Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Аудит »

Положення про забезпечення незалежності аудитора

Надрукувати документ
28.01.2010

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2009 року N 209/5

Про затвердження Положення про забезпечення незалежності аудитора

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року N 3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006) та відповідно до Плану заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 15.04.2009 N 408-р, Аудиторська палата України вирішила:

1. Затвердити Положення про забезпечення незалежності аудитора в редакції, що додається.

2. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова
Аудиторської палати України 

 
С. О. Столярова 

 

 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
від 24 грудня 2009 р. N 209/5 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АУДИТОРА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про забезпечення незалежності аудитора (далі по тексту - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність", інших нормативно-правових актів та стандартів аудиту.

1.2. Положення поширюється на аудиторів та аудиторські фірми в ході проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

1.3. У цьому Положенні терміни використовуються у такому значенні:

1.3.1. Група із завдання з надання впевненості - персонал, який виконує завдання з надання впевненості, включаючи експертів, що на умовах трудового чи іншого договору з аудиторською фірмою виконують це завдання.

1.3.2. Загрози незалежності - це факти та обставини, що можуть поставити під загрозу професійне судження аудитора.

1.3.3. Застережні заходи - вжиття аудитором (аудиторською фірмою) заходів, направлених на усунення чи зменшення загрози незалежності до прийнятного рівня.

1.3.4. Клієнт - суб'єкт господарювання, який уклав договір з аудиторською фірмою (аудитором) про проведення аудиту або надання інших аудиторських послуг.

1.3.5. Клієнт з надання впевненості - суб'єкт господарювання, який уклав договір з аудиторською фірмою (аудитором) про виконання завдання з надання впевненості.

1.3.6. Незалежність - це можливість вираження професійної думки та професійна поведінка в ході проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг, уникнення фактів та обставин, що можуть поставити під загрозу професійне судження аудитора та дозволяють діяти чесно з об'єктивністю та професійним скептицизмом.

1.3.7. Фірма - аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці.

1.4. Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, слід застосовувати в контексті стандартів аудиту.

2. ПОЛІТИКА ФІРМИ ПО ДОТРИМАННЮ ВИМОГ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

2.1. Фірма зобов'язана провадити політику та процедури, які мають надавати достатню впевненість, що сама фірма, її персонал і, в разі потреби, інші особи, що підпадають під вимоги незалежності (зокрема, експерти, яких наймає фірма), дотримуються незалежності. Насамперед, незалежність фірми, її персоналу вимагається у разі виконання завдання з надання впевненості.

2.2. Така політика та процедури мають надавати фірмі можливість визначати й оцінювати обставини і відносини, що створюють загрози незалежності, та здійснити заходи, які дадуть змогу усунути ці загрози або зменшити їх до прийнятного рівня за допомогою застережних заходів або, якщо це необхідно, шляхом відмови від виконання завдання.

2.3. Характер загроз незалежності та застосованих застережних заходів для усунення або зменшення їх до прийнятного рівня залежить від характеристик конкретного завдання з надання впевненості, а саме: чи є воно завданням з аудиту фінансових звітів чи іншим завданням з надання впевненості, а в останньому випадку також існує залежність від цілі, інформації з предмету завдання та визначених цільових користувачів звіту.

2.4. Політика та процедури фірми щодо незалежності мають бути розроблені з урахуванням цього Положення та стандартів аудиту. Політика та процедури фірми мають враховувати конкретні обставини її діяльності. Фірма зобов'язана дотримуватись вимог, визначених Положенням з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг", затвердженим рішенням Аудиторської палати України від 27 вересня 2007 року N 182/4.

2.5. Фірма зобов'язана впровадити політику та процедури, які нададуть їй достатню впевненість, що їй буде повідомлено про порушення вимог до незалежності та вона зможе вжити відповідних заходів для попередження конфлікту інтересів. Для цього:

2.5.1. Усі співробітники фірми, незалежність яких вимагається цим Положенням та стандартами аудиту, зобов'язані невідкладно інформувати керівника фірми про обставини, що ведуть до порушення незалежності, про які їм стало відомо.

2.5.2. Керівник фірми зобов'язаний негайно повідомити про виявлені порушення політики та процедур керівнику із завдання, який разом із керівником фірми зобов'язаний розглянути таке порушення і довести до відома іншого відповідного персоналу фірми та інших осіб, незалежність яких вимагається цим Положенням та стандартами аудиту, які зобов'язані вжити застережних заходів щодо забезпечення усунення загроз незалежності аудитора.

2.5.3. Особи, зазначені в пункті 2.5.2 цього Положення, мають негайно повідомити фірму щодо здійснених ними заходів для розв'язання проблем, що надасть фірмі змогу визначити необхідність подальших дій.

2.6. Щонайменше раз на рік фірма зобов'язана отримати від усього персоналу, незалежність якого вимагається цим Положенням, стандартами аудиту та Законом України "Про аудиторську діяльність", письмове підтвердження дотримання своєї політики та процедур щодо незалежності.

3. ЗАГРОЗИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ

3.1. Фірма зобов'язана оцінювати відповідні обставини, характер завдання з надання впевненості та загрози незалежності при вирішенні питання щодо доцільності прийняття чи продовження завдання, характеру необхідних застережних заходів та призначення конкретної особи до складу групи із завдання з надання впевненості.

3.2. Забороняється проведення аудиту:

3.2.1. Аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами органів управління суб'єкта господарювання, що перевіряється.

3.2.2. Аудитором, який має особисті майнові інтереси в суб'єкта господарювання, що перевіряється.

3.2.3. Аудитором - членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється.

3.2.4. Аудитором - працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється.

3.2.5. Аудитором - працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється.

3.2.6. Якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора.

3.2.7. Аудитором, який надає консультаційні послуги акціонерному товариству, що перевіряється.

3.2.8. Аудиторами, що мають взаємовідносини щодо права власності з фінансовою установою, діяльність якої перевіряється.

3.2.9. Аудиторами, що мають заборгованість перед фінансовою установою, що перевіряється або інший конфлікт інтересів.

3.2.10. В інших випадках, у яких не забезпечуються вимоги щодо незалежності аудитора.

3.3. Фірма зобов'язана застосувати застережні заходи, направлені на зменшення виявлених загроз незалежності у випадках:

3.3.1. Наявності у члена групи із завдання з надання впевненості або у іншої особи, що має прямі родинні стосунки з членом групи, прямого або суттєвого опосередкованого фінансового інтересу у клієнтові з надання впевненості.

3.3.2. Надання фірмі позики клієнтом з надання впевненості чи виступ гарантом або поручителем фірми за позикою з боку такого клієнта, який є банком чи іншою фінансовою установою, якщо така позика або гарантія за нею не є несуттєвими.

3.3.3. Отримання фірмою подарунків чи заохочень від клієнта з надання впевненості.

3.3.4. Наявності тісних ділових (не пов'язаних з аудитом) стосунків фірми з клієнтом з надання впевненості.

3.3.5. Наявності сімейних та особистих стосунків між членом групи із завдання з надання впевненості та директором, іншою посадовою особою чи працівниками клієнта з надання впевненості, залежно від їхніх обов'язків.

3.3.6. Якщо директор, інша посадова особа чи працівник клієнта з надання впевненості, який може справляти прямий та суттєвий вплив на інформацію з предмету завдання з надання впевненості, був членом із завдання надання впевненості чи учасником фірми.

3.3.7. Призначення колишньої посадової особи, директора чи працівника клієнта з надання впевненості членом групи із завдання з надання впевненості.

3.3.8. Наявності тривалих стосунків вищого управлінського персоналу з клієнтами з надання впевненості.

3.3.9. Надання послуг, які не є послугами з надання впевненості, клієнтам з надання впевненості (послуг з оцінки вартості, надання послуг у сфері оподаткування клієнтам з аудиту фінансової звітності, тимчасове призначення працівників на посади у клієнтів з аудиту фінансової звітності, надання послуг з підтримки у судових справах клієнтів з аудиту фінансової звітності, юридичних послуг клієнтам з аудиту фінансової звітності та інших послуг відповідно до стандартів аудиту).

3.3.10. Якщо розмір оплати за замовлення, що сплачується клієнтом з надання впевненості становить суттєву (більше 50 %) частку від розміру загальних річних доходів фірми або якщо вартість послуги до сплати за професійні послуги залишається несплаченою клієнтом з надання впевненості протягом тривалого (більше шести місяців) часу.

3.3.11. Наявності чи загрози початку порушення судової справи між аудитором (аудиторською фірмою) та клієнтом з надання впевненості.

3.4. З метою усунення або зменшення до прийнятного рівня загроз незалежності, фірма зобов'язана, в залежності від виду загроз, здійснити заходи з:

3.4.1. Обговорення загрози незалежності з найвищим управлінським персоналом клієнта, наприклад, з наглядовою радою або аудиторським комітетом.

3.4.2. Залучення додаткового аудитора для огляду виконаної роботи чи надання необхідних консультацій.

3.4.3. Усунення фінансового інтересу члена групи із завдання з надання впевненості чи іншої особи, що має прямі родинні стосунки з членом групи із завдання з надання впевненості, або доведення їх фінансового інтересу до частки (розміру), яка є несуттєвою.

3.4.4. Усунення аудитора з групи із завдання з надання впевненості від участі в аудиторській перевірці або з групи із завдання з надання впевненості.

3.4.5. Припинення ділових стосунків між фірмою та клієнтом, крім аудиту та надання інших аудиторських послуг.

3.4.6. Скорочення ділових стосунків між фірмою та клієнтом настільки, щоб фінансова частка стала несуттєвою, а відносини - явно несуттєвими.

3.4.7. Відмова від здійснення господарських операцій, інших ніж аудиторських, між фірмою та клієнтом чи зменшення їх обсягу до розмірів, що не створюють загрози незалежності.

3.4.8. Створення, за можливості, такої схеми обов'язків у групі із завдання з надання впевненості, щоб відповідно аудитор не займався питаннями, за які несе відповідальність інша особа, що має прямі родинні стосунки з членом групи із завдання з надання впевненості.

3.4.9. Здійснення політики та процедур для надання своїм працівникам повноважень повідомляти керівництву фірми про будь-які загрози незалежності та об'єктивності.

3.4.10. Розгляду відповідності чи необхідності зміни плану для виконання завдання з надання впевненості.

3.4.11. Перевірки контролю якості виконання завдання з надання впевненості.

3.4.12. Впровадження політики та процедур, які зобов'язують працівника фірми повідомляти керівництво, якщо працівник веде серйозні переговори про працевлаштування у клієнта з надання впевненості.

3.4.13. Ротації (не менше ніж через п'ять років) управлінського персоналу з групи із завдання з надання впевненості.

3.4.14. Здійснення політики та процедур, що забороняють персоналу приймати управлінські рішення для клієнта з надання впевненості або приймати відповідальність за такі рішення.

3.4.15. Отримання фірмою підтвердження від клієнта з надання впевненості стосовно визнання його відповідальності за результати роботи, виконаної фірмою.

3.4.16. Проведення зовнішнього огляду контролю якості.

3.4.17. Здійснення консультування з третьою стороною, зокрема, з професійним регуляторним органом чи з іншим аудитором.

3.4.18. Здійснення політики та процедур щодо впровадження та моніторингу контролю якості виконання завдань з надання впевненості.

3.4.19. Здійснення політики та процедур забезпечення якості та контролю.

3.4.20. Здійснення інших заходів, передбачених стандартами аудиту.

3.5. У разі, якщо наведені у пункті 3.4 цього Положення застережні заходи не зменшать загрозу до прийнятного рівня, фірма повинна прийняти рішення про відмову від продовження виконання завдання з надання впевненості чи про відмову від прийняття до виконання завдання з надання впевненості.

3.6. За недотримання вимог щодо незалежності, що передбачені законами України, стандартами аудиту та цим Положенням, аудитори та аудиторські фірми несуть відповідальність, передбачену Законом України "Про аудиторську діяльність".

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.