Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Аудит »

Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог

Надрукувати документ
31.08.2009

 

Додаток 4 

 

 

 

ПИТАННЯ ТИПОВОЇ ПРОГРАМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПЕРЕВІРКИ
СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N
з/п 

Питання 

Відповіді 

Примітки
(посилання на документи групи із зовнішньої перевірки систем контролю якості, які обумовлюють заповнення, відповідей) 

Законодавчі вимоги;
МСКЯ-1, ПНПКЯ-1;
Документи, затверджені АПУ
(посилання на конкретні пункти/статті відповідних нормативних документів, вимоги яких не дотримані суб'єктом перевірки) 

1. Дотримання суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" щодо умов здійснення аудиторської діяльності. 

1.1. 

Склад засновників (учасників, акціонерів, власників) - чи належить 70 % статутного капіталу сертифікованим АПУ аудиторам. 

  

  

  

1.2. 

Наявність чинного сертифіката аудитора у керівника протягом періоду, за який здійснюється перевірка (період перевірки). 

  

  

  

1.3. 

Чи працює керівник суб'єкта аудиторської діяльності на цьому суб'єкті за основним місцем роботи. Якщо ні, то яка робота (зайнятість) є його основним місцем роботи.  

  

  

  

1.4. 

Види послуг, що надавалися суб'єктом аудиторської діяльності за період перевірки. 

  

  

  

1.5. 

Знаходження суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів протягом всього періоду перевірки. 

  

  

  

2. Відповідальність керівництва за організацію контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності 

2.1. 

Наявність письмового документа з викладеною політикою та процедурами контролю якості, які застосовує суб'єкт аудиторської діяльності, наявність розроблених і прийнятих внутрішньофірмових стандартів, інструкцій, методик, інших внутрішньофірмових документів, які регламентують питання контролю якості (навести їх назви та дати затвердження). 

  

  

  

2.2. 

Наявність підрозділу (співробітника), який відповідає за організацію внутрішньофірмового контролю якості. 

  

  

  

3. Дотримання етичних вимог 

3.1. 

Наявність вимог з дотримання принципів професійної етики аудиторів у письмових документах з викладеною політикою та процедурами контролю якості, які застосовує суб'єкт аудиторської діяльності.
Чи відповідають ці вимоги Кодексу професійної етики, який застосовується в Україні? 

  

  

  

3.2. 

Які процедури з контролю дотримання професійної етики передбачені у суб'єкта аудиторської діяльності? 

  

  

  

3.3. 

Яким чином суб'єкт аудиторської діяльності забезпечує виконання вимог статті 20 Закону України "Про аудиторську діяльність" щодо випадків заборони проведення аудиту? 

  

  

  

4. Відповідність політики та процедур щодо людських ресурсів 

4.1. 

Вимоги до найму співробітників (чи є у суб'єкта аудиторської діяльності кваліфікаційні вимоги для фахівців під час приймання на роботу?) 

  

  

  

4.2. 

Забезпечення компетентності та професійного розвитку фахівців: 

4.2.1. 

Чи є у суб'єкта аудиторської діяльності вимоги щодо підвищення кваліфікації фахівців?  

  

  

  

4.2.2. 

Дотримання вимог АПУ щодо постійного удосконалення професійних знань аудиторів. 

  

  

  

4.2.3. 

Яким чином забезпечена можливість для навчання персоналу за місцем роботи? 

  

  

  

4.3. 

Вимоги щодо відповідності кваліфікації співробітників посадам: 

4.3.1. 

Наявність посадових інструкцій. 

  

  

  

4.3.2. 

Чи встановлений контроль за якістю роботи кожного фахівця? 

  

  

  

4.3.3. 

Яким чином здійснюється оцінка якості роботи фахівців? Періодичність такої оцінки.  

  

  

  

4.3.4. 

Чи здійснюється ведення "особистих справ" співробітників, в яких відображаються результати їх роботи? 

  

  

  

4.4. 

Вимоги до персоналу під час виконання завдань 

4.4.1. 

Розподіл функцій співробітників під час проведення аудиту. 

  

  

  

4.4.2. 

Наявність керівника, який є відповідальним за контроль якості під час виконання конкретного завдання з аудиту. 

  

  

  

4.4.3. 

Призначення по кожному аудиту осіб, які відповідають за перевірку. 

  

  

  

4.4.4. 

Наявність письмових організаційно-розпорядчих документів по кадровому складу групи з аудиту. 

  

  

  

4.4.5. 

Наявність графіка призначення на виконання завдань з аудиту. 

  

  

  

4.4.6. 

Які заходи застосовуються до співробітників у разі невиконання чи невідповідного виконання покладених на них зобов'язань. 

  

  

  

4.5. 

Підтримка створеної системи інформаційного забезпечення роботи фахівців 

4.5.1. 

Чи визначаються області, в яких потрібне консультування співробітників? 

  

  

  

4.5.2. 

Чи сформована бібліотека нормативної та довідкової літератури? Як забезпечується доступ співробітників до такої літератури? 

  

  

  

4.5.3. 

Наявність у суб'єкта аудиторської діяльності підрозділу (фахівців), чи залучається відповідно кваліфікована зовнішня особа для консультування співробітників? 

  

  

  

4.5.4. 

Як документується робота з внутрішнього консультування фахівців.  

  

  

  

4.5.5. 

Наявність процедур вирішення розбіжності думок.  

  

  

  

4.5.6. 

Наявність системи інформаційної безпеки. 

  

  

  

5. Відповідність політики та застосовуваних процедури прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом  

5.1. 

Наявність задокументованої політики прийняття нового завдання та продовження співпраці з клієнтом. 

  

  

  

5.2. 

Чи проводиться періодична оцінка існуючих клієнтів та її документування? 

  

  

  

5.3. 

Яким чином суб'єкт аудиторської діяльності розглядає питання прийняття клієнта? Документування питань прийняття клієнта. 

  

  

  

6. Моніторинг відповідності політики та процедур контролю якості  

6.1. 

Чи призначена особа відповідальна за здійснення моніторингу. 

  

  

  

6.2. 

Періодичність здійснення аналізу необхідних змін і доповнень до письмового документа з викладеною політикою та процедурами контролю якості. 

  

  

  

6.3. 

Періодичність визначення необхідних коригувальних дій і поліпшень, які необхідно внести в систему. 

  

  

  

6.4. 

Яким чином інформується відповідний персоналу фірми про недоліки, ідентифіковані в системі контролю якості? 

  

  

  

6.5. 

Чи вживаються заходи відповідним персоналом фірми щодо своєчасного впровадження необхідних змін у політику та процедури контролю якості? 

  

  

  

6.6. 

Періодичність перевірок завершених завдань.  

  

  

  

6.7. 

Чи існує система вжиття заходів за результатами оцінки кожного з завершених завдань? 

  

  

  

 

 

Додаток 5
до Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості, впроваджених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих та нормативних вимог 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНИЙ АРКУШ
перевірки якості виконання окремого завдання

у зв'язку із проведенням зовнішньої перевірки систем контролю якості аудиторських послуг

  

Суб'єкт перевірки (повна назва, код ЄДРПОУ,  місцезнаходження) 

_________________________________________________________ 

  

Дата складання Контрольного аркуша ______________________  

  

Код документа ___________________________________________

 

 

1. Найменування завдання, яке було прийнято суб'єктом перевірки ____________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Короткий зміст (опис) завдання, яке було прийнято суб'єктом перевірки ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Характер завдання, яке було прийнято суб'єктом перевірки (приналежність завдання до: завдань з аудиту; завдань з огляду; завдань з надання впевненості, інших ніж аудит або огляд; супутніх послуг - завдань з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації або завдань з підготовки фінансової інформації; інших аудиторських послуг)
_____________________________________________________________________________________

4. Керівник групи із завдання суб'єкта перевірки (П. І. Б. повністю; посада; серія, номер, дата видачі і період чинності виданого АПУ сертифіката аудитора) _______________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Повний склад групи із завдання суб'єкта перевірки (вказати весь персонал, включно із експертами: П. І. Б. повністю; посада; за наявності - серія, номер, дата видачі; період чинності документів, які підтверджують професійну компетентність) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Дата прийняття завдання суб'єктом перевірки ____________________________________________

7. Дата складання і підписання суб'єктом перевірки документа(ів), який(і) є результатом виконання завдання (дата завершення виконання завдання) ___________________________________________

8. Особа, що здійснювала внутрішній контроль якості виконання завдання (П. І. Б. повністю; серія, номер, дата видачі і період чинності виданого АПУ сертифіката аудитора; підстави реалізації повноважень з контролю якості виконання завдання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Результати виконаної перевірки якості виконання окремого завдання наведені у Таблиці.

Таблиця 

 

N з/п 

Питання перевірки

(охоплюють всі етапи завдання - процедури до прийняття завдання; прийняття завдання; планування; виконання; нагляд; перевірка; документування; інформування) 

Так 

Ні  

Примітки

(посилання на документи групи із зовнішньої перевірки систем контролю якості та/або документи із файлу завдання та/або інші документи, які обумовлюють заповнення, відповідно, рядка [3] "Так" або рядка [4] "Ні")

Законодавчі вимоги;

Стандарти завдань

(МСА, МСЗО, МСЗНВ, МССП);

Кодекс етики професійних бухгалтерів;

МСКЯ-1, ПНПКЯ-1;

Документи, затверджені АПУ

(посилання на конкретні пункти/статті відповідних нормативних документів, вимоги яких не дотримані суб'єктом перевірки) 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10. Керівник групи із зовнішньої перевірки систем контролю якості підтверджує, що ним особисто оглянуті та перевірені всі документи, складені групою із зовнішньої перевірки систем контролю якості, яка знаходиться під його управлінням, щодо перевірки якості виконання цього окремого завдання. Кожен документ, складений групою із зовнішньої перевірки систем контролю якості, має заголовок, позначення (індекс), містить відповідні перехресні посилання з іншими документами.

11. Керівник групи із зовнішньої перевірки систем контролю якості підтверджує, що виконана робота з перевірки якості виконання цього окремого завдання оформлена відповідними документами, складеними групою із зовнішньої перевірки систем контролю якості.

12. Суб'єктом перевірки під час прийняття, планування; виконання; нагляду; перевірки; інформування і документування цього окремого завдання дотримані встановлені ним політика і процедури щодо системи контролю якості (ТАК/НІ).

13. Документи із файлу цього окремого завдання відображають виконану суб'єктом перевірки роботу щодо висловлених ним важливих суджень (ТАК/НІ).

14. Висновок (звіт або інший документ), який складений суб'єктом перевірки і є результатом виконання ним цього окремого завдання, відповідає умовам завдання (ТАК/НІ). 

 

 

Керівник групи із зовнішньої перевірки систем контролю якості 

Дата складання _________ Підпис _______ (П. І. Б.)____________ 

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 [5]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.