Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Аудит »

Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України

Надрукувати документ
05.03.2010

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 31 травня 2007 року N 178/5

Про затвердження Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Аудиторської палати України
 від 11 жовтня 2007 року N 183/9,
від 28 січня 2010 року N 210/9

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року N 3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006 N 140-V), Аудиторська палата України вирішила:

1. Затвердити Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затверджене Аудиторською палатою України 23.04.2002 (протокол засідання N 109).

3. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення.

4. Це рішення набирає чинності з 1 липня 2007 року.

 

Голова Аудиторської палати
України 

 
С. О. Столярова 

 

 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
від 31 травня 2007 р. N 178/5
(у редакції рішення Аудиторської палати України
від 28 січня 2010 р. N 210/9)

 ПОЛОЖЕННЯ
про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України

Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів (далі по тексту - Положення) розроблено з метою забезпечення високої якості аудиторських послуг та адаптації правового регулювання аудиторської діяльності в Україні до норм Європейського Союзу, згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність", Статутом Аудиторської палати України (далі - АПУ).

Положення визначає порядок постійного удосконалення професійних знань аудиторів.

I. Загальні положення

1.1. Сучасне суспільство вимагає від аудиторів високої якості послуг, що надаються. Тому кожний аудитор зобов'язаний щорічно здійснювати заходи по удосконаленню професійних знань з урахуванням вимог часу. Систематичне удосконалення професійних знань відповідає принципу професійної етики та базовій засаді аудиту - вимозі компетентності, як запоруки якості послуг.

1.2. Метою постійного удосконалення професійних знань аудиторів є забезпечення високої якості аудиту та супутніх йому послуг.

1.3. Постійне удосконалення професійних знань аудиторів здійснюється на платній основі. Розмір плати встановлюють Центри, що отримали право від АПУ на проведення заходів з удосконалення професійних знань аудиторів.

1.4. Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів (далі - профільна Комісія АПУ) веде облік (реєстр) аудиторів, які пройшли удосконалення професійних знань. Технічне та інформаційне забезпечення роботи профільної Комісії АПУ здійснює Секретаріат АПУ.

II. Порядок діяльності Центрів, що здійснюватимуть організацію постійного удосконалення професійних знань аудиторів

2.1. Удосконалення професійних знань практикуючих аудиторів за програмами, затвердженими АПУ, здійснюють:

 • Центри, засновані АПУ спільно з однією з професійних організацій аудиторів України;
 • Національний центр обліку та аудиту Національної Академії статистики, обліку та аудиту, уповноважений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.93 року здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів.

З зазначеними вище Центрами АПУ укладає (за згодою Центрів) відповідну угоду на три роки.

2.2. Центри, вказані у пункті 2.1 цього Положення, зобов'язані проводити удосконалення знань аудиторів за тематикою, затвердженою АПУ, здійснювати розробку ілюстративних та методичних матеріалів, звітувати перед профільною Комісією АПУ про формування групи та результати контрольного тестування аудиторів.

2.3. Центри несуть перед АПУ відповідальність за якість організації та забезпечення удосконалення професійних знань аудиторів, своєчасність та повноту розрахунків з АПУ.

2.4. Профільна Комісія АПУ систематично розглядає роботу Центрів і, за необхідності, ініціює перед АПУ питання про подальшу співпрацю з Центрами.

III. Програми постійного удосконалення професійних знань аудиторів

3.1. Програми постійного удосконалення професійних знань аудиторів (далі - Програми) розробляються Центрами, професійними організаціями аудиторів, членами АПУ і передаються у профільну Комісію АПУ для експертної оцінки. Після позитивного висновку профільної Комісії АПУ Програми виносяться на розгляд АПУ.

3.2. Програми повинні розкривати актуальні питання:

 • методики та організації професійної аудиторської діяльності;
 • застосування норм професійної етики та положень стандартів аудиту в аудиторській практиці;
 • дотримання вимог чинного законодавства в сфері бізнесу;
 • впровадження результатів наукових досліджень в галузі аудиту та суміжних фахових галузях.

3.3. Програми повинні охоплювати такі питання господарської діяльності та управління, як:

 • трансформація вітчизняного обліку та звітності у відповідність до вимог Міжнародних стандартів обліку та звітності;
 • правові аспекти господарської практики та ризики бізнесу;
 • організація та методологія бухгалтерського та податкового обліку;
 • фінансовий менеджмент та фінансовий аналіз;
 • інформаційні технології в управлінні;
 • корпоративні відносини та корпоративну організацію;
 • внутрішній контроль та аудит в системах управління.

3.4. Допускається розробка та викладання по програмам галузевої направленості (страховий бізнес, банківська справа тощо).

3.5. У кожній Програмі обов'язково мають бути включені питання застосування на практиці (в контексті змісту Програми) вимоги професійної етики та положень стандартів аудиту.

3.6. Програми за своїм обсягом мають бути розраховані не менш ніж на 40 академічних годин і повинні вміщувати лекційні, семінарські, практичні заняття (ділову гру) та контрольне тестування.

3.7. АПУ щорічно переглядає тематику Програм з метою визначення необхідності їх актуалізації або зміни у відповідності з потребою практики аудиту.

IV. Порядок організації постійного удосконалення професійних знань аудиторів

4.1. Аудитори здійснюють постійне щорічне удосконалення професійних знань, починаючи з року, наступного за роком отримання сертифіката.

4.2. Для проходження удосконалення професійних знань аудитори подають до Центру такі документи:

 • клопотання за встановленою формою;
 • копію сертифіката аудитора;
 • документ про оплату.

4.3. Удосконалення професійних знань може здійснюватися лише у формі очного навчання, що передбачає безпосередню присутність слухача в аудиторії та на контрольному тестуванні.

4.4. За підсумками удосконалення професійних знань аудитори проходять контрольне тестування, яке є обов'язковим. Розмір оплати за контрольне тестування визначається АПУ.

4.5. Тестування знань не поширюється на таку форму удосконалення знань, як ділова гра. Вона завершується оцінкою модератора, яка може бути задовільною та незадовільною.

4.6. Для здійснення контрольного тестування Центр розробляє тести з тематики Програми в кількості не меншої ніж 40 питань з 4 відповідями, з яких тільки одна - вірна. Тести передаються до профільної Комісії АПУ на погодження.

4.7. Комісія по проведенню контрольного тестування формується у такому складі:

1) уповноважений Головою АПУ представник АПУ;

2) керівник Центру або його заступник;

3) один із викладачів;

4) представник Всеукраїнської професійної громадської організації "Спілка аудиторів України" за направленням правління територіального відділення САУ (за згодою).

4.8. Для оцінки рівня знань як достатнього, слухачеві за результатами контрольного тестування слід набрати не менше 80 відсотків (балів) правильних відповідей з 40 поставлених питань. Аудитори, які не набрали відповідної кількості балів, мають право до кінця року ще раз пройти контрольне тестування на платній основі.

4.9. Комісія з тестування складає відомість проведення контрольного тестування у двох примірниках, підписує його, скріпляючи печаткою Центру.

4.10. Центри подають до профільної Комісії АПУ відомість проведення контрольного тестування, в якій зазначена інформація про аудиторів, які успішно пройшли контрольне тестування.

Подана інформація повинна містити: назву Центру, назву Програми, за якою здійснювалося удосконалення професійних знань аудиторів, прізвище, ім'я, по батькові аудитора, номер сертифіката, дату тестування та його результати.

Відомість підписують усі члени Комісії з тестування. Відомість з результатами тестування у 3-денний термін надсилається (передається) до профільної Комісії АПУ.

4.11. Аудитори, які з певних причин не пройшли (пропустили) за один рік удосконалення професійних знань, завчасно звертаються з заявою та поясненнями до профільної Комісії АПУ, яка має право розглянути заяву по суті та прийняти відповідне рішення.

V. Інші види постійного удосконалення професійних знань аудиторів

5.1. У загальний обсяг удосконалення професійних знань аудиторів в межах 40 годин АПУ можуть бути зараховані за оцінкою та рішенням Комісії з сертифікації та освіти аудиторів:

а) публікації у вигляді монографій, підручників чи навчальних посібників з бухгалтерського обліку, контролю, внутрішнього та зовнішнього або державного фінансового аудиту, економічного аналізу, господарського права (зараховується автору, співавторам в рік видання або на наступний рік);

б) публікації в обсязі не менше 0,5 авторського аркуша на рік у фаховому виданні АПУ журналі "Аудитор України" або фахових виданнях, зареєстрованих у ВАК України (розрахунок обсягу публікацій автором надається самостійно та зараховується автору в рік здійснення публікації) за визначенням профільної комісії актуальності і придатності зазначених публікацій;

в) отримання аудитором вченого ступеня кандидата або доктора економічних та юридичних наук з спеціальності: облік, аудит, економічний аналіз, фінанси, банківська справа, господарське право в рік захисту;

г) виконання функцій і обов'язків члена Аудиторської палати України;

д) викладання у вказаних у пункті 2.1 цього Положення Центрах в обсязі, не менше 20 годин на рік;

є) складання аудитором іспиту та отримання сертифіката АССА (Асоціація сертифікованих присяжних бухгалтерів Великобританії) або АІСРА (Американський Інститут сертифікованих присяжних бухгалтерів) в рік його отримання;

ж) участь з доповідями на 4-х науково-практичних конференціях або семінарах з проблематики аудиту (контролю) протягом календарного року (при наявності відповідної програми та довідки про участь) - на календарний рік, наступний за роком участі у роботі конференцій чи семінарів за висновком профільної Комісії.

5.2. Документи, що підтверджують удосконалення професійних знань за видами, зазначеними у пункті 5.1 цього Положення подаються аудиторами в профільну Комісію АПУ для їх розгляду та прийняття рішення про видачу свідоцтва про здійснення удосконалення професійних знань, після затвердження протоколу профільної Комісії на засіданні АПУ.

VI. Свідоцтво про постійне удосконалення професійних знань аудиторів

6.1. Свідоцтво про постійне удосконалення професійних знань аудиторів є офіційним документом і видається АПУ на підставі поданих Центром документів.

6.2. Свідоцтво має стандартний формат, в якому зазначено Центр, де проводилось удосконалення професійних знань, прізвище, ім'я по-батькові та номер сертифіката аудитора, назву програми, термін проходження удосконалення знань та дата видачі Свідоцтва.

6.3. Свідоцтво підписується Головою АПУ та головою профільної Комісії АПУ.

6.4. Реєстрацію виданих Свідоцтв веде Секретаріат АПУ.

VII. Прикінцеві положення

7.1. Контроль за здійсненням удосконалення професійних знань аудиторів здійснює профільна Комісія АПУ.

7.2. Фінансові взаємовідносини між АПУ та Центрами з організації та проведення заходів по удосконаленню професійних знань аудиторів встановлюються на підставі укладеного між сторонами договору.

(Положення із змінами, внесеними згідно з рішенням
Аудиторської палати України від 11.10.2007 р. N 183/9,
у редакції рішення Аудиторської
 палати України від 28.01.2010 р. N 210/9)

 

 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 28 січня 2010 року N 210/9

Про Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року N 3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006 N 140-V) та згідно з Положенням про сертифікацію аудиторів Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженого рішенням АПУ від 31.05.2007 N 178/5, зі змінами, внесеними рішенням АПУ від 11.10.2007 N 183/9, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Встановити плату за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайняття аудиторською діяльністю в частині плати за щорічне контрольне тестування за підсумками удосконалення професійних знань аудиторів у розмірі 400,00 грн., у т. ч. ПДВ.

3. Визнати таким, що втратив чинність, п. 2 рішення АПУ від 23.04.2009 N 201/5 "Про угоди з Центрами на інформаційно-методичне забезпечення удосконалення професійних знань аудиторів".

4. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

5. Це рішення набирає чинності з 1 березня 2010 р.

 

Голова АПУ 

І. І. Нестеренко 

 

 

 

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.