Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Економіка » Аналіз показників »

Методичні рекомендації щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства-боржника при отриманні відстрочок (розстрочок)

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008

Таблиця 2

Аналіз реалізації основних видів продукції

 

*****************************************************************************************************************
* Основні  *  Кількість  *Одиниця * Собівар-  *  Відпускна ціна за одиницю   *Ідентифі- *  Середня   *   Ціни   *
*  види    *реалізованої * виміру *   тість   *                              * каційна  *  ціна на   *світового *
* продукції*  продукції  *        *  одиниці  ********************************   ціна   *внутрішньому*  ринку   *
*          *             *        * продукції * за грошові *   по   *   на   *          *   ринку    *          *
*          *             *        *           *   кошти    *бартеру *експорт *          *            *          *
*****************************************************************************************************************
*          *             *        *           *            *        *        *          *            *          *
*****************************************************************************************************************
 

Таблиця 3

Аналіз фінансових результатів

 

*************************************************************************
*  N   *         Показник         * Відповідний період * Звітний період *
* п/п  *                          *   минулого року    *                *
*      *                          ***************************************
*      *                          *  тис.    *    %    *  тис.  *   %   *
*      *                          *  грн.    *         *  грн.  *       *
*************************************************************************
*  1   *            2             *    3     *    4    *   5    *   6   *
*************************************************************************
*  1   *Виручка від реалізації    *          *    *    *        *       *
*      *(без ПДВ і                *          *         *        *       *
*      *акцизного збору)          *          *         *        *       *
*************************************************************************
*  2   *Витрати на реалізовану    *          *   **    *        *       *
*      *продукцію,                *          *         *        *       *
*      *в т. ч.                   *          *         *        *       *
*      *- матеріальні витрати     *          *  ***    *        *       *
*      *- витрати на оплату праці *          *  ***    *        *       *
*************************************************************************
*  3   *Інші операційні доходи    *          *    *    *        *       *
*************************************************************************
*  4   *Інші позареалізаційні     *          *    *    *        *       *
*      *доходи і витрати          *          *         *        *       *
*************************************************************************
*  5   *Всього доходів і          *          *  100    *        *       *
*      *надходжень (ряд. 1 +      *          *         *        *       *
*      *+ ряд. 3 + ряд. 4)        *          *         *        *       *
*************************************************************************
*  6   *Результат від реалізації  *          *   **    *        *       *
*      *(ряд. 1 - ряд. 2)         *          *         *        *       *
*************************************************************************
*  7   *Балансовий прибуток (ф.   *          *    *    *        *       *
*      *2, ряд. 100)              *          *         *        *       *
*************************************************************************
*  8   *Платежі до бюджету по     *          * ****    *        *       *
*      *розрахунку                *          *         *        *       *
*      *розд. II ф. 2             *          *         *        *       *
*************************************************************************
*  9   *Платежі до бюджету        *          *         *        *       *
*      *належать до               *          *         *        *       *
*      *розрахунку розд. V гр. 3  *          *         *        *       *
*      *ф. 2                      *          *         *        *       *
*************************************************************************
*  10  *Платежі до бюджету        *          * ****    *        *       *
*      *фактично внесені          *          *         *        *       *
*      *розд. V гр. 4 ф. 2        *          *         *        *       *
*************************************************************************
*10... *Чистий прибуток (ряд. 7 - *          *    *    *        *       *
*      *ряд. 8)                   *          *         *        *       *
*************************************************************************
 

* У відсотках до ряд. 5.
** У відсотках до ряд. 1.
*** У відсотках до загальних витрат по ряд. 2.
**** У відсотках до ряд. 7.

2. КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ (НАДІЙНІСТЬ) ПІДПРИЄМСТВА-БОРЖНИКА

Таблиця 4

 

************************************************************************************
* N  *     Показник     * На початок звітного періоду * На кінець звітного періоду *
*п/п *                  *                             *                            *
*    *                  *                             *                            *
************************************************************************************
* 1  *Коефіцієнт        *Кп = [(ряд. 150 + ряд. 320 - ряд. 120 - ряд. 195 - ряд.   *
*    *покриття          *200) / ряд. 750] (ф. 1)                                   *
************************************************************************************
* 2  *Коефіцієнт        *Кзл = [(ряд. 320 - ряд. 195 - ряд. 200 - іммобілізація    *
*    *загальної         *оборотних коштів) / ряд. 750] (ф. 1)                      *
*    *ліквідності       *Іммобілізація - перевищення в III розділі активу балансу  *
*    *                  *коштів і витрат над джерелами їх                          *
*    *                  *фінансування, наприклад, в рядках 210, 240, 310.          *
************************************************************************************
* 3  *Коефіцієнт        *Кал = [(ряд. 260 + ряд. 270 + ряд. 280 + ряд. 290 + ряд.  *
*    *абсолютної        *250) / ряд. 750] (ф. 1)                                   *
*    *ліквідності       *                                                          *
************************************************************************************
* 4  *Коефіцієнт        *Ка1 = (ряд. 010 - ряд. 015 - ряд. 020) (ф. 2) / (ряд. 150 *
*    *оборотності       *+ ряд. 320) (ф. 1)                                        *
*    *оборотних засобів *                                                          *
************************************************************************************
* 5  *Коефіцієнт        *Кзаб = [(ряд. 495 - ряд. 070) / (ряд. 150 + ряд. 320)] (ф.*
*    *забезпечення      *1)                                                        *
*    *власними          *                                                          *
*    *оборотними        *                                                          *
*    *засобами          *                                                          *
************************************************************************************
* 6  *Коефіцієнт        *Ка2 = (ряд. 010 - ряд. 015 - ряд. 020) (ф. 2) / (ряд. 170 *
*    *оборотності       *+ ряд. 180 + ряд. 190 + ряд. 210 +                        *
*    *дебіторської      *+ ряд. 220 + ряд. 225 + ряд. 230 + ряд. 240 + ряд. 250    *
*    *заборгованості    *(ф. 1))                                                   *
************************************************************************************
* 7  *Строк обороту     *Каз = 90/Ка2                                              *
*    *дебіторської      *                                                          *
*    *заборгованості    *                                                          *
************************************************************************************
* 8  *Коефіцієнт        *Ка4 = (ряд. 010 - ряд. 015 - ряд. 020 (ф. 2))/ряд. 750 (ф.*
*    *оборотності       *1)                                                        *
*    *кредиторської     *                                                          *
*    *заборгованості    *                                                          *
************************************************************************************
* 9  *Строк обороту     *Ка5 = 90/Ка4                                              *
*    *кредиторської     *                                                          *
*    *заборгованості    *                                                          *
************************************************************************************
* 10 *Коефіцієнт        *Квідн = [(Кпкін + У/Т*(Кпкін - Кппоч)]/2,                 *
*    *відновлення       *де У - період відновлення платоспроможності, який         *
*    *платоспроможності *дорівнює 6 міс.;                                          *
*    *                  *Т - тривалість звітного періоду, міс.                     *
************************************************************************************
* 11 *Коефіцієнт втрати *Квтр = [(Кпкін + У/Т*(Кпкін - Кппоч)]/2,                  *
*    *платоспроможності *де У - період втрати платоспроможності, який дорівнює 3   *
*    *                  *міс.;                                                     *
*    *                  *Т - тривалість звітного періоду, міс.                     *
************************************************************************************
 

Характеристика коефіцієнтів

1. Коефіцієнт покриття (Кп) показує платіжні можливості підприємства на період, що дорівнює середній тривалості одного обороту всіх оборотних засобів, за умови своєчасних розрахунків із дебіторами, реалізації готової продукції та продажу, в разі потреби, матеріальних оборотних засобів. Оптимальне значення Кп не менше 2 означає, що на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань приходиться 2 одиниці оборотних засобів.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період, що дорівнює середній тривалості одного обороту дебіторської заборгованості за умови своєчасного погашення дебіторської заборгованості. Значення Кзл має бути не менше 1, означає, скільки відсотків своїх боргів підприємство зможе сплатити, а інші перейдуть до розряду прострочених.

Іммобілізація оборотних засобів у випадку наявності в розділі III активу балансу перевищення розрахунків з робітниками по одержаних позичках над позичками для робітників та службовців. Іммобілізація може приховуватися у складі інших дебіторів і інших активів, але визначення її величини можливе лише в межах внутрішнього аналізу на базі облікових даних. Критерієм тут повинна бути низька ліквідність або повна неліквідність виявлених сумнівних сум.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) характеризує платоспроможність на дату складання балансу і показує, яку частину короткострокових зобов'язань підприємство має можливість негайно погасити. Теоретично значення Кал повинно бути не менше 0,2.

4. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів (Ка1). Позитивною тенденцією є збільшення Ка1. Уповільнення оборотності викликає збільшення маси оборотних засобів. Відволікання коштів у надлишкові запаси - одна із причин нестійкого фінансового положення підприємства.

5. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами Кзаб характеризує долю власних оборотних засобів у загальній сумі оборотних засобів, нормативне значення Кзаб не менше 0,2.

6. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Ка2. Прискорення оборотності Ка2 розглядається як позитивне явище.

7. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Ка4. Випереджальний ріст кредиторської заборгованості в порівнянні з дебіторською свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.

8. Коефіцієнт відновлення платоспроможності Квідн розраховується при незадовільній структурі балансу, тобто коли хоча б один із коефіцієнтів Кп, Кзаб приймає значення менше, ніж передбачене. При Квідн більше 1 у підприємства є можливість протягом 6 місяців відновити свою платоспроможність.

9. Коефіцієнт втрати платоспроможності (Квтр) розраховується для перевірки стійкості фінансового положення підприємства при задовільній структурі балансу, тобто коли обидва коефіцієнти Кп, Кзаб приймають значення не менше, ніж передбачене критерієм. При Квтр менше 1 підприємство найближчим часом не зможе виконати своїх зобов'язань перед кредиторами, тобто втратило платоспроможність.

3. ОЦІНКА КАПІТАЛУ

Таблиця 5

Оцінка капіталу

 

***********************************************************************************************
*           Показник            * На початок звітного * На кінець звітного *       Зміни      *
*                               *       періоду       *      періоду       *                  *
*                               ***************************************************************
*                               * тис. грн *    %     *тис. грн. *    %    *тис. грн.*    %   *
***********************************************************************************************
*              1                *     2    *    3     *    4     *    5    *    6    *    7   *
***********************************************************************************************
*Власний капітал - всього       *          *          *          *         *         *        *
***********************************************************************************************
*Уставний фонд                  *          *          *          *         *         *        *
***********************************************************************************************
*Фонди власних коштів (рах. 88, *          *          *          *         *         *        *
*87, 96, 86, 95, 89,60398),     *          *          *          *         *         *        *
*в т. ч. відстроченої податкової*          *          *          *         *         *        *
*заборгованості                 *          *          *          *         *         *        *
*реструктуризованого боргу      *          *          *          *         *         *        *
***********************************************************************************************
*Залучені кошти - всього        *          *          *          *         *         *        *
***********************************************************************************************
*Кредити банків (рах. 92, 90)   *          *          *          *         *         *        *
***********************************************************************************************
*Позикові кошти (рах. 95)       *          *          *          *         *         *        *
***********************************************************************************************
*Розрахунки з кредиторами (рах. *          *          *          *         *         *        *
*60, 76, 66, 61),               *          *          *          *         *         *        *
*в т. ч. з бюджетом (рах. 67,   *          *          *          *         *         *        *
*68, 65, 69)                    *          *          *          *         *         *        *
*по оплаті праці (рах. 70)      *          *          *          *         *         *        *
***********************************************************************************************
*Інші короткострокові пасиви    *          *          *          *         *         *        *
***********************************************************************************************
 

Таблиця 6

Зміни майнового стану підприємства

 

*************************************************************************
*          Показник          * На початок звітного * На кінець звітного *
*                            *       періоду       *      періоду       *
*                            ********************************************
*                            *тис. грн. *    %     *тис. грн. *    %    *
*************************************************************************
*             1              *    2     *    3     *    4     *    5    *
*************************************************************************
*Всього майна (ряд. 330, ф.1)*          *   100    *          *   100   *
*************************************************************************
*в т. ч. іммобілізовані      *          *          *          *         *
*активи (розд. I ф. 1 активу)*          *          *          *         *
*************************************************************************
*Мобільні активи:            *          *          *          *         *
*запаси та затрати (розд. II *          *          *          *         *
*активу балансу)             *          *          *          *         *
*грошові кошти й інші активи *          *          *          *         *
*(розд. III активу балансу)  *          *          *          *         *
*************************************************************************
 
		
	
< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.