Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Авторські статті »

Утворення відходів та поводження з ними

Надрукувати документ
Студанс Наталія
08.02.2009

Розділ ІІ   «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Тепер, коли будемо вважати, що керівник (чи відповідальна особа, за розпорядженням керівника )  доклали зусиль і здійснили комплекс робіт висвітлених в  І розділі і у бухгалтера мається вся інформація про зворотні те незворотні  відходи, він може приступити до відображення їх в обліку.

Незворотні відходи  -  відходи, в яких підприємству нема потреби, вони не можуть бути використані  в діяльності підприємства чи реалізовані. Пунктом 2.13 Методичних рекомендацій з бухгалтерському обліку запасів, які затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. №2 ( далі - Метод рекомендації №2)   зазначається:

« Відходи, реалізація та/або використання яких у виробничому процесі не передбачається, активом не визнаються.» А тому, незворотні відходи не визнаються активом та обліковуються в обліку тільки кількісному виразі.

Для такого відображення можна застосувати будь-який документ (акт, накладна внутрішнього переміщення, тощо), який би зафіксував кількість таких відходів для відображення на позабалансовому рахунку  07 "Списані активи".

Цей документ позволить перевірити дотримання норм  відходів та стане основою для  складання внутрішнього документу - типової форми №1-ВТ первинного обліку відходів та упаковки, яка вводиться вдію з 01.01.2009 року та про яку  йшлося в розділі І даної статті.

Зворотні відходи  -  Метод рекомендаціями  №2)  зазначається:

« П. 2.1. Запаси визнаються активом, якщо: «...»

існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням;

вартість запасів може бути достовірно визначена.

Запаси, визнані активом у результаті минулих подій, стосовно яких існує імовірність того, що підприємство не отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, у звітному періоді активами не визнаються ....

«...»

2.13. Первісна вартість запасів, що надійшли на склад від забракованих виробів та зворотних відходів виробництва, ліквідації основних засобів, визначається за чистою вартістю реалізації, якщо такі запаси призначені для реалізації, або в оцінці їх можливого використання.

Зворотні відходи виробництва - це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів та інших видів матеріальних цінностей, що утворилися у процесі виробництва продукції (робіт, послуг), втратили повністю або частково споживчі властивості початкового матеріалу (хімічні та фізичні) і через це використовуються з підвищеними витратами (зниженням виходу продукції) або зовсім не використовуються за прямим призначенням. Прикладами відходів виробництва можуть бути стружка, обрубки металу, обрізки тканини тощо.

«...»,

5.12. Для відображення в обліку окремих операцій, пов'язаних з рухом запасів, які не відповідають критеріям визнання активів (у тому числі на які підприємство не має права власності), але якими користується або забезпечує їх зберігання, застосовують позабалансові рахунки, передбачені Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцією про його застосування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.»

Порядок оцінки зворотних відходів і супутньої продукції передбачено в пп. 11-12 П(С)БО 16:

«...Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві...
Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, викладеному в пункті 11 цього Положення (стандарту)».

Тобто, якщо відходи призначаються для реалізації, вони повинні оцінюватися за справедливою вартістю, якщо ж для використання на підприємстві - за оцінкою можливого використання. Ціну можливої реалізації може бути визначено за справедливою вартістю на підставі даних про закупівельні ціни на аналогічну продукцію постачальника чи довідки заготівельного підприємства (торгівельної організації). Ціну можливого використання може бути визначено за фактичною собівартістю чи за тією ж справедливою вартістю.

Таким чином, зворотні відходи є матеріальними цінностями, які мають обліковуватись в балансі як запаси. Оприбуткування їх на склад з виробництва оформляється накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення). Облік та оприбуткування відходів у вартісній оцінці ведеться в бухгалтерії підприємства по дебету рахунків 201 «Сировина матеріали», 209 "Інші матеріали", 26 «Готова продукція», 28 «Товари» з кредиту 23 «Основне виробництво».

Щодо подання статистичної звітності

Державним комітетом статистики України затверджено наказ Держкомітету статистики України 24.10.2006 № 494 , зареєстровано в Мінюстиції України 10 листопада 2006 р. за № 1195/13069  Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки" . Загальними положеннями цієї інструкції визначено, що у даному звіті наводяться дані для державного спостереження за небезпечними відходами  4 класів небезпеки:

I клас - надзвичайно небезпечні;

II клас - високо небезпечні;

III клас - помірно небезпечні;

IV клас - мало небезпечні.

Форма N 1-небезпечні відходи заповнюється на основі даних первинного обліку відходів. Первинний облік відходів ведеться відповідно до типових форм первинної облікової . При заповненні форми необхідно використовувати паспорт відходів, прибутково-видаткові документи (прибуткові та видаткові ордери, акти про прийняття матеріалів, накладні на відпуск небезпечних матеріалів та речовин, картки і відомості складського обліку, документи на вивіз відходів з підприємства та ін.). За відсутності первинного обліку форма заповнюється на основі даних розрахунків матеріального балансу та іншої наявної інформації. У цьому разі до форми додаються відповідні розрахунки.

Небезпечні відходи відображаються у довільній формі. Якщо в бланку форми кількість рядків недостатня, то для відображення всіх наявних небезпечних відходів I-III класів небезпеки додатково заповнюється необхідна кількість бланків.

Небезпечні відходи, уключаючи люмінесцентні лампи, відображаються у звіті в тоннах з трьома десятковими знаками. Для визначення маси люмінесцентних ламп необхідно вагу однієї лампи помножити на загальну кількість ламп. У разі неможливості встановлення ваги лампи пропонуємо використовувати середню вагу однієї лампи, що дорівнює 0,3 кг.

Крім того, у даному звіті повинна надаватись інформація про сховища організованого складування, що належать підприємству, де зберігаються відходи I-III класів небезпеки. У рядках 1000-1002 відображається інформація про кількість, площу та об'єм спеціалізованих сховищ організованого складування (поховання) відходів, у яких зберігаються відходи I-III класів небезпеки і на використання яких отримано дозвіл спеціально вповноважених органів. Сховища, у яких зберігаються малотоксичні відходи IV класу небезпеки, у звіті не відображаються.

У рядках А та Б форми звіту відображаються код та найменування небезпечних відходів, які заповнюються згідно з Державним класифікатором відходів, чинним від 01.10.96 (ДК 005-96), затвердженим і введеним у дію наказом Держстандарту України від 29.02.96 N 89  і включаються лише ті відходи, які мають небезпечні властивості.

Якщо ж небезпечні відходи не включені до Державного класифікатора відходів , то в такому разі вони повинні бути відображені у звіті з кодом 9999.9.9.99 та найменуванням "інші небезпечні відходи".

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Коментарі (1)

  • hatewaste

    28.06.2011, 19:10

    Постанову КМУ N 303 скасовано.

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.