Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Економіка » Аналіз показників »

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008

Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій

Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству
підприємств та організацій
від 23 лютого 1998 року N 22

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 березня 1998 р. за N 214/2654

Відповідно до Закону України від 18 вересня 1991 року N 1560 "Про інвестиційну діяльність", Положення про Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року N 990 та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 року N 1403 "Про Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій" для забезпечення організаційної роботи, пов'язаної із залученням вітчизняних та зарубіжних інвесторів до фінансування заходів, спрямованих на оздоровлення підприємств та організацій, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій (далі - Методика) (додається).

2. Начальникам управлінь та самостійних відділів:

2.1. Прийняти вищезазначену Методику до виконання.

2.2. Організувати вивчення Методики працівниками структурних підрозділів.

3. Управлінню санації, реорганізації неплатоспроможних підприємств та організацій забезпечити застосування Методики підприємствами та організаціями, які належать до сфери управління Агентства, з метою здійснення єдиного методологічного підходу при вирішенні питань з потенційними інвесторами.

4. Управлінню методологічного забезпечення оздоровлення неплатоспроможних підприємств та організацій:

4.1. Забезпечити державну реєстрацію Методики.

4.2. Надавати методичну допомогу спеціалістам Агентства, підприємств та організацій у ході роботи з Методикою.

5. Начальнику загального відділу Богинському В. В. забезпечити тиражування Методики відповідно до розрахунку розсилки.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на керуючого справами Капуша В. В. 

 

 

Голова Агентства

О. Тарасенко


 

 

 

 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Агентства з питань
запобігання банкрутству
підприємств та організацій
від 23 лютого 1998 р. N 22

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 березня 1998 р. за N 214/2654


МЕТОДИКА
інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій

1. Загальні положення

1.1. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій (далі - Методика) розроблена за ініціативою керівництва Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій (далі - Агентство).

1.2. Методика розроблена відповідно до Закону України від 18 вересня 1991 року N 1560 "Про інвестиційну діяльність", Указу Президента України від 17 червня 1996 року N 435 "Про утворення Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій" та Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 року N 1403, з метою визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємств та організацій (далі - підприємства), прискорення реалізації інвестиційних проектів, заохочення до інвестицій вітчизняних та іноземних підприємців, надання методичної допомоги спеціалістам, які займаються розробкою заходів з проведення оздоровлення виробничої сфери.

2. Визначення основних термінів

Наведені у цій Методиці терміни вживаються в такому значенні:

інвестиційна діяльність - сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій;

інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект;

інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування;

інвестиційна привабливість підприємства - рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного підприємства, яке може визначатися чи оцінюватися значеннями відповідних показників, у тому числі інтегральної оцінки;

інвестиційний проект - документ, який містить необхідні розрахунки та обгрунтування, що підтверджують доцільність здійснення інвестиційної діяльності з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробничу і соціальну сфери;

інтегральна оцінка інвестиційної привабливості - показник, у якому відтворюються значення інших показників, скоригованих у відповідності до їх вагомості та інших чинників.

Для визначення інвестиційної привабливості підприємств через зазначену інтегральну оцінку прийняті показники, які задовольняють вимоги міжнародного меморандуму IASC (International Accouting Standarts Commitec) (схема - наведена в додатку 1).

3. Основні посилання методу

3.1. Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в одному показнику багато різних за назвою, одиницями виміру, вагомістю та іншими характеристиками чинників. Це спрощує процедуру оцінки конкретної інвестиційної пропозиції, а інколи є єдино можливим варіантом її проведення і надання об'єктивних остаточних висновків. Фінансова оцінка підприємств передбачає розрахунок понад 40 відповідних показників за різними напрямками господарської діяльності підприємства. Отримані внаслідок такої оцінки великі масиви значень показників фактично не дають змогу зробити остаточний висновок, тому що:

по-перше, кожний показник, крім його значення у цифровому вираженні, має ще й значення вагомості, яке у традиційній формі подання матеріалу відсутнє;

по-друге, для визначення співвідношення вагомості різних показників інвестору потрібно ці співвідношення зафіксувати і здійснити відповідні розрахунки;

по-третє, визначення вагомості показника в цілому є досить складною і конче відповідальною процедурою у системі оцінки, тому для її виконання залучаються спеціально підготовлені експерти.

3.2. Для розв'язання вищезазначених завдань та з метою забезпечення об'єктивної оцінки інвестиційної привабливості підприємств використовується наступний алгоритм методу інтегральної оцінки на базі електронно-обчислювальної техніки.

3.3. Метод інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій має такі посилання.

Перше полягає в тому, що одне окремо взяте підприємство, незалежно від його підпорядкованості або інвестиційної непривабливості цілого регіону, може бути інвестиційно привабливим, тобто для особливо стратегічного інвестора у більшості випадків не має значення рівень розвитку регіону, в якому розташований об'єкт інвестування, його минулі зв'язки з партнерами тощо.

Другим посиланням цього методу, яке зумовлене особливостями математичних операцій (правилами рангової кореляції), є те, що фактичне значення показника із вказаного переліку розглядається як елемент множини однойменних показників. У цій множині мають бути відображені стан і особливості прояву конкретного чинника за теперішніх умов. Розмір цієї множини визначається двома граничними значеннями, в межах яких і існує показник. Зазначені граничні значення постійно коригуються. Метод передбачає складання різних щодо одиниць виміру показників.

3.4. У практичному використанні метод інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств сприяє збільшенню кількості потенційних інвесторів в Україні і відповідно швидшій відбудові виробничої сфери держави. Зазначений метод у простому і наочному поданні забезпечує достатньо об'єктивне бачення фінансової ситуації на підприємстві, в яке передбачається вкласти інвестиції. Суб'єктивізм, який супроводжує будь-яку оцінку, особливо при визначенні вагомості показників, практично усувається внаслідок можливості проведення контрольних оперативних розрахунків по декількох підприємствах на підставі розробленого до цього методу програмного комплексу із застосуванням обчислювальної техніки.

3.5. Викладений далі математичний метод забезпечує розрахунок значення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства на базі розробленого програмного комплексу для персонального комп'ютера.

4. Принципова побудова алгоритму методу

Для розуміння змісту і принципу дії алгоритму методу доцільно розглянути його як сукупність інформаційно-пояснювальних блоків, кожний з яких забезпечує виконання чи отримання пояснення до проведення якоїсь процедури в цьому методі. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості може розглядатися як підсумок відповідних дій, які закладені у вказаних блоках.

4.1. Блок підготовки вхідної інформації

Цей блок алгоритму забезпечує отримання вхідної інформації для подальшої її обробки. Для отримання цієї інформації використовуються показники відповідних форм бухгалтерської звітності, які затверджені Міністерством статистики України і є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами підприємницької діяльності в Україні (додаток 2).

4.2. Блок обмежень для показників оцінки

Обмеження для показників, з яких складається інтегральна оцінка, пов'язані з головним посиланням методу, який передбачає розгляд кожного показника як елемента множини відповідних показників. Саме з цією метою встановлюються конкретні значення екстремальних обмежень по кожному з показників. Завантажена цими обмеженнями область існування показників може змінюватися залежно від конкретного стану на ринку рухомого і нерухомого майна, готової продукції, праці тощо.

4.3. Блок забезпечення експертної оцінки

Для встановлення вагомості групових та одиничних показників проводиться процедура експертної оцінки. У світовій і вітчизняній практиці ці методи достатньо опрацьовані і широко використовуються при вирішенні відповідних питань, тому в даному випадку зайве рекомендувати якусь версію методу експертної оцінки. У разі широкого застосування цього методу значення вагомості показника встановлює емпіричний шлях наближення до їх фактичного рівня.

4.4. Блок визначення частки варіаційного розмаху

Частка варіаційного розмаху є складовою частиною відповідної формули, з допомогою якої здійснюється перехід від різних за ознакою та одиницями виміру показників до зіставлених. Ця частка визначається відношенням визначеної у кількісному вимірі області існування показника до емпірично встановленої кількості.

4.5. Блок визначення ранжованих значень

Ранжоване значення показника - це перетворений внаслідок реалізації передбачених цим блоком розрахункових дій конкретний чинник, який завдяки цій реалізації може зіставлятися з іншим і у якому передбачена визначена вагомість.

4.6. Блок розрахунку інтегрального показника

Інтегральний показник інвестиційної привабливості уособлює в собі значення усіх показників, задіяних у методі при визначенні цієї привабливості.

5. Алгоритм розрахунку показника інтегральної оцінки

5.1. Усім групам показників оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, а також показникам, розміщеним у цих групах, присвоюються, залежно від їх вагомості, відповідні числові значення. Як і граничні значення показників, вагомість може коригуватись. Вказана вагомість є похідною від часу, конкретної політичної, соціальної ситуації, інших факторів, а тому ця характеристика має вірогідне походження.

  Перехід на сторінку:
[1] 2 3 4 5
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Коментарі (3)

 • Librarian

  20.05.2009, 22:17

  Ці Методрекомендації видані Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій, то ймовірніше за все було б пошукати її там. Але агенство вже ліквідовано.

  ПОСТАНОВА КМУ від 11 травня 2006 р. N 617 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"

  ПЕРЕЛІК
  актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність:
  ...
  "28. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 990 "Про Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 459)."
  ...

  Тобто, Методика збереглася, а агенство, яке її видало, вже ліквідоване.
  Тому, шукати програму INTEGRAL, на мою думку, марна справа.

 • vanilla

  20.05.2009, 19:59

  скажіть де взяти програму інтеграл

 • demo3010

  23.03.2009, 17:27

  скажіть будь-ласка де взяти програму "інтеграл" - дуже буду вдячний !!!!!!

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.