Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Авторські статті » Надіслані матеріали »

Розрахунок приросту\убутку балансової вартості запасів (питання для перевірки)

Надрукувати документ
makkormik
22.04.2008

Розрахунок приросту/убутку балансової вартості запасів

 

Питання для перевірки

 

Аналіз рахунків бухгалтерського обліку запасів

 1. Проаналізувати рахунки обліку ТМЦ.
 2. Визначити види запасів, з якими підприємство здійснює операції.
 3. Зокрема, перевірити чи є серед таких запасів ті, операції з якими потребують наявності ліцензій, особливих дозволів у підприємства або його контрагентів (покупців, постачальників). Наприклад, металобрухт, коштовності, медикаменти, алкоголь, тютюн, піротехніка, насіння, небезпечні речовини і т.і. (див. Закон про ліцензування видів господарської діяльності). 
 4. Розібратися, які господарські операції якими саме проведеннями відображені.
 5. З’ясувати якими документами оформлені господарські операції підприємства щодо запасів.
 6. Перевірити наявність, правильність оформлення та відображення у обліку первинних документів стосовно:

-         Надходження;

-         Вибуття

-         Внутрішнього переміщення між рахунками обліку, або відповідальними особами.

 1. Визначити чи коректно підприємство класифікує запаси  по рахункам обліку запасів?
 2. З’ясувати порядок зберігання та використання запасів, зокрема як налагоджено контроль за запасами. Хто є матеріально відповідальними особами? Чи оформлені договори матеріально відповідальності?
 3. Як налагоджено аналітичний облік запасів? Перевірити регістри аналітичного обліку запасів (оборотні відомості по запасам). Чи є випадки, коли запаси обліковуються виключно у кількісному вимірнику, або виключно у вартісному?
 4. Як проводяться інвентаризації? Чи коректно оформлені інвентаризаційні документи? Чи правильно відображено у обліку?

Аналіз надходження

 1. Які випадки надходження запасів на підприємство (купівля, передача до статутного фонду, безоплатне отримання….)?
 2. Перевірити правильність оформлення, коректність та своєчасність відображення документів,  якими оформлено надходження запасів.
 3. Чи вірно підприємство відображає момент оприбуткування запасів? (Необхідно – в момент переходу права власності, отже потрібно проаналізувати договори на придбання, в тому числі імпортні).
 4. Чи вірно формується первісна вартість запасів? Що саме включає підприємство в первісну вартість (див. П(С)БО 9 «Запаси»)?
 5. Чи є безоплатно отримані запаси або запаси, вартість яких не відноситься до валових витрат?  Як такі запаси враховуються при розрахунку? Такими запасами можуть бути запаси:

-         Оприбутковані при інвентаризації

-         Отримані за договорами дарування

-         Отримані як внесок до статутного фонду

-         Отримані як зразки

-         Отримані при ліквідації основних засобів, і т.і.

 1. Як визначає підприємство вартість імпортованих товарів (див.пп.7.3 Закону про прибуток)?
 2. Чи були випадки повернення раніше списаних запасів з експлуатації або з виробництва? Якими проведеннями це відображено? Чи враховано при розрахунку приросту\убутку?

Аналіз вибуття

 1. Які випадки вибуття ТМЦ:

-         продаж,

-         використання на власні потреби (які саме?),

-         нестачі,

-         передача в обмін на корпоративні права,

-         інше (що саме?).

 1. Перевірити правильність оформлення, коректність та своєчасність відображення документів,  якими оформлено вибуття запасів.
 2. Чи вірно підприємство відображає момент вибуття запасів? Проаналізувати договори продажу запасів?
 3. За яким методом визначається собівартість вибуття запасів фактично? А згідно облікової політики? Чи фактично вірно формується собівартість вибуття?
 4. Як налагоджено оперативний облік переданих у експлуатацію запасів?

 

Залишки на початок та кінець звітного періоду

 1. Порівняння даних підприємства з даними бухгалтерського обліку щодо сальдо на рахунках 153, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 з даними, врахованими підприємством при розрахунку.
 2. Визначення, як та на якому рахунку обліковуються запаси вартістю менше 1000 грн. та терміном використання більше року? Чи вірно такі ТМЦ враховуються при розрахунку приросту\убутку? Чи є випадки, що такі ТМЦ обліковуються як основні засоби у податковому обліку?
 3. Чи враховує підприємство при розрахунку приросту\убутку введені в експлуатацію запаси вартістю менше 1000 грн. та терміном використання більше року, (11 рахунок)?
 4. Чи всі ТМЦ вартістю менше 1000грн. та терміном використання більше року були придбані після 01.07.2004р., а отже підлягають обліку у складі запасів?
 5. Як підприємство класифікує ТМЦ, терміном використання більше року, вартість яких точно дорівнює 1000,00 грн.?
 6. Чи враховує підприємство при розрахунку транспортно-заготівельні витрати? Як саме обліковуються такі витрати - на окремому рахунку або безпосередньо включаються до складу вартості запасу?
 7. Чи є випадки отримання безкоштовних зразків з-за кордону? Як такі випадки відображаються у бухгалтерському обліку (вартість запасів, проведення)? Чи включаються до ВВ митні збори та платежі по фактам такого отримання? Чи враховуються ці суми при розрахунку приросту/убутку?
 8. Як враховуються ПММ для легкового транспорту при розрахунку приросту\убутку? 50% або 100%? Як визначається той факт, що ПММ придбано саме для легкового транспорту?
 9. Чи були випадки уцінки або дооцінки запасів? Якщо, так то як це враховано при розрахунку?
 10. Як враховані при розрахунку ТМЦ передані для монтажу підрядникам? В який момент такі ТМЦ списуються з балансу – в момент передачі підряднику або в момент отримання звіту підрядника про використання?
 11. Чи враховані при розрахунку ТМЦ в дорозі або передані підприємством на комісію?
 12. Перевірити облік операцій з придбання підприємством ТМЦ за договорами комісії, доручення на придбання. Чи є випадки врахування таких ТМЦ при розрахунку приросту\убутку?

 

Виробництво, готова продукція, напівфабрикати

 1. Проаналізувати положення підприємства про калькулювання собівартості.
 2. Як саме, ким, на підставі яких документів формується вартість готової продукції, напівфабрикатів, браку?
 3. Як визначається вартість незавершеного виробництва?
 4. Що відноситься до загальновиробничих витрат?
 5. За яким алгоритмом розподіляються загальновиробничі витрати?
 6. Чи використовує підприємство 23 рахунок для обліку діяльності з надання послуг?

41.  Враховує підприємство при розрахунку\убутку повну вартість 23,24,25,26 рахунку або виключно матеріальну складову?

42.  Проаналізувати алгоритм визначення матеріальної складової:

-         Як враховуються матеріали, витрачені на загальновиробничі витрати?

-         На допоміжне виробництво?

-         Внутрішні проведення (Дт23 Кт 23)?

-         Як враховуються випадки повернення запасів з виробництва (Дт2* Кт23)

-         Як враховуються вартість списаних на виробництво ТМЦ, придбання яких не відносилось до валових витрат.

43.  Чи є випадки оприбуткування з виробництва виготовлених підприємством ТМЦ на рахунки інші ніж 24, 25, 26 (приклад Дт  207 Кт 23 – виготовлені слюсарним цехом запчастини)? Як визначена вартість таких ТМЦ для цілей податкового обліку?

 

Запаси, використані у невиробничій діяльності

44.  Чи враховуються у складі використаних на невиробничі цілі:

-         Нестачі ТМЦ виявлені під час інвентаризації;

-         Понаднормові втрати в процесі виробництва;

-         ТМЦ використані на ремонт (перевірити з вартістю ТМЦ врахованих у витратах на ремонт);

-         ТМЦ використані на створення основних засобів;

-         Шини та акумулятори для транспорту? (не повинні враховуватись як витрати на ремонт)

-         ТМЦ, використані на благодійну діяльність;

-         50% ПММ для легкового транспорту (як що при придбанні до ВВ було віднесено 100%);

-         Безоплатно роздані, подаровані ТМЦ;

-         Інше (що саме)?

45.   Чи правильно арифметично розраховано суму приросту убутку?

 

 

Надіслано makkormik

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.