Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Безготівкові розрахунки »

Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем

Надрукувати документ
04.03.2010

V. Порядок узгодження правил платіжних систем та надання дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів/свідоцтва про узгодження правил платіжної системи

(назва розділу V у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

(У тексті розділу V слова "система переказу коштів" у всіх відмінках замінено словами "платіжна система" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 5 червня 2008 року N 165)

 

1. Банк, який є платіжною організацією платіжної системи (крім внутрішньобанківської), для узгодження правил цієї системи зобов'язаний подати до Національного банку такі документи українською мовою:

(абзац перший пункту 1 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

а) клопотання про узгодження правил платіжної системи за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;

б) підписані керівником і засвідчені печаткою банку правила платіжної системи (у трьох примірниках), які мають містити положення, зазначені в пункті 4 цього розділу;

(підпункт "б" пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

в) копії внутрішніх документів банку, які регламентують порядок здійснення фінансового моніторингу операцій, що здійснюються в платіжній системі.

2. Платіжна організація небанківської платіжної системи, крім національного оператора поштового зв'язку, додатково до документів, передбачених пунктом 1 цього розділу, зобов'язана подати до Національного банку копії:

а) свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво;

б) статуту, засвідчену нотаріально;

в) договору, укладеного з розрахунковим банком платіжної системи, засвідчену нотаріально.

(розділ V доповнено новим пунктом 2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

3. Національний оператор поштового зв'язку, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, зобов'язаний подати до Національного банку копію документа, що підтверджує взяття на облік національного оператора поштового зв'язку в спеціальному уповноваженому органі виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у частині надання фінансових послуг з поштового переказу, засвідчену нотаріально або органом, який видав документ, і копію договору, укладеного з розрахунковим банком платіжної системи, засвідчену нотаріально.

(розділ V доповнено новим пунктом 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
у зв'язку з цим пункти 2 - 12 уважати відповідно пунктами 4 - 14)

4. Правила платіжної системи мають містити положення про:

а) організаційну структуру платіжної системи;

б) умови членства та участі, а також порядок вступу/виходу до/із платіжної системи;

в) систему управління в платіжній системі ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним і системним та порядок урегулювання неплатоспроможності й інших випадків нездатності виконання членами/учасниками платіжної системи своїх зобов'язань, у тому числі порядок створення та використання страхового фонду (за його наявності);

(підпункт "в" пункту 4 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

г) види послуг з переказу коштів, які надаватимуться в платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо;

(пункт 4 розділу V доповнено новим підпунктом "г" згідно з
 постановою Правління Національного банку України
 від 05.01.2010 р. N 6,
у зв'язку з цим підпункти "г" - "ж"
 уважати відповідно підпунктами "ґ" - "з")

ґ) порядок здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим переказом у системі, уключаючи опис:

платіжних інструментів/документів на переказ готівки, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів у платіжній системі (для систем переказу коштів - з наведенням зразків документів на переказ готівки);

(абзац другий підпункту "ґ" пункту 4 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 05.01.2010 р. N 6)

руху інформаційних повідомлень та руху коштів з часу ініціювання переказу до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у системі, у тому числі перелік реквізитів документів на переказ, що дають змогу однозначно ідентифікувати платіжну систему, ініціатора переказу коштів та його отримувача;

регламенту проведення взаєморозрахунків;

(підпункт "ґ" пункту 4 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

д) вимоги до членів/учасників платіжної системи (у разі надання послуг з переказу готівки) щодо:

розміщення в пунктах приймання/виплати переказів коштів у доступних для огляду клієнтів місцях інформації про порядок (умови) здійснення переказу коштів, види валют переказу коштів, вартості послуг з переказу коштів тощо;

надання клієнту на його вимогу інформації про пункти виплати переказу коштів у системі;

ознайомлення ініціатора переказу з інформацією щодо курсу обміну валют у міжнародній системі переказу коштів, суми переказу в іноземній валюті та сукупної вартості послуги на час ініціювання переказу коштів у порядку, передбаченому пунктом 18 розділу II цього Положення;

отримання згоди отримувача на здійснення виплати в національній валюті суми переказу в іноземній валюті та ознайомлення його з інформацією щодо курсу обміну валют у міжнародній системі переказу коштів та суми, що підлягає виплаті на час здійснення операції з виплати суми переказу, у порядку, передбаченому пунктом 18 розділу II цього Положення;

(пункт 4 розділу V доповнено новим підпунктом "д" згідно з
 постановою Правління Національного банку України
 від 05.01.2010 р. N 6,
у зв'язку з цим підпункти "д" - "з"
 уважати відповідно підпунктами "е" - "и")

е) абзац перший підпункту "е" пункту 4 розділу V виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
у зв'язку з цим абзаци другий - шостий
 уважати відповідно абзацами першим - п'ятим)

вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, які поширюватимуться на юридичну особу в разі її участі в платіжній системі, і порядок виконання нею цих вимог;

порядок забезпечення в платіжній системі виконання сьомої спеціальної рекомендації FATF щодо боротьби з фінансуванням тероризму, зокрема стосовно:

ідентифікації особи клієнта - ініціатора переказу на суму, яка дорівнює чи перевищує 5000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 5000 гривень, яка включає внесення до документа про переказ прізвища, імені та по батькові (у разі наявності) клієнта, даних про місцезнаходження та номер рахунку (у разі відсутності рахунку зазначається унікальний обліковий номер операції), найменування або коду банку ініціатора, місця реєстрації ініціатора (замість його адреси може зазначатися ідентифікаційний номер платника податків клієнта або дата і місце його народження);

(абзац третій підпункту "е" пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

фіксування в документі на переказ усіх даних про ініціатора, зазначених в абзаці третьому цього підпункту;

(абзац четвертий підпункту "е" пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора, зазначеною в абзаці третьому цього підпункту, на всіх етапах здійснення переказу коштів;

(абзац п'ятий підпункту "е" пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

є) систему захисту інформації, що висвітлює:

схему обміну інформацією, яка використовується в платіжній системі;

(абзац другий підпункту "є" пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

технологію обміну інформацією в платіжній системі, уключаючи порядок обміну інформацією з віддаленими робочими місцями приймання/виплати переказів (уключаючи порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування тощо);

(абзац третій підпункту "є" пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

технологію обміну інформацією між платіжною системою і системою автоматизації банку для обліку переказів (уключаючи порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування тощо);

систему захисту на всіх етапах функціонування платіжної системи, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію розповсюдження ключів, порядок використання електронних цифрових підписів;

(абзац п'ятий підпункту "є" пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

ж) засоби забезпечення безперебійного функціонування системи, у тому числі в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

(підпункт "ж" пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

з) порядок вирішення спорів, пов'язаних із функціонуванням платіжної системи;

и) порядок і строки зберігання паперових та електронних документів на переказ коштів, а також порядок створення архівів електронних документів відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

(пункт 4 розділу V доповнено підпунктом "и" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

5. Платіжна організація внутрішньобанківської платіжної системи для узгодження правил цієї системи зобов'язана подати до Національного банку такі документи українською мовою:

а) клопотання про узгодження правил внутрішньобанківської платіжної системи за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;

б) підписані керівником і засвідчені відбитком печатки банку правила внутрішньобанківської платіжної системи (у двох примірниках), які мають містити опис порядку ініціювання, виконання та завершення внутрішньобанківського переказу коштів, засобів забезпечення безперебійного функціонування системи та інші положення, визначені платіжною організацією.

(розділ V доповнено новим пунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
у зв'язку з цим пункти 5 - 14 уважати відповідно пунктами 6 - 15)

6. Якщо правила платіжної системи уключають відомості щодо захисту інформації, які містять банківську таємницю, то такі відомості мають бути викладені в окремому документі, оформленому відповідно до нормативно-правових актів Національного банку щодо зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

(пункт 6 розділу V у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.01.2010 р. N 6)

7. Строк розгляду Національним банком документів, поданих платіжною організацією платіжної системи для узгодження правил цієї системи, не може перевищувати 60 календарних днів з дня надходження до Національного банку документів.

8. Національний банк у разі узгодження правил видає платіжній організації платіжної системи:

банку - свідоцтво про узгодження правил/змін до правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 4 до цього Положення;

небанківській установі - дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, за зразком, наведеним у додатку 5 до цього Положення.

Дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів/свідоцтво про узгодження правил платіжної системи надається платіжній організації платіжної системи (крім внутрішньобанківської) після внесення нею плати за реєстрацію та надання дозволу/реєстраційного свідоцтва, що встановлена нормативно-правовими актами Національного банку.

Національний банк реєструє платіжну систему в реєстрі платіжних систем та їх членів/учасників, який ведеться Національним банком в електронній формі.

(пункт 8 розділу V у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

9. Національний банк має право відмовити платіжній організації  платіжної системи в узгодженні правил цієї системи на таких підставах:

подання неповного пакета документів;

невідповідність документів вимогам цього Положення;

надання недостовірної інформації;

порушення вимог законодавства України з питань, пов'язаних із переказом коштів, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

(пункт 9 розділу V доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

10. Національний банк письмово із зазначенням підстав і в строк, передбачений пунктом 7 цього розділу, повідомляє платіжну організацію про відмову в узгодженні правил платіжної системи.

(абзац перший пункту 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

Платіжна організація може оскаржити рішення про відмову в узгодженні правил платіжної системи у суді.

(абзац другий пункту 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

11. Платіжна організація небанківської платіжної системи, яка узгодила з Національним банком правила платіжної системи та отримала ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів, зобов'язана протягом 15 календарних днів з дня її отримання надати Національному банку копію ліцензії на здійснення переказу коштів, засвідчену нотаріально або органом, який видав ліцензію.

(розділ V доповнено новим пунктом 11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

12. Платіжна організація небанківської платіжної системи, яка узгодила з Національним банком правила платіжної системи, у разі зміни розрахункового банку в платіжній системі зобов'язана протягом 30 календарних днів з дня укладення договору з відповідним розрахунковим банком подати до Національного банку копію цього договору, засвідчену нотаріально.

(розділ V доповнено новим пунктом 12 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.01.2010 р. N 6,
у зв'язку з цим пункти 12 - 17 уважати відповідно пунктами 13 - 18)

13. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана протягом 15 календарних днів з дня початку здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, письмово повідомити Національний банк про дату початку діяльності.

(розділ V доповнено новим пунктом 13 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
у зв'язку з цим пункти 13 - 17 уважати відповідно пунктами 14 - 18)

14. Платіжна організація платіжної системи протягом 30 календарних днів з дня внесення змін до узгоджених з Національним банком правил системи зобов'язана для узгодження цих змін подати до Національного банку клопотання про узгодження змін до правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 3 до цього Положення, і копію змін, засвідчених підписом керівника та відбитком печатки банку/небанківської установи.

(пункт 14 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

Національний банк у строк, передбачений пунктом 7 цього розділу, надсилає платіжній організації платіжної системи свідоцтво про узгодження змін до правил платіжної системи або повідомляє про відмову в узгодженні змін до правил платіжної системи.

(пункт 14 розділу V доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

15. Платіжна організація платіжної системи не має права надавати послуги системи згідно з унесеними до правил змінами, що не узгоджені з Національним банком, крім змін щодо комісійних або інших видів винагород за послуги відповідної платіжної системи.

(пункт 15 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

16. Платіжна організація платіжної системи, яка узгодила з Національним банком правила цієї системи, протягом 15 календарних днів з дня початку надання послуг системи члену-резиденту/учаснику-резиденту відповідної платіжної системи повідомляє Національний банк про укладений з цим членом/учасником договір. Інформація щодо членів/учасників має містити дані про дату та номер укладеного договору, повне найменування члена/учасника, для небанківської фінансової установи - дату та номер ліцензії на здійснення переказу коштів, перелік послуг щодо здійснення переказу коштів, які за договором має право надавати відповідний член/учасник своїм клієнтам, а також умови та порядок взаєморозрахунків за здійсненими переказами в системі.

(абзац перший пункту 16 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

Платіжна організація платіжної системи протягом 10 календарних днів з дня унесення змін, продовження чинності, розірвання договору, зазначеного в абзаці першому цього пункту, повідомляє про це Національний банк.

17. Платіжна організація платіжної системи, яка отримала в Національному банку свідоцтво про узгодження правил цієї системи/дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, у разі зміни найменування юридичної особи зобов'язана протягом семи календарних днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України повернути до Національного банку оригінал цього свідоцтва/дозволу для отримання нового.

(пункт 17 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

18. Платіжна організація платіжної системи в разі втрати або пошкодження свідоцтва про узгодження правил цієї системи/дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, може отримати дублікат відповідного документа в порядку, зазначеному в пункті 10 розділу III цього Положення.

(пункт 18 розділу V у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

VI. Порядок скасування узгодження правил платіжної системи та відкликання дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів/свідоцтва про узгодження правил платіжної системи

(назва розділу VI у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

(У тексті розділу VI слова "система переказу коштів" у всіх відмінках замінено словами "платіжна система" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 5 червня 2008 року N 165)

 

1. Національний банк скасовує узгодження правил платіжної системи та відкликає дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів/свідоцтво про узгодження правил платіжної системи на таких підставах:

а) відкликання Національним банком у банку, який є платіжною організацією платіжної системи, банківської ліцензії;

б) анулювання спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у небанківської фінансової установи, яка є платіжною організацією платіжної системи, ліцензії на здійснення переказу коштів;

в) скасування спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг рішення про взяття на облік національного оператора поштового зв'язку, який є платіжною організацією платіжної системи;

г) припинення юридичної особи;

ґ) установлення факту узгодження правил або змін до правил платіжної системи на підставі недостовірних даних;

д) порушення вимог законодавства України з питань, пов'язаних із переказом коштів, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

е) нездійснення платіжною організацією платіжної системи діяльності, пов'язаної з переказом коштів, протягом 1 року з дати отримання дозволу Національного банку на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, або свідоцтва про узгодження правил платіжної системи.

(підпункт "е" пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України
 від 05.01.2010 р. N 6)

(пункт 1 розділу VI у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

2. Національний банк повідомляє платіжну організацію платіжної системи про скасування узгодження правил платіжної системи із зазначенням підстав скасування.

3. Платіжна організація платіжної системи, в якій операції з переказу коштів не здійснювалися, зобов'язана протягом 10 календарних днів з дня отримання повідомлення Національного банку про скасування узгодження правил платіжної системи повернути до Національного банку свідоцтво про узгодження правил платіжної системи/дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів.

(розділ VI доповнено новим пунктом 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
у зв'язку з цим пункти 3, 4 уважати відповідно пунктами 4, 5)

4. Платіжна організація платіжної системи, у якій здійснювалися операції з переказу коштів, після отримання повідомлення Національного банку про скасування узгодження правил платіжної системи зобов'язана:

(абзац перший пункту 4 розділу VI у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

припинити надання послуг платіжної системи та повернути свідоцтво про узгодження правил платіжної системи/дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, до Національного банку в установлений у повідомленні строк;

(абзац другий пункту 4 розділу VI у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

повідомити інших юридичних осіб - резидентів/нерезидентів, з якими укладено договори про надання цими особами послуг відповідної платіжної системи, про необхідність припинення надання таких послуг в установлений Національним банком строк.

Взаєморозрахунки за здійсненими переказами в платіжній системі, а також припинення членства/участі в платіжній системі здійснюються згідно з правилами цієї системи та відповідними договорами.

5. Пункт 5 розділу VI виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

VII. Порядок повідомлення платіжною організацією міжнародної платіжної системи - резидентом про укладання/розірвання договору з юридичною особою - нерезидентом

1. Платіжна організація міжнародної платіжної системи - резидент, яка узгодила з Національним банком правила цієї системи, зобов'язана протягом 15 календарних днів з дня початку надання послуг системи юридичній особі - нерезиденту подати до Національного банку копію договору, засвідчену підписом керівника та відбитком печатки платіжної організації міжнародної платіжної системи-резидента.

(абзац перший пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

2. Платіжна організація міжнародної платіжної системи - резидент у разі укладення договору з платіжною організацією міжнародної платіжної системи - нерезидентом для здійснення переказу коштів за участю двох платіжних систем зобов'язана подати до Національного банку:

копію договору, засвідчену підписом керівника та відбитком печатки платіжної організації міжнародної платіжної системи-резидента;

(абзац другий пункту 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

інформаційну довідку про умови, за яких здійснюється спільна діяльність щодо переказу коштів з платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидента, та загальну схему здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів з часу ініціювання переказу до завершення взаєморозрахунків за цим переказом з платіжною організацією міжнародної платіжної системи - нерезидентом;

(абзац третій пункту 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

перелік юридичних осіб - резидентів, які надають послуги з переказу коштів, здійснення яких забезпечується за допомогою двох платіжних систем.

3. Платіжна організація міжнародної платіжної системи - резидент протягом 30 календарних днів з дня внесення змін до договору, зазначеного в пунктах 1, 2 цього розділу, зобов'язана подати до Національного банку копію змін до договору, засвідчену підписом керівника та відбитком печатки платіжної організації міжнародної платіжної системи-резидента.

(пункт 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

4. Платіжна організація міжнародної платіжної системи - резидент протягом 10 календарних днів з дня розірвання договору, зазначеного в пунктах 1, 2 цього розділу, зобов'язана повідомити про це Національний банк.

 

Директор Департаменту
платіжних систем 

 
Н. Г. Лапко 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.