Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Безготівкові розрахунки »

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Надрукувати документ
29.04.2009

18. Картки із зразками підписів

18.1. Усі юридичні особи незалежно від форм власності та їх відокремлені підрозділи подають картку із зразками підписів і відбитка печатки [додаток 2 (далі - картка)] у двох примірниках. У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.

18.2. Право першого підпису належить першому керівнику юридичної особи, якій відкривається рахунок, а також іншим уповноваженим на це особам.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру або особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, чи іншим уповноваженим на це особам.

(абзац другий пункту 18.2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

18.3. Особи, які мають право першого та другого підпису, зазначаються в картці під час її складання.

Якщо в картці зразок підпису першого керівника юридичної особи не наведено, то банк має право витребувати письмове підтвердження про надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком печатки юридичної особи, якщо документами, якими підтверджуються повноваження осіб, підписи яких включені до картки, таке право не підтверджується.

(абзац другий пункту 18.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

18.4. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

18.5. За рахунками юридичних осіб, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, право другого підпису належить головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії та особам, ним уповноваженим.

18.6. За рахунками юридичних осіб і рахунками відокремлених підрозділів, у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, до банку подається засвідчена відповідно до вимог цієї Інструкції картка із зразками підписів осіб, яким належить право першого підпису. У цьому разі під час складання картки в графі, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі немає таких осіб.

(пункт 18.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

18.7. У картці зазначаються повне та скорочене найменування власника рахунку, його місцезнаходження, номер телефону, назва організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований, ідентифікаційний код цього клієнта або реєстраційний (обліковий) номер платника податку з Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України. Уповноважений працівник банку зазначає в картці номер рахунку.

(пункт 18.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

18.8. У картку, подану юридичною особою, обов'язково включається зразок відбитка печатки. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей, наприклад "для пакетів", "для перепусток", є неприпустимим.

(пункт 18.8 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

18.9. Якщо в новоствореної юридичної особи тимчасово немає печатки, а також у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування або підпорядкованості, спрацьованістю чи втратою печатки, то керівник банку надає власнику рахунку строк для виготовлення нової печатки. На строк, наданий для виготовлення нової печатки, банком приймається картка без зразка відбитка печатки.

(пункт 18.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

18.10. Комітети первинних організацій добровільних товариств, яким печатка не надана, можуть користуватися печаткою вищих органів або печаткою тих організацій, у підпорядкуванні яких вони перебувають. У картці в графі "Зразок відбитка печатки" має бути проставлений зразок печатки, якою користуватиметься первинна організація добровільного товариства.

18.11. Картка має бути засвідчена нотаріально або підписом першого керівника або його заступника та печаткою організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. В населених пунктах, де немає нотаріальних контор чи приватних нотаріусів, картки засвідчуються сільською, селищною, міською, районною Радою.

Міністерства, що належать до центральних органів виконавчої влади України відповідно до Указу Президента України від 15.12.99 N 1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади України", подають картки, засвідчені підписами керівників та головних бухгалтерів цих органів.

18.12. У картці посвідчувальний напис нотаріуса вважається дійсним, якщо він відповідає формі N 51, наведеній у додатку 7 до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 N 2368/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за N 1325/16016. Посвідчувальні написи нотаріусів, включені до картки до дати набрання чинності зазначеним наказом, вважаються дійсними.

(абзац перший пункту 18.12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 від 23.03.2009 р. N 158)

Картка може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України або засвідчена шляхом проставлення апостиля. У цьому разі застосовується форма посвідчувального напису нотаріуса іноземної держави.

(абзац другий пункту 18.12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

18.13. У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку.

Якщо в новій картці, що подається в разі заміни або доповнення підписів, підписи першого керівника та головного бухгалтера юридичної особи або відокремленого підрозділу залишаються колишні, то додатково засвідчувати таку картку не потрібно. Вона приймається за дозвільним написом головного бухгалтера банку або іншого уповноваженого на це працівника банку після звіряння ним підписів керівника та головного бухгалтера, які підписали картку, із зразками їх підписів на картці, що замінюється. Стара картка зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

18.14. Якщо картка засвідчена організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, і яка перебуває в іншому місті, то в разі зміни керівника або головного бухгалтера, іншої службової особи, яка виконує обов'язки головного бухгалтера клієнта, вищезазначена організація може телеграфом повідомити про це банк, при цьому підпис керівника цієї організації або його заступника засвідчується телеграфом. У такому разі нова картка подається протягом трьох днів.

18.15. У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки першого керівника або головного бухгалтера нова картка не складається, а додатково подається тимчасова картка тільки із зразком підпису особи, яка тимчасово виконує обов'язки першого керівника чи головного бухгалтера, засвідчена у порядку, установленому пунктом 18.11 цієї Інструкції.

(пункт 18.15 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 від 23.03.2009 р. N 158)

18.16. У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису, а також у разі тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених першим керівником, нова картка не складається, а додатково подається картка тільки із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії і копія відповідного документа (протоколу, наказу тощо), що підтверджує ці повноваження.

(абзац перший пункту 18.16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

Ця тимчасова картка засвідчується підписом першого керівника та головного бухгалтера, відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує.

(абзац другий пункту 18.16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

18.17. Картка, що подається під час відкриття нового поточного рахунку юридичної особи або нового поточного рахунку відокремленого підрозділу, які вже мають поточний рахунок у банку і право першого та другого підписів за новим рахунком надається усім особам, які мають право підпису за раніше відкритим рахунком, засвідчується головним бухгалтером банку або іншим уповноваженим на це працівником банку (після звіряння з раніше поданою карткою) і додаткового засвідчення не потребує.

(пункт 18.17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

18.18. Фізичні особи, у тому числі фізичні особи - підприємці, під час відкриття поточного рахунку подають картку із зразками підписів згідно з додатком 4 до цієї Інструкції, до якої включаються зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб. Зразки підписів довірених осіб засвідчуються уповноваженою особою банку за умови їх особистої присутності та пред'явлення паспорта або документа, що його замінює, і документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі - резиденту ідентифікаційного номера платника податків.

За наявності у фізичної особи - підприємця печатки в картку із зразками підписів включається зразок відбитка печатки.

(абзац другий пункту 18.18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

Якщо в процесі обслуговування поточного або вкладного (депозитного) рахунку власник - фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку заповнює картку із зразками підписів згідно з додатком 4 до цієї Інструкції, до якої включається зразок її підпису. Зразок підпису власника рахунку в картці із зразками підписів, яку заповнює довірена особа, не зазначається.

(пункт 18.18 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

Заповнення картки із зразками підписів довіреною особою не припиняє дію карток із зразками підписів, що заповнені іншими особами (власником рахунку та/або довіреною особою).

(пункт 18.18 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

У картці із зразками підписів на підставі документа, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою, у рядку "Інші відмітки" уповноважений працівник банку зазначає строк дії цієї картки. Якщо строк дії довіреності не встановлений, то в картці із зразками підписів, що заповнює довірена особа, у рядку "Інші відмітки" уповноважений працівник банку зазначає, що картка діє до припинення дії довіреності.

(пункт 18.18 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

18.19. У разі зміни рахунків клієнтів банку, викликаної реорганізацією банку, зміною місцезнаходження банку, яка призвела до зміни коду банку, або змінами в порядку обліку банками рахунків клієнтів, до картки уносяться відповідні зміни.

18.20. У разі відкриття поточного рахунку юридичною особою з наданням права розпорядження цим рахунком іншим юридичним особам у випадках, визначених законодавством України, кожною з юридичних осіб - розпорядників рахунку подається до банку картка із зразками підписів і відбитка печатки, складена за довільною формою із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:

повного та скороченого найменування юридичної особи - власника рахунку, його ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ і місцезнаходження;

(абзац другий пункту 18.20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

повного та скороченого найменування юридичної особи - розпорядника рахунку, його ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ і місцезнаходження;

(абзац третій пункту 18.20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

найменування та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку;

(абзац четвертий пункту 18.20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів і відбитка печатки.

У картку включаються зразки підписів уповноважених осіб юридичної особи - розпорядника рахунку, які мають право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів, і зразок відбитка печатки юридичної особи - розпорядника рахунку.

Картка із зразками підписів і відбитка печатки має містити посвідчувальний напис нотаріуса (форма 51).

(абзац сьомий пункту 18.20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

(главу 18 доповнено пунктом 18.20 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

18.21. Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора складається за довільною формою із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:

для інвестора - юридичної особи - повного та скороченого найменування, його місцезнаходження, найменування та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку, дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів нерезидента-інвестора;

(абзац другий пункту 18.21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

для інвестора - фізичної особи - прізвища, ім'я, по батькові (у разі його наявності), місця проживання, найменування та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку, дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів нерезидента-інвестора.

(абзац третій пункту 18.21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

У картку включаються зразки підписів осіб, які мають право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.

Якщо довіреною особою нерезидента-інвестора, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, є юридична особа - резидент, то до картки із зразками підписів нерезидента-інвестора включається зразок відбитка печатки цієї юридичної особи - резидента.

Якщо довіреною особою нерезидента-інвестора, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, є фізична особа або інвестор - фізична особа самостійно відкриває рахунок, то до картки зразок відбитка печатки не включається.

Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора має містити посвідчувальний напис нотаріуса відповідної форми.

(главу 18 доповнено пунктом 18.21 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

19. Зміна рахунків клієнтів

19.1. Зміною рахунків клієнтів уважається процедура відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів не за їх ініціативою, у результаті проведення якої змінюються всі або окремі (один або кілька) банківські реквізити клієнтів - найменування банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку.

(пункт 19.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

19.2. Зміна рахунків клієнтів здійснюється банком у разі:

проведення реорганізації в межах одного банку;

проведення реорганізації банків шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення;

зміни місцезнаходження банку, у результаті якої змінюється код банку;

зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів (у тому числі рахунків клієнтів, за якими операції не здійснювалися протягом трьох років і більше та на яких є залишки коштів).

(абзац п'ятий пункту 19.2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

19.3. Про зміну рахунків банк зобов'язаний завчасно повідомити всіх клієнтів у порядку, установленому внутрішніми положеннями банку.

19.4. У разі зміни рахунків клієнтів нові справи з юридичного оформлення рахунків не формуються. За потреби вони передаються іншому банку (установі цього банку) за передавальним актом.

19.5. Про зміну рахунків суб'єктів господарювання банк повідомляє відповідні органи державної податкової служби в порядку, установленому Державною податковою адміністрацією України.

19.6. Банки можуть застосовувати процедуру зміни рахунків у разі зміни умов договору банківського вкладу.

(главу 19 доповнено пунктом 19.6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

19.7. Зміна рахунків клієнтів не здійснюється в разі зміни найменування банку, яка не пов'язана з його реорганізацією. Про зміну найменування банку, яка не пов'язана з його реорганізацією, банк зобов'язаний завчасно повідомити всіх клієнтів у порядку, встановленому внутрішніми положеннями банку. У цьому разі нові справи з юридичного оформлення рахунків не формуються.

(главу 19 доповнено пунктом 19.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.