Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Підприємницька діяльність »

Колективний договір (2)

Надрукувати документ
05.03.2008

  

Схвалено загальними зборами трудового колективу ТОВ „___"

Протокол №  від "_" ___ 2008 р.

 

 

  

 

К О Л Е К Т И В Н И Й  Д О ГО В І Р

між Адміністрацією та трудовим колективом товариства з обмеженою відповідальністю „__"

на 2008 - 2009 роки

 

 

м. Київ                                                                                                               

"__" ___ 2008 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Сторонами цього колективного договору є:

- Товариство з обмеженою відповідальністю „___", в особі генерального директора __, що діє на підставі Статуту (далі - Адміністрація), який представляє інтереси Товариства;

- трудовий колектив Товариства з обмеженою відповідальністю „___", в особі представника трудового колективу ___, що діє на підставі протоколу загальних зборів трудового колективу № _ від „__" ___ 2008 року.

1.2. Цей колективний договір укладений відповідно до Закону України «Про колективні договори та угоди», і є актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між Адміністрацією і трудовим колективом на основі взаємного узгодження сторін.

1.3. Умови цього колективного договору є обов'язковими для Сторін, які його підписали. Ці умови у випадку будь-яких суперечок і розбіжностей не можуть трактуватися як такі, що погіршують, у порівнянні з чинним законодавством України, становище працівників, інакше відповідні умови визнаються недійсними.

1.4. Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства і обов'язкові як для Адміністрації та його управлінського персоналу, так і для кожного члена трудового колективу підприємства.

1.5. Жодна із Сторін, не може в односторонньому порядку припинити його дію або виконання своїх зобов'язань за цим колективним договором.

1.6. У випадку зміни власника підприємства дія колективного договору зберігається на строк не більше одного року з моменту реєстрації відповідних змін. За цей період Сторони повинні розпочати переговори по укладанню нового чи зміні діючого колективного договору. Положення даного колективного договору чинні до укладання нового договору.

1.7. Зміни і доповнення вносяться до даного  колективного договору  за згодою сторін із наступним затвердженням їх на зборах трудового колективу підприємства і оформлюється у вигляді доповнення до колективного договору або викладенням у новій редакції.

1.8. Колективний договір зберігає чинність у випадку зміни структури найменування  підприємства. В разі реорганізації підприємства даний колективний договір зберігає чинність протягом терміну, на який його  укладено або переглядається за згодою сторін. При ліквідації підприємства чинність колективного договору зберігається на період його ліквідації.

1.9. Цей колективний договір підлягає повідомній реєстрації в місцевих органах виконавчої влади.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ПРАЦІ, ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

2.1. Будь-який трудовий договір (контракт), укладений Адміністрацією із працівником, не може суперечити цьому колективному договору у тому, що працівникові надається менше прав за трудовим договором (контрактом), ніж за цим колективним договором.

2.2. Укладення трудового договору з працівниками оформлюється наказом чи розпорядженням по підприємству. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але робітник  фактично був допущений до роботи.

2.3. Кожний прийнятий робітник зобов'язаний ознайомитися з посадовою інструкцією під розписку, та може ознайомитися з умовами колективного договору.

2.4. Звільнення працівника за ініціативою Адміністрації можливо у випадках, що передбачені трудовим  законодавством.

2.5. У разі виникнення необхідності вивільнення працівників на підставі п. 1. ст. 40 КЗпП України не масового характеру Адміністрація зобов'язується:

- здійснювати вивільнення лише після використання всіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому місці;

2.6. Кожен працівник зобов'язаний сумлінно, якісно і належно виконувати свої обов'язки, працювати чесно і добросовісно, додержуватись дисципліни праці, вчасно і точно виконувати розпорядження власників та уповноважених ними осіб, дотримуватись трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна підприємства та власників, на прохання адміністрації підприємства негайно представляти звіти про виконання своїх безпосередніх обов'язків.

2.7. У разі виникнення обставин за яких, працівники можуть бути звільнені з підприємства у випадку зміни в організації виробництва, при скороченні чисельності штату. У цих випадках вони персонально попереджаються Адміністрацією про майбутнє звільненні не пізніше ніж за два місяці. При цьому Адміністрація при наявності надає працівнику іншу роботу за спеціальністю, а у випадку неможливості цього або при відмові працівника від запропонованої йому роботи останній працевлаштовується самостійно. При звільненні працівника за визначеною в цьому пункті підставою йому виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

2.8. При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається згідно статті 42 Кодексу законів про працю України.

 

3. НОРМУВАННЯ Й ОПЛАТА ПРАЦІ, СИСТЕМА, РОЗМІРИ ЗАРПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ

3.1. Заробітна плата виплачується за місцем роботи у національній валюті України два рази на місяць, наступним чином:

- 16 числа кожного місяця, виплачується аванс;

- повний розрахунок проводиться  - до 10 числа кожного наступного місяця за оплачуваним, а у випадку, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем - напередодні цього дня. Заробітна плата за час чергової відпустки виплачується не менш ніж  за три дні до початку відпустки.

3.2. Встановити розмір мінімальної заробітної плати для працівника, який виконує просту, некваліфіковану  роботу у розмірі, що  гарантовано державою, згідно чинного законодавства України.

3.3. Звіти про оплату праці працівників надаються іншим органам і особам тільки у випадках, прямо передбачених законодавством України.

3.4. При укладанні трудового договору (контракту) Адміністрація доводить до відома працівника розмір, порядок і строки виплати заробітної плати, умови, відповідно до яких можуть здійснюватися утримання з заробітної плати.

3.5. Для працівників підприємства встановлюються:

- тарифні ставки робітників залежно від кваліфікації, складності робіт та конкретні розміри посадових  окладів керівників, спеціалістів і службовців;

3.6. Робота у святкові, неробочі і вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку, а також робота у надурочний час, оплачується відповідно до законодавства України.

3.7. При звільнені працівника всі належні до виплати суми повинні виплачувати йому в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені Адміністрацією не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

3.8. Усі питання, що стосуються заробітної плати і преміювання, узгоджуються Адміністрацією з представниками трудового колективу.

 

                         4. ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРАНТІЙ, КОМПЕНСАЦІЙ І ПІЛЬГ

4.1.  Працівникам надаються гарантії, компенсації і пільги при службових відрядженнях, при переїзді на роботу в іншу місцевість та в інших випадках передбачених законодавством.

4.2. Адміністрація, за рахунок прибутку підприємства, при наявності економічної (фінансової) можливості підприємства, у зв'язку із сімейними та іншими обставинами, має право надавати Працівнику одноразову матеріальну допомогу, зокрема:

 

День Народження

 

Ювілейний День Народження (кратний 10)

 

Народження дитини

 

Шлюб

 

Поховання близьких родичів

 

Разова допомога матерям-одиночкам

 

 

4.3. З нагоди ювілею безперервної роботи на підприємстві працівники мають право на отримання винагород у наступному порядку:

 

БЕЗПЕРЕРВНИЙ СТАЖ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

РОЗМІР ВИПЛАТИ

10 років

3 посадових оклади

20 років

4 посадових оклади

30 років

5 посадових окладів

40 років

6 посадових окладів

 

 4.4.  У зв'язку з виходом на пенсію працівникам надається одноразова додаткова грошова виплата, розмір якої залежить від стажу роботи на підприємстві:

 

СТАЖ РОБОТИ на Підприємстві

РОЗМІР ДОПОМОГИ

До 10 років

1 посадовий оклад

Від 10 до 20 років

2 посадових оклади

Від 20 до ЗО років

3 посадових оклади

Від 30 років

5 посадових окладів

 

4.5. Адміністрація, за рахунок прибутку підприємства,  за умови економічної (фінансової) можливості підприємства, надає допомогу сім`ї померлого працівника, а також пенсіонера підприємства в його похованні: виділяється транспорт, оплачуються рахунки-замовлення на ритуальні послуги, при можливості також на виготовлення огорожі, пам`ятника (хреста), труни.

4.6. Адміністрація за умови економічної (фінансової) можливості, за рахунок прибутку підприємства має право виділяти працівникам транспорт для їх господарсько-побутових потреб за пільговими цінами і тарифами.

 

5. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ

5.1. Адміністрацією встановлюється наступний режим роботи, що зобов'язуються дотримувати всі працівники:

З метою ефективного використання робочого часу та у зв'язку із загальноприйнятим початком перерви на обід о 13.00 год. і  закінчення о 14.00 год. в органах державної влади, організаціях та установах, перерву на обід встановити початок о 13.00 год. Закінчення о 14.00 год. (для адміністративного персоналу).

За загальним правилом час початку і закінчення роботи та перерви для відпочинку і харчування встановлюється таким чином:

Для адміністративного персоналу

 

Початок робочого дня

09.00

Обідня перерва

з 13.00 до 14.00

Кінець робочого дня

18.00

 

Для виробничо-технічного персоналу

 

Робоча зміна

За графіком змінності

Обідня перерва

За графіком змінності

Початок/закінчення робочого дня 

За графіком змінності

 

Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

Адміністрація має право для окремих категорій працівників у зв'язку з виробничою необхідністю вихідні дні переносити з суботи на понеділок.

5.2. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.3. Адміністрація зобов'язується погоджувати із представниками трудового колективу зміни в режимі роботи.

5.4. Адміністрація зобов'язується змінювати або запроваджувати новий режим роботи на підприємстві, в окремих підрозділах, для категорій чи окремих працівників лише після погодження цих питань з трудовим колективом.

5.5. Працівники підприємства повинні бути повідомлені про надурочну роботу не менш ніж за одну добу до початку такої роботи.

5.6. Тривалість робочого часу встановлюється 40 годин на тиждень при тривалості робочого дня 8 годин, при п'ятиденному робочому тижні.

5.7. Тривалість щорічної відпустки для працівників підприємства становить не менш ніж 24 календарних днів.

5.8. Сторони  домовилися, що у вихідні і святкові дні на підприємстві, в його виробничих підрозділах може запроваджуватись чергування для безперебійного розв'язання поточних невідкладних питань.

Чергування у вихідні і святкові дні компенсуються наданням іншого дня відпочинку  відповідно до чинного законодавства.

5.9. Графік чергових щорічних відпусток затверджується Адміністрацією до 31 січня поточного року, для чого такий графік не пізніше 4 січня надається йому трудовим колективом. При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні й інші особисті обставини кожного працівника. Перелік категорій працівників, що мають право на надання відпустки в зручний для них час, визначений ст. 10 Закону України "Про відпустки".

5.10. Встановити, за рахунок прибутку підприємства, додаткові оплачувані відпустки для працівників підприємства в зв'язку:

 

а) з одруженням працівника

3  днів оплачувані

 

б) зі смертю членів сім'ї та близьких родичів   

3 днів оплачувані

в) з народженням дитини

1 день оплачувані

 

г) батькам призовника в Збройні сили              (обом з подружжя)                                     

3 дні оплачувані

 

д) жінкам при наявності двох і більше  дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку

7 днів оплачуваних, без урахування святкових і неробочих днів

 

 

5.11. За заявами працівників їм у разі наявності сімейних обставин й інших поважних причин можуть бути надані короткотермінові відпустки без збереження заробітної плати на строк, обумовлений угодою між працівником і Адміністрацією, відповідно до ст. 25, ст. 26 Закону України „Про відпустки".

5.12. Усі працівники зобов'язуються не знаходитися без письмового дозволу Адміністрації в приміщеннях підприємства в неробочий час з причин, не пов'язаних з роботою, а також не запрошувати туди сторонніх осіб.

5.13. Працівникам надаються гарантії, компенсації і пільги при службових відрядженнях, при переїзді на роботу в іншу місцевість і в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

5.14.  Праця жінок.

Адміністрація зобов`язується дозволити змістити початок і, відповідно, закінчення робочого дня жінкам, що мають дітей у віці до 14 років, за їхньою заявою, якщо це можливо за умовами виробництва.

5.15. Праця неповнолітніх.

Використання праці неповнолітніх (робітників, які не досягли віку 18 років) і трудові відносини з ними регулюються відповідно до Глави ХІІI "Праця молоді" Кодексу законів про працю України.

5.16. Адміністрація з метою покращення умов праці жінок і неповнолітніх, реалізовує такі заходи:

- не допускає жінок і неповнолітніх на тяжкі роботи з небезпечними умовами праці;

- не допускає жінок до піднімання і переміщення вантажу, вага якої перевищує гранично допустимі норми, що встановлені Наказом „Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками" Міністерства охорони здоров'я України  від 10 грудня 1993 року N 241;

- не допускати неповнолітніх до піднімання і переміщення вантажу, вага якої перевищує гранично допустимі норми, що встановлені Наказом „Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми" Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року N 59.

 

6. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ

6.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов'язком Адміністрації  (уповноваженого ним органу), який організує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, наявність засобів захисту, протипожежної охорони, відповідність санітарно-побутових умов нормативним актам з охорони праці.

6.2. Адміністрація підприємства забезпечує робочі місця працівників технікою, приладами та канцелярськими матеріалами необхідними для виконання ними своїх обов'язків. Робочі приміщення підприємства забезпечуються вентиляцією та кондиціонерами.

6.3. Працівникам надаються спеціальні місця для обідів, обладнані необхідною побутовою технікою, в тому числі  холодильниками, мікрохвильовими печами, чайниками, тостерами, посудом та іншим.

6.4. Для відпочинку в обідню перерву адміністрація створює для працівників кімнату відпочинку із необхідним обладнанням для відпочинку.

6.5. Працівники зобов'язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, іншими засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, проходити обов'язкові медичні огляди, ставити до відома керівників підрозділів і підприємства в цілому про нещасний випадок.

6.6. Працівники зобов'язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження) транспортні засоби, техніку та інше майно Адміністрації тільки в службових цілях.

6.7. Адміністрація безплатно  забезпечує окремі категорії робітників спецодягом та спецвзуттям, відповідно до встановлених норм. (додаток __).

6.8. Адміністрація зобов'язана застрахувати працівників в фонді соціального страхування від нещасних випадків та профзахворювань відповідно до ст.6 Закону України " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань".

6.9.  Для підвищення особистої відповідальності працівників за охорону їх життя і здоров'я встановити, що не беруться на облік нещасні випадки, що сталися при використанні в особистих цілях, без дозволу Адміністрації транспортних засобів, обладнання, механізмів, інструментів. Не беруться на облік  нещасні випадки які трапились з особами, що знаходились в стані алкогольного чи наркотичного  сп'яніння, якщо вони були відсторонені від роботи.

 

7. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ І ГАРАНТІЇ

7.1. Адміністрація, за рахунок прибутку підприємства, при наявності економічної (фінансової) можливості підприємства, має право надавати одноразову матеріальну допомогу робітникам:

- при народженні дитини у розмірі ____ гривень.

- на поховання членів сім'ї працівника у розмірі ____ гривень.

- при наданні відпустки, за медичним показниками у розмірі, що встановлюється за рішенням Адміністрації.

7.2. Адміністрація зобов'язується приймати заходи щодо забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників - не рідше ніж один раз на 5 років.

7.3. Адміністрація, за рахунок прибутку підприємства,  за умови економічної (фінансової) можливості підприємства, надає допомогу сім`ї померлого працівника, а також пенсіонера підприємства в його похованні: виділяється транспорт, оплачуються рахунки-замовлення на ритуальні послуги, при можливості також на виготовлення огорожі, пам`ятника (хреста), труни.

7.4. Адміністрація за умови економічної (фінансової) можливості, за рахунок прибутку підприємства має право виділяти працівникам транспорт для їх господарсько-побутових потреб за пільговими цінами і тарифами.

 

8. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ

8.1. Адміністрація гарантує свободу організації і діяльності профспілкової організації, ради трудового колективу, проведення в неробочий час загальних зборів трудового колективу.

8.2. Адміністрація надає на офіційний запит уповноваженого представника від трудового колективу підприємства інформацію з трудових та соціальних питань підприємства, які не становлять комерційну таємницю, згідно з діючим законодавством України.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим колективним договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

9.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.

9.3. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності не виключає притягнення винних осіб до цивільно-правової, матеріальної або іншого виду відповідальності.

9.4. При виникненні трудового спору між працівниками і Адміністрацією, спір розв'язується згідно положень, викладених в Кодексі законів про працю України, глави XV "Індивідуальні трудові спори".

9.5. Колективні трудові спори розв'язуються згідно Закону України "Про порядок розв'язання трудових спорів (конфліктів)".

 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Даний колективний договір укладений на термін з "__" ___ 2008 р. по __ грудня 2009 року. Він вступає в дію з дня підписання його сторонами і діє до укладення сторонами нового колективного договору.

10.2. Положення цього колективного договору діють до укладення нового або перегляду цього колективного договору Сторонами.

10.3. Зміни і доповнення до цього колективного договору протягом строку його дії можуть вноситися тільки при взаємній згоді Сторін.

10.4. Контроль за виконанням цього колективного договору здійснюється Сторонами безпосередньо чи уповноваженими представниками Сторін.

10.5. Сторони, що підписали даний колективний договір, щорічно, не пізніше 20 грудня, разом аналізують стан виконання колективного договору та звітують про його виконання на загальних зборах трудового колективу.

 

Генеральний директор

ТОВ „___"  _______________________________ /

"___" __________ 2008 р.             

 

Від трудового колективу _______________________________ /

"___" __________ 2008 р.           

 

 

  

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.