Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Закони »

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"

Надрукувати документ
07.06.2010

Стаття 13. Оподаткування нерезидентів

13.1. Будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях) оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Для цілей цієї статті під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, слід розуміти:

а) проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом;

(підпункт "а" пункту 13.1 статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

б) дивіденди, які сплачуються (нараховуються) резидентом;

в) роялті, фрахту та доходи від послуг типу "інжиніринг";

(підпункт "в" пункту 13.1 статті 13 в редакції
 Закону України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР,
 у редакції Закону України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

г) лізингова (орендна) плата, що сплачується (нараховується) резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента-лізингодавця (орендодавця);

д) доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке належить нерезиденту, у тому числі майна постійного представництва нерезидента;

е) прибуток від здійснення операцій з торгівлі цінними паперами або іншими корпоративними правами, визначений відповідно до норм цього Закону;

є) доходи, отримані від здійснення спільної діяльності на території України, доходи від здійснення довгострокових контрактів на території України;

ж) винагорода за здійснення культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності нерезидентів (або уповноважених ними осіб) на території України;

з) брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів;

и) внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (включаючи страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України;

і) доходи у вигляді виграшів (призів) в лотерею (крім державної), від казино, інших гральних місць (домів), розташованих на території України, доходи від організації та проведення грального бізнесу, лотерей (крім державних);

ї) доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів;

й) інші доходи від здійснення нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, за винятком доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів (робіт, послуг), переданих (виконаних, наданих) резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг з міжнародного зв'язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

(підпункт "й" пункту 13.1 статті 13 із змінами, внесеними 
згідно із Законом України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР)

13.2. Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях), крім доходів, зазначених у пунктах 13.3 - 13.6, зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у пункті 13.1 цієї статті, за ставкою у розмірі 15 відсотків від їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачене нормами міжнародних угод, які набрали чинності.

(пункт 13.2 статті 13 із змінами, внесеними згідно
 із Законами України від 15.07.99 р. N 977-XIV,
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

13.3. Абзац перший підпункту 13.3 статті 13 виключено 

(згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

Прибутки нерезидентів, отримані у вигляді доходів на безпроцентні (дисконтні) облігації чи казначейські зобов'язання, оподатковуються за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статті 10 цього Закону, у такому порядку:

(абзац другий підпункту 13.3 статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 24.12.2002 р. N 349-IV,
від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

базою оподаткування є прибуток, який розраховується як різниця між номінальною вартістю безпроцентних (дисконтних) цінних паперів, сплаченою (нарахованою) їх емітентом, та ціною їх придбання на первинному чи вторинному фондовому ринку;

з метою здійснення податкового контролю придбання або продаж зазначених у цьому пункті цінних паперів може здійснюватися від імені та за рахунок нерезидента виключно його постійним представництвом або резидентом, який працює від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента;

зазначені резидент або постійне представництво нерезидента несуть відповідальність за повне та своєчасне нарахування та внесення до бюджету податків, утриманих при виплаті нерезиденту доходів від володіння процентними або безпроцентними (дисконтними) цінними паперами. Центральний податковий орган України встановлює порядок надання резидентами або постійними представництвами нерезидента розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів та звітів про утримання та внесення до відповідного бюджету податків, встановлених цією статтею.

Резиденти, які працюють від імені, за рахунок та за дорученням нерезидента на ринку процентних або безпроцентних (дисконтних) облігацій чи казначейських зобов'язань, самостійно подають податковому органу за місцем свого розташування звіт про утримання та внесення до відповідного бюджету податків, встановлених цією статтею.

13.4. Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами, у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери, продані (розміщені) нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані Україною позики (кредити або державні зовнішні запозичення), які відображаються у Державному бюджеті України чи кошторисі Національного банку України.

13.5. Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів.

(абзац перший пункту 13.5 статті 13 у
 редакції Закону України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

При цьому:

базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту;

особами, уповноваженими стягувати цей податок та вносити його до бюджету, є резидент, який виплачує такі доходи, незалежно від того, чи є він платником цього податку чи ні, а також чи є він суб'єктом спрощеного оподаткування чи ні.

(пункт 13.5 статті 13 у редакції
 Закону України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

13.6. Страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми такого страхування або перестрахування таким чином:

при укладенні договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному таким уповноваженим органом, підтверджують, що перестрахування здійснено у перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеним уповноваженим органом), а також при укладенні договорів перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, - за ставкою 0 відсотків;

(абзац другий пункту 13.6 статті 13 у редакції
Закону України від 30.11.2006 р. N 398-V)

в інших випадках - за ставкою 12 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат.

(абзац третій пункту 13.6 статті 13 у редакції 
Закону України від 30.11.2006 р. N 398-V)

Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам від наданих рекламних послуг на території України, сплачують податок за ставкою 20 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок.

(пункт 13.6 статті 13 у редакції  
Законів України від 24.12.2002 р. N 349-IV,
 від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

13.7. Пункт 13.7 статті 13 виключено 

(пункт 13.7 статті 13 в редакції Закону
 України від 15.07.99 р. N 977-XIV,
 виключено згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

13.8. Суми прибутків нерезидентів, які здійснюють свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються у загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який здійснює свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

У разі якщо нерезидент здійснює свою діяльність не лише в Україні, а й за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що проводиться ним через постійне представництво в Україні, сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення нерезидентом відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з податковим органом за місцезнаходженням постійного представництва.

У разі неможливості шляхом прямого підрахування визначити прибуток, одержаний нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається податковим органом як різниця між валовим доходом та валовими витратами, визначеними шляхом застосування до суми одержаного (нарахованого) валового доходу коефіцієнта 0,7.

13.9. Резиденти, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок і на користь нерезидента (включаючи укладення договорів з іншими резидентами від імені і на користь нерезидента), утримують і перераховують до відповідного бюджету податок з доходу, одержаного таким нерезидентом із джерел в Україні, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що здійснюють свою діяльність на території України через постійне представництво. При цьому такі резиденти не підлягають додатковій реєстрації у податкових органах як платники податку на прибуток.

Абзац другий пункту 13.9 статті 13 втратив чинність

(згідно із Законом України
 від 14.01.99 р. N 393-XIV)

(абзац другий пункту 13.9 статті 13 не застосовується до доходів та витрат, отриманих і проведених з 1 липня 1997 року, згідно із Законом України від 14.01.99 р. N 393-XIV) 

 

 

(стаття 13 в редакції Закону
 України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції

14.1. Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують податок на прибуток у порядку і в розмірах, передбачених цим Законом, за підсумками звітного податкового року.

Валові доходи і витрати підприємств-виробників сільськогосподарської продукції, утримані (понесені) протягом звітного податкового року, підлягають індексуванню, виходячи з офіційного індексу інфляції за період від місяця, наступного за місяцем понесення таких витрат (отримання доходів), до кінця звітного податкового року.

Сума нарахованого податку зменшується на суму податку на землю, що використовується у сільськогосподарському виробничому обороті.

Абзац четвертий пункту 14.1 статті 14 виключено

(згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

14.2. Дія пункту 14.1 цієї статті не поширюється на підприємства, основною діяльністю яких є виробництво та/або продаж продукції квітково-декоративного рослинництва, дикорослих рослин, диких тварин і птахів, риби (крім риби, виловленої у річках та закритих водоймах), хутряних товарів, лікеро-горілчаних виробів, пива, вина і виноматеріалів (крім виноматеріалів, що продаються для подальшої переробки), які оподатковуються у загальному порядку.

(пункт 14.2 статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

14.3. У разі продажу товарів, безпосередньо пов'язаних з технологічними процесами виробництва сільськогосподарської продукції, виробникам такої сільськогосподарської продукції на умовах товарного кредиту, валові доходи кредитора збільшуються у податковому періоді, на який відповідно до умов такого кредитного договору припадає строк здійснення розрахунків з позичальником.

У разі якщо об'єктом такого товарного кредиту є товари, витрати на які включаються до складу валових витрат, датою збільшення валових витрат позичальника є дата здійснення розрахунків щодо погашення заборгованості по такому товарному кредиту.

Якщо об'єктом такого товарного кредиту є товари, витрати на які відповідно до статті 8 цього Закону підлягають амортизації, датою збільшення балансової вартості відповідної групи основних фондів є дата здійснення позичальником розрахунків щодо погашення заборгованості по такому товарному кредиту.

(статтю 14 доповнено пунктом 14.3 згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Стаття 15. Порядок внесення змін до Закону

Ставки податку на прибуток, пільги щодо податку, об'єкт оподаткування, порядок обчислення оподатковуваного прибутку, строки і порядок сплати та зарахування податку до бюджетів можуть встановлюватися та змінюватися лише шляхом внесення змін до цього Закону.

(положенням статті 15 дано офіційне тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 16.02.2010 р. N 5-рп/2010)

 

 

Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку

16.1. Платники податку самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті.

16.2. Податок на прибуток нараховується за ставкою, визначеною статтею 10 цього Закону, від прибутку, що підлягає оподаткуванню, розрахованого згідно з пунктом 3.1 цього Закону, з урахуванням положень пунктів 7.12, 7.13, 7.14, 14.1, 16.9 та статей 6 та 13 цього Закону.

(пункт 16.2 статті 16 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

16.3. Платник податку, який здійснює діяльність, що підлягає патентуванню відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", зобов'язаний окремо визначати податок на прибуток від кожного окремого виду такої діяльності та окремо визначати податок на прибуток від іншої діяльності. З цією метою такі платники податку ведуть окремий облік:

валових доходів, отриманих від здійснення діяльності, що підлягає патентуванню;

валових витрат, понесених у зв'язку із здійсненням такої діяльності;

балансової вартості товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції (далі - запаси), які використовуються для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню. При цьому балансова вартість таких запасів не бере участі у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості згідно із пунктом 5.9 статті 5 цього Закону, для визначення об'єкта оподаткування від іншої діяльності;

амортизаційних відрахувань, нарахованих на відповідну групу основних фондів, що використовуються для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню.

У разі якщо основні фонди використовуються як для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню, так і для іншої діяльності, то з метою визначення об'єкта оподаткування для різних видів діяльності, застосовується метод пропорційного розподілу суми амортизаційних відрахувань залежно від питомої ваги доходів, що припадає на кожний вид діяльності. За цим методом валовий дохід платника податку, одержаний за окремим видом діяльності, що підлягає патентуванню, підлягає зменшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходу, одержаного за окремим видом діяльності, що підлягає патентуванню, відноситься до загальної суми валового доходу. Аналогічно відбувається розподіл валових витрат, що одночасно пов'язані як з діяльністю, що підлягає патентуванню, так і з іншою діяльністю.

Податок з прибутку, отриманого від діяльності, яка підлягає патентуванню відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", підлягає сплаті до бюджету у сумі, визначеній відповідно до цього Закону, зменшений на вартість придбаних торгових патентів для здійснення цього виду діяльності.

(пункт 16.3 статті 16 у редакції Закону
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

16.4. Податок за звітний період сплачується його платником до відповідного бюджету у строк, визначений законом для квартального податкового періоду.

(абзац перший пункту 16.4 статті 16
 у редакції Закону України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

Платники податку у строки, визначені законом, подають до податкового органу податкову декларацію про прибуток за звітний період, розраховану наростаючим підсумком з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових періодів у разі його наявності відповідно до пункту 6.1 статті 6 цього Закону. При цьому за звітні квартал, півріччя та три квартали платники податку подають спрощену декларацію, а за результатами звітного року - повну. Форми декларацій з цього податку встановлюються центральним податковим органом за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики.

(абзац другий пункту 16.4 статті 16 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2181-III,
 у редакції Закону України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

У разі коли платник податку вважає за доцільне роз'яснити окремі результати фінансово-господарської діяльності, зазначені у податковій декларації з цього податку, такий платник податку може надіслати податковому органу таке пояснення, складене у довільній формі. Податковий орган не може вимагати надання форм звітності чи обліку, прямо не передбачених цим Законом, у тому числі складених за правилами бухгалтерської звітності, інших, не передбачених цим Законом, балансів чи звітності. Статистична та бухгалтерська звітність подається органам державної статистики згідно із законом. Крім того, бухгалтерська звітність подається підприємствами органам, до сфери управління яких вони належать, згідно із законом. Це правило поширюється також на будь-які інші податки, збори (обов'язкові платежі), включені до системи оподаткування. У зв'язку з цим платник податку не несе податкової відповідальності за затримку, неподання або неповне подання бухгалтерської звітності.

(абзац третій пункту 16.4 статті 16 в редакції
Законів України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подають декларацію про прибуток у строки, визначені законом для річного податкового періоду, за формою, що встановлюється центральним податковим органом України.

(абзац четвертий пункту 16.4 статті 16 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

Для цілей оподаткування до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, відносяться підприємства, валовий доход яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує п'ятдесят відсотків загальної суми валового доходу.

У разі, якщо за звітний (податковий) рік валовий доход таких підприємств від продажу сільськогосподарської продукції не перевищує п'ятдесят відсотків загальної суми валового доходу, прибуток таких підприємств від продажу продукції (робіт, послуг), що не відноситься до сільськогосподарської продукції, оподатковується у загальному порядку.

(абзац четвертий пункту 16.4 статті 16 замінено абзацами
 четвертим - шостим згідно із Законом України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР)

16.5. Пункт 16.5 статті 16 виключено 

(згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

16.6. Пункт 16.6 статті 16 виключено 

(згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

16.7. Пункт 16.7 статті 16 виключено

(згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
у зв'язку з цим пункти 16.8 - 16.16 вважати відповідно пунктами 16.7 - 16.15)

16.7. Пункт 16.7 статті 16 виключено 

(статтю 16 доповнено новим пунктом 16.7
згідно із Законом України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР,
у зв'язку з цим пункти 16.7 - 16.15 вважати
відповідно пунктами 16.8 - 16.16,
пункт 16.7 статті 16 виключено згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

16.8. Пункт 16.8 статті 16 виключено 

(згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

16.9. Податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, які здійснюють страхову діяльність, визначається у порядку, передбаченому пунктом 7.2 цього Закону.

16.10. Бюджетні організації сплачують податок на прибуток, отриманий від господарської діяльності, щоквартально за наростаючим підсумком з початку звітного податкового року.

Неприбуткові організації, визначені пунктом 7.11 цього Закону, сплачують податок на прибуток від неосновної діяльності у загальному порядку.

(пункт 16.10 статті 16 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

16.11. Нерезиденти, що проводять діяльність на території України через постійне представництво, ведуть бухгалтерський облік та звітність згідно з законодавством України, щоквартально подають податковим органам за місцезнаходженням постійного представництва декларацію про прибуток, одержаний із джерел в Україні, а також розрахунок нарахованого податку на прибуток за формою, встановленою центральним податковим органом.

У разі зупинення діяльності постійного представництва до закінчення звітного кварталу, зазначені документи подаються державному податковому органу протягом 15 календарних днів з моменту такого зупинення.

16.12. Податок на прибуток нерезидента обчислюється платником податку і підлягає підтвердженню податковим органом за місцезнаходженням постійного представництва.

(абзац перший пункту 16.2 статті 16 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

Нерезидент щорічно отримує від податкового органу підтвердження щодо сплати податку на прибуток українською мовою.

Щорічні аудиторські перевірки фінансово-господарських результатів діяльності нерезидента проводяться відповідно до закону.

16.13. Відповідальність за утримання та перерахування до бюджету податку на доходи громадян, сум внесків на соціальні заходи, податків, зазначених у пункті 7.8, пункті 10.2 та статті 13 цього Закону, несуть платники податку, які провадять відповідні виплати.

Перерахування податків, зазначених в пункті 7.8 та статті 13, здійснюється до/або разом із здійсненням таких виплат.

Перерахування податку, зазначеного в пункті 10.2 цього Закону, здійснюється протягом трьох банківських днів з моменту здійснення таких виплат.

(абзац другий пункту 16.13 статті 16 
замінено абзацами другим і третім згідно із 
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим) 

Абзац четвертий пункту 16.13 виключено 

(згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

16.14. Сплата податку іншими, ніж платник податку, особами не дозволяється.

16.15. Порядок ведення і складання податкових звітів, декларацій про прибуток підприємств та розрахунків податку встановлюється центральним податковим органом.

16.16. Надміру внесені до бюджету суми податку, що нараховані за звітний період наростаючим підсумком з початку року, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платнику податку не пізніше десяти робочих днів з дня одержання письмової заяви такого платника податку.

(абзац перший пункту 16.16 статті 16 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Абзац другий пункту 16.16 статті 16 виключено 

(згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Стаття 17. Зарахування податку до бюджету

Податок зараховується до бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України.

(дію статті 17 зупинено на 2000 рік в частині зарахування сум податку на прибуток виключно до бюджету територіальної громади згідно із Законом України від 17.02.2000 р. N 1458-III)

 

 

(дію статті 17 зупинено на 2001 рік згідно із
 Законом України від 07.12.2000 р. N 2120-III,
на 2002 рік - згідно із Законом України від 20.12.2001 р. N 2905-III)

(стаття 17 у редакції Закону
 України від 24.12.2002 р. N 349-IV)
(дію статті 17 зупинено на 2003 рік згідно
 із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV)

Стаття 18. Спеціальні правила

18.1. Якщо міжнародним договором, ратифікованим Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.

18.2. У разі укладення договорів з нерезидентами не дозволяється включення до контракту податкових застережень, згідно з якими підприємства, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податків на доходи нерезидентів.

18.3. У разі укладення договорів, які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний статус чи при здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх валових витрат у сумі, що становить 85 відсотків від  вартості цих товарів (робіт, послуг).

(абзац перший пункту 18.3 статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

Правило, визначене цим пунктом, починає застосовуватися з календарного кварталу, наступного за кварталом, на який припадає офіційне опублікування переліку офшорних зон, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Під терміном "нерезиденти, що мають офшорний статус" розуміються нерезиденти, розташовані на території офшорних зон, за винятком нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали платнику податку виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента. При існуванні договорів, визначених абзацом першим цього пункту, платник податку має послатися на наявність зазначеної виписки у поясненні до податкової декларації.

(абзац другий пункту 18.3 статті 18 замінено абзацами другим та
 третім згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV,
 абзац третій пункту 18.3 статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 27.04.2010 р. N 2156-VI)

(пункт 18.3 статті 18 в редакції
Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Стаття 19. Усунення подвійного оподаткування

19.1. Суми податків на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб'єктами господарської діяльності за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку на прибуток в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими цим Законом.

(пункт 19.1 статті 19 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

19.2. Розмір зарахованих сум податку на прибуток з іноземних джерел протягом податкового періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.

19.3. Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такі податки, сплачені в інших країнах:

податок на капітал (майно) та приріст капіталу;

поштові податки;

податки на реалізацію (продаж);

інші непрямі податки незалежно від того, чи підпадають вони під категорію прибуткових податків, чи оподатковуються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав;

суми податку, сплачені з пасивного прибутку (дивідендів, процентів, страхування, роялті).

19.4. Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку на прибуток провадиться за умови подання письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності міжнародного договору України про усунення подвійного оподаткування доходів, ратифікованого Верховною Радою України.

Стаття 20. Відповідальність платників податку

20.1. Відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства несе платник податку у порядку та розмірах, визначених законом.

(пункт 20.1 статті 20 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.2. Пункт 20.2 статті 20 виключено 

(пункт 20.2 статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 виключено згідно із Законом
 України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.3. Пункт 20.3 статті 20 виключено 

 (згідно із Законом України
 від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.4. Пункт 20.4 статті 20 виключено 

(пункт 20.4 статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 виключено згідно із Законом
 України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.5. Пункт 20.5 статті 20 виключено 

 (згідно із Законом України
 від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.6. Пункт 20.6 статті 20 виключено 

(пункт 20.6 статті 20 в редакції
Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 виключено згідно із Законом
 України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.7. Пункт 20.7 статті 20 виключено 

(пункт 20.7 статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
в редакції Закону України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР,
 виключено згідно із Законом
 України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

Стаття 21. Інші положення

21.1. Суми виявленого прихованого (заниженого) прибутку та штрафи справляються за весь час ухилення від сплати податку.

21.2. Після закінчення встановлених строків сплати податку до бюджетів невнесені суми стягуються з нарахуванням пені, відповідно до закону.

(пункт 21.2 статті 21 в редакції
 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

21.3. Сума податкових платежів, що надміру надійшла до бюджету в результаті неправильного нарахування або порушення платником податку встановленого порядку сплати податку, підлягає поверненню з відповідного бюджету протягом десяти робочих днів з моменту отримання податковим органом відповідної заяви платника податку або зарахуванню на зменшення платежів до цього бюджету майбутніх періодів, за вибором платника податку, в разі якщо не минув строк позовної давності, встановлений законодавством.

(абзац перший пункту 21.3 статті 21 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Подання заяви про повернення надміру сплачених податків перериває перебіг строку позовної давності.

21.4. Сума податку, що надміру надійшла до бюджету в результаті неправильного нарахування (донарахування) податковим органом, підлягає поверненню з відповідного бюджету з урахуванням сум, сплачених за фінансовими санкціями або зарахуванню на зменшення платежів до цього бюджету майбутніх періодів на підставі заяви, що подається платником податку такому податковому органу, якщо не минув строк позовної давності, встановлений законодавством. При цьому починаючи з дня внесення зазначених сум до бюджету і закінчуючи днем їх повернення (заліку) на зазначену суму провадиться нарахування у розмірі 120 процентів облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент такого повернення (заліку).

21.5. Обов'язковими для виконання платником податку є тільки акти центрального податкового органу, видані у випадках, прямо передбачених цим Законом та зареєстрованих Міністерством юстиції України.

Стаття 22. Прикінцеві положення

22.1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з 1 липня 1997 року.

22.2. Установити, що в 2005 році віднесення до валових витрат будь-яких витрат, передбачених абзацом першим підпункту 8.7.1 пункту 8.7 статті 8 Закону, та пов'язаних з поліпшенням основних фондів 2 - 4 групи, що підлягають амортизації, у тому числі витрат на поліпшення орендованих основних фондів, здійснюється у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості 2 - 4 групи основних фондів станом на початок звітного періоду, а по об'єктах основних фондів 1 групи, до валових витрат включаються витрати, що не перевищують суму у розмірі 10 відсотків до балансової вартості об'єкта, що ремонтується, станом на початок звітного періоду.

(пункт 22.2 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 виключено згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV,
 у редакції Закону
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

22.3. Пункт 22.3 статті 22 виключено 

(пункт 22.3 статті 22 із змінами, внесеними згідно із 
Законами України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 від 19.10.99 р. N 1157-XIV,
 від 02.03.2000 р. N 1523-III,
у редакції Закону України
від 20.09.2001 р. N 2711-III,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.05.2003 р. N 777-IV)

(дію пункту 22.3 статті 22 зупинено на 2003 рік
згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,
на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

(пункт 22.3 статті 22 виключено згідно із
Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.4. Пункт 22.4 статті 22 виключено

(пункт 22.4 статті 22 в редакції
Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 20.11.98 р. N 269-XIV,
 від 06.04.99 р. N 568-XIV,
 від 14.07.99 р. N 934-XIV,
 від 02.03.2000 р. N 1523-III,
 виключено згідно із Законом
 України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.5. Акти законодавства до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Абзац другий пункту 22.5 статті 22 виключено

(згідно із Законом
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

(пункт 22.5 статті 22 в редакції
Законів України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 від 30.12.97 р. N 793/97-ВР)

Абзац третій пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом третім
згідно із Законом України від 15.01.99 р. N 403-XIV,
абзац третій пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац четвертий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом четвертим
згідно із Законом України від 18.03.99 р. N 515-XIV,
 абзац четвертий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац п'ятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом п'ятим
 згідно із Законом України від 03.06.99 р. N 722-XIV,
абзац п'ятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац шостий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом шостим
 згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 971-XIV,
 абзац шостий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац сьомий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом сьомим
згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 973-XIV,
 абзац сьомий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац восьмий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом восьмим
 згідно із Законом України від 03.12.99 р. N 1278-XIV,
 абзац восьмий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац дев'ятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом дев'ятим
 згідно із Законом України від 13.01.2000 р. N 1375-XIV,
абзац дев'ятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац десятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом десятим
 згідно із Законом України від 23.03.2000 р. N 1606-III,
абзац десятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац одинадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом одинадцятим
 згідно із Законом України від 23.03.2000 р. N 1608-III,
 абзац одинадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац дванадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом дванадцятим
 згідно із Законом України від 11.05.2000 р. N 1715-III,
 абзац дванадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац тринадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом тринадцятим
 згідно із Законом України від 01.06.2000 р. N 1749-III,
 абзац тринадцятий пункту 22.5 статті 22 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 04.10.2001 р. N 2744-III,
 в редакції Законів України
 від 07.03.2002 р. N 3118-III,
 від 11.05.2004 р. N 1702-IV,
 виключено згідно із Законом
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац чотирнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом чотирнадцятим
 згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2199-III,
 абзац чотирнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац п'ятнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом п'ятнадцятим
 згідно із Законом України від 22.03.2001 р. N 2323-III,
 абзац п'ятнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац шістнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом шістнадцятим
згідно із Законом України від 05.04.2001 р. N 2355-III,
абзац шістнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац сімнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом сімнадцятим
 згідно із Законом України від 04.07.2002 р. N 40-IV)

(дію абзацу сімнадцятого пункту 22.5 статті 22 зупинено на 2003 рік у зв'язку із  зупиненням дії пункту 3 розділу VII Закону України від 4 липня 2002 року N 40-IV  згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,
на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV,
на 2005 рік - згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)

 

 

 

(абзац сімнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

22.6. Запропонувати Президенту України привести чинні нормативні акти, видані Президентом України, у відповідність з цим Законом.

22.7. Штрафні санкції, які можуть бути накладені на платників податку у зв'язку з порушенням нормативних актів Кабінету Міністрів України або центрального податкового органу, виданих протягом строків, передбачених цією статтею, у випадках, прямо передбачених цим Законом, починають застосовуватися до таких платників податку за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого були оприлюднені такі акти.

Планові перевірки платників податку щодо застосування норм цього Закону здійснюються у порядку, передбаченому законодавством, починаючи з 1 лютого 1998 року.

(пункт 22.7 статті 22 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.8. Балансова вартість основних фондів, які згідно зі статтею 8 цього Закону підпадають під визначення груп 1, 2 та 3, введених в експлуатацію до набрання чинності цим Законом, визначається на рівні їх залишкової вартості за станом на момент набрання чинності цим Законом з включенням їх до відповідної групи основних фондів з метою подальшої амортизації.

(пункт 22.8 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.9. Балансова вартість нематеріальних активів, що введені в експлуатацію до набрання чинності цим Законом, визначається на рівні їх первісної балансової вартості за станом на момент набрання чинності цим Законом та підлягає подальшій амортизації.

(пункт 22.9 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.10. Балансова вартість витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, які підпадають під визначення статті 9 цього Закону та включених до балансу платника податку до набрання чинності цим Законом, визначається як їх залишкова балансова вартість за станом на момент набрання чинності цим Законом та підлягає подальшій амортизації.

(пункт 22.10 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.11. Для родовищ, частково розроблених на момент набрання чинності цим Законом, загальний розрахунковий обсяг видобутку корисних копалин визначається на рівні залишкових запасів родовища, за станом на момент набрання чинності цим Законом.

22.12. Норми пункту 12.1 цього Закону не поширюються на заборгованість, що виникла у зв'язку із затримкою в оплаті товарів (робіт, послуг), проданих (відвантажених, наданих, виконаних) до набрання чинності цим Законом.

Порядок урегулювання безнадійної заборгованості банками за рахунок страхових резервів, визначений статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", застосовується для цілей оподаткування щодо заборгованості, віднесеної до страхового резерву кредитора з 1 липня 1997 року.

(пункт 22.12 статті 22 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.13. У 2008 році платники податку за результатами одинадцяти місяців 2008 року зобов'язані подати декларацію, складену за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2008 року, суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали поточного року, та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу цього року і сплатити податкове зобов'язання, нараховане згідно із зазначеною декларацією у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

(пункт 22.13 статті 22 у редакції Законів
 України від 30.11.2006 р. N 398-V,
 від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені пунктом 14 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

 

 

(пункт 22.13 статті 22 у редакції
 Закону України від 03.06.2008 р. N 309-VI)

22.14. Пункт 22.14 статті 22 виключено

(пункт 22.14 статті 22 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 виключено згідно із Законом
 України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.14. Для визначення доходів або витрат платника податку від збільшення (зменшення) страхових резервів починаючи з податкового періоду, в якому набирає чинності цей Закон, на 1 січня 2009 року розраховується сума страхових резервів, сформованих відповідно до пункту 12.2 статті 12 цього Закону в редакції, викладеній у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи".

При цьому коригування суми валових витрат (доходів) у зв'язку із створенням та використанням страхових резервів, сформованих до 1 січня 2009 року, не здійснюється.

(статтю 22 доповнено пунктом 22.14 згідно із
 Законом України від 23.06.2009 р. N 1533-VI)

22.15. Пункт 22.15 статті 22 виключено

(згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.15. Тимчасово, на період з 1 січня 2009 року до 1 січня 2011 року (включно), для банків-резидентів датою збільшення валових доходів від здійснення кредитних операцій є дата отримання таких доходів.

Доходи від кредитних операцій банків, нараховані за період з 1 січня 2009 року до 31 грудня 2010 року (включно) але не отримані станом на 1 січня 2011 року, включаються до складу валового доходу банку на дату їх фактичного отримання.

(статтю 22 доповнено пунктом 22.15 згідно із
 Законом України від 23.06.2009 р. N 1533-VI)

22.16. Оподаткування доходів, одержаних від володіння державними цінними паперами і облігаціями місцевих позик, проводиться по державних цінних паперах і облігаціях місцевих позик, що придбані платником податку після набрання чинності цим Законом.

(пункт 22.16 статті 22 в редакції
Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.17. Пункт 22.17 статті 22 виключено

(пункт 22.17 статті 22 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР,
 виключено згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.18. Норми пункту 5.7 цього Закону набирають чинності після прийняття відповідних законів. Норми пункту 6.3 застосовуються починаючи з 1 січня 1999 року.

(пункт 22.18 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.19. Пункт 22.19 статті 22 виключено

(пункт 22.19 статті 22 в редакції
Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 виключено згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.20. У зв'язку з введенням обов'язкової реєстрації постійних представництв нерезидентів в якості платників податку державна реєстрація таких постійних представництв нерезидентів з моменту набрання чинності цим Законом не застосовується у тому числі в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі України або інших органах державної влади.

(пункт 22.20 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.21. Пункт 22.21 статті 22 виключено

(пункт 22.21 статті 22 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 19.09.97 р. N 535/97-ВР,
від 15.11.2001 р. N 2779-III,
від 24.12.2002 р. N 349-IV,
27.11.2003 р. N 1344-IV,
виключено згідно із Законом
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

22.22. Пункт 22.22 статті 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.22 згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
пункт 22.22 статті 22 виключено згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.23. Пункт 22.23 втратив чинність 

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.23 згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
у зв'язку з цим пункт 22.22 вважати пунктом 22.24,
пункт 22.23 втратив чинність згідно із 
Законом України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР,
у зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.23)

22.23. На період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2002 року до валового доходу платника податку не включаються суми коштів, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних із добудовою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Зазначені кошти зараховуються на спеціальний рахунок і використовуються виключно на фінансування витрат, пов'язаних з добудовою таких енергоблоків.

Державна податкова адміністрація України встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів, спрямованих на фінансування витрат, пов'язаних з добудовою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі використання зазначених коштів не за цільовим призначенням такі кошти включаються до складу валового доходу платника податку і оподатковуються на загальних підставах.

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.23
 згідно із Законом України від 16.12.98 р. N 317-XIV,
 у зв'язку з цим пункт 22.23 вважати пунктом 22.24)

22.24. Пункт 22.24 втратив чинність

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.24
 згідно із Законом України від 29.12.98 р. N 371-XIV,
у зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.25,
 пункт 22.24 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 16.03.99 р. N 484-XIV,
 втратив чинність згідно із
 Законом України від 06.04.99 р. N 568-XIV,
 у зв'язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.24)

22.24. Протягом строку дії норм ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, податковий період, за який визначаються податкові зобов'язання з податку на прибуток, дорівнює одному звітному календарному року для резидентів - суб'єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у виконанні таких договорів (угод). При цьому норми амортизації, встановлені підпунктом 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 цього Закону, застосовуються до балансової вартості основних фондів у розрахунку на такий звітний календарний рік.

Податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів, що використовуються з метою здійснення космічної діяльності, встановлений пунктом 5.9 статті 5 цього Закону, провадиться за наслідками звітного податкового року, а решта запасів підлягає коригуванню в загальному порядку.

Якщо зазначені договори визнаються сторонами повністю виконаними до настання 1 січня 2015 року, то останній податковий період (у тому числі для визначення норм амортизаційних відрахувань) розраховується з початку календарного року до закінчення звітного кварталу такого року, на який припадає таке повне виконання договорів.

Протягом строку дії норм ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, платники податку - суб'єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення, включають до складу валових доходів вартість товарів (робіт, послуг), фактично поставлених таким платником податку без урахування отриманих від платника податку - покупця авансових платежів, а до складу валових витрат - вартість товарів (робіт, послуг), фактично отриманих (оприбуткованих) платником податку - покупцем таких товарів (робіт, послуг) без урахування наданих платнику податку - продавцю авансових платежів.

Платники податку, які підпадають під дію цього пункту та при цьому здійснюють види діяльності інші, ніж космічна, ведуть окремий податковий облік за такими іншими видами діяльності за загальними правилами та у порядку, визначеному нормами пункту 7.20 статті 7 цього Закону.

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.24 згідно із
 Законом України від 16.03.2000 р. N 1559-III,
 у зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.25,
пункт 22.24 статті 22 у редакції Закону
 України від 19.05.2009 р. N 1342-VI)

22.25. Установити, що на період, визначений Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", кошти, внесені платниками податку на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків валового доходу цього платника за звітний період.

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.25 згідно
 із Законом України від 20.04.2000 р. N 1694-III,
 у зв'язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.26,
 пункт 22.25 статті 22 у редакції
 Закону України від 07.02.2002 р. N 3045-III,
із змінами, внесеними згідно із Законом
України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.26. Пункт 22.26 статті 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.26 згідно
 із Законом України від 08.06.2000 р.  N 1812-III,
 у зв'язку з цим пункт 22.26 вважати пунктом 22.27,
пункт 22.26 статті 22 виключено згідно із
Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.27. Пункт 22.27 статті 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.27 згідно із
 Законом України від 14.09.2000 р. N 1954-III,
 у зв'язку з цим пункт 22.27 вважати пунктом 22.28)

(дію пункту 22.27 статті 22 зупинено на 2001 рік у зв'язку із зупиненням дії пункту 2 статті 5 Закону України від 14.09.2000 р. N 1954-III згідно із Законом України від 07.12.2000 р. N 2120-III)

 

 

 (пункт 22.27 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.28. Пункт 22.28 статті 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.28 згідно із
 Законом України від 11.01.2001 р. N 2211-III,
у зв'язку з цим пункт 22.28 вважати пунктом 22.29)

(дію пункту 22.28 статті 22 зупинено на 2004 рік (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

 

 

(пункт 22.28 статті 22 виключено згідно із
 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

22.29. Установити, що податок на прибуток підприємств, які здійснюють реалізацію інвестиційних проектів в Туркменістані, справляється з урахуванням особливостей статті 1 Закону України "Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів в Туркменістані".

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.29 згідно із
 Законом України від 04.07.2002 р. N 43-IV,
у зв'язку з цим пункт 22.29 вважати пунктом 22.30)

22.30. Пункт 22.30 статті 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.30 згідно із
 Законом України від 18.03.2004 р. N 1624-IV,
у зв'язку з цим пункт 22.30 вважати пунктом 22.31,
 пункт 22.30 статті 22 виключено згідно із
 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

22.30. Пункт 22.30 статті 22 виключено 

(статтю 22 доповнено пунктом 22.30 згідно із
 Законом України від 21.05.2009 р. N 1391-VI,
пункт 22.30 статті 22 виключено згідно із
 Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI,
зміни, внесені Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI, застосовуються
 починаючи з податкового періоду, на який припадає день опублікування
 Закону України від 20 січня 2010 року N 1814-VI)

22.31. Встановити, що на період дії процедури погашення заборгованості згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" для платників податків - учасників розрахунків, визначених цим Законом, порядок оподаткування їх прибутку визначається з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Норми статті 12 цього Закону не поширюються на заборгованість, до якої застосовується механізм списання на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу". 

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.31 згідно
 із Законом України від 23.06.2005 р. N 2711-IV,
 у зв'язку з цим пункт 22.31 вважати пунктом 22.32)

Для технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств при виконанні зареєстрованих у встановленому Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" порядку проектів технологічних парків оподаткування їх прибутку здійснюється з урахуванням положень, установлених Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків".

(пункт 22.31 статті 22 доповнено абзацом третім
 згідно із Законом України від 12.01.2006 р. N 3333-IV)

22.311. Установити, що у період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні не підлягає оподаткуванню дохід (прибуток), отриманий УЄФА за результатами діяльності в Україні, у тому числі винагорода від продажу комерційних прав.

(статтю 22 доповнено пунктом 22.311 згідно із
 Законом України від 05.06.2009 р. N 1474-VI)

22.312. Установити, що до 1 січня 2016 року суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", по операціях з розробки, виробництва, переобладнання, ремонту, модифікації, технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів, а також проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, пов'язаних із літакобудуванням, включають до складу валових доходів вартість товарів (робіт, послуг), поставлених замовнику таких товарів (робіт, послуг) у податковому періоді, в якому здійснена фактична поставка таких товарів (робіт, послуг), без урахування отриманих від платника податку - покупця авансових платежів, а до складу валових витрат - вартість товарів (робіт, послуг), фактично отриманих (оприбуткованих) платником податку, без урахування наданих платнику податку - продавцю авансових платежів. 

(статтю 22 доповнено пунктом 22.312
 згідно із Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI,
зміни, внесені Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI, застосовуються
 починаючи з податкового періоду, на який припадає день опублікування
 Закону України від 20 січня 2010 року N 1814-VI)

22.32. Кабінету Міністрів України: 

розглянути пропозиції щодо особливостей оподаткування інноваційної діяльності і до 1 жовтня 1997 року подати Верховній Раді України відповідні пропозиції з цього питання;

протягом місяця прийняти відповідні рішення для забезпечення реалізації цього Закону, які прямо віднесені цим Законом до його компетенції;

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

протягом місяця привести рішення Уряду у відповідність із цим Законом.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
28 грудня 1994 року
N 334/94-ВР

 
 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 [4]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.