Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Аудит »

Про затвердження форми звітності № 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги" та Інструкції щодо її складання

Надрукувати документ
28.01.2010

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 28 січня 2010 року N 210/12

Про затвердження форми звітності N 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги" та Інструкції щодо її складання

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року N 3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006 N 140-V), Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Затвердити форму звітності N 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги" (додається).

2. Затвердити Інструкцію щодо складання звітності за формою N 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги" (додається).

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення АПУ від 24.12.2009 N 209/8.

4. Направити форму звітності N 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги" та Інструкцію щодо її складання до Державного комітету статистики України на погодження.

5. Секретаріату АПУ після погодження Державним комітетом статистики України форми звітності N 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги" та Інструкції щодо її складання забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова
Аудиторської палати України

 
І. І. Нестеренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного
комітету статистики України

 
О. Г. Осауленко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Аудиторської палати України
від 28 січня 2010 р. N 210/12

 Інструкція
щодо складання звітності за формою N 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми(аудитора) про надані послуги"

1. Загальні положення

1.1. Форму N 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги" (далі - Звіт) аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю як фізичні особи - підприємці (далі - суб'єкти аудиторської діяльності) подають до Аудиторської палати України (далі - АПУ) через Уповноваженого представника АПУ у відповідному регіоні не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.

1.2. Суб'єкт аудиторської діяльності, що надає Звіт, несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у Звіті.

1.3. Особа, яка приймає Звіт у суб'єкта аудиторської діяльності, здійснює камеральну перевірку Звіту на предмет правильності заповнення і арифметичних підрахунків.

1.4. У назві Звіту вказується рік, за який складається Звіт.

1.5. У адресній частині Звіту наводяться:

- за реквізитом "Найменування/Ім'я суб'єкта аудиторської діяльності" - повне найменування суб'єкта аудиторської діяльності: найменування аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора, що займається аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець, що звітують (згідно з реєстраційними даними);

- за реквізитом "Місцезнаходження/Місце проживання" - юридична адреса суб'єкта аудиторської діяльності: місцезнаходження аудиторської фірми або місце проживання фізичної особи - підприємця (згідно з реєстраційними даними) на дату подання Звіту;

- за реквізитом "Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності" - фактична адреса здійснення діяльності суб'єктом аудиторської діяльності на дату подання Звіту;

- за реквізитом "телефон" - номер телефону, перед яким у дужках вказується код міста або оператора мобільного зв'язку;

- за реквізитом "e-mail" - адреса електронної пошти;

- за реквізитом "веб-адреса (за наявності)" - адреса веб-сайта суб'єкта аудиторської діяльності;

- у сітці кодів - інформація про суб'єкт аудиторської діяльності, що звітує, відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (ДРФО), а також номер Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів відповідно до Свідоцтва, виданого АПУ.

1.6. Показники Звіту, що відображають:

- кількість - наводяться у цілих числах;

- вартість - у тисячах гривень з одним десятковим знаком;

- відсотки - з одним десятковим знаком.

1.7. У рядках та графах Звіту, де відсутні дані, ставиться прочерк.

2. Показники щодо кількості замовлень - графа 3 Звіту

2.1 У графі 3 Звіту відображається кількість замовлень, обсяг реалізованих послуг яких показаний у графі 4 Звіту.

2.2. При визначенні кількості замовлень у графі 3 враховується наступне:

2.2.1 По рядках 111, 112, 113 та 114 кількість замовлень відповідає кількості аудиторських висновків, виданих у звітному році конкретному клієнту.

2.2.2 По рядках 120, 130, 140 - кількість замовлень відповідає кількості документів (висновків, звітів або інших документів), складених за результатами надання послуг.

2.2.3. У разі, якщо по одному договору замовнику надано більше одного документа (висновку, звіту і т. п.), - показується відповідна кількість замовлень.

2.3. По рядку 133 "Консультаційні послуги, всього" кількість завдань визначається наступним чином:

2.3.1. Якщо консультаційні послуги надаються замовнику протягом звітного року на постійній основі - це враховується як одне завдання незалежно від терміну обслуговування і незалежно від кількості та видів наданих консультацій - письмових чи усних.

2.3.2. Якщо консультаційні послуги надаються конкретному клієнту епізодично протягом звітного року - кількість завдань дорівнює кількості угод з таким замовником.

2.4. По рядку 131 "Ведення бухгалтерського обліку" та 132 "Відновлення бухгалтерського обліку" кількість послуг дорівнює кількості угод, укладених із замовниками, незалежно від кількості місяців звітного року, протягом яких надавались такі послуги.

3. Показники щодо обсягу реалізованих послуг - графа 4 Звіту

3.1. Обсяг реалізованих послуг без ПДВ відображається у графі 4 Звіту і визначається за ціною виконаних послуг, що зазначена в оформлених документах, які є підставою для розрахунків з замовниками, за винятком непрямих податків (ПДВ).

3.2. Послуги визнаються реалізованими після оформлення документів незалежно від надходження платежів по них.

4. Основні показники діяльності (розділ І)

4.1. У цьому розділі Звіту відображаються усі надані послуги, які прийняті замовником і по яких оформлені документи, що підтверджують прийняття послуги замовником (акти здачі-прийняття або т. п.) відповідно до класифікації, визначеної Міжнародними стандартами аудиту, що прийняті в Україні в якості національних та Переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), затвердженому АПУ. Вартість послуг наводиться за вирахуванням ПДВ (для платників ПДВ). У випадку, коли один договір передбачає надання більше, ніж одного виду послуг, то в графі "Кількість замовлень (угод)" кожен вид послуг за таким договором розподіляється пропорційно до розподілу запланованих трудовитрат, а обсяг реалізованих послуг розподіляється в залежності від їх вартості у договорі між видами послуг, передбаченими розділом I Звіту.

4.2. Значення показників рядка 100 за графами 3, 4 дорівнює сумі значень показників рядків 110, 120, 130 та 140 за графами 3, 4.

4.3. Значення показників рядка 110 за графами 3, 4 дорівнює сумі значень показників рядків 111, 112, 113, 114 за графами 3, 4. До рядка 111 включаються показники тільки з наданих послуг обов'язкового аудиту, передбачених статтею 8 Закону України "Про аудиторську діяльність".

4.4. Інформація, що наводиться у рядках 111 та 112, додатково розкривається у примітці 1 до Звіту за видами висновків.

4.5. У рядку 119 відображається частка завдань, що виконана іншими суб'єктами аудиторської діяльності за договорами на виконання завдань з надання впевненості. Частка завдань у графі "кількість замовлень (угод), одиниць" визначається пропорційно частці доходу, нарахованому співвиконавцю в загальній сумі доходу по даному замовленню.

4.6. Значення показників рядка 120 за графами 3, 4 дорівнює сумі значень показників рядків 121 і 122 за графами 3, 4.

4.7. Значення показників рядка 130 за графами 3, 4 дорівнює сумі значень показників рядків 131, 132, 133, 134, та 135 за графами 3, 4.

4.8. Значення показників рядка 140 за графами 3, 4 дорівнює сумі значень показників рядків 141 і 142 за графами 3, 4.

4.9. У рядку 190 відображається частка завдань, що виконана іншими суб'єктами господарювання за договорами на виконання супутніх послуг, інших професійних послуг, організаційного та методичного забезпечення аудиту. Частка завдань у графі "кількість замовлень (угод), одиниць" визначається пропорційно частці доходу (виручки), нарахованому (виплаченому) співвиконавцю в загальній сумі доходу по даному замовленню.

5. Показники щодо завдання з надання впевненості за організаційно-правовою формою суб'єктів господарювання (розділ II)

5.1. Значення показників рядка 200 за графами 3, 4 дорівнює значенню показників рядка 110 за графами 3, 4.

5.2. У рядках 211 - 250 наводяться показники щодо виконаних завдань з надання впевненості за організаційно-правовою формою господарювання. Організаційно-правова форма суб'єктів господарювання наводиться згідно з державним класифікатором України ДК 002:2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97 (зі змінами). Інформація про організаційно-правову форму суб'єктів господарювання отримується з відомостей державної реєстрації.

5.3. У рядках 211 - 250 відображаються показники з рядка 200, розподілені за організаційно-правовою формою суб'єктів господарювання, що перевірялися.

5.4. Сума значень показників рядків 211, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 230, 240 та 250 за графами 3, 4 дорівнює значенню показників рядка 200 за графами 3, 4.

6. Показники щодо завдання з надання впевненості за видами економічної діяльності суб'єктів господарювання (розділ III)

6.1. Значення показників рядка 300 за графами 3, 4 дорівнює значенню показників рядка 110 за графами 3, 4.

6.2. У рядках 310 - 380 наводяться показники щодо виконаних завдань з надання впевненості за видами економічної діяльності. Види економічної діяльності визначаються за державним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 (зі змінами). Інформація за видами економічної діяльності суб'єктів господарювання отримується з відомостей державної реєстрації, виходячи з основного виду діяльності.

6.3. У рядку 380 відображаються показники наданих послуг з виконання завдань з надання впевненості суб'єктів інших видів економічної діяльності, що не увійшли до інших рядків розділу.

7. Показники щодо статутного капіталу аудиторської фірми (розділ IV)

7.1. У цьому розділі Звіту відображаються показники статутного капіталу аудиторської фірми.

7.2. Значення показників рядків 400 та 410 заповнюються на підставі статутних документів.

7.3. У рядку 400 заповнюється тільки графа 4. Приватні підприємства, що створені без формування статутного капіталу та фізичні особи - підприємці цей рядок не заповнюють.

7.4. У рядку 410 заповнюється тільки графа 3 у відсотках до загального статутного капіталу. Приватні підприємства, що створені без формування статутного капіталу, у цьому рядку ставлять "100 %".

8. Показники щодо кількості працівників (розділ V)

8.1. У цьому розділі Звіту відображаються дані про кількість працівників аудиторської фірми, а також працівників, що були найняті аудиторами, які займаються аудиторською діяльністю як фізичні особи - підприємці. Робота фізичних осіб - підприємців для цілей цього звіту прирівнюється до роботи працівників із заповненням відповідних рядків.

8.2. Значення показників рядка 500 за графами 3, 4 дорівнює сумі значень показників рядків 510 та 520.

8.3. У рядку 510 відображається облікова кількість працюючих за основним місцем роботи.

8.4. У рядках 511 - 513 відображається облікова кількість аудиторів, які працюють за основним місцем роботи.

8.5. У рядку 515 відображається облікова кількість працюючих за основним місцем роботи, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг.

8.6. У рядках 514, 516 відображається облікова кількість відповідних працівників, що мають інші сертифікати (ACCA, CPA, CIPA, CIMA, IIA, CGA, IFA та інші).

8.7. У рядку 520 відображається кількість працюючих за сумісництвом.

8.8. У рядках 521 - 523 відображається кількість аудиторів, які працюють за сумісництвом.

8.9. У рядку 525 відображається кількість працюючих за сумісництвом, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг.

8.10. У рядках 524, 526 відображається кількість відповідних працівників, що мають інші сертифікати (ACCA, CPA, CIPA, CIMA, IIA, CGA, IFA та інші).

8.11. Інформація, що наводиться у рядках 511 - 513 та 521 - 523, додатково розкривається у примітці 2 до Звіту.

8.12. Інформація, що наводиться у рядках 514, 516, 524, 526, додатково розкривається у примітці 4 до Звіту.

9. Показники щодо кількості виконавців цивільно-правових договорів, які не є суб'єктами аудиторської діяльності (розділ VI)

9.1. У цьому розділі Звіту відображаються дані про кількість осіб, залучених суб'єктами аудиторської діяльності до виконання послуг за цивільно-правовими договорами протягом року.

Якщо особа залучалась до виконання цивільно-правових договорів кілька разів впродовж року, то у розділі VI вона враховується один раз.

9.2. У рядках 601 - 603 відображається кількість аудиторів, залучених суб'єктами аудиторської діяльності до виконання послуг за цивільно-правовими договорами протягом року.

9.3. У рядку 605 відображається кількість осіб, що не мають сертифіката аудитора (аудитора банків), залучених суб'єктами аудиторської діяльності до виконання аудиторських послуг за цивільно-правовими договорами протягом року.

9.4. У рядках 604, 606 відображається кількість відповідних виконавців, що мають інші сертифікати (ACCA, CPA, CIPA, CIMA, IIA, CGA, IFA та інші).

9.5. Інформація, що наводиться у рядках 601 - 603, додатково розкривається у примітці 3 до Звіту.

9.6. Інформація, що наводиться у рядках 604, 606, додатково розкривається у примітці 4 до Звіту.

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.