Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Методичні рекомендації »

Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах

Надрукувати документ
08.12.2009

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 липня 2001 року N 189

Про затвердження Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах

Відповідно до пункту шостого статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", на виконання пункту п'ятого доручення Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2000 року N 16043/96 та протоколу N 3 засідання Науково-методичної ради (Центру) "Облік, звітність та аудит в галузях агропромислового виробництва" від 26 травня 2001 року, з метою встановлення єдиних правил і методологічних принципів організації ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Регістри простої та спрощеної форми бухгалтерського обліку, які застосовуються в селянських (фермерських) господарствах.

1.2. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах (далі - Методичні рекомендації).

2. Управлінню організації і методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Лавріненко Л. І.), Управлінню бухгалтерського обліку, фінансів та контролю Державного департаменту продовольства (Загоруй Г. І.), Управлінню фінансів, валютного регулювання та бухгалтерського обліку Державного департаменту рибного господарства (Кожухова Н. П.), іншим структурним підрозділам міністерства надавати підпорядкованим підприємствам та організаціям роз'яснення щодо застосування Методичних рекомендацій.

4. Управлінню організації і методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності забезпечити публікацію Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах в газеті "Сільський час".

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України від 5 лютого 1997 року N 34 "Про затвердження Інструкції по веденню бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах".

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Лузана Ю. Я.

 

Міністр 

І. Кириленко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 2 липня 2001 р. N 189 

 

Методичні рекомендації

з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах

1. Загальні положення

1.1. Селянське (фермерське) господарство (далі - Господарство) як юридична особа веде бухгалтерський облік відповідно до статті 24 Закону України від 20.12.91 р. N 2009 "Про селянське (фермерське) господарство", що дозволяє визначити фінансовий результат, здійснювати розрахунки з бюджетом та складати звітність.

1.2. Бухгалтерський облік у Господарстві веде голова господарства (власник) або за його дорученням один з членів сім'ї чи на договірних засадах фахівець (спеціалізована фірма).

Бухгалтерський облік ведеться в національній валюті.

1.3. Після реєстрації Господарства фермер складає опис майна, яке відповідно до статті 16 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" становить його власність.

1.3.1. В описі зазначають вартість об'єктів основних засобів, виходячи з кошторисних (розрахункових) чи фактичних витрат на їх будівництво та придбання (доставку, встановлення, реєстрацію тощо), а на підставі даних про рік ведення об'єктів в експлуатацію та норм амортизації розраховують знос: (при відсутності таких даних знос може визначатися, виходячи із стану об'єкта), що не суперечить вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 р. за N 288/4509).

1.3.2. Оцінку товарно-матеріальних цінностей, сільськогосподарської продукції, молодняку тварин, птиці, тварин на відгодівлі, незавершеного виробництва тощо здійснюють згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. N 246 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. за N 751/4044), за меншою з оцінок: за фактичними (нормативними) витратами на їх виробництво або придбання чи за чистою вартістю реалізації (ціни продажу на аналогічні об'єкти за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і збут).

1.4. На підставі даних опису майна складають вступний баланс. В Господарствах, які використовуватимуть просту форму обліку, вступний баланс складається за бажанням власника. В активі балансу відображають вартість основних засобів (первісна вартість за мінусом суми зносу), товарно-матеріальних цінностей і незавершеного виробництва; кошти, заборгованість Господарству (дебіторська заборгованість) тощо; в пасиві - джерела створення засобів, зокрема, власний капітал та заборгованість Господарства (кредиторська заборгованість): банку, юридичним та фізичним особам тощо. Власний капітал - це різниця між наявністю засобів (підсумок активу) і заборгованістю Господарства.

1.5. Господарські операції оформляють первинними документами, складеними відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. N 996.

1.6. Бухгалтерський облік у Господарстві ведеться за однією з наведених нижче форм з врахуванням таких засад.

1.6.1. Просту форму обліку (без використання подвійного запису) застосовують Господарства, в яких працюють власник (голова) та члени його родини (без залучення найманих працівників).

1.6.2. Спрощену форму обліку пропонується застосовувати Господарствам з середньообліковою чисельністю працюючих за звітний період - до 10 осіб включно (крім членів сім'ї) і обсягом виручки за рік, що не перевищує 500 тис. грн.

1.6.3. Господарства, які відповідають статусу малих підприємств (з середньообліковою чисельністю працівників за звітний період - від 10 до 50 осіб та обсягом виручки від реалізації від 500 тис. грн. до 2,5 млн. грн.), ведуть бухгалтерський облік за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. N 186 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.05.2001 р. за N 389/5580) і складають фінансову звітність відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. N 39 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 р. за N 161/4382).

1.6.4. Всі інші Господарства ведуть облік за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.12.99 р. за N 892/4185) та відповідно до Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу, затверджених наказом Мінагрополітики України від 07.03.2001 р. N 49.

1.7. Бухгалтерський облік в Господарстві ведеться безперервно з дня реєстрації (створення) Господарства до припинення його діяльності.

1.8. Господарство веде бухгалтерський облік результатів фінансово-господарської діяльності за звітний період.

1.9. Відповідно до чинного законодавства Господарство складає і подає статистичну, податкову та фінансову звітність. Голова Господарства несе персональну відповідальність за організацію та достовірність ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

2. Облік за простою формою

2.1. Облік за простою формою передбачає накопичення даних у відповідності до потреб управління господарством без використання подвійного запису.

Основним регістром за простою формою обліку є Книга обліку доходів та витрат (далі - Книга), в якій здійснюють реєстрацію даних первинних документів за видами доходів та витрат з метою визначення результатів господарювання. Наявність засобів чи джерел їх утворення у Книзі не відображають.

Наведену форму Книги при потребі можна доповнити необхідними графами чи скоротити у відповідності до вимог виробництва, управління та звітності.

2.2. Облік доходів ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за N 397/3690). До складу доходів включають виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інші доходи, склад яких Господар зазначає самостійно, їх відображають у лівій стороні Книги (графи 6 - 9).

2.3. До складу виручки від реалізації продукції входять суми, отримані Господарством від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за діючими цінами за винятком непрямих податків та інших вирахувань з доходу. Виручку від реалізації відображають у графі 5, податкові зобов'язання з податку на додану вартість (ПДВ) - у графі 12. Дата надходження грошей записується у графі 13 "Відмітка про одержання".

2.4. Стан заборгованості на кінець звітного періоду визначають шляхом порівняння даних графи 10 "Загальна сума доходів" та графи 13 "Відмітка про одержання".

2.5. Витрати обліковують за елементами у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. N 318 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за N 27/4248). Матеріальні витрати та інші витрати відображають у правій стороні Книги.

2.5.1. Матеріальні витрати, до яких належать вартість сировини, палива, будівельних матеріалів, запчастин, інших матеріалів, кормів, насіння, садивного матеріалу, тари тощо записують в графі 18 без суми ПДВ, який відображають в графі 25. Якщо підприємство не являється платником ПДВ, його суми мають входити до відповідної статті витрат. Куплені матеріальні цінності одразу списуються на виробництво.

2.5.2. У вільних графах 19, 20 записують "Витрати за елементами по операційній діяльності" у відповідності до потреб.

2.5.3. По графі 18 "Інші витрати" записують витрати, не враховані у попередніх графах.

2.5.4. Для надзвичайних витрат передбачена графа 23, в яку записують втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха) та витрат на їх запобігання і ліквідацію.

2.5.5. В графі 24 відображають загальну суму витрат, здійснених у зв'язку з веденням господарської діяльності.

2.5.6. На основні засоби, що належать Господарству, нараховують амортизацію на загальних підставах, її відображають в графі 21.

Норми амортизації затверджуються наказом (розпорядженням) по фермерському господарству. Порядок встановлення цих норм регламентується пунктами 23 - 26 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Амортизація (знос) на продуктивну худобу не нараховується.

Амортизація (знос) багаторічних насаджень нараховується з початку плодоношення (по плодових деревах - на 6 - 7 рік після закладки, кущових культурах - на 2 - 3 рік, а по інших видах насаджень, зокрема полезахисних смугах - після змикання крони дерев).

2.5.7. У Книзі не обліковують внутрішньогосподарський оборот та споживання власної продукції у Господарстві. Не вважається внутрішньогосподарським оборотом та не відноситься на витрати Господарства використання власної продукції (оціненої за середніми реалізаційними цінами) на особисте споживання (сімейні потреби) та витрати на благодійні цілі. Ці суми відображають в графі 26 "Вилучення коштів (витрати за рахунок доходу)" не менше двох разів на рік.

2.5.8. В кінці звітного періоду проводять інвентаризацію. При цьому складають інвентаризаційний опис. На підставі даних про фактичну наявність запасів уточнюють суму витрат на різницю перехідних залишків запасів (матеріалів, готової продукції, молодняку тварин, незавершеного виробництва) на кінець та початок періоду, оцінених згідно пункту 1.3.2 рекомендацій.

2.6. Загальний фінансовий результат визначають в кінці року або при припиненні діяльності як різницю між підсумками графи 10 "Загальна сума доходів" та уточненої суми витрат (графа 24).

2.7. Ведення Книги обліку доходів і витрат не вимагає спеціальної підготовки, вона легка і зрозуміла в користуванні, так як записи здійснюють без одночасного відображення взаємозв'язку господарських засобів та джерел. За даними бухгалтерських записів по Книзі можна отримати відомості про хід господарського процесу, скласти декларацію про доходи та про ПДВ при потребі, баланс та звіт про фінансові результати.

2.8. Для складання балансу використовують дані інвентаризаційних описів про наявність цінностей та відомості обліку основних засобів, де відмічають вартість одержаних та списаних об'єктів та суму нарахованої амортизації за звітний період.

2.9. За бажанням власника можна вести аналітичний облік окремих видів засобів і зобов'язань шляхом використання Відомостей обліку: основних засобів, тварин та птиці, багаторічних насаджень, витрат незавершеного виробництва за видами діяльності, розрахунків тощо.

3. Спрощена форма обліку

3.1. Основним регістром для обліку за цією формою є Журнал. реєстрації господарських операцій Господарства (далі - Журнал).

3.2. Господарські операції в Журналі відображаються з дотриманням принципу подвійного запису.

3.3. Для ведення аналітичного обліку окремих господарських об'єктів (витрат, розрахунків, тварин, продукції тощо), крім Журналу, фермер може використовувати інші регістри.

4. Облік майна господарства

4.1. Майно Господарства складається з основних та оборотних засобів. Придбання основних засобів відображають у графах Журналу 16 - вартість об'єктів без податку на додану вартість (ПДВ), 6 - суму ПДВ, а в 9 - загальну суму заборгованості постачальнику (якщо розрахунки не проведені). Погашення заборгованості відображають у графах 8 та 11 або 13, якщо платежі здійснюються готівкою.

4.2. Для індивідуального обліку застосовується Відомість обліку основних засобів або інвентаризаційні описи (інвентарні картки), які використовуються великими сільськогосподарськими підприємствами.

4.3. Багаторічні насадження обліковують у відомості окремо, реєструють плодоносні та молоді насадження із зазначенням їх виду (груші, яблуні тощо), площі, дати закладання і списання.

4.4. Витрати на будівництво і виготовлення основних засобів або закладку багаторічних насаджень власними силами обліковують у графі 16 Журналу, а для відображення цих сум по конкретному об'єкту використовують Відомість обліку витрат виробництва, де накопичують дані про проведені витрати з початку робіт, зазначаючи окремо суми сплаченого ПДВ при надходженні матеріалів та обладнання чи виконанні робіт (наданні послуг) сторонніми організаціями. Після закінчення будівництва об'єкти (без суми ПДВ) оприбутковують у складі діючих основних засобів і відображають у графах 16 та 17 Журналу та у відомості (опису чи картках). ПДВ, що припадає на використані матеріали і виконані в будівництві роботи (послуги), відображають у графах 6 та 17 Журналу.

4.5. Вартість основних засобів уточнюють у випадках дообладнання, реконструкції, часткової ліквідації об'єктів.

Вартість основних засобів індексується відповідно до розпоряджень Уряду та за бажанням власника. На суму збільшення вартості об'єкта при індексації роблять записи в графах 5 та 16 Журналу, а на суму уточнення зносу - у графах 4 та 19. У Відомості обліку основних засобів для цих цілей використовують графи 9 та 10, 23 та 24.

4.6. Амортизацію (знос) включають у витрати, відображаючи у графах 4 і 19 Журналу та у відомості.

4.7. Основні засоби вибувають внаслідок ліквідації, продажу, вибракування тварин основного стада тощо.

4.8. Вартість основних засобів, що вибули, визначають на підставі даних відомості (інвентаризаційного опису чи карток), у відповідних графах роблять відмітку про вибуття.

4.9. Балансову (первісну) вартість об'єкта, що вибуває, відображають у графі 17 Журналу, суму зносу - в графі 18.

4.10. При реалізації основних засобів суму виручки відображають у графі 5 (як дохід господарства) і в графі 7 (на суму ПДВ, що має бути сплачений покупцем), а загальну суму - у графі 10, якщо здійснена попередня оплата, чи 8 - якщо розрахунки не проведені. Одночасно балансова (первісна) вартість проданих об'єктів відображається у графі 17, сума зносу - в графі 18, залишкова вартість - у графі 4.

4.11. Вартість матеріалів, що одержані при ліквідації основних засобів, включаючи і продукцію від забою тварин основного стада, відображається у графах 5 та 4, а при використанні матеріалів безпосередньо для будівництва (спорудження) нових об'єктів - у графах 5 і 16.

5. Облік матеріальних цінностей та грошових коштів

5.1. Товарно-матеріальні цінності (насіння, корми, сировина, продукція, добрива, паливо, молодняк тварин і тварини на відгодівлі тощо), які надійшли в господарство протягом року зі сторони, вважаються витраченими і їх списують на витрати виробництва (без ПДВ, графа 4 Журналу) чи незакінчене будівництво (графа 16). Облік малоцінних предметів ведуть у такому ж порядку. Знос по них не нараховують.

5.2. У кінці року вартість списаних на витрати виробництва товарно-матеріальних цінностей уточнюють. Фактичну суму матеріальних витрат визначають як різницю між вартістю матеріальних ресурсів, які були на початок року і надійшли протягом року в господарство, та їх наявністю (залишком) на кінець року. Уточнену суму витрат записують у графі 4 Журналу.

5.3. Наявність товарно-матеріальних цінностей на кінець року встановлюють шляхом інвентаризації, результати якої оформляють інвентаризаційними описами.

5.4. Оцінку залишків сільськогосподарської продукції та молодняку худоби і птиці, тварин на відгодівлі та незавершеного виробництва здійснюють у порядку, передбаченому в пункті 1.3.2.

5.5. Господарство може вести облік руху товарно-матеріальних цінностей, використовуючи для цього Книгу (картку) складського обліку, а для руху поголів'я - Книгу обліку руху тварин і птиці на фермі або Відомість обліку тварин та птиці. Ці форми використовуються в інших сільськогосподарських підприємствах.

5.6. Для обліку грошових коштів на поточному рахунку відведені графи 10 і 11 Журналу, а готівки - 12 і 13.

6. Облік розрахунків

6.1. Для обліку розрахунків використовують графи 6 - 9 Журналу.

6.2. У графі 7 зазначають суми податків та інших платежів, які мають бути перераховані до бюджету, а в графі 6 - погашення боргу шляхом перерахування грошей з рахунку в банку чи зарахування деяких платежів, зокрема, ПДВ при придбанні товарно-матеріальних цінностей тощо.

6.3. У графі 8 відображають заборгованість, яку має сплатити Господарству інша юридична чи фізична особа, та суми, перераховані (сплачені) Господарством в погашення власної заборгованості іншим організаціям (особам), а в графі 9 зазначають виникнення заборгованості господарства та погашення боргу іншими організаціями.

6.4. Контроль за станом розрахунків з конкретними юридичними фізичними особами фермер здійснює шляхом порівняння сум нарахування та оплати у графах 6 та 7 або 8 та 9.

При значній кількості організацій, з якими господарство здійснює розрахунки, доцільно застосовувати Відомість розрахунків, в якій зазначають стан та рух заборгованості по кожній організації чи особі (крім оплати праці), а по розрахунках з бюджетом - ще й вид податку (платежу).

6.5. Нарахування оплати праці найманим особам здійснюють у Розрахунково-платіжній відомості. У ній визначають загальну суму оплати праці за місяць та проводять передбачені законодавством утримання. Видача грошей підтверджується підписом одержувача.

Загальну суму нарахованої оплати праці в Журналі записують у графах 4 та 9, а утримання прибуткового податку - в графах 7 і 8, інші утримання - в графах 8 і 9. Суми виданої оплати праці відображають у графах 8 та 13, з перерахування утримань - у графах 6 (прибутковий податок) чи 8 (інші платежі) та в графі 11.

6.5.1. Відрахування на соціальні заходи відображають у Журналі в графах 4 та 9, а при перерахуванні грошей - в графах 8 і 11.

6.5.2. Члени Господарства і залучені працівники одержують допомогу по тимчасовій непрацездатності, по вагітності і пологах, при народженні дитини, на поховання та інші виплати по державному соціальному страхуванню. Ці суми відносять на зменшення заборгованості органам соціального страхування.

6.6. Господарство відповідно до діючого законодавства сплачує податки та інші платежі. Частину їх відносять на витрати господарства і відображають у графі 4 Журналу та в графі 7 (по податках) чи в графі 9 (по інших платежах). Платежі господарства до бюджету за рахунок доходу (плата за землю, податок з власників особистих транспортних засобів тощо) відображають у графі 20, сплачені суми записують відповідно в графах 6 чи 8 та 11.

6.7. Придбані товарно-матеріальні цінності чи одержані роботи і послуги (без ПДВ) включають до витрат господарства (графа 4), ПДВ, зазначений у документах постачальника, - у графі 6, а загальну суму платежу постачальнику - у графі 9. Погашення заборгованості постачальнику відображається в графах 8 та 11.

6.8. При реалізації власної продукції виручку (без ПДВ) записують у графі 5; у графі 7 - ПДВ, який зазначений у документах на реалізацію, а загальну суму заборгованості покупця - у графі 8.

Різниця сум граф 6 і 7, включаючи решту на початок звітного періоду, показує суму ПДВ та інших платежів, які господарство має перерахувати до бюджету, а в протилежному випадку - одержати кошти з бюджету.

6.9. При реалізації продукції, по якій сплачується акцизний збір, його суму, що підлягає перерахуванню до бюджету, записують у графах 4 і 7, а при сплаті - у графах 6 і 11.

6.10. У кінці звітного періоду Господарство підраховує стан заборгованості господарства. Для цього він у графах 8 і 9 Журналу співставляє виникнення заборгованості та її погашення по кожній юридичній і фізичній особі, а у графах 6 і 7 - по кожному податку (платежу) до бюджету. При цьому враховують стан заборгованості на початок звітного періоду. Суми заборгованості на кінець року (окремо господарства та господарству) записують після підсумку операцій за рік.

6.11. Облік коротко- і довгострокових кредитів ведуть у Журналі, використовуючи графи "Розрахунки з іншими організаціями і особами". На суму одержаної позики роблять запис у графі 9 та в графі 8, якщо позика використана на погашення заборгованості іншій організації, або у графі 10, якщо позика зарахована на поточний рахунок.

Суму погашеного кредиту відображають у графах 8 та 11.

Сплачені відсотки за наданий кредит відображаються у графах 4 та 11.

7. Облік доходів та витрат Господарства

7.1. Наслідки діяльності Господарства визначають на підставі записів у Журналі.

7.2. До складу доходів Господарства входять виручка від реалізації продукції, товарів, матеріалів і основних засобів, виконання робіт та надання послуг на сторону, суми, одержані від інших господарств як дохід на вкладений пай, придбані акції і сертифікати, відсотки за зберігання грошей на рахунках у банку тощо.

7.3. Виручку від реалізації продукції відображають у графі 5 (ПДВ - у графі 7), одночасно реєструючи одержані суми у графах 10 чи 12 (при надходженні грошей) або у графі 8 (при виникненні заборгованості).

7.4. До складу витрат Господарства включають вартість наданих сторонніми організаціями та особами послуг чи виконання робіт та придбаних товарно-матеріальних цінностей, а також нараховану оплату праці найманим особам, податки та інші платежі, які згідно з діючим законодавством включають до витрат виробництва.

7.5. До складу виробничих витрат не включаються використані на будівництво і придбання основних засобів та закладку багаторічних насаджень кошти та товарно-матеріальні цінності. Ці суми відображають у графі 16 як збільшення вартості об'єктів, що споруджуються.

7.6. При здійсненні господарством кількох видів діяльності або здійсненні кількох видів витрат (операційні, надзвичайні тощо) та кількох видів доходів (операційні доходи, надзвичайні доходи тощо) для обліку доходів і витрат кожного з них використовують Відомість обліку витрат виробництва.

Прибуток визначається по кожному виду діяльності окремо шляхом порівняння доходів (графа 9) та витрат (графа 8).

7.7. Суми, що являють собою вилучення частини одержаного прибутку, відображають у графі 20. До складу цих сум відносять:

збитки від операцій минулих років, виявлені в поточному році тощо;

вартість товарно-матеріальних цінностей та продукції, використаних на утримання сім'ї фермера;

витрати на благодійні цілі, включаючи і вартість продукції;

оплачені податки (на майно, на землю, що використовують у сільськогосподарському або виробничому обороті, з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів тощо).

При складанні заключного балансу на ці суми зменшують суму одержаного доходу.

7.8. Правильність записів у Журналі перевіряють шляхом співставлення підсумків операцій за звітний період, відображених у парних та непарних графах Журналу. Ці підсумки мають бути рівні.

7.9. Фінансовий результат Господарства розраховують як різницю між доходом (виручкою) від реалізації продукції, робіт і послуг на сторону та іншими доходами, що записані в графі 5 Журналу та витратами (графа 4). До одержаного результату додають (віднімають) різницю між вартістю незавершеного виробництва, товарно-матеріальних цінностей, продукції і молодняку тварин на кінець року та вартістю незавершеного виробництва, товарно-матеріальних цінностей, продукції і молодняку тварин на початок року. Дохід, одержаний Господарством, визначається за видами діяльності та в цілому по Господарству. Він зменшується на суму витрат за рахунок прибутку (графа 20).

7.12. Визначений дохід розподіляється між членами господарства пропорційно трудовому внеску кожного з них і використовується для визначення заробітку, утримань і відрахувань на соціальні заходи згідно з чинним законодавством.

7.13. Майновий стан господарства фермер визначає, при потребі, на підставі даних Журналу та відомостей шляхом складання заключного бухгалтерського балансу.

8. Порядок ведення обліку в інших Господарствах

8.1. В Господарствах, які ведуть облік в порядку, передбаченому для малих підприємств, використовують спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва та складають фінансову звітність відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

8.2. Облік в Господарстві, яке відповідає статусу малого підприємства, пропонується вести за формою Журнал-Головна з використанням методу подвійного запису.

8.3. Кореспонденція рахунків записується безпосередньо на первинних документах або в меморіальних ордерах.

8.4. Інші Господарства, тобто ті, що відповідають статусу великих сільськогосподарських підприємств, ведуть облік згідно положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291, для підприємств і організацій всіх галузей народного господарства. При цьому можуть використовуватися різні форми обліку: Журнал-Головна, журнально-ордерна форми з використанням ручної і комп'ютерної технології обробки даних. Регістри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку та Методичні рекомендації по їх заповненню, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 07.03.2001 р. N 49, та Рекомендації по їх заповненню.

 

Начальник Управління
організації і методології бухгалтерського
 обліку та фінансової звітності 

 
 
Л. І. Лавріненко 

 

  Перехід на сторінку:
[1] 2
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.