Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік »

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

Надрукувати документ
04.07.2011

Додаток 1
до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

 

 

 

 

___________________________________
Підприємство

 

Журнал 1-мс обліку активів

за ____________ 20__ р.
(період)

N з/п

Дата

Зміст господарської операції (первинний документ, N)

Основні засоби

Амортизація (знос)

Інші необоротні активи

Запаси

Поточна дебіторська заборгованість

Грошові кошти

Інші оборотні активи

Разом

в національній валюті

у т. ч. в касі

в іноземній валюті

отримано

вибули

нараховано

списано

отримано

вибули

надійшло

використано

нарахована

погашена

надійшло

вибуло

надійшло

вибуло

надійшло

вибуло

отримано

вибули

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Залишок на початок періоду

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обороти за період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець періоду

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

"___" ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

_______________________
ініціали, прізвище

 

  

Додаток 2
до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

 

 

 

 

___________________________________
Підприємство

 

Журнал 2-мс обліку капіталу і зобов'язань

за ____________ 20__ р.
(період)

N з/п

Дата

Зміст господарської операції (первинний документ, N)

Капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Цільове фінансування

Довгострокові зобов'язання

Короткострокові кредити банків

Кредиторська заборгованість за розрахунками з постачальниками

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування

Поточні зобов'язання з оплати праці

Інші поточні зобов'язання

Разом

зменшення

збільшення

зменшення

збільшення

зменшення

збільшення

погашення

збільшення

погашення

збільшення

сплачено

нараховано

сплачено

нараховано

сплачено

нараховано

сплачено

нараховано

сплачено

нараховано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Залишок на початок періоду

-

 

 

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обороти за період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець періоду

-

 

 

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

_______________________
ініціали, прізвище

 

  

Додаток 3
до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

 

 

 

___________________________________
Підприємство

 

Журнал 3-мс обліку доходів

за ____________ 20__ р.
(період)

N з/п

Дата

Зміст господарської операції (первинний документ, N)

Дебітор (покупець)

Відмітка про оплату

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Вирахування з доходу

Інші доходи

Разом доходів

Доходи, які збільшують фінансовий результат після оподаткування

повернення товарів

непрямі податки

інше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обороти за період

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

_______________________
ініціали, прізвище

 

  

Додаток 4
до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

 

 

 

 

___________________________________
Підприємство

 

Журнал 4-мс обліку витрат

за ____________ 20__ р.
(період)

N з/п

Дата

Зміст господарської операції (первинний документ, N)

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи

Амортизація основних засобів, нематеріальних активів

Вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом продукції (наданням послуг)

Інші прямі витрати

Разом

Сума коригування

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Інші витрати

Разом витрат (сума граф 11 - 14)

Витрати, які зменшують фінансовий результат після оподаткування

 

 

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обороти за період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

_______________________
ініціали, прізвище

 

  

Додаток 5
до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

 

 

 

___________________________________
Підприємство

 

Відомість 1.1-мс обліку необоротних активів

за ____________ 20__ р.
(період)

N з/п

Назва

Залишок на початок року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець року

первісна вартість, грн. / кількість

ліквідаційна вартість, грн.

дата введення

від постачальників

сума поліпшення основних засобів, які збільшують їх вартість

дооцінка в межах індексації

інше надходження

всього

дата вибуття

реалізація

ліквідація

інше вибуття

всього

первісна вартість, грн / кількість

ліквідаційна вартість, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

І. Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

_______________________
ініціали, прізвище

 

  

Додаток 6
до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

 

 

 

 

___________________________________
Підприємство

 

Відомість 1.2-мс обліку нарахування амортизації

за ____________ 20__ р.
(період)

N з/п

Назва

Вартість, яка амортизується на початок звітного періоду

Відсоток нарахованої амортизації

Нарахована сума амортизації за звітний період

У тому числі, що включаються до:

Вартість, яка амортизується на кінець звітного періоду

собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

інші витрати

витрат після оподаткування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основні засоби

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

_______________________
ініціали, прізвище

 

  

Додаток 7
до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

 

 

 

___________________________________
Підприємство

 

Відомість 2.1-мс обліку розрахунків з постачальниками, іншими кредиторами та бюджетом

за ____________ 20__ р.
(період)

N з/п

Назва контрагентів

Заборгованість на початок періоду

Нараховано

Погашено

Заборгованість на кінець періоду

перед підприємством

підприємства перед кредиторами

відмітка про нарахування (первинний документ, дата)

отримано запасів

витрати господарської діяльності віднесені до:

єдиний соціальний внесок

податки і збори

інше

всього

відмітка про оплату (первинний документ)

оплата за товари і послуги

списано безнадійну заборгованість

єдиний соціальний внесок

податки і збори

інше

всього

перед підприємством

підприємства перед кредиторами

собівартості

інших витрат

витрат після оподаткування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

_______________________
ініціали, прізвище

 

  

Додаток 8
до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

 

 

 

___________________________________
Підприємство

 

Відомість 2.2-мс обліку розрахунків з працівниками

за ____________ 20__ р.
(період)

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Заборгованість на початок періоду

Нараховано

Єдиний соціальний внесок

Погашено

Заборгованість на кінець періоду

працівників перед підприємством

підприємства перед працівниками

оплата праці

виплати з тимчасової непрацездатності за рахунок підприємства

виплати за рахунок фондів

інше

всього

виплачено

утримано податок з доходів фізичних осіб

єдиний соціальний внесок

інші види утримань (аліменти або утримання за рішенням суду)

всього

працівників перед підприємством

підприємства перед працівниками

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

_______________________
ініціали, прізвище

 

  

Додаток 9
до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

 

 

 

___________________________________
Підприємство

 

Відомість 4.1-мс обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів

за ____________ 20__ р.
(період)

N з/п

Найменування основних засобів

Балансова вартість на початок звітного року

Фактичні обсяги поліпшень за звітний період

Сума, що відноситься на витрати звітного періоду

Сума, що відноситься на збільшення балансової вартості основних засобів

собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

інші витрати

витрати після оподаткування

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

-

 

 

 

 

 

 

2

 

-

 

 

 

 

 

 

3

 

-

 

 

 

 

 

 

...

 

-

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

_______________________
ініціали, прізвище

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.