Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Споживачу »

Правила надання послуг з вивезення побутових відходів

Надрукувати документ
29.12.2008

Додаток 1
до Правил 

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з вивезення побутових відходів

_________________________________
         (найменування населеного пункту) 

___ _____________ 20__ р. 

_____________________________________________________________________________________
                                                           (найменування суб'єкта господарювання, що надає послуги,
_____________________________________________________________________________________
                                                                 або балансоутримувача (уповноваженої ними особи)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                                 (назва документа, дата і номер)
затвердженого ________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування органу)
(далі - виконавець), з однієї сторони, і _____________________________________________________
                                                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 фізичної особи, що є власником
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (наймачем, орендарем) квартири (будинку)
або __________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування юридичної особи)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________,
                                                                                (назва документа, дата і номер)
затвердженого ________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування органу)
(далі - споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене 

 

Предмет договору

1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів, а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги).

Перелік послуг

2. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних і рідких відходів.

 

3. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за _________________________________ схемою.
                                                                                                                              (контейнерною, безконтейнерною - зазначити)

4. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні __________________________ контейнери місткістю ___________________ куб. метрів, що належать 
                         (кількість)
_____________________________________.
            (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з _______ до ________ години.

5. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою споживач зобов'язаний з ____ до _____ год. та/або з ____ до _____ год. виставити у місцях, погоджених з виконавцем, закриті ємкості з відходами місткістю не більш як 0,12 куб. метра.

6. Для вивезення великогабаритних і ремонтних відходів використовується ____________________________ контейнерів місткістю 8 і більше куб. метрів, для розташування яких
                            (кількість)
споживачем відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства відводиться спеціальний майданчик з твердим покриттям за адресою ____________________________________. 

Контейнери належать _________________________________________________________________.
                                                                                                   (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

7. Завантаження відходів здійснюється:

твердих ____________________________________________,
                                        (споживачем, виконавцем - зазначити)

великогабаритних і ремонтних ________________________________________.
                                                                                           (споживачем, виконавцем - зазначити)

8. Виконавець вивозить:

рідкі відходи __________________________________________________________________________,
                                                                                                  (строк або за заявкою споживача - зазначити)
але не рідше ніж один раз на шість місяців;

великогабаритні і ремонтні відходи _______________________________________________________.
                                                                                                           (строк або за заявкою споживача - зазначити) 

9. Тип та кількість спеціальних автотранспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

 

Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

10. Обсяг надання послуг розраховується виконавцем на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.

11. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з додатком 3 до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

 
 

 

Оплата послуг

12. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
 
13. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ніж до _____ числа періоду, що настає за розрахунковим. 
 
У разі застосування попередньої оплати послуг платежі вносяться за ______ місяців у розмірі _____ гривень.  

14. Послуги оплачуються _______________________________________________________________.
                                                                                                (готівкою або в безготівковій формі - зазначити)

15. Плата вноситься на розрахунковий рахунок _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (банківські реквізити)
через ________________________________________________________________________________.
                                                                                  (найменування банківської установи або виконавця)

16. У разі потреби виконавець здійснює ________________________________________ перерахунок
                                                                                                                                      (строк)
вартості фактично наданих послуг та повідомляє споживачеві про його результати.

17. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

18. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується _____________________________________________________________________________________.
                                                            (назва документа, яким підтверджується надання пільг) 

 

Права та обов'язки споживача

19. Споживач має право на:

1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів;

2) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

3) усунення виконавцем недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;

4) перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;

5) внесення за погодженням з виконавцем у цей договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;

6) зменшення розміру плати за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів;

7) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів сім'ї на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує його відсутність - довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

20. Споживач зобов'язується:

1) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з вивезення відходів;

2) сприяти виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;

3) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;

4) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

5) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

6) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Права та обов'язки виконавця

21. Виконавець має право вимагати від споживача:

1) забезпечувати належний санітарно-технічний стан контейнерів та контейнерних майданчиків, вигрібних ям;

2) своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню.

22. Виконавець зобов'язується:

1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього договору;

2) погодити із споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання твердих, великогабаритних і ремонтних відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;

3) здійснювати контроль за санітарно-технічним станом контейнерів;

4) збирати і перевозити відходи спеціальними автотранспортними засобами;

5) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання твердих відходів під час завантаження у спеціальний автотранспортний засіб;

6) перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами;

7) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;

8) усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред'являє споживач у зв'язку з невиконанням умов цього договору;

9) прибувати протягом трьох годин на виклик споживача і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати;

10) відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, завдані споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

11) зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі його письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх відсутність - довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

Виконавець має також інші обов'язки відповідно до закону.  

 

Відповідальність сторін за невиконання умов договору 

23. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим договором за:

1) несвоєчасне внесення плати за послуги;

2) невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.

24. Виконавець несе відповідальність за:

1) ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну споживача, шкоди його життю чи здоров'ю;

2) невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.

 

Розв'язання спорів

25. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

26. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає представника виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

Представник виконавця зобов'язаний прибути протягом ___________ робочих днів.
                                                                                                     (кількість)

27. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписом.

У разі неприбуття представника виконавця у ____________ строк або його відмови від підпису акт уважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

28. Акт-претензія подається виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

 
 

 

Форс-мажорні обставини

29. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору.

 

Строк дії цього договору

30. Договір діє з ___________ до __________ і набирає чинності з дня його укладення.

 

Умови зміни, продовження,
припинення дії цього договору

31. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.

32. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.

33. Дія договору припиняється у разі, коли:

закінчився строк, на який його укладено;

відпала потреба в наданні послуг або споживач відмовляється від виконавця.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

 
 
 
 
 
 
 

 

Прикінцеві положення

34. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий - у виконавця.

З Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений
_______________________            
         (підпис споживача)

 

 

Реквізити сторін

Споживач 

Виконавець 

_________________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані
_________________________________________
          (серія, номер, ким і коли виданий); найменування
_________________________________________
    юридичної особи, що діє на підставі документа (назва,
_________________________________________
          ким і коли затверджений), відомості про державну
_________________________________________
                           реєстрацію та банківські реквізити) 

_______________________________________
                  (найменування юридичної особи,
_______________________________________
                      що діє на підставі документа
_______________________________________
           (назва, ким і коли затверджений), відомості
_______________________________________
       про державну реєстрацію та банківські реквізити) 

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи

_________________________________________
                                    (індекс, область, район,
________________________________________
            місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер ____________________
Ідентифікаційний код _______________________ 

 
Місцезнаходження юридичної особи

______________________________________
                             (індекс, область, район,
______________________________________
      місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код ___________________ 

 

Підписи сторін

           Споживач

_______________________________________
М. П. (за наявності печатки) 

           Виконавець

________________________________________
М. П. (за наявності печатки) 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3 4
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.