Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Безготівкові розрахунки »

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Надрукувати документ
29.04.2009

4. Особливості відкриття поточних рахунків

4.1. З метою забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, у банку відкривається один поточний рахунок.

Уповноважена учасниками договору особа (особи) подає до банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана уповноваженою учасниками договору особою;

копію договору про ведення спільної діяльності, засвідчену нотаріально;

рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;

картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально. У картці наводяться зразки підписів осіб, які мають право розпоряджатися цим рахунком, і зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників договору про спільну діяльність надано право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком;

копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі державної податкової служби договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Відмітка банку про відкриття рахунку робиться на титульній сторінці першого примірника договору (контракту).

Кошти за цим рахунком використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання.

(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

4.2. Під час відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання - юридичної особи (крім банків) подаються:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана уповноваженою засновниками (учасниками) особою;

один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного фонду (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається договір/рішення про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально;

(абзац третій пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3,
 від 23.03.2009 р. N 158)

рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється у формі довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа). Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, засвідчена нотаріально;

(абзац четвертий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), у якій наводиться зразок підпису особи, якій засновниками (учасниками) надано право розпорядчого підпису. Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.

У разі відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, подаються:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Інформація про те, що рахунок відкривається для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначається в рядку "Додаткова інформація" заяви про відкриття поточного рахунку;

один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного фонду (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається рішення про заснування акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально;

(абзац восьмий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2). Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку;

довіреність або копія довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то цей документ не вимагається.

На цей рахунок зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання - юридичної особи до його державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів, передбачених пунктом 3.2 цієї Інструкції, та отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання - юридичної особи. У разі відмови в державній реєстрації суб'єкта господарювання - юридичної особи або в інших випадках, передбачених законодавством України, на підставі листа із зазначенням причини закриття рахунку, підписаного уповноваженою засновниками (учасниками) особою, кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається. Якщо засновником (учасником) господарського товариства є одна особа, то лист із зазначенням причини закриття рахунку підписується цією особою або уповноваженою нею особою.

(абзац одинадцятий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

(пункт 4.2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

4.3. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного банку подаються такі документи:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана особою, уповноваженою укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку;

один примірник оригіналу договору/рішення про створення банку у формі відкритого акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного кооперативного банку подається витяг з протоколу зборів засновників (учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори і діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчений нотаріально;

(абзац третій пункту 4.3 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3,
 від 23.03.2009 р. N 158)

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2). У картці наводиться зразок підпису особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку. Картка приймається без відбитка печатки і засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.

Цей рахунок використовується для акумулювання (у випадках, передбачених законодавством України) коштів засновників (учасників) новостворюваного банку з метою формування статутного капіталу банку до часу їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку або територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку. Після перерахування коштів на накопичувальний рахунок цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана особою, уповноваженою укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку.

4.4. Відкриття поточного рахунку з метою акумуляції коштів для виїзду на лікування за кордон здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95 за N 991.

4.5. Для відкриття поточного рахунку приватному нотаріусу або адвокату для здійснення професійної діяльності потрібно подати до банку такі документи:

(абзац перший пункту 4.5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5), що підписана приватним нотаріусом або адвокатом;

копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною або адвокатською діяльністю, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, чи підписом уповноваженого працівника банку;

(абзац третій пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

копію документа, що підтверджує взяття приватного нотаріуса або адвоката на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує реєстрацію приватного нотаріуса або адвоката у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально.

Додатково подається копія документа, що підтверджує реєстрацію приватного нотаріуса або адвоката у відповідному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, якщо приватний нотаріус або адвокат використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником страхових внесків. Інформацію про те, що приватний нотаріус або адвокат не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

Кошти за поточними рахунками приватних нотаріусів та адвокатів використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання.

Датою початку видаткових операцій за поточним рахунком приватного нотаріуса або адвоката є дата відкриття банком цього рахунку.

(главу 4 доповнено пунктом 4.5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

4.6. У випадках, визначених законодавством України, юридична особа може відкрити поточний рахунок з правом розпорядження ним іншими юридичними особами.

Для відкриття цього рахунку юридична особа подає до банку документи, зазначені в пункті 3.2 цієї Інструкції, крім картки із зразками підписів і відбитка печатки.

Додатково до визначеного переліку документів до банку подаються:

картки із зразками підписів і відбитка печатки тих юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком. Ці картки мають бути складені та засвідчені відповідно до вимог глави 18 цієї Інструкції;

(абзац четвертий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), на підставі яких банк може ідентифікувати відповідно до законодавства України юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком. Ідентифікація представників цих юридичних осіб здійснюється в порядку, визначеному пунктом 2.4 цієї Інструкції.

(главу 4 доповнено пунктом 4.6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

5. Використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання

5.1. За поточними рахунками, що відкриваються банками суб'єктам господарювання в національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

5.2. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої державної позики України, для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України, а також для проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку на здійснення валютних операцій.

(пункт 5.2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

5.3. Пункт 5.3 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

5.4. Пункт 5.4 виключено

(пункт 5.4 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 у зв'язку з цим пункти 5.5 - 5.9
 уважати відповідно пунктами 5.3 - 5.7)

5.3. На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів зараховуються такі кошти:

а) через розподільні рахунки:

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

(абзац другий підпункту "а" пункту 5.3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

абзац третій підпункту "а" пункту 5.3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

абзац четвертий підпункту "а" пункту 5.3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

абзац п'ятий підпункту "а" пункту 5.3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 04.04.2005 р. N
110,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять п'ятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - двадцять четвертим)

абзац п'ятий підпункту "а" пункту 5.3 виключено 

(абзац п'ятий підпункту "а" пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

абзац шостий підпункту "а" пункту 5.3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцять п'ятий
 уважати відповідно абзацами третім - двадцять першим)

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я власника рахунку, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

(абзац четвертий підпункту "а" пункту 5.3 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 23.03.2009 р. N 158)

перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами);

перераховані з-за кордону нерезидентами за придбані в резидента облігації зовнішньої державної позики;

(підпункт "а" пункту 5.3 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

перераховані з-за кордону нерезидентами як повернення позик в іноземній валюті, отриманих від резидентів, а також, які були розміщені резидентами на вклади (депозити) за кордоном;

(підпункт "а" пункту 5.3 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять п'ятий
 уважати відповідно абзацами восьмим - двадцять першим)

повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були перераховані раніше;

перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам - суб'єктам господарювання, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж продукції, робіт, послуг;

перераховані з рахунку резидента-посередника, яким за дорученням власника рахунку на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод здійснюється продаж продукції, робіт, послуг нерезиденту, у сумі валютної виручки від такого продажу, яка надійшла від нерезидента;

(абзац десятий підпункту "а" пункту 5.3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

перераховані юридичними особами - нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) згідно з міжурядовими угодами та проектами технічної допомоги;

перераховані як благодійний внесок юридичними особами - нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні);

перераховані з-за кордону за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності на території України (зараховуються на рахунок юридичних осіб - резидентів, які мають відповідні повноваження відповідно до законодавства України);

перераховані з-за кордону за використання авторського права резидентів (зараховуються на рахунок юридичних осіб - резидентів, які мають відповідні повноваження відповідно до законодавства України). Під час отримання коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я фізичних осіб або капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи - резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на потреби, що не пов'язані з виконанням зобов'язань перед фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту;

перераховані з-за кордону адвокатським та іншим компаніям-резидентам за справами, які перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність. Під час отримання коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я фізичних осіб або капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи - резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на потреби, що не пов'язані з виконанням зобов'язань перед фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту;

перераховані з-за кордону згідно з контрактом (договором, угодою) юридичній особі - резиденту, яка є агентом юридичної особи - нерезидента згідно з Кодексом торговельного мореплавства України, для виплати капітану судна, що належить судновласнику-нерезиденту, на експлуатаційні потреби. Під час отримання коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я фізичних осіб або капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи - резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на потреби, що не пов'язані з виконанням зобов'язань перед фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту;

перерахована з-за кордону нерезидентами гуманітарна допомога за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання цих коштів гуманітарною допомогою відповідно до законодавства України. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів та набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 N 542 (далі - Порядок використання гуманітарної допомоги);

абзац двадцять третій підпункту "а" пункту 5.3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 04.04.2005 р. N
110,
у зв'язку з цим абзаци двадцять третій - двадцять п'ятий
 уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять першим)

перераховані як благодійний внесок юридичною особою - резидентом за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку;

перераховані з-за кордону нерезидентами у формі кредитів (позик, фінансової допомоги);

інші надходження на користь резидента - власника рахунку, що не суперечать законодавству України;

б) безпосередньо на поточні рахунки:

куплені, обміняні уповноваженим банком України за дорученням власника рахунку за національну або іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України;

(абзац другий підпункту "б" пункту 5.3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

перераховані як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору;

(абзац третій підпункту "б" пункту 5.3 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

перераховані з власного вкладного (депозитного) рахунку в уповноваженому банку відповідно до договору банківського вкладу;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів, що надійшли на рахунок як гуманітарна допомога. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги;

перераховані з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на рахунок набувача гуманітарної допомоги;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках;

перераховані з власного поточного рахунку;

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

(підпункт "б" пункту 5.3 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 абзац дев'ятий підпункту "б" пункту 5.3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

перераховані з рахунку для ведення спільної інвестиційної діяльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи в разі припинення спільної діяльності.

(підпункт "б" пункту 5.3 доповнено абзацом десятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

5.4. З поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів за розпорядженням власника рахунку здійснюються такі операції:

оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України);

(абзац другий пункту 5.4 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України. Вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України;

(абзац третій пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236,
 від 23.03.2009 р. N 158)

абзац четвертий пункту 5.4 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

абзац п'ятий пункту 5.4 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

абзац шостий пункту 5.4 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - тридцять третій
 уважати відповідно абзацами четвертим - тридцятим)

перерахування з рахунку резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів - суб'єктів господарювання, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж нерезиденту продукції, робіт, послуг;

перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);

обмін на іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України (у тому числі на міжнародних ринках з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами в іноземній валюті, що обмінюється, без проміжного зарахування цієї іноземної валюти на поточний рахунок юридичної особи - резидента);

(абзац шостий пункту 5.4 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

перерахування коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, за кордон на рахунки юридичних осіб - нерезидентів в оплату за продукцію та послуги в межах потреб, визначених іноземним донором, та відповідно до вимог Порядку використання гуманітарної допомоги;

(абзац сьомий пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

перерахування з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги;

перерахування за кордон на рахунок юридичної особи - нерезидента за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно із законодавством України);

перерахування за кордон на рахунок юридичної особи - нерезидента згідно з відповідними зобов'язаннями про сплату за використання творів зарубіжних авторів (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно із законодавством України);

перерахування за кордон за навчання, за участь у конференціях, виставках за умови наявності відповідних документів (запрошення, рахунка-фактури тощо), що підтверджують потребу здійснення зазначених перерахувань;

перерахування за кордон на рахунок юридичної особи - нерезидента, адвоката або нотаріуса для відшкодування витрат судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат на державне мито за справами, що розглядаються цими органами (на підставі рішень судових органів, рахунків та інших документів, що підтверджують потребу здійснення зазначених перерахувань);

перерахування фізичним особам коштів, які отримані адвокатськими компаніями - резидентами України з-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю;

перерахування на рахунок в іноземній валюті фізичним особам - резидентам за використання їх творів за кордоном (здійснюється юридичними особами -  резидентами, які мають відповідні на це повноваження відповідно до законодавства України, за рахунок коштів, отриманих із-за кордону);

перерахування за кордон на ім'я фізичних осіб, які тимчасово перебувають за межами України в довгостроковому відрядженні або навчаються, як оплата праці (або як стипендія);

перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка);

(абзац шістнадцятий пункту 5.4 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

перерахування за межі України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання цінних паперів українських емітентів та облігацій зовнішніх державних позик України;

(пункт 5.4 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

перерахування за межі України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку на здійснення інвестиції за кордон, а також на розміщення резидентами вкладів (депозитів) за кордоном;

(пункт 5.4 доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

перерахування за кордон позики в іноземній валюті за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту;

(пункт 5.4 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

перерахування за межі України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку відповідно до законодавства України на перерахування іноземної валюти за межі України з метою проведення окремих валютних операцій;

(пункт 5.4 доповнено новим абзацом двадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

перерахування на рахунок для ведення спільної інвестиційної діяльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи, відкритий в уповноваженому банку України;

(пункт 5.4 доповнено новим абзацом двадцять першим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 у зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - тридцять третій
 уважати відповідно абзацами двадцять другим - тридцятим)

перерахування на території України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку відповідно до законодавства України;

продаж валюти уповноваженим банком відповідно до законодавства України;

продаж на міжбанківському валютному ринку України коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні рахунки в гривнях набувачів гуманітарної допомоги. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги;

перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок;

перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юридичної особи - резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку;

перерахування за сплату державного мита відповідно до законодавства України;

перерахування на власний поточний рахунок;

перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами, позиками в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги на підставі реєстраційних свідоцтв щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті, виданих Національним банком;

(абзац двадцять дев'ятий пункту 5.4 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

перерахування за межі України іноземної валюти для сплати вступних чи членських внесків до міжнародних організацій на підставі документів, що підтверджують потребу здійснення зазначених перерахувань;

(пункт 5.4 доповнено новим абзацом тридцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158,
у зв'язку з цим абзац тридцятий уважати абзацом тридцять першим)

інші перерахування, що не суперечать законодавству України.

5.5. На поточний рахунок відокремленого підрозділу в іноземній валюті можуть зараховуватися валютні кошти за реалізовану продукцію, виконані роботи і надані послуги у випадках, передбачених законодавством України, а також перераховані юридичною особою, яка створила відокремлений підрозділ, чи придбані на міжбанківському валютному ринку України.

(абзац перший пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 від 08.01.2008 р. N 3)

Виторг, одержаний за продукцію, роботу, послугу в іноземній валюті після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу протягом п'яти робочих днів (уключаючи день зарахування виторгу на поточний рахунок відокремленого підрозділу) перераховується в повному обсязі на поточний рахунок юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ (через розподільний рахунок, відкритий уповноваженим банком для цієї юридичної особи).

Кошти з поточного рахунку відокремленого підрозділу (у межах перерахованих юридичною особою, яка створила цей підрозділ, або придбаних на міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані відокремленими підрозділами для здійснення таких операцій (згідно із затвердженим кошторисом):

на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами України;

на оплату праці працівників - нерезидентів України, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених відокремлених підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній валюті;

на придбання продукції (меблів, обладнання тощо), призначеної для власного споживання, за контрактами (договорами) з нерезидентами.

(абзац шостий пункту 5.5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті відокремленого підрозділу юридичної особи, яка отримала генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, можуть бути використані для забезпечення здійснення валютних операцій у межах повноважень, наданих відокремленому підрозділу юридичною особою, яка створила цей підрозділ.

(пункт 5.5 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

5.6. Зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи - резидента, яка є підприємцем, та використання коштів з цього рахунку здійснюється за режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів.

За довіреністю фізичної особи - підприємця, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

У разі смерті фізичної особи - підприємця його права та обов'язки щодо розпорядження коштами на рахунках переходять до його спадкоємців відповідно до законодавства України.

5.7. На окремі поточні рахунки в національній та іноземній валюті юридичних осіб - резидентів, які мають відповідні повноваження згідно із законодавством України, зараховуються кошти, що підлягають переходу у власність держави (конфісковані, безхазяйні, прийняті митними органами на зберігання, у випадках, передбачених законодавством України, загублені або залишені в готелях, транспорті, театрах, інших громадських місцях, якщо за ними не звернувся їх власник протягом терміну, встановленого законодавством України, спадкові, подаровані державі тощо). Операції за цими рахунками здійснюються відповідно до вимог законодавства України.

(главу 5 доповнено пунктом 5.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.