Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Облік »

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Надрукувати документ
08.04.2014

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу - статутного, пайового, у дооцінках, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

(абзац перший класу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Порядок узагальнення інформації про стан і рух коштів окремих складових власного капіталу підприємствами державного та комунального секторів економіки визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213.

(клас 4 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. N 1213)

Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал"

(назва рахунку 40 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до законодавства і установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу.

За кредитом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" відображається збільшення зареєстрованого і пайового капіталу, а також надходження внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення).

Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" має такі субрахунки:

401 "Статутний капітал"

402 "Пайовий капітал"

403 "Інший зареєстрований капітал"

404 "Внески до незареєстрованого статутного капіталу"

На субрахунку 401 "Статутний капітал" відображається статутний капітал господарських товариств, державних і комунальних підприємств. За кредитом субрахунку 401 "Статутний капітал" відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому субрахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

На субрахунку 402 "Пайовий капітал" відображається і узагальнюється інформація про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами. Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для провадження його господарсько-фінансової діяльності. Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на субрахунку 402 "Пайовий капітал" обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства. Аналітичний облік за субрахунком 402 "Пайовий капітал" ведеться за видами капіталу.

На субрахунку 403 "Інший зареєстрований капітал" відображається зареєстрований капітал інших підприємств, зокрема приватних підприємств, формування якого передбачено в установчих документах.

На субрахунку 404 "Внески до незареєстрованого статутного капіталу" відображаються внески, які надходять для формування статутного капіталу, зокрема акціонерного товариства, після його оголошення і до реєстрації відповідних змін до установчих документів. Сальдо субрахунку 404 після реєстрації статутного капіталу в установленому порядку списується у кореспонденції із кредитом субрахунку 401 "Статутний капітал", а у разі якщо підприємству відмовлено у реєстрації статутного капіталу, у кореспонденції з дебетом субрахунку 404 відображаються операції з повернення активів, які надходили як внески.

(текст рахунку 40 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

 

30

"Готівка"

10

"Основні засоби"

 

31

"Рахунки в банках"

 

42

"Додатковий капітал"

11

"Інші необоротні матеріальні активи"

 

44

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

12

"Нематеріальні активи"

 

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

 

45

"Вилучений капітал"

 

46

"Неоплачений капітал"

15

"Капітальні інвестиції"

 

67

"Розрахунки з учасниками"

16

"Довгострокові біологічні активи"

 

 

 

20

"Виробничі запаси"

 

 

 

21

"Поточні біологічні активи"

 

 

 

22

"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

 

 

 

28

"Товари"

 

 

 

30

"Готівка"

 

 

 

31

"Рахунки в банках"

 

 

 

35

"Поточні фінансові інвестиції"

 

 

 

41

"Капітал у дооцінках"

 

 

 

42

"Додатковий капітал"

 

 

 

43

"Резервний капітал"

 

 

 

44

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

 

 

 

46

"Неоплачений капітал"

 

 

 

50

"Довгострокові позики"

 

 

 

60

"Короткострокові позики"

 

 

 

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

 

 

66

"Розрахунки за виплатами працівникам"

 

 

 

67

"Розрахунки з учасниками"

 

 

 

68

"Розрахунки за іншими операціями"

 

 

(рахунок 40 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238,
 у редакції наказу Міністерсвта
фінансів України від 27.06.2013 р. N 627,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 41 "Капітал у дооцінках"

(назва рахунку 41 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Рахунок 41 "Капітал у дооцінках" призначено для обліку і узагальнення інформації про дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу і розкриваються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). Залишок на цьому рахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності тощо.

Рахунок 41 "Капітал у дооцінках" має такі субрахунки:

411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів"

412 "Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів"

413 "Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів"

414 "Інший капітал у дооцінках"

На субрахунку 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів" узагальнюється інформація про дооцінки об'єктів основних засобів, уцінки таких об'єктів в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 412 "Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів" узагальнюється інформація про дооцінки об'єктів нематеріальних активів, уцінки таких об'єктів в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 413 "Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів" узагальнюється інформація про зміну балансової вартості об'єкта хеджування при значенні коефіцієнта ефективності хеджування грошових потоків у межах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та віднесення сум до первісної вартості фінансових активів чи фінансових зобов'язань або до складу інших доходів (витрат).

На субрахунку 414 "Інший капітал у дооцінках" узагальнюється інформація про інший капітал у дооцінках, не відображений на інших субрахунках.

Вхідний залишок на субрахунках рахунку 41 "Капітал у дооцінках" формується шляхом перенесення відповідної інформації з рахунку 42 "Додатковий капітал".

(текст рахунку 41 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Рахунок 41 "Капітал у дооцінках" кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

10

"Основні засоби"

10

"Основні засоби"

11

"Інші необоротні матеріальні активи"

11

"Інші необоротні матеріальні активи"

12

"Нематеріальні активи"

12

"Нематеріальні активи"

13

"Знос (амортизація) необоротних активів"

13

"Знос (амортизація) необоротних активів"

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

15

"Капітальні інвестиції"

15

"Капітальні інвестиції"

35

"Поточні фінансові інвестиції"

35

"Поточні фінансові інвестиції"

40

"Зареєстрований та пайовий капітал"

42

"Додатковий капітал"

44

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

 

 

45

"Вилучений капітал"

 

(рахунок 41 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Рахунок 42 "Додатковий капітал"

Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

(абзац перший рахунку 42 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

За кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал" відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.

Рахунок 42 "Додатковий капітал" має такі субрахунки:

421 "Емісійний дохід"

422 "Інший вкладений капітал"

423 "Накопичені курсові різниці"

424 "Безоплатно одержані необоротні активи"

425 "Інший додатковий капітал"

(абзац третій рахунку 42 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

На субрахунку 421 "Емісійний дохід" відображається прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу. Сума перевищення збитку від зазначених операцій над залишком емісійного доходу відображається за дебетом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки).

На субрахунку 422 "Інший вкладений капітал" обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 "Накопичені курсові різниці" узагальнюється інформація про курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході.

(абзац шостий рахунку 42 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

На субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі.

На субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків, зокрема капітал у сумі вартості необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних майнових комплексів.

(абзац восьмий рахунку 42 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)

Рахунок 42 "Додатковий капітал" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

10 

"Основні засоби" 

10 

"Основні засоби" 

11 

"Інші необоротні матеріальні активи" 

11 

"Інші необоротні матеріальні активи" 

12 

"Нематеріальні активи" 

12 

"Нематеріальні активи" 

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів" 

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів"

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

15 

"Капітальні інвестиції" 

15 

"Капітальні інвестиції" 

16

"Довгострокові біологічні активи"

16

"Довгострокові біологічні активи"

20 

"Виробничі запаси" 

20 

"Виробничі запаси" 

22 

"Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

21 

"Поточні біологічні активи"

28 

"Товари" 

22 

"Малоцінні та швидкозношувані
предмети" 

35 

"Поточні фінансові інвестиції" 

  

36

"Розрахунки з покупцями та замовниками"

 

 

37

"Розрахунки з іншими дебіторами"

 

 

40 

"Зареєстрований (пайовий) капітал" 

25 

"Напівфабрикати" 

41 

"Капітал у дооцінках" 

26 

"Готова продукція" 

43 

"Резервний капітал" 

27 

"Продукція сільськогосподарського
виробництва" 

44 

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

45 

"Вилучений капітал" 

28 

"Товари" 

46 

"Неоплачений капітал" 

30 

"Готівка" 

50

"Довгострокові позики"

 

 

51

"Довгострокові векселі видані"

 

 

52

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

 

 

53

"Довгострокові зобов'язання з оренди"

 

 

54

"Відстрочені податкові зобов'язання"

 

 

55

"Інші довгострокові зобов'язання"

 

 

60

"Короткострокові позики"

 

 

62

"Короткострокові векселі видані"

 

 

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

 

 

64

 "Розрахунки за податками й платежами"

 

 

68

"Розрахунки за іншими операціями"

 

 

74 

"Інші доходи" 

31 

"Рахунки в банках" 

  

  

35 

"Поточні фінансові інвестиції" 

 

 

36

"Розрахунки з покупцями та замовниками"

 

 

37

"Розрахунки з іншими дебіторами"

 

 

40

"Зареєстрований (пайовий) капітал"

 

 

44

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

 

 

45

"Вилучений капітал"

  

  

46 

"Неоплачений капітал" 

  

  

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

 

 

50

"Довгострокові позики"

 

 

51

"Довгострокові векселі видані"

 

 

52

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

 

 

53

"Довгострокові зобов'язання з оренди"

 

 

55

"Інші довгострокові зобов'язання"

 

 

60

"Короткострокові позики"

 

 

62

"Короткострокові векселі видані"

 

 

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

 

 

68

"Розрахунки за іншими операціями"

 

 

97

"Інші витрати"

 

(рахунок 42 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
 від 14.10.2008 р. N 1238,
 від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 43 "Резервний капітал"

Рахунок 43 "Резервний капітал" призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 "Резервний капітал" відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.

Рахунок 43 "Резервний капітал" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

40 

"Зареєстрований (пайовий) капітал" 

42 

"Додатковий капітал" 

44 

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

44 

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

67

"Розрахунки з учасниками"

 

 

 

(рахунок 43 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125,
 від 27.06.2013 р. N 627)

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки:

441 "Прибуток нерозподілений"

442 "Непокриті збитки"

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

На субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 "Непокриті збитки" відображаються непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1 - 6.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

 

40

"Зареєстрований (пайовий) капітал"

40 

"Зареєстрований (пайовий) капітал" 

41 

"Капітал у дооцінках" 

41 

Виключено

42 

"Додатковий капітал" 

42

"Додатковий капітал"

 

 

43 

"Резервний капітал" 

43 

"Резервний капітал" 

44 

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

44 

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

45

"Вилучений капітал"

45

"Вилучений капітал"

52 

Виключено 

79 

"Фінансові результати" 

67 

"Розрахунки з учасниками" 

  

  

68

"Розрахунки за іншими операціями"

 

 

79 

"Фінансові результати" 

  

  

 

(рахунок 44 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 27.06.2013 р. N 627)

Рахунок 45 "Вилучений капітал"

На рахунку 45 "Вилучений капітал" ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунку 45 "Вилучений капітал" відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом - вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

 Рахунок 45 "Вилучений капітал" має такі субрахунки:

451 "Вилучені акції"

452 "Вилучені вклади й паї"

453 "Інший вилучений капітал"

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).

Рахунок 45 "Вилучений капітал" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

19

"Гудвіл"

 

 

30 

"Готівка"

30 

"Готівка" 

31 

"Рахунки в банках" 

31 

"Рахунки в банках" 

34 

"Короткострокові векселі
одержані" 

40 

"Зареєстрований (пайовий) капітал" 

 

 

41

"Капітал у дооцінках"

42

"Додатковий капітал"

42 

"Додатковий капітал" 

44

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

44

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

50 

"Довгострокові позики" 

46 

"Неоплачений капітал" 

52 

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 

  

  

60 

"Короткострокові позики" 

  

  

62 

"Короткострокові векселі видані" 

  

  

 

(рахунок 45 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 24.09.2004 р. N 591,
 від 14.10.2008 р. N 1238,
 від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 46 "Неоплачений капітал"

Рахунок 46 "Неоплачений капітал" призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом - погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

Рахунок 46 "Неоплачений капітал" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

30 

"Готівка" 

10 

"Основні засоби" 

31 

"Рахунки в банках" 

11 

"Інші необоротні матеріальні
активи" 

40 

"Зареєстрований (пайовий) капітал" 

42 

"Додатковий капітал" 

12 

"Нематеріальні активи" 

45 

"Вилучений капітал" 

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

74  

"Інші доходи"

15 

"Капітальні інвестиції" 

 

 

16

"Довгострокові біологічні активи"

  

  

20 

"Виробничі запаси" 

  

  

21 

"Поточні біологічні активи"

  

  

22 

"Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

  

  

28 

"Товари" 

  

  

30 

"Готівка" 

  

  

31 

"Рахунки в банках" 

  

  

34

Виключено 

  

  

35 

"Поточні фінансові інвестиції" 

  

  

40 

"Зареєстрований (пайовий) капітал" 

  

  

42 

"Додатковий капітал" 

  

  

50 

"Довгострокові позики" 

  

  

51 

"Довгострокові векселі видані" 

  

  

52 

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 

  

  

60 

"Короткострокові позики" 

  

  

62 

"Короткострокові векселі видані" 

  

  

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

 

64

"Розрахунки за податками й платежами"

  

  

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

  

  

67 

"Розрахунки з учасниками" 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

 

 

97

"Інші витрати"

 

(рахунок 46 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 24.09.2004 р. N 591,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
 від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

На рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів).

(абзац перший рахунку 47 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом - їх використання.

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" має такі субрахунки:

471 "Забезпечення виплат відпусток"

472 "Додаткове пенсійне забезпечення"

473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань"

474 "Забезпечення інших витрат і платежів"

475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)"

476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї"

477 "Забезпечення матеріального заохочення"

(абзац третій рахунку 47 доповнено субрахунком 477 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

478 "Забезпечення відновлення земельних ділянок"

(абзац третій рахунку 47 доповнено субрахунком 478 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

На субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

(абзац четвертий рахунку 47 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

На субрахунку 472 "Додаткове пенсійне забезпечення" ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.

На субрахунку 474 "Забезпечення інших витрат і платежів" ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", зокрема забезпечення на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів, на реструктуризацію та виконання зобов'язань при припиненні діяльності.

(абзац сьомий рахунку 47 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125)

На субрахунку 475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)" підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про призовий фонд - суму, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

На субрахунку 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї" підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

За кредитом субрахунків 475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)" і 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї" і дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається відповідно створення (формування) призового фонду й резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, за дебетом - виплата (видача) виграшів гравцям.

На субрахунку 477 "Забезпечення матеріального заохочення" ведеться облік забезпечення на матеріальне заохочення працівників, зокрема на виплату працівникам винагороди, допомоги, премії, які підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконали роботу, що надає їм право на отримання таких виплат у майбутньому.

(абзац одинадцятий рахунку 47 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125)

За кредитом субрахунку 478 "Забезпечення відновлення земельних ділянок" ведеться облік створення за обґрунтованим розрахунком забезпечення на демонтаж, переміщення об'єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель), за дебетом субрахунку відображається використання створеного забезпечення на здійснювані роботи з демонтажу, переміщення об'єкта основних засобів, рекультивації порушених земель.

Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямами формування й використання.

(абзац одинадцятий рахунку 47 замінено абзацами одинадцятим - тринадцятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

 

10

"Основні засоби"

20 

"Виробничі запаси" 

15 

"Капітальні інвестиції" 

23 

"Виробництво" 

23 

"Виробництво" 

24 

"Брак у виробництві" 

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

25 

"Напівфабрикати" 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

30

"Готівка"

 

 

31 

"Рахунки в банках" 

81 

"Витрати на оплату праці" 

63 

"Розрахунки з постачальниками і підрядниками" 

82 

"Відрахування на соціальні
заходи" 

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

84 

"Інші операційні витрати" 

 

 

90

"Собівартість реалізації"

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

91 

"Загальновиробничі витрати" 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

92 

"Адміністративні витрати" 

93 

"Витрати на збут" 

71 

"Інший операційний дохід" 

94 

"Інші витрати операційної
діяльності" 

  

  

 

(рахунок 47 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 24.09.2004 р. N 591,
 від 05.03.2008 р. N 353,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

На рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо.

За кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" відображаються кошти цільового призначення для фінансування певних заходів, за дебетом - використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" має такі субрахунки:

481 "Кошти, вивільнені від оподаткування"

482 "Кошти з бюджету та державних цільових фондів"

483 "Благодійна допомога"

484 "Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень"

(рахунок 48 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664,
 абзац четвертий рахунку 48 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591)

На субрахунку 481 "Кошти, вивільнені від оподаткування" ведеться облік вивільнених від оподаткування коштів у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства.

(рахунок 48 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

На субрахунку 482 "Кошти з бюджету та державних цільових фондів" ведеться облік коштів, отриманих з бюджету та державних цільових фондів, та їх використання.

(рахунок 48 доповнено абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

На субрахунку 483 "Благодійна допомога" ведеться облік надходження та використання платниками податку на додану вартість коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість.

(рахунок 48 доповнено абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664,
 абзац сьомий рахунку 48 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591)

На субрахунку 484 "Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень" ведеться облік надходження та використання коштів, які не відображаються на інших субрахунках рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".

(рахунок 48 доповнено абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом дев'ятим)

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та їх витрачання провадиться за їх призначенням та джерелами надходжень.

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

15 

"Капітальні інвестиції" 

10 

"Основні засоби" 

 

30 

"Готівка" 

11 

"Інші необоротні матеріальні
активи" 

 

31 

"Рахунки в банках" 

 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

12 

"Нематеріальні активи" 

 

15 

"Капітальні інвестиції" 

 

 

 

16

"Довгострокові біологічні активи"

 

42 

"Додатковий капітал" 

20 

"Виробничі запаси" 

 

50

"Довгострокові позики"

 

 

 

60 

"Короткострокові позики" 

21 

"Поточні біологічні активи"

 

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

 

22 

"Малоцінні та швидкозношувані
предмети" 

 

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

 

69 

"Доходи майбутніх періодів" 

30 

"Готівка" 

 

71 

"Інший операційний дохід" 

31 

"Рахунки в банках" 

 

 

 

36

"Розрахунки з покупцями та замовниками"

 

 

 

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

 

 

 

50

"Довгострокові позики"

 

74 

"Інші доходи" 

60 

"Короткострокові позики" 

 

  

  

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

  

  

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

 

 

 

98

"Податок на прибуток"

 

 

(рахунок 48 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
 від 31.05.2011 р. N 664,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 49 "Страхові резерви"

Рахунок 49 "Страхові резерви" призначено для узагальнення інформації про рух коштів страхових резервів. Рахунок 49 використовується підприємствами, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування" і в передбаченому порядку формують страхові резерви.

Рахунок 49 "Страхові резерви" має такі субрахунки:

491 "Технічні резерви"

492 "Резерви із страхування життя"

493 "Частка перестраховиків у технічних резервах"

494 "Частка перестраховиків у резервах із страхування життя"

495 "Результат зміни технічних резервів"

496 "Результат зміни резервів із страхування життя"

На субрахунках 491 "Технічні резерви", 493 "Частка перестраховиків у технічних резервах", 495 "Результат зміни технічних резервів" узагальнюється інформація про стан і рух коштів резервів незароблених премій та інших технічних резервів.

На субрахунках 492 "Резерви із страхування життя", 494 "Частка перестраховиків у резервах із страхування життя", 496 "Результат зміни резервів із страхування життя" узагальнюється інформація про стан і рух коштів резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів) і резервів належних виплат страхових сум.

Аналітичний облік резервів здійснюється за їх видами.

Обчислена на звітну дату сума страхових резервів відображається за кредитом субрахунків обліку страхових резервів і дебетом субрахунків обліку результатів змін цих страхових резервів.

За дебетом субрахунків обліку страхових резервів відображається сума страхових резервів на минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними субрахунками обліку результатів змін страхових резервів.

Обчислена на звітну дату сума часток перестраховиків у страхових резервах відображається за дебетом субрахунків обліку часток перестраховиків у страхових резервах і кредитом субрахунків обліку результатів змін цих страхових резервів.

За кредитом субрахунків обліку часток перестраховиків у страхових резервах відображається сума часток перестраховиків у страхових резервах на минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними субрахунками обліку результатів змін цих страхових резервів.

Щомісяця сальдо субрахунків обліку результатів змін страхових резервів списується у порядку закриття в кореспонденції з кредитом субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" або дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності", за винятком результату зміни резервів незароблених премій, сальдо якого щомісяця списується у порядку закриття на субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Рахунок 49 "Страхові резерви" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

49 

"Страхові резерви" 

49 

"Страхові резерви" 

70 

"Доходи від реалізації" 

70 

"Доходи від реалізації" 

71

"Інший операційний дохід"

 

 

79 

Виключено 

79 

Виключено 

 

 

94

"Інші витрати операційної діяльності"

 

(рахунок 49 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012)

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про: заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов'язанням (заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу); заборгованість підприємства щодо зобов'язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.

Довгострокові зобов'язання відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.

Рахунок 50 "Довгострокові позики"

На рахунку 50 "Довгострокові позики" ведеться облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов'язанням.

За кредитом рахунку 50 "Довгострокові позики" відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом - погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

Рахунок 50 "Довгострокові позики" має такі субрахунки:

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"

502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті"

504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

505 "Інші довгострокові позики в національній валюті"

506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

На субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 503, 504 відображаються суми відстроченої заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстрочено, відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 505, 506 відображаються суми довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), відповідно в національній та іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позик).

Рахунок 50 "Довгострокові позики" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

14 

Виключено 

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

 

15 

"Капітальні інвестиції" 

15 

"Капітальні інвестиції" 

 

30 

"Готівка" 

30 

"Готівка" 

 

31 

"Рахунки в банках" 

31 

"Рахунки в банках" 

 

33 

"Інші кошти" 

33 

"Інші кошти" 

 

34 

"Короткострокові векселі
одержані" 

35 

"Поточні фінансові інвестиції" 

 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

 

36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

 

 

 

42

"Додатковий капітал"

 

 

 

45 

"Вилучений капітал" 

 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами"  

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

 

40

"Зареєстрований (пайовий) капітал"

 

 

 

41 

Виключено

50 

"Довгострокові позики" 

 

42

"Додатковий капітал"

 

 

 

46 

"Неоплачений капітал" 

51 

"Довгострокові векселі видані" 

 

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

52 

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 

 

50 

"Довгострокові позики" 

53 

"Довгострокові зобов'язання з оренди" 

 

52 

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 

 

60 

"Короткострокові позики" 

 

55 

"Інші довгострокові зобов'язання" 

61 

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 

 

60 

"Короткострокові позики" 

 

61 

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 

 

62 

"Короткострокові векселі видані" 

 

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

 

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

 

71 

"Інший операційний дохід" 

 

73 

"Інші фінансові доходи" 

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

 

74 

"Інші доходи" 

68 

"Розрахунки за іншими
операціями" 

 

75 

Виключено

 

  

  

84 

"Інші операційні витрати" 

 

 

 

85

"Інші затрати"

 

  

  

91 

"Загальновиробничі витрати" 

 

  

  

92 

"Адміністративні витрати" 

 

  

  

93 

"Витрати на збут" 

 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

 

  

  

95 

"Фінансові витрати" 

 

  

  

99 

Виключено

 

 

(рахунок 50 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані"

На рахунку 51 "Довгострокові векселі видані" ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов'язанням.

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані" має такі субрахунки:

511 "Довгострокові векселі, видані в національній валюті"

512 "Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті"

На рахунку 51 "Довгострокові векселі видані" за кредитом відображається видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи та за іншими операціями, за дебетом - погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем.

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

 

 

42

"Додатковий капітал"

 

30 

"Готівка" 

63 
 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

31 

"Рахунки в банках" 

 

36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

 

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

 

42

"Додатковий капітал"

 

46 

"Неоплачений капітал" 

 

50 

"Довгострокові позики" 

84 

"Інші операційні витрати" 

 

60 

"Короткострокові позики" 

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

 

61 

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 

 

95

"Фінансові витрати"

 

74 

"Інші доходи" 

  

  

 

 

(рахунок 51 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 24.09.2004 р. N 591,
 від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" призначено для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" має такі субрахунки:

521 "Зобов'язання за облігаціями"

522 "Премія за випущеними облігаціями"

523 "Дисконт за випущеними облігаціями"

За кредитом субрахунку 521 "Зобов'язання за облігаціями" ведеться облік боргових зобов'язань за номінальною вартістю облігацій, за дебетом - погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій. 

За кредитом субрахунку 522 "Премія за випущеними облігаціями" ведеться облік одержаних премій (перевищення вартості продажу облігації над її номінальною вартістю) за випущеними облігаціями, за дебетом - амортизація премії з визнанням фінансових доходів.

За дебетом субрахунку 523 "Дисконт за випущеними облігаціями" ведеться облік наданого дисконту (перевищення номінальної вартості облігації над вартістю її продажу) за випущеними облігаціями, за кредитом - амортизація дисконту з визнанням фінансових витрат.

Аналітичний облік довгострокових зобов'язань за облігаціями ведеться за їх видами та термінами погашення.

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

30 

"Готівка" 

30 

"Готівка" 

 

31 

"Рахунки в банках" 

31 

"Рахунки в банках" 

 

42

"Додатковий капітал"

42

"Додатковий капітал"

 

46 

"Неоплачений капітал" 

44 

Виключено 

 

50 

"Довгострокові позики" 

 

52 

"Довгострокові зобов'язання за
облігаціями" 

45 

"Вилучений капітал" 

 

50 

"Довгострокові позики" 

 

61 

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 

52 

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 

 

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

73

"Інші фінансові доходи"

 

74  

"Інші доходи"  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

 

  

  

95 

"Фінансові витрати" 

 

 

(рахунок 52 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" призначений для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди, а також за оборотні матеріальні активи, кошти та цінні папери, отримані за договором оренди цілісного майнового комплексу.

(абзац перший рахунку 53 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" має такі субрахунки:

531 "Зобов'язання з фінансової оренди"

532 "Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів"

За кредитом рахунку 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" відображається нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об'єкти довгострокової оренди, за дебетом - її погашення, переведення до короткострокових зобов'язань, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним орендодавцем та об'єктом орендованих необоротних активів.

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

30 

"Готівка" 

10 

"Основні засоби" 

31 

"Рахунки в банках" 

11 

"Інші необоротні матеріальні
активи" 

42

"Додатковий капітал"

50 

"Довгострокові позики" 

60 

"Короткострокові позики" 

12 

"Нематеріальні активи" 

 

 

15

"Капітальні інвестиції"

61 

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 

16

"Довгострокові біологічні активи"

42

"Додатковий капітал"

64

"Розрахунки за податками й платежами"

95 

"Фінансові витрати" 

74 

"Інші доходи" 

  

  

 

(рахунок 53 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176,
 від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

На рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" ведеться облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування.

За кредитом рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць, за дебетом - зменшення відстрочених податкових зобов'язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов'язань. 

Визначення суми відстроченого податкового зобов'язання здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". Аналітичний облік відстрочених податкових зобов'язань ведеться за видами активів або зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниця.

Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

17 

"Відстрочені податкові активи" 

17 

"Відстрочені податкові активи" 

 

 

42

"Додатковий капітал"

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

98

"Податок на прибуток"

85 

"Інші затрати" 

  

  

98 

"Податок на прибуток"

 

(рахунок 54 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012)

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання"

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання" призначено для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточним зобов'язанням та облік яких не відображається на решті рахунках класу 5 "Довгострокові зобов'язання". Зокрема, на цьому рахунку відображається відстрочена відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів), фінансова допомога на зворотній основі тощо.

За кредитом рахунку 55 "Інші довгострокові зобов'язання" відображається збільшення довгострокових зобов'язань, за дебетом - їх погашення, переведення до короткострокових, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним кредитором та видами залучених коштів.

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

30 

"Готівка" 

30 

"Готівка" 

 

31 

"Рахунки в банках" 

31 

"Рахунки в банках" 

 

42

"Додатковий капітал"

42

"Додатковий капітал"

 

61 

"Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями" 

50 

"Довгострокові позики" 

 

60 

"Короткострокові позики" 

 

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

74 

"Інші доходи" 

 

  

  

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

 

  

  

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

 

 

(рахунок 55 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Клас 6. Поточні зобов'язання

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов'язань, що стали поточною заборгованістю із строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.

На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63, 64, 65, 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.

Рахунок 60 "Короткострокові позики"

На рахунку 60 "Короткострокові позики" ведеться облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом - сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик).

Рахунок 60 "Короткострокові позики" має такі субрахунки:

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті"

603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті"

604 "Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті"

605 "Прострочені позики в національній валюті"

606 "Прострочені позики в іноземній валюті"

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення.

Рахунок 60 "Короткострокові позики" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

 

15 

"Капітальні інвестиції" 

15 

"Капітальні інвестиції" 

 

30 

"Готівка" 

30 

""Готівка" 

 

31 

"Рахунки в банках" 

31 

"Рахунки в банках" 

 

33 

"Інші кошти" 

33 

"Інші кошти" 

 

34 

"Короткострокові векселі
одержані" 

35 

"Поточні фінансові інвестиції" 

 

 

 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

 

 

 

42

"Додатковий капітал"

 

36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

45

"Вилучений капітал" 

 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

 

40

"Зареєстрований (пайовий) капітал"

 

 

 

41 

Виключено

50 

"Довгострокові позики" 

 

42

"Додатковий капітал"

 

 

 

46 

"Неоплачений капітал" 

51 

"Довгострокові векселі видані" 

 

48 

"Цільове фінансування і цільові
надходження" 

53 

"Довгострокові зобов'язання з
оренди" 

 

50 

"Довгострокові позики" 

60 

"Короткострокові позики" 

 

55 

"Інші довгострокові зобов'язання" 

61 

"Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями" 

 

60 

"Короткострокові позики" 

 

68 

"Розрахунки за іншими
операціями"  

 

62 

"Короткострокові векселі видані" 

 

71 

"Інший операційний дохід" 

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

73 

"Інші фінансові доходи" 

 

75 

Виключено

64 

"Розрахунки за податками й
платежами" 

 

  

  

 

  

  

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

 

  

  

84 

"Інші операційні витрати" 

 

  

  

91 

"Загальновиробничі витрати" 

 

  

  

92 

"Адміністративні витрати" 

 

  

  

93 

"Витрати на збут" 

 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

 

  

  

95 

"Фінансові витрати" 

 

  

  

99 

Виключено

 

 

(рахунок 60 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" призначено для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" має такі субрахунки:

611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті"

612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті"

За кредитом рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" відображається та частина довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом - погашення поточної заборгованості, її списання тощо.

На субрахунку 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті" ведеться облік частини довгострокових зобов'язань, заборгованість за якими виражена в національній валюті.

На субрахунку 612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті" ведеться облік частини довгострокових зобов'язань, заборгованість за якими виражена в іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованості.

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

30 

"Готівка" 

50 

"Довгострокові позики" 

31 

"Рахунки в банках" 

51 

"Довгострокові векселі видані" 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

52 

"Довгострокові зобов'язання за
облігаціями" 

50 

"Довгострокові позики" 

53 

"Довгострокові зобов'язання з
оренди" 

60 

"Короткострокові позики" 

62 

"Короткострокові векселі видані" 

55 

"Інші довгострокові зобов'язання 

64

"Розрахунки за податками й платежами"

 

 

71 

"Інший операційний дохід" 

  

  

 

(рахунок 61 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані"

На рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі.

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані" має такі субрахунки:

621 "Короткострокові векселі, видані в національній валюті"

622 "Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті"

За кредитом рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" відображається видача векселів в забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в забезпечення інших операцій, за дебетом - погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їх погашення.

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані" кореспондує:

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

 

42

"Додатковий капітал"

30 

"Готівка" 

45 

"Вилучений капітал" 

31 

"Рахунки в банках" 

61 

"Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями" 

36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

42

"Додатковий капітал"

 

 

46 

"Неоплачений капітал" 

64 

"Розрахунки за податками й
платежами" 

50 

"Довгострокові позики" 

60 

"Короткострокові позики" 

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

71 

"Інший операційний дохід" 

84 

"Інші операційні витрати" 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

 

(рахунок 62 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

На рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги. На цьому рахунку учасник промислово-фінансової групи веде облік розрахунків за одержані від учасників ПФГ товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

За кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо.

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" має такі субрахунки;

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

632 "Розрахунки з іноземними постачальниками"

633 "Розрахунки з учасниками ПФГ"

На субрахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками.

На субрахунку 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

24 

"Брак у виробництві" 

15 

"Капітальні інвестиції" 

 

30 

"Готівка" 

20 

"Виробничі запаси" 

 

31 

"Рахунки в банках" 

21 

"Поточні біологічні активи"

 

34 

"Короткострокові векселі одержані" 

 

22 

"Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

 

36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

 

23 

"Виробництво" 

 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

24 

"Брак у виробництві" 

 

28 

"Товари" 

 

40

"Зареєстрований (пайовий) капітал"

 

 

 

41 

Виключено

30 

"Готівка" 

 

42

"Додатковий капітал"

 

 

 

46 

"Неоплачений капітал" 

31 

"Рахунки в банках" 

 

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

 

 

 

42

"Додатковий капітал"

 

 

 

47 

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 

 

50 

"Довгострокові позики" 

 

 

 

51 

"Довгострокові векселі видані" 

64 

"Розрахунки за податками й
платежами" 

 

52 

"Довгострокові зобов'язання за
облігаціями" 

 

 

 

68 

"Розрахунки за іншими
операціями" 

 

55 

"Інші довгострокові
зобов'язання" 

70

"Доходи від реалізації"

 

 

 

80 

"Матеріальні витрати" 

 

60 

"Короткострокові позики" 

84 

"Інші операційні витрати" 

 

62 

"Короткострокові векселі видані" 

85 

"Інші затрати" 

 

64

"Розрахунки за податками й платежами"

90

"Собівартість реалізації"

 

68 

"Розрахунки за іншими
операціями" 

91 

"Загальновиробничі витрати" 

 

92 

"Адміністративні витрати" 

 

70 

"Доходи від реалізації" 

93 

"Витрати на збут" 

 

71 

"Інший операційний дохід" 

94 

"Інші витрати операційної
діяльності" 

 

74 

"Інші доходи" 

 

  

  

99 

Виключено

 

 

(рахунок 63 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами"

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" призначено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету. На цьому рахунку також узагальнюється інформація про інші розрахунки з бюджетом, зокрема за субсидіями, дотаціями та іншими асигнуваннями.

Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством.

За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки:

641 "Розрахунки за податками"

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"

643 "Податкові зобов'язання"

644 "Податковий кредит"

На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки).

На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 "Розрахунки з страхування".

На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

 

 

10

"Основні засоби"

 

 

 

11

"Інші необоротні матеріальні активи"

 

 

 

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

 

15 

"Капітальні інвестиції" 

15 

"Капітальні інвестиції" 

 

17 

"Відстрочені податкові активи" 

17 

"Відстрочені податкові активи" 

 

31 

"Рахунки в банках" 

20 

"Виробничі запаси" 

 

34 

"Короткострокові векселі одержані" 

21 

"Поточні біологічні активи"

 

36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

22 

"Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

23 

"Виробництво" 

 

28 

"Товари" 

 

46

"Неоплачений капітал"

 

 

 

48 

"Цільове фінансування і цільові
надходження" 

31 

"Рахунки в банках" 

 

35 

"Поточні фінансові інвестиції" 

 

 

 

36

"Розрахунки з покупцями та замовниками"

 

50 

"Довгострокові позики" 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

 

51 

"Довгострокові векселі видані" 

 

53

"Довгострокові зобов'язання з оренди"

 

 

 

54 

"Відстрочені податкові зобов'язання" 

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

 

42

"Додатковий капітал"

 

55 

"Інші довгострокові зобов'язання" 

 

 

 

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

 

60 

"Короткострокові позики" 

54 

"Відстрочені податкові
зобов'язання" 

 

62 

"Короткострокові векселі видані" 

 

 

 

61

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

 

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

62 

"Короткострокові векселі видані" 

 

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

 

64 

"Розрахунки за податками й
платежами" 

 

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

 

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

 

74 

"Інші доходи" 

67 

"Розрахунки з учасниками" 

 

98 

"Податок на прибуток"

68 

"Розрахунки за іншими
операціями" 

 

99 

Виключено

 

  

  

70 

"Доходи від реалізації" 

 

  

  

71 

"Інший операційний дохід" 

 

  

  

74 

"Інші доходи" 

 

  

  

84 

"Інші операційні витрати" 

 

  

  

85 

"Інші затрати" 

 

  

  

91 

"Загальновиробничі витрати" 

 

  

  

92 

"Адміністративні витрати" 

 

  

  

93 

"Витрати на збут" 

 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

 

 

 

95

"Фінансові витрати"

 

 

 

97

"Інші витрати"

 

  

  

98 

"Податок на прибуток"

 

 

(рахунок 64 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням"

На рахунку 65 ведеться облік розрахунків за відрахуванням на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням.

(абзац перший рахунку 65 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

За кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Порядок справляння та використання зборів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.

(абзац третій рахунку 65 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" має такі субрахунки:

651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування"

652 "За соціальним страхуванням"

653 Виключено

654 "За індивідуальним страхуванням"

655 "За страхуванням майна"

(абзац четвертий рахунку 65 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

На субрахунку 651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування" ведеться облік розрахунків за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо.

(абзац п'ятий рахунку 65 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

На субрахунку 652 "За соціальним страхуванням" ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за збором на обов'язкове соціальне страхування.

Абзац сьомий рахунку 65 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 31.05.2011 р. N 664,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий
 вважати абзацами сьомим - дев'ятим)

На субрахунку 654 "За індивідуальним страхуванням" ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями по індивідуальному страхуванню персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та по обов'язковому страхуванню, що встановлюється законодавством.

На субрахунку 655 "За страхуванням майна" ведеться облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

30 

"Готівка" 

15 

"Капітальні інвестиції" 

 

31 

"Рахунки в банках" 

23 

"Виробництво" 

 

36 

"Розрахунки з покупцями та
замовниками" 

24 

"Брак у виробництві" 

 

31 

"Рахунки в банках" 

 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

 

47 

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 

 

50 

"Довгострокові позики" 

 

51 

"Довгострокові векселі видані" 

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

 

55 

"Інші довгострокові зобов'язання" 

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

 

62 

"Короткострокові векселі видані" 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

 

64 

"Розрахунки за податками й
платежами" 

70

"Доходи від реалізації"

 

82 

"Відрахування на соціальні
заходи" 

 

60 

"Короткострокові позики" 

 

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

84 

"Інші операційні витрати" 

 

68 

"Розрахунки за іншими
операціями" 

85 

"Інші затрати" 

 

91 

"Загальновиробничі витрати" 

 

74 

"Інші доходи" 

92 

"Адміністративні витрати" 

 

  

  

93 

"Витрати на збут" 

 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

 

 

 

97

"Інші витрати"

 

  

  

99 

Виключено

 

 

(рахунок 65 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 14.10.2008 р. N 1238,
 від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

На рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" ведеться узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам, які належать як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), за не одержані в установлений строк з каси підприємства суми з виплат працівникам, за іншими поточними виплатами.

Рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" має такі субрахунки:

661 "Розрахунки за заробітною платою";

662 "Розрахунки з депонентами";

663 "Розрахунки за іншими виплатами".

За кредитом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога по тимчасовій непрацездатності, інші належні до нарахування працівникам виплати, за дебетом - виплата основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо; вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної плати (погашення заборгованості перед працівниками за іншими виплатами); утримання податку з доходів фізичних осіб, відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, платежів за виконавчими документами та інші утримання з виплат працівникам.

(абзац третій рахунку 66 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

Заборгованість підприємства з виплат працівникам у разі одержання підприємством готівки для виплати через касу підприємства та неотримання її працівниками в установлений строк відображається за дебетом субрахунків 661 "Розрахунки за заробітною платою" і 663 "Розрахунки за іншими виплатами" та кредитом субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами".

На субрахунку 663 "Розрахунки за іншими виплатами" ведеться облік розрахунків за виплатами, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомога по частковому безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності.

Аналітичний облік розрахунків ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань.

Рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

24 

"Брак у виробництві" 

15 

"Капітальні інвестиції" 

30 

"Готівка" 

23 

"Виробництво" 

31 

"Рахунки в банках" 

24 

"Брак у виробництві" 

33 

"Інші кошти" 

30 

"Готівка" 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

31 

"Рахунки в банках" 

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

40

"Зареєстрований (пайовий) капітал"

 

 

41 

Виключено

47 

"Забезпечення майбутніх витрат і
платежів" 

46 

"Неоплачений капітал" 

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

68 

"Розрахунки за іншими
операціями" 

81 

"Витрати на оплату праці" 

85 

"Інші затрати" 

70 

"Доходи від реалізації" 

91 

"Загальновиробничі витрати" 

71 

"Інший операційний дохід" 

92 

"Адміністративні витрати" 

  

  

93 

"Витрати на збут" 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

 

 

97

"Інші витрати"

  

  

99 

Виключено

 

(рахунок 66 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 20.10.2005 р. N 717,
 від 31.05.2012 р. N 658,
 від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками"

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" призначено для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов'язані з розподілом власного капіталу (дивіденди, повернення часток тощо).

За кредитом рахунку 67 "Розрахунки з учасниками" відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, за дебетом - її зменшення (погашення), в тому числі реінвестування доходів тощо.

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" має такі субрахунки:

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

На субрахунку 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" обліковують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших, передбачених установчими документами, джерел.

На субрахунку 672 "Розрахунки за іншими виплатами" підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв'язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства.

Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

30 

"Готівка" 

40 

"Зареєстрований (пайовий) капітал" 

31 

"Рахунки в банках" 

41 

Виключено

 

 

43

"Резервний капітал"

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

44 

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

40 

"Зареєстрований (пайовий) капітал" 

 

 

41 

Виключено

 

 

46 

"Неоплачений капітал" 

 

 

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

  

  

70 

"Доходи від реалізації" 

  

  

71 

"Інший операційний дохід" 

  

  

73 

"Інші фінансові доходи" 

  

  

74 

"Інші доходи" 

  

  

 

(рахунок 67 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 25.09.2009 р. N 1125,
 від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями"

На рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" ведеться облік розрахунків за операціями, що не можуть бути відображені на рахунках 63 - 67.

Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями" має такі субрахунки:

680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу"

(абзац другий рахунку 68 доповнено субрахунком 680 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

682 "Внутрішні розрахунки"

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

На субрахунку 680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу" ведеться облік визнаних відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" зобов'язань, прямо пов'язаних з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу.

(рахунок 68 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353,
 у зв'язку з цим абзаци третій - восьмий
 вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим)

На субрахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними" ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи.

На субрахунку 682 "Внутрішні розрахунки" ведеться облік всіх видів поточних розрахунків з дочірніми і асоційованими підприємствами.

На субрахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків. Передача активів (основних засобів, готової продукції, товарів тощо) від одного підрозділу (філії) іншому, виділеному на окремий баланс, відображається за кредитом рахунків обліку відповідних активів і дебетом субрахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки", а їх одержання - зворотною кореспонденцією цих рахунків.

На субрахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" ведеться облік нарахованих відсотків за:

використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;

використання майна, отриманого в користування (орендні, лізингові операції тощо);

іншими операціями.

На субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями", а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (учбовими та науково-дослідними закладами тощо); за іншими операціями.

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

 

 

10

"Основні засоби"

 

 

 

11

"Інші необоротні матеріальні активи"

 

14 

"Довгострокові фінансові
інвестиції" 

12 

Виключено 

 

 

 

14 

"Довгострокові фінансові
інвестиції" 

 

 

 

 

19 

"Гудвіл"

 

 

 

30 

"Готівка" 

15 

"Капітальні інвестиції" 

 

 

 

19

"Гудвіл"

 

31 

"Рахунки в банках" 

20 

"Виробничі запаси" 

 

33 

"Інші кошти" 

21 

"Поточні біологічні активи"

 

34 

"Короткострокові векселі
одержані" 

 

22 

"Малоцінні та швидкозношувані
предмети" 

 

36 

"Розрахунки з покупцями та
замовниками" 

 

23 

"Виробництво" 

 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

24 

"Брак у виробництві" 

 

28 

"Товари" 

 

40

"Зареєстрований (пайовий) капітал"

 

 

 

41 

Виключено

30 

"Готівка" 

 

42

"Додатковий капітал"

 

 

 

46 

"Неоплачений капітал" 

31 

"Рахунки в банках" 

 

 

 

33

"Інші кошти"

 

47 

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 

35 

"Поточні фінансові інвестиції" 

 

37 

"Розрахунки з різними
дебіторами" 

 

48 

"Цільове фінансування і цільові
надходження" 

 

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

 

 

 

42

"Додатковий капітал"

 

 

 

44

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

 

50 

"Довгострокові позики" 

47 

"Забезпечення майбутніх витрат і
платежів" 

 

51 

"Довгострокові векселі видані" 

 

52 

"Довгострокові зобов'язання за
облігаціями" 

50 

"Довгострокові позики" 

 

60 

"Короткострокові позики" 

 

55 

"Інші довгострокові
зобов'язання" 

63 

"Розрахунки з постачальниками та
підрядниками" 

 

60 

"Короткострокові позики" 

64 

"Розрахунки за податками й
платежами" 

 

62 

"Короткострокові векселі видані" 

 

63 

"Розрахунки з постачальниками та
підрядниками" 

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

 

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам"

 

 

 

70

"Доходи від реалізації"

 

64 

"Розрахунки за податками й
платежами" 

80 

"Матеріальні витрати" 

 

84 

"Інші операційні витрати" 

 

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

85 

"Інші затрати" 

 

70 

"Доходи від реалізації" 

91 

"Загальновиробничі витрати" 

 

71 

"Інший операційний дохід" 

92 

"Адміністративні витрати" 

 

73 

"Інші фінансові доходи" 

93 

"Витрати на збут" 

 

74 

"Інші доходи" 

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

 

  

  

95 

"Фінансові витрати" 

 

 

 

97

"Інші витрати"

 

  

  

99 

Виключено

 

 

(рахунок 68 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 24.09.2004 р. N 591,
 від 20.10.2005 р. N 717,
 від 14.10.2008 р. N 1238,
 від 25.09.2009 р. N 1125,
 від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів"

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" призначено для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.

За кредитом рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом - їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

30 

"Готівка" 

16 

Виключено

31 

"Рахунки в банках" 

 

 

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

70 

"Доходи від реалізації" 

30 

"Готівка" 

74 

"Інші доходи" 

31 

"Рахунки в банках" 

  

  

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

 

(рахунок 69 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 20.10.2005 р. N 717,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
від 08.02.2014 р. N 48)

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 [4] 5 6
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.