Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Торгівельна діяльність »

Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності

Надрукувати документ
06.04.2010

5. Планування витрат звичайної діяльності

29. Поточні витрати є одним з результативних показників господарської діяльності підприємств торгівлі, основна мета планування яких - визначення загальної суми витрат, необхідної для забезпечення нормальної роботи та якісного обслуговування споживачів, з урахуванням наявних резервів зниження витрат. Планові розрахунки витрат діяльності використовують для визначення потреби в обігових коштах, планування фінансових результатів діяльності підприємства, визначення економічної ефективності реалізації окремих товарів, комерційних угод, інвестиційних проектів, а також для формування цінової політики підприємства.

30. Витрати звичайної діяльності планують за такими видами: операційні витрати, фінансові витрати, інші витрати звичайної діяльності. Операційні витрати планують за групами: собівартість реалізованих товарів та продукції власного виробництва, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.

Не підлягають плануванню втрати від участі в капіталі та надзвичайні витрати.

При плануванні визначають також рівень операційних витрат та витрат обігу у відсотках до загального обсягу товарообороту.

31. Інформаційною базою для планування витрат звичайної діяльності виступають такі фінансово-економічні показники розвитку підприємства: плановий та фактичний обсяг та структура товарообороту, товарного забезпечення, запасів товарно-матеріальних цінностей, планова середньоспискова чисельність, штатний розклад, прийнята на підприємстві система оплати праці, наявна матеріально-технічна база підприємства та проекти її розвитку. При плануванні беруть до уваги інформацію про місцезнаходження постачальників, умови постачання товарів, діючі на відповідний період ставки, тарифи, розцінки, норми та інші розрахункові показники, які використовує підприємство для внутрішньогосподарського планування, матеріали аналізу витрат в цілому на підприємстві за окремими елементами та статтями витрат за поточний рік (квартал, місяць).

32. Обґрунтування плану витрат звичайної діяльності підприємства здійснюють методом прямих техніко-економічних розрахунків за кожною статтею витрат (відповідно до номенклатури статей, що визначена в розділі 4). Загальний розмір витрат за видами діяльності та підприємства в цілому визначають шляхом додавання планової суми витрат за кожною калькуляційною статтею.

У зв'язку з тим, що кожна стаття витрат є комплексною, розрахунки необхідно проводити за кожним елементом витрат, що підлягає плануванню та включається до тієї чи іншої статті.

33. Планування собівартості реалізованих товарів (продукції) здійснюють за такими статтями:

Стаття 1.1. Собівартість реалізованих товарів та продукції власного виробництва

Планування витрат за цією статтею здійснюють на основі запланованого обсягу товарообороту підприємства торгівлі, узгоджують з розрахунковими обсягами постачання товарів та наявними товарними запасами підприємства.

Планову собівартість реалізованих товарів розраховують за такими елементами витрат:

вартість реалізованих товарних запасів;

вартість реалізованої продукції власного виробництва;

транспортно-заготівельні витрати, що плануються на реалізовані товарні запаси.

Розрахунковий обсяг реалізованих товарних запасів визначають, виходячи із запланованого обсягу товарообороту кожної товарної групи, підрозділу, у цілому на підприємстві та планового середнього відсотка торговельної націнки на товари. Оцінку вартості товарних запасів, які планують до реалізації, визначають за обраним підприємством методом.

Розрахункову вартість реалізованої продукції власного виробництва здійснюють на основі програми виробництва та запланованого обсягу реалізації продукції власного виробництва закладу ресторанного господарства, узгоджуючи з виробничими потужностями цехів, розрахунковими обсягами постачання сировини, продуктів та наявними запасами продуктів та сировини у виробничих цехах підприємства.

Планування транспортно-заготівельних витрат здійснюють методом прямих техніко-економічних розрахунків виходячи з таких показників: запланованого обсягу та структури товарного забезпечення підприємства, діючих тарифів на вантажно-розвантажувальні роботи, транспортні послуги, наявних довгострокових контрактів з транспортно-експедиційними підприємствами.

34. Планування адміністративних витрат здійснюються за такими статтями:

Стаття 2.1. Витрати на оплату праці

Витрати за цією статтею розраховують виходячи із чисельності адміністративно-управлінського персоналу, іншого загальногосподарського персоналу (штатних та позаштатних працівників), посадових окладів, надбавок, доплат, планових премій, заохочень, компенсаційних виплат згідно з прийнятою на підприємстві системою оплати праці та штатним розкладом.

Стаття 2.2. Відрахування на соціальні заходи

Витрати за цією статтею визначають виходячи з запланованого фонду оплати праці адміністративно-управлінського, іншого загальногосподарського персоналу та обсягів відрахувань на соціальні заходи за встановленими законодавствами нормами.

Стаття 2.3. Витрати на оренду основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що забезпечують адміністративні потреби

Витрати за цією статтею планують на оперативну оренду об'єктів загальногосподарського призначення, інвентарю розраховуються відповідно до площі, яку орендують, або місткості, кількості інвентарю та ставок орендної плати, передбачених угодами на оренду.

До витрат підприємств торгівлі, що перебувають у комунальній власності, зараховують орендну плату в межах сум, розрахованих за ставками, які встановлюють місцеві органи виконавчої влади.

Стаття 2.4. Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, що забезпечують адміністративні потреби

Витрати за цією статтею планують на утримання та ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, що забезпечують адміністративні потреби:

1) витрати на опалення розраховують виходячи з площі опалювальних приміщень, видів палива і його вартості, тривалості опалювального сезону та норм витрат палива, а у разі надходження тепла, яке виробляють теплові електростанції, - із затверджених розцінок на пару і гарячу воду та кількості спожитої теплової енергії;

2) витрати на освітлення розраховують виходячи з кількості спожитої енергії і діючих тарифів. Необхідну кількість електроенергії в кіловат-годинах розраховують залежно від кількості освітлювальних точок відповідно до норм освітлення на 1 кв. метр площі, від кількості і потужності різних електроприладів, двигунів, інших машин і обладнання, які споживають електроенергію;

3) витрати на постачання та інші комунальні послуги розраховують виходячи з кількості витрачуваної води, обсягів послуг і діючих тарифів;

4) витрати на вивезення сміття і відходів, утримання в чистоті приміщень і території (якщо ці роботи виконують сторонні підприємства) розраховують виходячи з обсягів послуг і діючих тарифів. Вартість предметів і засобів догляду за приміщеннями, територією, обладнанням розраховують за кількістю і діючими цінами.

5) витрати на протипожежні засоби розраховують виходячи з вартості матеріалів, тарифів на зарядження і перевірення справності вогнегасників, а також відповідно до угод на послуги, які надають органи пожежної охорони;

6) витрати на утримання охорони, яка не входить до штатного розкладу підприємства торгівлі і на обслуговування засобів сигналізації, визначають виходячи з укладених угод;

7) планування витрат матеріалів і засобів догляду за приміщеннями здійснюють виходячи з вартості матеріалів і норм їх споживання, установлених на підприємстві;

8) розрахунок витрат на поточний ремонт приміщень проводять відповідно до потреб на ремонт окремих приміщень, обладнання, інвентарю шляхом визначення вартості матеріалів і їх доставляння до місця проведення ремонту, заробітної плати осіб, яких залучають до виконання ремонтних робіт, оплати послуг сторонніх підприємств (організацій), пов'язаних з виконанням ремонтних робіт у приміщеннях загальногосподарського призначення, тощо. Зазначені витрати зараховують до витрат цієї статті згідно з кошторисом і графіком ремонтних робіт;

9) витрати, пов'язані із зносом санітарного і спеціального одягу, взуття, столової білизни, посуду, наборів, розраховують виходячи з потреби в них, вартості одиниці та термінів служби;

10) витрати, пов'язані із зносом предметів, інструментів, інвентарю, визначають виходячи з вартості одиниці, термінів служби. Їх планують з урахуванням фізичного зносу малоцінних предметів, які є в наявності на початок планованого періоду, їх надходження і вибуття;

11) витрати на утримання малоцінних та швидкозношуваних предметів планують виходячи з обсягів послуг пралень, ремонтних майстерень, хімчисток та інших підприємств, пов'язаних з пранням, лагодженням столової білизни, санітарного і спеціального одягу, взуття та санітарних речей, іншого інвентарю, інструменту та діючих тарифів.

Стаття 2.5. Амортизація основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби

Розмір амортизації основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів планують відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" та П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" виходячи з прийнятих на підприємстві методів нарахування амортизації (прямолінійного методу, методу зменшення залишкової вартості, методу прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного методу, виробничого методу, а також методів, передбачених податковим законодавством), вартості об'єктів, що амортизуються, терміну їх корисного використання.

Стаття 2.6. Витрати на страхування майна

Витрати за цією статтею визначають виходячи з вартості майна підприємства торгівлі, що підлягає обов'язковому страхуванню, розмірів страхових тарифів і нормативів платежів обов'язкового страхування.

Стаття 2.7. Податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, включених до статті 2.2)

Податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі, включені до складу адміністративних витрат (митні платежі, портові збори, податок на рекламу, комунальні податки, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового зв'язку, інші), визначають за встановленими нормами, передбаченими законодавством.

Стаття 2.8. Загальні корпоративні витрати

Витрати за цією статтею планують за такими елементами:

1) витрати, що пов'язані з виготовленням і використанням бланків, що підтверджують сплату пайових, цільових та інших внесків членами споживчих товариств, розраховують виходячи з обсягу та вартості виготовлення бланків;

2) витрати на оприлюднення річного звіту розраховують виходячи з розцінок на послуги засобів масової інформації;

3) організаційні та представницькі витрати, пов'язані із забезпеченням корпоративної діяльності підприємства, розраховують виходячи з кошторису даних заходів і норм витрат, установлених чинним законодавством;

4) витрати на проведення річних зборів розраховують виходячи з кошторису даних заходів і норм витрат, установлених чинним законодавством;

5) оплату робіт і послуг консультаційного та інформаційного характеру, а також пов'язаних з організацією передбачених законодавством обов'язкових аудиторських перевірок, планують виходячи з тарифів на ці послуги відповідно до угод, укладених з аудиторськими, консалтинговими, іншими фірмами, що надають відповідні послуги.

Стаття 2.9. Інші адміністративні витрати

Інші адміністративні витрати, включені до цієї статті, планують за елементами витрат з урахуванням специфічних особливостей кожного їх виду, зокрема:

витрати, пов'язані із забезпеченням нормальних умов праці і додержанням правил техніки безпеки праці розраховують відповідно до кошторису витрат на ці заходи;

витрати на службові відрядження визначають виходячи з норм витрат, передбачених чинним законодавством, запланованої кількості та тривалості відряджень працівників підприємства;

витрати на оплату послуг поштово-телеграфного, телефонного, факсимільного та інших видів зв'язку розраховують виходячи з їх фактичних розмірів за передпланований період, розмірів тарифів і абонентної плати на ці послуги;

витрати на передплату спеціалізованої преси, придбання спеціальної літератури, прейскурантів, каталогів, інструктивних та інших службових матеріалів розраховують виходячи з їх планової кількості та вартості одного видання;

витрати на винахідництво та раціоналізацію розраховують згідно з планом відповідних заходів і витратами на ці потреби відповідно до прийнятих проектів впровадження цих заходів;

витрати на придбання і виготовлення бланків документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю підприємства торгівлі, розраховують згідно з рахунками оплати цих бланків.

35. Планування витрат на збут здійснюють за такими статтями:

Стаття 3.1. Витрати на оплату праці

Витрати на виплату основної заробітної плати торговельно-оперативному, допоміжному та іншому персоналу, що забезпечує збут, планують виходячи зі штатного розкладу, посадових окладів чи відрядних розцінок, запланованих обсягів товарообігу підприємства. Витрати на виплату додаткової заробітної плати розраховують виходячи з надбавок та доплат, планових премій, заохочень, компенсаційних виплат, згідно з прийнятою на підприємстві системою оплати праці.

До складу витрат за цією статтею планують також витрати на оплату праці робітників, не включених у штатний розклад і залучених до виконання робіт за угодами (сезонна реалізація, навантаження, розвантаження, переміщення товарів, тари, оброблення, підсортування, пакування, фасування, прання та ремонт спеціального одягу, взуття, участь у рекламних заходах тощо).

Стаття 3.2. Відрахування на соціальні заходи

Витрати за цією статтею визначають виходячи з запланованого фонду оплати праці працівників, що зайняті збутом, та обсягів відрахувань на соціальні заходи за встановленими законодавством нормами.

Стаття 3.3. Витрати на оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, що забезпечують збут товарів

Витрати на операційну оренду будівель, складських і підсобних приміщень, споруд, холодильників, обладнання, інвентарю та інших матеріальних активів, пов'язаних із збутом продукції (товарів, робіт, послуг), розраховують відповідно до орендованої площі або місткості, кількості інвентарю та ставок орендної плати, передбачених угодами на оренду.

Стаття 3.4. Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, що забезпечують збут товарів

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, що забезпечують збут товарів, планують аналогічно статті 2.4.

Витрати на перевірення і таврування вагів та інших вимірювальних приладів розраховують виходячи з їх кількості та середньої вартості обслуговування одного приладу (за видами).

Стаття 3.5. Амортизація основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів, що забезпечують збут товарів

Витрати за цією статтею планують аналогічно розрахунку амортизації у складі витрат, що забезпечують адміністративні потреби.

Стаття 3.6. Витрати на зберігання, підсортування, оброблення, пакування і перепродажну підготовку товарів

Витрати за цією статтею визначають за елементами затрат шляхом прямих техніко-економічних розрахунків виходячи з таких показників, як кількість товарів, які потребують цих витрат, структура товарообороту, витрати на одиницю товару (тонну, пару взуття, одиницю одягу тощо), вартість усіх пакувальних матеріалів за діючими цінами; норми (затверджені або розраховані підприємством) витрат на тонну товарів, на тисячу гривень товарообороту.

Розмір витрат на утримання холодильного обладнання розраховують виходячи з кількості і видів обладнання, кількості товарів, які необхідно охолоджувати, термінів їх зберігання, тривалості роботи обладнання, вартості електроенергії, води, мастильних матеріалів, витрат на оплату послуг сторонніх підприємств з технічного обслуговування холодильного обладнання.

Стаття 3.7. Витрати на транспортування

Витрати на транспортування планують залежно від умов поставки товарів, які визначають під час укладання договору поставки.

З огляду на асортимент і обсяги товарів, які реалізовуватимуть іногороднім покупцям оптом, визначають обсяг вантажообороту з перевезення товарів залізничним, водним і повітряним транспортом, який розраховують у тоннах. Якщо в угоді відсутнє положення про обсяг перевезень товарів у тоннах, розрахунок вантажообороту провадять шляхом ділення передбаченої вартості товарів, які перевозитимуть, на середню вартість тонни товару. Середню вартість тонни конкретного товару визначають діленням суми вартості цього товару (за рахунками, взятими на вибір) на його масу брутто, яка показана в цих рахунках або в супроводжувальних транспортних документах.

Після розрахунку вантажообороту з реалізації товарів визначають відстань, на яку перевозитимуть товари вагонами, контейнерами, насипом, великою чи малою швидкістю. Розрахунки витрат провадять за діючими на окремих видах транспорту тарифами і розцінками на вантажно-розвантажувальні роботи. До цих витрат додають вартість обладнання вагонів, утримання експедиторів (якщо це передбачене угодою), вартість навантаження і розвантаження товарів на станціях, пристанях і в аеропортах силами нештатних робітників (крім витрат на навантаження автотранспорту); інші транспортні витрати (утримання власних під'їзних колій, подання вагонів, збереження вантажів на станціях, пристанях та інші витрати, які включають до накладних залізниць і водного транспорту).

Обсяг перевезення товарів автомобільним транспортом розраховують на весь вантажооборот, включаючи доставку на залізничні станції, пристані і в аеропорти товарів, які відвантажуватимуть зі складів іногороднім покупцям; доставку товарів з власних складів на склади покупців, у роздрібну мережу, закладам ресторанного господарства і населенню. За кожним з різновидів доставки розраховують обсяг вантажообороту шляхом ділення вартості товарів, які будуть доставлені покупцям, на середню вартість тонни цих товарів. Крім маси товару, до вантажообороту необхідно додати масу тари, у якій перевозитимуть товар. Масу тари визначають у відсотках до маси товару за даними маркування тари або дослідним шляхом. Загальна маса товарів і тари, які перевозитимуть з урахуванням коефіцієнтів повторних перевезень становить транспортний вантажооборот, який враховують при розрахунку витрат на перевезення автомобільним транспортом. Розрахунок роблять з урахуванням відстані перевезень, класу вантажу, типу автомобіля та тарифів на перевезення товарів автомобільним транспортом.

Витрати на транспортування дрібних партій товарів планують виходячи з діючих тарифів (розцінок) на замовлення автотранспорту та на одну автомобілегодину його використання. Для цього кількість автомобілів, що буде використано, множать на кількість годин роботи та на діючі тарифи (розцінки).

Витрати на транспортування, пов'язані з виїзною торгівлею, планують виходячи з кількості даних заходів, обсягу вантажообороту, типу автомобіля та тарифів (розцінок) на перевезення товарів автомобільним транспортом. До обсягу витрат на перевезення товарів автомобільним транспортом додають витрати на оплату вантажно-розвантажувальних робіт за розцінками за тонну ваги, а також витрати на експедиційні операції, якщо це було передбачено угодами.

Стаття 3.8. Витрати на проведення маркетингових заходів

Витрати на маркетинг та рекламу визначають шляхом прямих техніко-економічних розрахунків згідно з планом маркетингових заходів, які передбачені до реалізації в плановому періоді. Маркетинговий бюджет передбачає розрахунок кошторису витрат кожного рекламного заходу, маркетингових досліджень ринку збуту. Розрахунки здійснюють виходячи з вартості матеріалів, товарів, послуг, які використовують для проведення рекламних компаній, маркетингових досліджень.

Стаття 3.9. Витрати на тару

Для визначення витрат за цією статтею розраховують кількість і вартість тари за видами (мішки, ящики, бочки, бідони, лотки тощо), суму уцінки під час її повернення.

Амортизацію власної інвентарної тари і тари-обладнання розраховують згідно з відповідними нормами, а багатооборотної (заставної) тари - згідно з угодами з постачальниками.

Витрати на ремонт власної інвентарної тари та тари-обладнання, перевезення її на склади постачальників, тарозбиральні та тароремонтні підприємства розраховують виходячи з обсягів ремонту, перевезень, розцінок і тарифів на ремонтні роботи та перевезення відповідними видами транспорту. До зазначених витрат не відносять заробітну плату штатних та позаштатних робітників, вантажників.

Стаття 3.10. Інші витрати на збут

Витрати за цією статтею визначають за елементами затрат шляхом прямих техніко-економічних розрахунків виходячи з запланованих відряджень працівників, зайнятих збутом; вартості матеріалів, товарів, обладнання, необхідного для гарантійного ремонту та гарантійного обслуговування; інших витрат на збут. До зазначених витрат не відносять заробітну плату штатних та позаштатних працівників, що здійснюють гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування.

36. Планування інших операційних витрат здійснюють згідно зі статтями, які включають до інших операційних витрат, відповідно до розділу 4

Витрати за цими статтями визначають за елементами затрат шляхом прямих техніко-економічних розрахунків на основі:

кошторису науково-дослідних робіт, вартості виготовлення та випробування нових моделей, страв, виробів;

запланованих обсягів реалізації іноземної валюти, вартості послуг банків та міжбанківського валютного ринку, втрат від зміни курсу валют, що підлягають прогнозуванню;

запланованих обсягів реалізації виробничих запасів та витрат на їх реалізацію;

втрат товарів у межах норм природного убутку під час перевезення, зберігання та реалізації відповідно до встановлених чинними нормативно-правовими актами норм списання.

При розрахунках не беруть до уваги обсяги продажу розфасованих та штучних товарів, для яких норм природного убутку не передбачено.

37. Планування витрат фінансової діяльності здійснюють за такими статтями:

Стаття 5.1. Відсотки за кредит

Розрахунок цих витрат на планований період здійснюють виходячи з потреби в кредитах для поповнення власних обігових коштів для придбання виробничих фондів і нематеріальних активів та інших цілей, терміну кредитування, розміру відсоткової ставки за кредит.

Планування відсотків за короткостроковий кредит для закупівлі товарів здійснюють виходячи із обсягу планового товарообороту, планових залишків товарів, їх обіговості, пайової участі власних обігових коштів в оплаті товарів і відсоткової ставки за кредит.

Особливі умови надання кредиту враховують в розрахунках через введення додаткових витрат або за іншим алгоритмом визначення розміру відсотків платежу.

Стаття 5.2. Інші фінансові витрати

Планування відсотків за довгостроковий кредит здійснюють виходячи з потреби в кредиті, терміну кредитування, розміру відсоткової ставки, щорічних сум виплат, у тому числі погашення основної суми боргу та залишку основної суми боргу на кінець кожного року впродовж терміну кредитування, необхідності дисконтування потоку платежів на обслуговування кредиту.

Витрати, що пов'язані з викупом, утриманням та обігом власних цінних паперів, планують виходячи з виду і обсягу випуску цінних паперів, вартості виготовлення цінних паперів у паперовій формі, тарифів юридичних послуг, аудиторських послуг, нотаріальних послуг, послуг з друкування та тиражування необхідної документації, послуг з опублікуванні інформації про випуск цінних паперів та інших рекламних повідомлень у друкованих засобах масової інформації, розміру комісійної винагороди фінансовим посередникам, що здійснюють реалізацію цінних паперів.

Витрати, які пов'язані з нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), планують виходячи з потреби в цьому виді кредиту та розміру відсоткової ставки за кредит.

Витрати, пов'язані з нарахуванням відсотків за договорами фінансового лізингу, планують виходячи з вартості устаткування, яке використовують на умовах фінансового лізингу, та відсоткової ставки відповідно до лізингової угоди.

38. Планування інших витрат звичайної діяльності

Стаття 7. Інші витрати звичайної діяльності

Витрати за цією статтею визначають за елементами затрат шляхом прямих техніко-економічних розрахунків виходячи із собівартості фінансових інвестицій, позаоборотних активів, майнових комплексів, які планують до реалізації, ліквідаційної вартості позаоборотних активів, запланованих до списання, інших витрат звичайної діяльності, що підлягають плануванню.

 

Директор департаменту внутрішньої
торгівлі та споживчого ринку 

 
С. В. Литвиненко 

 

 

Додаток
до Методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності 

 

Кореспонденція рахунків з обліку витрат діяльності торговельних підприємств

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

код синтетичного рахунку (субрахунку) 

стаття витрат 

код синтетичного рахунку (субрахунку) 

1. Відображення собівартості реалізованих товарів (продукції) 

1. Списання реалізованих товарів за собівартістю: 

 

 

 

1.1. На підприємствах оптової торгівлі 

902 

1.1. Собівартість реалізованих товарів 

281 

1.2. На підприємствах роздрібної торгівлі: 

 

 

 

на вартість реалізованих товарів за фактичною собівартістю 

902 

1.1. Собівартість реалізованих товарів 

282 

на суму торгової націнки на реалізовані товари згідно з розрахунком бухгалтерії (наприкінці звітного місяця) 

285 

282 

1.3. На підприємствах ресторанного господарства: 

 

 

 

на вартість реалізованої продукції за обліковою вартістю сировинного набору 

901 

1.1. Собівартість реалізованої продукції 

23 

на різницю між обліковою та фактичною вартістю сировинного набору 

901 

1.1. Собівартість реалізованої продукції 

23 

на суму загальновиробничих витрат (наприкінці звітного місяця) 

901 

1.1. Собівартість реалізованої продукції 

91 

на вартість реалізованих товарів за фактичною собівартістю 

902 

1.1. Собівартість реалізованих товарів 

282 

на суму торгової націнки на реалізовані товари згідно з розрахунком бухгалтерії (наприкінці звітного місяця) 

285 

282 

2. Відображення адміністративних витрат 

2.1. Нарахування заробітної плати адміністративним працівникам 

92 

2.1. Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу 

661 

2.2. Відрахування на пенсійне і соціальне страхування з заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу 

92 

2.2. Відрахування на соціальні заходи 

65 (відповідні субрахунки) 

2.3. Сума збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі валюти 

92 

2.2. Відрахування на соціальні заходи 

651 

2.4. Нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби за відповідним методом 

92 

2.5. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби 

13 (відповідні субрахунки) 

2.5. Витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів адміністративного призначення 

92 

2.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, МШП, що забезпечують адміністративні потреби 

63, 685, 20, 661, 65 

2.6. Витрати на утримання (опалення, освітлення, водопостачання і інші комунальні послуги) об'єктів, що забезпечують адміністративні потреби 

92 

2.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, МШП, що забезпечують адміністративні потреби 

685 

2.7. Плата за операційну оренду об'єктів основних засобів адміністративного призначення 

92 

2.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, МШП, що забезпечують адміністративні потреби 

685 

2.8. Витрати на службові відрядження працівників апарату управління 

92 

2.9. Інші адміністративні витрати 

372 

2.9. Витрати на зв'язок 

92 

2.9. Інші адміністративні витрати 

631, 685 

2.10. Витрати за юридичні, аудиторські, інші послуги 

92 

2.9. Інші адміністративні витрати 

631, 685 

2.11. Списання вартості використаних бланків, документів і канцелярських приладів 

92 

2.9. Інші адміністративні витрати 

201 

2.12. Оплата вартості ліцензій, плата за реєстрацію підприємства 

92 

2.9. Інші адміністративні витрати 

377 

2.13. Нарахування податків і інших обов'язкових платежів 

92 

2.9. Інші адміністративні витрати 

641 

2.14. Списання вартості періодичних видань з питань законодавства, яка відноситься до звітного періоду 

92 

2.9. Інші адміністративні витрати 

39* 

2.15. Комісійна винагорода банку за купівлю іноземної валюти 

92 

2.9. Інші адміністративні витрати 

333 

2.16. Списання вартості товарів, використаних для адміністративних цілей 

92 

2.9. Інші адміністративні витрати 

28 (відповідні субрахунки) 

2.17. Плата за розрахунково-касове обслуговування 

92 

2.9. Інші адміністративні витрати 

311, 685 

3. Відображення витрат на збут 

3.1. Нарахування заробітної плати працівникам, що забезпечують збут товарів (продукції) 

93 

3.1. Витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує збут товарів (продукції) 

661 

3.2. Відрахування на пенсійне і соціальне страхування із заробітної плати працівників, що забезпечують збут товарів (продукції) 

93 

3.2. Відрахування на соціальні заходи 

65 (відповідні субрахунки) 

3.3. Нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують збут товарів (продукції) 

93 

3.5. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби 

13 (відповідні субрахунки) 

3.4. Витрати на ремонт основних засобів, що забезпечують збут товарів 

93 

3.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, МШП, що забезпечують адміністративні потреби 

63, 685, 20, 661, 65 

3.5. Витрати на утримання (опалення, освітлення, водопостачання і інші комунальні послуги) об'єктів основних засобів, що забезпечують збут товарів 

93 

3.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, МШП, що забезпечують адміністративні потреби 

685 

3.6. Плата за операційну оренду об'єктів основних засобів, що забезпечують збут товарів (продукції) 

93 

3.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, МШП, що забезпечують адміністративні потреби 

685 

3.7. Вартість матеріалів, використаних для зберігання, оброблення, пакування товарів (продукції) 

93 

3.6. Витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів 

20 

3.8. Витрати на оплату послуг сторонніх підприємств, пов'язаних з пакуванням і фасуванням товарів (продукції) 

93 

3.6. Витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів 

63, 685 

3.9. Витрати на оплату праці працівників підприємства, пов'язаних з передпродажною підготовкою товарів (продукції) - пакуванням, фасуванням товарів, інше. 

93 

3.6. Витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів 

661 

3.10. Відрахування на соціальні заходи з заробітної плати працівників за передпродажну підготовку товарів (продукції) 

93 

3.6. Витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів 

65 (відповідні субрахунки) 

3.11. Витрати на зберігання товарів на складах інших підприємств 

93 

3.6. Витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів 

63, 685 

3.12. Витрати на дезінсекцію та дератизацію 

93 

3.6. Витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів 

63, 685 

3.13. Витрати на транспортування товарів (продукції) 

93 

3.7. Витрати на транспортування 

63, 685 

3.14. Витрати на оплату реклами 

93 

3.8. Витрати на проведення маркетингових досліджень 

685 

3.15. Сума митного збору при експорті товарів 

93 

3.10. Податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі 

377 

3.16. Витрати на службові відрядження, пов'язані зі збутом товарів 

93 

3.11. Інші витрати на збут 

372 

3.17. Сума комісійної винагороди при продажу товарів оптом (у комітента) 

93 

3.11. Інші витрати на збут 

685 

3.18. Витрати, пов'язані з гарантійним ремонтом і гарантійним обслуговуванням реалізованих товарів 

93 

3.11. Інші витрати на збут 

20, 28, 631, 661, 65 

4. Відображення інших операційних витрат 

4.1. Відображається собівартість реалізованої іноземної валют 

942 

4.2. Собівартість реалізованої іноземної валюти 

334 

4.2. Сума комісійної винагороди банку з операції з продажу валюти 

942 

4.2. Собівартість реалізованої іноземної валюти 

377 

4.3. Собівартість реалізованих виробничих запасів і необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу 

943 

4.3. Собівартість реалізованих виробничих запасів і необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу 

20, 22, 286 

4.4. Створення резерву сумнівних боргів 

944 

4.4. Сумнівні та безнадійні борги 

38 

4.5. Втрати від курсової різниці за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства 

945 

4.5. Втрати від операційної курсової різниці 

302, 312, 314, 362, інші 

4.6. Уцінка товарів 

946 

4.6. Втрати від знецінення запасів 

28 

4.7. Сума перевищення балансової вартості товарів, матеріалів, МШП над їхньою справедливою вартістю при обміні подібними активами 

946 

4.6. Втрати від знецінення запасів 

28, 20, 22 

4.8. Нестача товарів (продукції) в межах норм природного убутку при зберіганні та реалізації 

902 (901) 

4.7. Нестачі і втрати від псування цінностей 

28, 26 

4.9. Втрати товарів понад норм природного убутку при зберіганні та реалізації 

9472 

4.7. Нестачі і втрати від псування цінностей 

28 

4.10. Зменшення суми податкового кредиту з ПДВ (до операції 4.8, 4.9) 

947 

4.7. Нестачі і втрати від псування цінностей 

641 

4.11. Вартість зіпсованих бланків суворої звітності 

947 

4.7. Нестачі і втрати від псування цінностей 

20 

4.12. Суми, виключені зі складу податкового кредиту або включені до нього за першою подією (до операції 4.11) 

947 

4.7. Нестачі і втрати від псування цінностей 

641 

4.13. Нестачі і втрати від псування цінностей 

947 

4.7. Нестачі і втрати від псування цінностей 

28 

4.14. Штрафні санкції за порушення законодавства чи умов договору 

948 

4.8. Визнані штрафи, пені, неустойки 

64, 68, 311, інші 

4.15. Різниця між вартістю валюти, придбаної за курсом купівлі, та вартістю валюти, яку розраховано за валютним курсом на момент зарахування валюти на рахунок 

949 

4.9. Інші витрати операційної діяльності 

333 

4.16. Нарахування державного мита за придбання бланків векселів 

949 

4.9. Інші витрати операційної діяльності 

641 

4.17. Нарахування заробітної плати працівникам житлово-комунального або обслуговуючого господарства 

949 

4.9. Інші витрати операційної діяльності 

661 

4.18. Відрахування на соціальні заходи із заробітної плати працівників житлово-комунального або обслуговуючого господарства 

949 

4.9. Інші витрати операційної діяльності 

65 (відповідні субрахунки) 

4.19. Сума матеріальної допомоги працівникам 

949 

4.9. Інші витрати операційної діяльності 

661 

4.20. Амортизація вартості необоротних активів, які відносять до житлово-комунального або обслуговуючого господарства 

949 

4.9. Інші витрати операційної діяльності 

13 (відповідні субрахунки) 

5. Відображення витрат фінансової діяльності 

5.1. Відсотки за кредит банку 

951 

5.1. Відсотки за кредит 

684 

5.2. Відсотки за векселем виданим 

952 

5.2. Інші фінансові витрати 

684 

5.3. Амортизація премії за векселем отриманим 

952 

5.2. Інші фінансові витрати 

352 

5.4. Відсотки за договорами фінансового лізингу 

952 

5.2. Інші фінансові витрати 

684 

6. Відображення втрат від участі в капіталі 

6.1. Зменшення балансової вартості фінансової інвестиції 

961 

6. Втрати від участі в капіталі 

141 

7. Відображення інших витрат звичайної діяльності 

7.1. Списання собівартості реалізованого векселя 

971 

7. Інші витрати звичайної діяльності 

352 

7.2. Залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів 

972 

7. Інші витрати звичайної діяльності 

10, 11 

7.3. Курсова різниця, що виникла на дату погашення поточної частини довгострокового кредиту в іноземній валюті 

974 

7. Інші витрати звичайної діяльності 

612 

7.4. Перерахунок заборгованості за кредитом в іноземній валюті на дату складання звітності 

974 

7. Інші витрати звичайної діяльності 

502, 602 

7.5. Курсова різниця за нарахованими відсотками за кредитами в іноземній валюті 

974 

7. Інші витрати звичайної діяльності 

684 

7.6. Сума уцінки залишкової вартості необоротних активів 

975 

7. Інші витрати звичайної діяльності 

10, 11, 12 

7.7. Закриття заборгованості на вартість товарів (продукції), переданих безоплатно фізичним особам, неприбутковим організаціям як благодійна допомога 

977 

7. Інші витрати звичайної діяльності 

377 

7.8. Вартість товарів (продукції), переданих безоплатно з причин, не пов'язаних з благодійністю 

977 

7. Інші витрати звичайної діяльності 

28 

7.9. Зменшення суми податкового кредиту з ПДВ (операції 7.2 та 7.3) 

977 

7. Інші витрати звичайної діяльності 

641 

7.10. Вартість передплати на видання загальнополітичного характеру 

977 

7. Інші витрати звичайної діяльності 

631 

8. Відображення надзвичайних витрат 

8.1. Втрата ТМЦ, грошових коштів у результаті надзвичайних подій 

991, 993 

8. Надзвичайні витрати 

20, 30, інші 

8.2. Нарахування заробітної плати працівникам, які ліквідують наслідки надзвичайних подій 

993 

8. Надзвичайні витрати 

661 

8.3. Відрахування на соціальні заходи з заробітної плати працівників, які ліквідують наслідки надзвичайних подій 

993 

8. Надзвичайні витрати 

65 (відповідні субрахунки) 

8.4. Списання коштів у зв'язку з банкрутством банку, у якому було відкрито поточний рахунок підприємства 

993 

8. Надзвичайні витрати 

311, 312 

Списання витрат діяльності 

Списання для визначення фінансового результату наприкінці місяця, кварталу чи року: 

 

 

 

витрат операційної діяльності 

791 

 

902, 92, 93, 94 

втрат від участі в капіталі 

792 

 

95, 961 

витрат іншої звичайної діяльності 

793 

 

97 

надзвичайних витрат 

794 

 

99 

 

 

Директор департаменту внутрішньої
торгівлі та споживчого ринку 

 
С. В. Литвиненко 

 

 

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.