних активів" 

641 "Розрахунки за податками" 

6. Облік амортизації нематеріальних активів 

20 

Нарахування амортизації нематеріальних активів: 

 

 

20.1 

виробничого призначення 

23 "Виробництво"

91 "Загальновиробничі витрати" 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

20.2 

загальногосподарського призначення 

92 "Адміністративні витрати" 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

20.3 

що використовуються для збуту продукції 

93 "Витрати на збут" 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

20.4 

що використовуються на об'єктах житлово-комунального та соціально-культурного призначення підприємства 

949 "Інші витрати операційної діяльності" 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

20.5 

що використовуються для досліджень та розробок, здійснених підприємством 

941 "Витрати на дослідження і розробки" 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

21 

Визнання доходу по об'єктах нематеріальних активів, отриманих безоплатно, придбаних (створених) за рахунок коштів цільового фінансування, в сумі, пропорційній нарахованій амортизації 

424 "Безоплатно одержані необоротні активи"

69 "Доходи майбутніх періодів" 

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" 

7. Облік переоцінки нематеріальних активів 

22 

Відображення результатів дооцінки раніше не переоцінюваних об'єктів нематеріальних активів, що проводиться вперше: 

 

 

22.1 

дооцінка первісної вартості 

12 "Нематеріальні активи" 

423 "Дооцінка активів" 

22.2 

дооцінка накопиченої амортизації 

423 "Дооцінка активів" 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

23 

Дооцінка раніше уцінених об'єктів нематеріальних активів: 

 

 

23.1 

на суму дооцінки накопиченої амортизації об'єкта нематеріальних активів 

12 "Нематеріальні активи" 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

23.2 

на суму дооцінки вартості об'єкта нематеріальних активів в межах перевищення сум попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок 

12 "Нематеріальні активи" 

746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 

23.3 

на суму перевищення останньої дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів над сумою попередніх уцінок 

12 "Нематеріальні активи" 

423 "Дооцінка активів" 

24 

Уцінка раніше не переоцінюваних об'єктів нематеріальних активів: 

 

 

24.1 

на суму уцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів 

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 

12 "Нематеріальні активи" 

24.2 

на суму уцінки накопиченої амортизації об'єкта нематеріальних активів 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

12 "Нематеріальні активи" 

25 

Уцінка раніше переоцінених об'єктів нематеріальних активів:  

 

 

25.1 

на суму уцінки накопиченої амортизації об'єкта нематеріальних активів 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

12 "Нематеріальні активи" 

25.2 

на суму уцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів в межах суми перевищення попередніх дооцінок над сумами попередніх уцінок 

423 "Дооцінка активів" 

12 "Нематеріальні активи" 

25.3 

на різницю між сумою останньої уцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів та сумою перевищення попередніх дооцінок над уцінками цього об'єкта 

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 

12 "Нематеріальні активи" 

8. Облік зменшення корисності нематеріальних активів 

26 

Відображення втрат від зменшення корисності об'єктів нематеріальних активів: 

 

 

26.1 

якщо втрати визнаються вперше або сума попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності перевищує суму попередніх дооцінок і вигод від відновлення корисності 

972 "Втрати від зменшення корисності активів" 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

26.2 

якщо сума попередніх дооцінок і вигод від відновлення корисності перевищує суму попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності
(в межах зазначеного перевищення з відображенням різниці кореспонденцією, наведеною у підпункті 26.1) 

423 "Дооцінка активів" 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

27 

Відображення вигод від відновлення корисності об'єктів нематеріальних активів: 

 

 

27.1 

якщо сума попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності перевищує суму попередніх дооцінок і вигод від відновлення корисності 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

742 "Дохід від відновлення корисності активів" 

27.2 

якщо сума визнаних попередніх втрат від зменшення корисності відображалася за рахунок зменшення додаткового капіталу 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

423 "Дооцінка активів" 

9. Облік реалізації нематеріальних активів 

28 

Включено об'єкт нематеріальних активів до групи вибуття: 

 

 

28.1 

сума накопиченої амортизації 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

12 "Нематеріальні активи" 

28.2 

залишкова вартість 

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" 

12 "Нематеріальні активи" 

29 

Реалізація об'єктів групи вибуття: 

 

 

29.1 

продажна вартість 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 

29.2 

податкове зобов'язання з ПДВ 

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 

641 "Розрахунки за податками" 

29.3 

балансова вартість групи вибуття 

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" 

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" 

10. Облік ліквідації нематеріальних активів 

30 

Списання об'єктів нематеріальних активів як таких, що не відповідають критеріям визнання активом: 

 

 

30.1 

сума накопиченої амортизації ліквідованих об'єктів нематеріальних активів 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

12 "Нематеріальні активи" 

30.2 

списана залишкова вартість ліквідованих об'єктів нематеріальних активів 

976 "Списання необоротних активів" 

12 "Нематеріальні активи" 

31 

Включення до фінансового результату витрат, пов'язаних з ліквідацією об'єктів нематеріальних активів 

79 "Фінансові результати" 

976 "Списання необоротних активів" 

32 

Відображення сум дооцінки об'єкта нематеріальних активів при його вибутті (на дату вибуття об'єкта субрахунок 423 "Дооцінка активів" має кредитове сальдо по конкретному об'єкту (ідентифіковане сальдо) на основі записів з початку експлуатації об'єкта про переоцінку балансової вартості об'єктів нематеріальних активів в картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об'єктів нематеріальних активів).

У разі застосування підприємством іншої періодичності зарахування відповідної суми дооцінки до складу нерозподіленого прибутку такий запис (кореспонденція) здійснюється щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахованій амортизації 

423 "Дооцінка активів" 

441 "Прибуток нерозподілений" 

11. Облік нематеріальних активів в оренді 

33 

Отримано об'єкт нематеріальних активів в оренду: 

 

 

33.1 

операційну 

 

На позабалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" здійснюється запис про одержання об'єкта в операційну оренду із зазначенням його вартості та інших характеристик 

33.2 

фінансову 

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 

531 "Зобов'язання з фінансової оренди" 

34 

Передано об'єкт нематеріальних активів в оренду: 

 

 

34.1 

операційну 

 

В аналітичному обліку на рахунку 12 "Нематеріальні активи" зазначається факт знаходження об'єкта в операційній оренді 

34.2 

фінансову 

181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду" 

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" 

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" 

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.