Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Облік »

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Надрукувати документ
08.04.2014

Клас 7. Доходи і результати діяльності

Рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства. Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

(абзац перший класу 7 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

На рахунках цього класу, крім рахунку 76 "Страхові платежі", протягом звітного року за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом - щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати".

На рахунку 76 "Страхові платежі" узагальнюється інформація про надходження страхових платежів та їх повернення страхувальникам, із щомісячним віднесенням всієї різниці на субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Рахунок 70 "Доходи від реалізації"

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості, доходів від страхової діяльності, про доходи від грального бізнесу, від проведення лотерей, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу.

(абзац перший рахунку 70 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, ведуть окремий облік доходів на окремих субрахунках за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню.

(рахунок 70 доповнено новим абзацом другим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2011 р. N 1204,
у зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий
вважати відповідно абзацами третім - десятим)

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" має такі субрахунки:

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

702 "Дохід від реалізації товарів"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

704 "Вирахування з доходу"

705 "Перестрахування"

За кредитом субрахунків 701 - 703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (акцизного податку, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); результат операцій перестрахування (у кореспонденції з субрахунком 705 "Перестрахування"); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

(абзац дев'ятий рахунку 70 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)

На субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" підприємства і організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, зокрема, дохід від орендних платежів за оренду об'єктів інвестиційної нерухомості, про результати зміни резервів незароблених премій.

(абзац сьомий рахунку 70 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відображаються суми надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів; сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 705 "Перестрахування" підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування", узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування. За дебетом субрахунку 705 відображаються суми часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать перестраховикам за договорами перестрахування, за кредитом - частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що повертаються перестраховиками у разі дострокового припинення договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується (закривається) у кореспонденції із субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

30

"Готівка"

 

 

36 

"Розрахунки з покупцями та
замовниками" 

14 

Виключено 

49 

"Страхові резерви" 

16 

Виключено

63
 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
 

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

 

 

64 

"Розрахунки за податками й
платежами" 

 

 

30 

"Готівка" 

65

"Розрахунки за страхуванням"

 

 

68 

"Розрахунки за іншими
операціями" 

31 

"Рахунки в банках" 

 

 

33

"Інші кошти"

70

"Доходи від реалізації"

34 

"Короткострокові векселі
одержані" 

76 

"Страхові платежі" 

79 

"Фінансові результати" 

36 

"Розрахунки з покупцями та
замовниками" 

97 

Виключено 

  

  

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

49 

"Страхові резерви" 

  

  

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

  

  

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

 

 

67

"Розрахунки з учасниками"

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

69 

"Доходи майбутніх періодів" 

 

 

70

"Доходи від реалізації"

  

  

76 

"Страхові платежі" 

  

  

79 

"Фінансові результати" 

  

  

97 

Виключено 

 

(рахунок 70 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
 від 14.10.2008 р. N 1238,
 від 25.09.2009 р. N 1125,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 71 "Інший операційний дохід"

На рахунку 71 "Інший операційний дохід" ведеться узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, господарського суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних безоплатно оборотних активів та субсидій; інші доходи від операційної діяльності.

За кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного податку та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

(абзац третій рахунку 71 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 71 "Інший операційний дохід" має такі субрахунки:

710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю"

711 "Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

713 "Дохід від операційної оренди активів"

714 "Дохід від операційної курсової різниці"

715 "Одержані штрафи, пені, неустойки"

716 "Відшкодування раніше списаних активів"

717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості"

718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів" 

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

(абзац рахунку 71 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125,
 від 09.12.2011 р. N 1591)

На субрахунку 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" узагальнюється інформація про доходи від первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів, та від зміни справедливої вартості біологічних активів, який визначено відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи". Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають дохід від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.

(рахунок 71 доповнено новим абзацом згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176,
абзац п'ятнадцятий рахунку 71 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)

На субрахунку 711 "Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти" узагальнюється інформація про доходи від купівлі-продажу іноземної валюти, зокрема додатна різниця між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю.

(абзац рахунку 71 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591)

На субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо), а також необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу.

(абзац рахунку 71 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

На субрахунку 713 "Дохід від операційної оренди активів" узагальнюється інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства.

На субрахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці" узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами й зобов'язаннями підприємства - пов'язаними з операційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 715 "Одержані штрафи, пені, неустойки" узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків.

На субрахунку 716 "Відшкодування раніше списаних активів" узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних оборотних активів.

На субрахунку 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості" узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності.

На субрахунку 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів" узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних оборотних активів (окрім фінансових інвестицій) і доходи від цільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю.

На субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 "Інший операційний дохід", зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації від діяльності житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення підприємства, від роялті, відсотки, отримані на залишки коштів на поточних рахунках в банках або депозитних рахунках до запитання, тощо. Підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування", на цьому субрахунку узагальнюють інформацію про інші доходи від страхової діяльності, зокрема комісійні винагороди за перестрахування, частки від страхових сум та страхових відшкодувань, належні до сплати перестраховиками, повернуті суми із централізованих страхових резервних фондів, повернуті суми страхових резервів, інших, ніж резерв незароблених премій.

(абзац двадцять четвертий рахунку 71 із змінами, внесеними згідно з 
наказами Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 71 "Інший операційний дохід" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

64 

"Розрахунки за податками й
платежами" 

10 

Виключено 

 

11 

Виключено 

 

79 

"Фінансові результати" 

 

  

  

12 

Виключено 

 

  

  

14 

Виключено 

 

  

  

15 

Виключено 

 

  

  

16 

Виключено 

 

 

 

16

"Довгострокові біологічні активи"

 

  

  

20 

"Виробничі запаси" 

 

  

  

21 

"Поточні біологічні активи"

 

  

  

22 

"Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

 

  

  

23 

"Виробництво" 

 

  

  

25 

"Напівфабрикати" 

 

  

  

26 

"Готова продукція" 

 

  

  

27 

"Продукція сільськогосподарського виробництва" 

 

  

  

28 

"Товари" 

 

  

  

30 

"Готівка" 

 

  

  

31 

"Рахунки в банках" 

 

 

 

33

"Інші кошти"

 

  

  

34 

"Короткострокові векселі одержані" 

 

  

  

36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

 

  

  

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

 

  

  

38 

"Резерв сумнівних боргів" 

 

  

  

47 

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 

 

  

  

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

 

 

 

49

"Страхові резерви"

 

  

  

50 

"Довгострокові позики" 

 

  

  

60 

"Короткострокові позики" 

 

  

  

61 

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 

 

  

  

62 

"Короткострокові векселі видані" 

 

  

  

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

  

  

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

 

  

  

67 

"Розрахунки з учасниками" 

 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

 

 

(рахунок 71 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі"

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" має такі субрахунки:

721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства"

722 "Дохід від спільної діяльності"

723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства"

За кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержаної асоційованими підприємствами прибутків.

На субрахунку 722 "Дохід від спільної діяльності" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків.

На субрахунку 723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків.

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

79 

"Фінансові результати" 

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

 

(рахунок 72 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012)

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи"

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі".

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" має такі субрахунки:

731 "Дивіденди одержані"

732 "Відсотки одержані"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

За кредитом рахунку відображається визнана сума доходу, за дебетом - списання кредитового обороту на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 731 "Дивіденди одержані" узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

На субрахунку 732 "Відсотки одержані" узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 "Дивіденди одержані", зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо.

На субрахунку 733 "Інші доходи від фінансових операцій" узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 "Інші фінансові доходи", зокрема про доходи від амортизації премії за випущеними облігаціями, а також відсотки, отримані за строковими депозитними вкладами.

(абзац дев'ятий рахунку 73 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об'єктами інвестування.

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

79 

"Фінансові результати" 

10 

Виключено 

  

  

11 

Виключено 

  

  

12 

Виключено 

  

  

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

  

  

15 

Виключено 

  

  

16 

Виключено

 

 

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

  

  

20 

Виключено 

  

  

21 

Виключено 

  

  

22 

Виключено 

  

  

28 

Виключено 

  

  

30 

"Готівка" 

  

  

31 

"Рахунки в банках" 

  

  

34 

"Короткострокові векселі одержані" 

  

  

35 

"Поточні фінансові інвестиції" 

  

  

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

50 

"Довгострокові позики" 

 

 

52

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

  

  

60 

"Короткострокові позики" 

  

  

63 

Виключено 

  

  

67 

"Розрахунки з учасниками" 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

 

(рахунок 73 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 74 "Інші доходи"

Рахунок 74 "Інші доходи" призначено для обліку доходів, які виникають в процесі діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства. 

(абзац перший рахунку 74 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного податку та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

(абзац другий рахунку 74 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 74 "Інші доходи" має такі субрахунки:

740 "Дохід від зміни вартості фінансових інструментів" 

(рахунок 74 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - чотирнадцятим)

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

742 "Дохід від відновлення корисності активів"

(субрахунок 742 рахунку 74 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

743 Субрахунок виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

746 "Інші доходи"

(абзац дев'ятий рахунку 74 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

На субрахунку 740 "Дохід від зміни вартості фінансових інструментів" підприємства, крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, узагальнюють інформацію про доходи від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.

(рахунок 74 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48,
у зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим)

На субрахунку 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку 742 "Дохід від відновлення корисності активів" узагальнюється інформація про визнані відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів" доходи від відновлення корисності активів.

(абзац дванадцятий рахунку 74 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

Абзац шостий рахунку 74 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

На субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій та безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнається при їх вибутті.

На субрахунку 746 "Інші доходи" узагальнюється інформація про інші доходи, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 "Інші доходи", зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності, від перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань об'єкта придбання над сукупністю витрат на об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, сума дооцінки об'єктів необоротних активів у випадках, передбачених положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

(абзац п'ятнадцятий рахунку 74 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238,
 від 27.06.2013 р. N 627)

Рахунок 74 "Інші доходи" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

64 

"Розрахунки за податками й
платежами" 

10 

"Основні засоби" 

11 

"Інші необоротні матеріальні 

79 

"Фінансові результати" 

  

активи" 

  

  

12 

"Нематеріальні активи" 

 

 

13

"Знос (амортизація) необоротних активів"

 

 

14

"Довгострокові фінансові інвестиції"

  

  

15 

"Капітальні інвестиції" 

  

  

16 

"Довгострокові біологічні активи" 

 

 

17

"Відстрочені податкові активи"

 

 

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

  

  

19

Виключено

  

  

20 

 

"Виробничі запаси" 

  

  

21 

"Поточні біологічні активи"

  

  

22 

"Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

  

  

28 

"Товари" 

  

  

30 

"Готівка" 

  

  

31 

"Рахунки в банках" 

  

  

34 

"Короткострокові векселі одержані" 

  

  

35 

"Поточні фінансові інвестиції" 

  

  

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

42 

"Додатковий капітал" 

 

 

46

"Неоплачений капітал"

  

  

48 

"Цільове фінансування і цільові надходження" 

  

  

50 

"Довгострокові позики" 

  

  

51 

"Довгострокові векселі видані" 

  

  

52 

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 

  

  

53 

"Довгострокові зобов'язання з оренди" 

  

  

55 

"Інші довгострокові зобов'язання" 

  

  

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

  

  

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

  

  

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

  

  

67 

"Розрахунки з учасниками" 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

69 

"Доходи майбутніх періодів" 

 

(рахунок 74 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
 від 14.10.2008 р. N 1238,
 від 25.09.2009 р. N 1125,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 75 виключено

(згідно з наказом Міністерсвта
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Рахунок 76 "Страхові платежі"

Рахунок 76 "Страхові платежі" призначено для обліку страховиками надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування.

За кредитом рахунку 76 "Страхові платежі" відображається збільшення у страховика страхових платежів, за дебетом - повернення страхувальнику страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору страхування.

Щомісяця рахунок 76 закривається кореспонденцією з субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Рахунок 76 "Страхові платежі" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

30 

"Готівка" 

30 

"Готівка" 

31 

"Рахунки в банках" 

31 

"Рахунки в банках" 

36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

70 

"Доходи від реалізації" 

70 

"Доходи від реалізації" 

  

  

97 

Виключено 

 

(рахунок 76 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 79 "Фінансові результати"

Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємства.

(абзац перший рахунку 79 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки:

791 "Результат операційної діяльності"

792 "Результат фінансових операцій"

793 "Результат іншої діяльності"

виключено

(абзац четвертий рахунку 79 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

На субрахунку 791 "Результат операційної діяльності" визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Іншій операційний дохід"), за дебетом - сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг; адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності").

На субрахунку 792 "Результат фінансових операцій" визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом - списання фінансових витрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати від участі в капіталі". 

На субрахунку 793 "Результат від іншої діяльності" визначається прибуток (збиток) від іншої діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої діяльності підприємства, за дебетом - списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати".

(абзац сьомий рахунку 79 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Абзац восьмий рахунку 79 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами", субрахунки рахунку 79 дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" і з кредитом рахунків класу 8 "Витрати за елементами" у порядку закриття цих рахунків.

Рахунок 79 "Фінансові результати" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

23 

"Виробництво" 

44 

"Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)" 

26 

"Готова продукція" 

44 

"Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)" 

49 

Виключено 

70 

"Доходи від реалізації" 

49 

Виключено 

71 

"Іншій операційний дохід" 

70 

"Доходи від реалізації" 

72 

"Дохід від участі в капіталі" 

80 

"Матеріальні витрати" 

73 

"Інші фінансові доходи" 

81 

"Витрати на оплату праці" 

74 

"Інші доходи" 

82 

"Відрахування на соціальні
заходи" 

75 

Виключено

98 

"Податок на прибуток"

83 

"Амортизація" 

  

  

84 

"Інші операційні витрати" 

  

  

85 

"Інші затрати" 

  

  

90 

"Собівартість реалізації" 

  

  

92 

"Адміністративні витрати" 

  

  

93 

"Витрати на збут" 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

  

  

95 

"Фінансові витрати" 

  

  

96 

"Втрати від участі в капіталі" 

  

  

97 

"Інші витрати" 

  

  

98 

"Податок на прибуток"

  

  

99 

Виключено

  

  

 

(рахунок 79 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 27.06.2013 р. N 627)

Клас 8. Витрати за елементами

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду.

Витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

На рахунках цього класу, крім рахунку 85 "Інші затрати", ведеться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Рахунок 85 застосовується для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також про інші витрати діяльності.

(абзац четвертий класу 8 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Суб'єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат можуть використовувати тільки рахунки класу 8 із списанням до дебету рахунку 23 "Виробництво" щомісячно сум в частині прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих витрат) та до дебету рахунку 79 "Фінансові результати" в кінці року або щомісяця сум в частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Інші підприємства рахунки цього класу можуть використовувати для узагальнення інформації про витрати за елементами з щомісячним списанням сальдо рахунків у кореспонденції з рахунком 23 "Виробництво" і рахунками класу 9 "Витрати діяльності".

Рахунок 85 ведеться тільки тими підприємствами й організаціями, які не застосовують рахунки класу 9 "Витрати діяльності", та сальдо на ньому закривається в кінці року або щомісяця в кореспонденції з дебетом рахунку 79 "Фінансові результати".

Рахунок 80 "Матеріальні витрати"

Рахунок 80 "Матеріальні витрати" призначено для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період.

За дебетом рахунку 80 "Матеріальні витрати" відображаються суми визнаних матеріальних витрат, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" прямих матеріальних витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - матеріальних витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 80 "Матеріальні витрати" має такі субрахунки:

801 "Витрати сировини й матеріалів"

802 "Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів"

803 "Витрати палива й енергії"

804 "Витрати тари й тарних матеріалів"

805 "Витрати будівельних матеріалів"

806 "Витрати запасних частин"

807 "Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення" 

808 "Витрати товарів"

809 "Інші матеріальні витрати"

На субрахунку 801 "Витрати сировини й матеріалів" узагальнюється інформація про витрати сировини й матеріалів, які використані як основні й допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 802 "Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів" узагальнюється інформація про витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 803 "Витрати палива й енергії" узагальнюється інформація про витрати придбаних палива й енергії всіх видів, які використані на технологічні та інші операційні цілі, в тому числі на вироблення з палива тепло- та електроенергії, що спожиті в операційної діяльності.

На субрахунку 804 "Витрати тари й тарних матеріалів" узагальнюється інформація про витрати тари й тарних матеріалів, що використані в операційній діяльності.

На субрахунку 805 "Витрати будівельних матеріалів" узагальнюється інформація про витрати будівельних матеріалів, які використані як основні та допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 806 "Витрати запасних частин" узагальнюється інформація про витрати запасних частин, які використані для ремонту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та малоцінних та швидкозношуваних предметів підприємства.

На субрахунку 807 "Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення" узагальнюється інформація про витрати матеріалів сільськогосподарського призначення, які використані в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 808 "Витрати товарів" ведеться облік витрат товарів, використаних для виробничо-господарських потреб, тобто без продажу іншим особам.

На субрахунку 809 "Інші матеріальні витрати" відображається вартість виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з виробництва продукції, обробки сировини й матеріалів; проведення іспитів з випробування сировини й матеріалів, які використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва, тощо).

Рахунок 80 "Матеріальні витрати" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

20 

"Виробничі запаси" 

23 

"Виробництво" 

21 

"Поточні біологічні активи"

79 

"Фінансові результати" 

91 

"Загальновиробничі витрати" 

22 

"Малоцінні та швидкозношувані
предмети" 

92 

"Адміністративні витрати" 

93 

"Витрати на збут" 

23 

"Виробництво" 

94 

"Інші витрати операційної
діяльності" 

24 

"Брак у виробництві" 

25 

"Напівфабрикати" 

  

  

26 

"Готова продукція" 

  

  

27 

"Продукція сільськогосподарського виробництва" 

  

  

28 

"Товари" 

  

  

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

 

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці"

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" призначено для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період.

За дебетом рахунку 81 "Витрати на оплату праці" відображається сума визнаних витрат на оплату праці, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" має такі субрахунки:

811 "Виплати за окладами й тарифами"

812 "Премії та заохочення"

813 "Компенсаційні виплати"

814 "Оплата відпусток"

815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу"

816 "Інші витрати на оплату праці"

На субрахунку 811 "Виплати за окладами й тарифами" узагальнюється інформація про витрати на виплату основної заробітної плати персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві.

На субрахунку 812 "Премії та заохочення" узагальнюється інформація про витрати на виплату додаткової заробітної плати (премії, заохочення тощо) персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві.

На субрахунку 813 "Компенсаційні виплати" узагальнюється інформація про витрати на гарантійні та компенсаційні виплати персоналу, пов'язані з індексацією заробітної плати тощо, в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

На субрахунку 814 "Оплата відпусток" узагальнюється інформація про  витрати на оплату щорічних відпусток персоналу підприємства або щомісячні відрахування на створення забезпечення майбутніх виплат відпусток.

На субрахунку 815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу" узагальнюється інформація про витрати на виплати персоналу підприємства за невідпрацьований час, що передбачені законодавством.

На субрахунку 816 "Інші витрати на оплату праці" узагальнюється інформація про інші витрати на оплату праці, які визнаються елементами витрат на оплату праці.

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

47 

"Забезпечення наступних витрат і
платежів" 

23 

"Виробництво" 

79 

"Фінансові результати" 

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

91 

"Загальновиробничі витрати" 

  

  

92 

"Адміністративні витрати" 

  

  

93 

"Витрати на збут" 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

 

(рахунок 81 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи"

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" призначено для узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи.

За дебетом рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи" відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" має такі субрахунки:

821 "Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

822 Виключено

823 Виключено

824 "Відрахування на індивідуальне страхування"

(абзац третій рахунку 82 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

На субрахунку 821 "Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ведеться облік розрахунків за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо.

(абзац четвертий рахунку 82 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

Абзац п'ятий рахунку 82 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

Абзац шостий рахунку 82 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 31.05.2011 р. N 664,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом п'ятим)

На субрахунку 824 "Відрахування на індивідуальне страхування" ведеться облік відрахувань на індивідуальне страхування працівників за рахунок підприємства.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

47 

"Забезпечення наступних витрат і
платежів" 

23 

"Виробництво" 

79 

"Фінансові результати" 

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

91 

"Загальновиробничі витрати" 

  

  

92 

"Адміністративні витрати" 

  

  

93 

"Витрати на збут" 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

 

Рахунок 83 "Амортизація"

Рахунок 83 "Амортизація" призначено для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

За дебетом рахунку 83 "Амортизація" відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" суми амортизаційних відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - суми амортизаційних відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9).

Рахунок 83 "Амортизація" має такі субрахунки:

831 "Амортизація основних засобів"

832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів"

833 "Амортизація нематеріальних активів"

На субрахунку 831 "Амортизація основних засобів" узагальнюється інформація про нарахування амортизації основних засобів.

На субрахунку 832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів" узагальнюється інформація про нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів.

На субрахунку 833 "Амортизація нематеріальних активів" узагальнюється інформація про нарахування амортизації нематеріальних активів.

Рахунок 83 "Амортизація" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

13 

"Знос необоротних активів" 

23 

"Виробництво" 

  

  

79 

"Фінансові результати" 

  

  

91 

"Загальновиробничі витрати" 

  

  

92 

"Адміністративні витрати" 

  

  

93 

"Витрати на збут" 

  

  

94 

"Інші витрати операційної діяльності" 

 

Рахунок 84 "Інші операційні витрати"

Рахунок 84 "Інші операційні витрати" призначено для обліку операційних витрат, що не відображаються на інших рахунках класу 8. Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо не входять до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг. Зокрема, до інших операційних витрат включається вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податків на прибуток, втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо.

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами", на цьому рахунку також відображають собівартість реалізованих оборотних активів (окрім готової продукції і фінансових інвестицій).

За дебетом рахунку 84 "Інші операційні витрати" відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт. послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 84 "Інші операційні витрати" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

10 

Виключено 

23 

"Виробництво" 

11 

Виключено 

79 

"Фінансові результати" 

91 

"Загальновиробничі витрати" 

12 

Виключено 

92 

"Адміністративні витрати" 

15 

Виключено 

93 

"Витрати на збут" 

16 

Виключено 

94 

"Інші витрати операційної
діяльності" 

20 

"Виробничі запаси" 

  

  

21 

"Поточні біологічні активи"

  

  

22 

"Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

  

  

23 

"Виробництво" 

  

  

24 

"Брак у виробництві" 

  

  

25 

"Напівфабрикати" 

  

  

26 

"Готова продукція" 

  

  

27 

"Продукція сільськогосподарського виробництва" 

  

  

28 

"Товари" 

  

  

30 

"Готівка" 

  

  

31 

"Рахунки в банках" 

  

  

33 

"Інші кошти" 

  

  

34 

"Короткострокові векселі одержані" 

  

  

36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

  

  

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

38 

"Резерв сумнівних боргів" 

  

  

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

  

  

47 

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 

  

  

50 

"Довгострокові позики" 

  

  

51 

"Довгострокові векселі видані" 

  

  

60 

"Короткострокові позики" 

  

  

62 

"Короткострокові векселі видані" 

  

  

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

  

  

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

  

  

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

 

(рахунок 84 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 85 "Інші затрати"

Рахунок 85 "Інші затрати" призначено для обліку витрат на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, а також інших витрат діяльності. На цьому рахунку також узагальнюється інформація про суму податків на прибуток.

(абзац перший рахунку 85 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Такі витрати періоду не можуть збільшувати вартість активів підприємства.

За дебетом рахунку 85 "Інші затрати" відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 85 "Інші затрати" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

10 

"Основні засоби" 

79 

"Фінансові результати" 

11 

"Інші необоротні матеріальні активи" 

  

  

12 

"Нематеріальні активи" 

  

  

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

  

  

15 

"Капітальні інвестиції" 

  

  

16 

"Довгострокові біологічні активи" 

  

  

17 

"Відстрочені податкові активи" 

  

  

18 

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

  

  

20 

"Виробничі запаси" 

  

  

21 

"Поточні біологічні активи"

  

  

22 

"Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

  

  

23 

"Виробництво" 

  

  

24 

"Брак у виробництві" 

  

  

25 

"Напівфабрикати" 

  

  

26 

"Готова продукція" 

  

  

27 

"Продукція сільськогосподарського виробництва" 

  

  

28 

"Товари" 

  

  

30 

"Готівка" 

  

  

31 

"Рахунки в банках" 

  

  

33 

"Інші кошти" 

  

  

34 

"Короткострокові векселі одержані" 

  

  

35 

"Поточні фінансові інвестиції" 

  

  

36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

  

  

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

  

  

50

"Довгострокові позики"

 

 

54 

"Відстрочені податкові зобов'язання" 

  

  

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

  

  

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

  

  

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

  

  

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

 

(рахунок 85 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 24.09.2004 р. N 591,
від 08.02.2014 р. N 48)

Клас 9. Витрати діяльності

Рахунки класу "Витрати діяльності" застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової та іншої діяльності підприємства. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

(абзац перший класу 9 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

За дебетом рахунків цього класу відображаються суми витрат, за кредитом - списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 90 "Собівартість реалізації"

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" призначено для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

За дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), страхові виплати відповідно до договорів страхування, за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати". За дебетом цього рахунку підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, відображають створення (формування) забезпечення призового фонду (резерву виплат) і резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї.

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду - 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" має такі субрахунки:

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

902 "Собівартість реалізованих товарів"

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

904 "Страхові виплати"

На субрахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції.

На субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

На субрахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.

На субрахунку 904 "Страхові виплати" підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування", узагальнюють інформацію про страхові суми і страхові відшкодування за умовами договору страхування (перестрахування) при настанні страхового випадку.

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

21 

"Поточні біологічні активи"

79 

"Фінансові результати" 

23 

"Виробництво" 

  

  

26 

"Готова продукція" 

  

  

27 

"Продукція сільськогосподарського виробництва" 

  

  

28 

"Товари" 

  

  

30

"Готівка"

 

 

31

"Рахунки в банках"

 

 

36

"Розрахунки з покупцями та замовниками"

 

 

47

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

 

 

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

 

 

91 

"Загальновиробничі витрати" 

  

  

 

(рахунок 90 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати"

На рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" ведеться облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування. Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі.

За дебетом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" відображається сума визнаних витрат, за кредитом - щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунки 23 "Виробництво" та 90 "Собівартість реалізації"'.

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат.

Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів"

23 

"Виробництво" 

 

 

79

Виключено

20 

"Виробничі запаси" 

90 

"Собівартість реалізації" 

22 

"Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

  

  

23

"Виробництво"

 

 

30 

"Готівка" 

  

  

31 

"Рахунки в банках" 

  

  

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

  

  

47 

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 

  

  

50 

"Довгострокові позики" 

  

  

60 

"Короткострокові позики" 

  

  

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

  

  

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

  

  

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

  

  

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

80 

"Матеріальні витрати" 

  

  

81 

"Витрати на оплату праці" 

  

  

82 

"Відрахування на соціальні заходи" 

  

  

83 

"Амортизація" 

  

  

84 

"Інші операційні витрати" 

  

  

 

(рахунок 91 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 31.05.2011 р. N 664,
 від 26.09.2011 р. N 1204,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 92 "Адміністративні витрати"

На рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

За дебетом рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов'язкових платежів).

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.

Рахунок 92 "Адміністративні витрати" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів"

79 

"Фінансові результати" 

20 

"Виробничі запаси" 

  

  

22 

"Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

  

  

23

"Виробництво"

 

 

26 

"Готова продукція" 

  

  

27 

"Продукція сільськогосподарського виробництва" 

  

  

28 

"Товари" 

  

  

30 

"Готівка" 

  

  

31 

"Рахунки в банках" 

  

  

33 

"Інші кошти" 

  

  

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

  

  

47 

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 

  

  

50 

"Довгострокові позики" 

  

  

60 

"Короткострокові позики" 

  

  

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

  

  

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

  

  

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

  

  

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

80 

"Матеріальні витрати" 

  

  

81 

"Витрати на оплату праці" 

  

  

82 

"Відрахування на соціальні заходи" 

  

  

83 

"Амортизація" 

  

  

84 

"Інші операційні витрати" 

  

  

 

(рахунок 92 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 93 "Витрати на збут"

На рахунку 93 "Витрати на збут" ведеться облік витрат, пов'язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

До витрат на збут, зокрема, належать витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг.

Рахунок 93 "Витрати на збут" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів"

79 

"Фінансові результати" 

20 

"Виробничі запаси" 

  

  

22 

"Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

  

  

23

"Виробництво"

 

 

25 

"Напівфабрикати" 

  

  

26 

"Готова продукція" 

  

  

27 

"Продукція сільськогосподарського виробництва" 

  

  

28 

"Товари" 

  

  

30 

"Готівка" 

  

  

31 

"Рахунки в банках" 

  

  

33 

"Інші кошти" 

  

  

36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

  

  

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

38 

Виключено 

  

  

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

  

  

47 

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 

  

  

50 

"Довгострокові позики" 

  

  

60 

"Короткострокові позики" 

  

  

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

  

  

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

  

  

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

  

  

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

80 

"Матеріальні витрати" 

  

  

81 

"Витрати на оплату праці" 

  

  

82 

"Відрахування на соціальні заходи" 

  

  

83 

"Амортизація" 

  

  

84 

"Інші операційні витрати" 

  

  

 

(рахунок 93 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності"

На рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут".

Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" має такі субрахунки:

940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю"

941 "Витрати на дослідження і розробки"

942 "Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти"

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

944 "Сумнівні та безнадійні борги"

945 "Втрати від операційної курсової різниці"

946 "Втрати від знецінення запасів"

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"

949 "Інші витрати операційної діяльності"

(абзац рахунку 94 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125,
 від 09.12.2011 р. N 1591)

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" узагальнюється інформація про витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема витрати від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів та від зміни справедливої вартості біологічних активів, які визначені відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи". Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.

(рахунок 94 доповнено новим абзацом згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176,
абзац чотирнадцятий рахунку 94 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48)

На субрахунку 941 "Витрати на дослідження і розробки" ведеться облік витрат, пов'язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємство, якщо такі дослідження та розробки відповідають Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

На субрахунку 942 "Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти" узагальнюється інформація про витрати на купівлю-продаж іноземної валюти, зокрема від'ємна різниця між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю.

(абзац шостий рахунку 94 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591)

На субрахунку 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" ведеться облік собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо) і необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу.

(абзац сьомий рахунку 94 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

На субрахунку 944 "Сумнівні та безнадійні борги" узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), про суму списаної безнадійної заборгованості в разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів та про суму списаної безнадійної заборгованості, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено.

На субрахунку 945 "Витрати від операційної курсової різниці" ведеться облік втрат за активами й зобов'язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 946 "Втрати від знецінення запасів" ведеться облік втрат, пов'язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" і 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".

(абзац десятий рахунку 94 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

На субрахунку 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження, та реалізації. Одночасно із списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, на витрати, балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 "Списані активи".

На субрахунку 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів.

На субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності", зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення, виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню, тощо. Підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування", на цьому субрахунку узагальнюють інформацію про витрати страховика, зокрема відрахування у централізовані страхові резервні фонди, які утворюються для забезпечення виконання зобов'язань щодо окремих видів обов'язкового страхування, відрахування в страхові резерви, інші, ніж резерв незароблених премій, які формуються у випадках, передбачених чинним законодавством.

(абзац тринадцятий рахунку 94 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 р. N 658)

Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

10 

"Основні засоби" 

79 

"Фінансові результати" 

11 

"Інші необоротні матеріальні активи" 

  

  

12 

"Нематеріальні активи" 

  

  

13 

"Знос (амортизація) необоротних активів"

  

  

16

"Довгострокові біологічні активи"

 

 

20 

"Виробничі запаси" 

  

  

21 

"Поточні біологічні активи"

  

  

22 

"Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

  

  

23

"Виробництво"

 

 

24 

"Брак у виробництві" 

  

  

25 

"Напівфабрикати" 

  

  

26 

"Готова продукція" 

  

  

27 

"Продукція сільськогосподарського виробництва" 

  

  

28 

"Товари" 

  

  

30 

"Готівка" 

  

  

31 

"Рахунки в банках" 

  

  

33 

"Інші кошти" 

  

  

34 

"Короткострокові векселі одержані" 

  

  

36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

  

  

37 

"Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

38 

"Резерв сумнівних боргів" 

  

  

39 

"Витрати майбутніх періодів" 

  

  

47 

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 

  

  

49

"Страхові резерви"

 

 

50 

"Довгострокові позики" 

  

  

51 

"Довгострокові векселі видані" 

  

  

60 

"Короткострокові позики" 

  

  

62 

"Короткострокові векселі видані" 

  

  

63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

  

  

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

  

  

65 

"Розрахунки за страхуванням" 

  

  

66 

"Розрахунки за виплатами працівникам" 

  

  

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

80 

"Матеріальні витрати" 

  

  

81 

"Витрати на оплату праці" 

  

  

82 

"Відрахування на соціальні заходи" 

  

  

83 

"Амортизація" 

  

  

84 

"Інші операційні витрати" 

  

  

 

(рахунок 94 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 95 "Фінансові витрати"

На рахунку 95 "Фінансові витрати" ведеться облік витрат на проценти та інших витрат підприємства, пов'язаних із запозиченнями.

(абзац перший рахунку 95 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176)

Рахунок 95 "Фінансові витрати" має такі субрахунки:

951 "Відсотки за кредит"

952 "Інші фінансові витрати"

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати", а також на рахунки обліку витрат з придбання, будівництва, створення, виготовлення, виробництва, вирощування і доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою або продажу, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати".

(абзац третій рахунку 95 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176)

На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансової оренди тощо.

(абзац п'ятий рахунку 95 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591)

Рахунок 95 "Фінансові витрати" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

 

15

"Капітальні інвестиції"

 

 

23

"Виробництво"

30 

"Готівка" 

79 

"Фінансові результати" 

31 

"Рахунки в банках" 

  

  

50 

"Довгострокові позики" 

  

  

51

"Довгострокові векселі видані"

 

 

52 

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 

  

  

53 

"Довгострокові зобов'язання з оренди" 

  

  

60 

"Короткострокові позики" 

  

  

64

"Розрахунки за податками й платежами"

 

 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

 

(рахунок 95 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 11.12.2006 р. N 1176,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі"

На рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" ведеться облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Інвестиції".

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" має такі субрахунки:

961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства"

962 "Втрати від спільної діяльності"

963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства"

За дебетом рахунку відображається сума визнаних втрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" ведеться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків.

На субрахунку 962 "Втрати від спільної діяльності" ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами збитків.

На субрахунку 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків.

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

79 

"Фінансові результати" 

 

(рахунок 96 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012)

Рахунок 97 "Інші витрати"

На рахунку 97 "Інші витрати" ведеться облік витрат, що виникають в процесі діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг. 

(абзац перший рахунку 97 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

За дебетом субрахунків 971 - 977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 97 "Інші витрати" має такі субрахунки:

970 "Витрати від зміни вартості фінансових інструментів".

(рахунок 97 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шістнадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сімнадцятим)

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

972 "Втрати від зменшення корисності активів"

(субрахунки 972 і 973 рахунку 97 замінено субрахунком 972
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

974 "Втрати від неопераційних курсових різниць"

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

976 "Списання необоротних активів"

977 "Інші витрати діяльності"

978 Позицію виключено 

979 Позицію виключено

(абзац третій рахунку 97 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

На субрахунку 970 "Витрати від зміни вартості фінансових інструментів" підприємства, крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, узагальнюють інформацію про витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.

(рахунок 94 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2014 р. N 48,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сімнадцятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим - вісімнадцятим)

На субрахунку 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.

На субрахунку 972 "Втрати від зменшення корисності активів" відображаються втрати від зменшення корисності активів.

(абзац тринадцятий рахунку 97 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

Втрати від зменшення корисності активів визнаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів".

(абзац чотирнадцятий рахунку 97 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

На субрахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" відображаються втрати за активами й зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій.

На субрахунку 976 "Списання необоротних активів" відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).

На субрахунку 977 "Інші витрати діяльності" відображаються інші витрати діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 "Інші витрати".

(абзац вісімнадцятий рахунку 97 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Абзац одинадцятий виключено 

Абзац дванадцятий виключено 

Абзац тринадцятий виключено 

Абзац чотирнадцятий виключено 

Рахунок 97 "Інші витрати" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

10 

"Основні засоби" 

30 

Виключено 

11 
  

"Інші необоротні матеріальні 
активи" 

31 

Виключено 

70 

Виключено 

12 

"Нематеріальні активи" 

79 

"Фінансові результати" 

14 

"Довгострокові фінансові інвестиції" 

  

  

15 

"Капітальні інвестиції" 

  

  

16 

"Довгострокові біологічні активи"

  

  

18 

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

  

  

19

"Гудвіл"

 

 

23

"Виробництво"

 

 

30 

"Готівка" 

  

  

31 

"Рахунки в банках" 

  

  

34 

"Короткострокові векселі одержані" 

  

  

35 

"Поточні фінансові інвестиції" 

  

  

42

"Додатковий капітал"

 

 

46

"Неоплачений капітал"

 

 

64

"Розрахунки за податками й платежами"

 

 

65

"Розрахунки за страхуванням"

 

 

66

"Розрахунки за виплатами працівникам"

 

 

68 

"Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

70 

Виключено 

  

  

76 

Виключено 

  

  

 

(рахунок 97 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 25.09.2009 р. N 1125,
 від 27.06.2013 р. N 627,
від 08.02.2014 р. N 48)

Рахунок 98 "Податок на прибуток"

На рахунку 98 "Податок на прибуток" ведеться облік суми витрат з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу і визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". На цьому рахунку також ведеться облік відрахувань до Державного бюджету України від доходів за державними грошовими лотереями і податку на доходи від страхової діяльності.

(абзац перший рахунку 98 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

За дебетом рахунку відображаються нараховані суми податку на прибуток, відрахувань до Державного бюджету України від доходів від проведення державних грошових лотерей і податку на доходи від страхової діяльності, за кредитом - включення до фінансових результатів на рахунку 79 "Фінансові результати".

(абзац другий рахунку 98 у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Абзац третій рахунку 98 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Абзац четвертий рахунку 98 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Абзац п'ятий рахунку 98 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Абзац шостий рахунку 98 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Рахунок 98 "Податок на прибуток" кореспондує

  

за дебетом з кредитом рахунків: 

  

за кредитом з дебетом рахунків: 

 

 

 

17

"Відстрочені податкові активи"

 

 

 

54

"Відстрочені податкові зобов'язання"

 

17 

"Відстрочені податкові активи" 

64 

"Розрахунки за податками й
платежами" 

 

48

"Цільове фінансування і цільові надходження"

 

54 

"Відстрочені податкові
зобов'язання" 

 

 

 

 

79 

"Фінансові результати" 

 

64 

"Розрахунки за податками й платежами" 

  

  

 

79

"Фінансові результати"

 

 

 

 

(рахунок 98 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 24.09.2004 р. N 591,
 від 31.05.2011 р. N 664)

Рахунок 99 виключено

(рахунок 99 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
 від 25.09.2009 р. N 1125,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 [5] 6
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.