Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Економіка » Інвестиції »

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008

5.2. Для визначення інтегрального значення показника інвестиційної привабливості (4) розраховується наступна група показників:

    ~ 
- Вij вагомість j-го показника у і-ій групі з урахуванням групової вагомості:

 
                       ~     Вij x Гі
                       Вij = ---------, (1),
                                100
      
     де: Вij - значення вагомості j-го показника у і-ій групі,
         Гі - значення групової вагомості.
 
     діj - частка варіаційного розмаху для j-го показника  у  і-ій
 
                                     ~
групі на прийняту кількість одиниць (nіj) у множині:
      
                    Ріjmax - Ріjmin
              діj = ---------------, (2)
                         ~
                         nіj
      (t)
     Rіj  - ранжоване значення j-го показника з i-ої групи:
      
 
                    |       (t)       |
               (t)  |Фіj - Ріjmin(max)|
              Rіj = -------------------- , (3),
                            діj
 
     де: Фij - фактичне значення показника відповідно до прийнятих
множин j-их показників у i-их групах,
      (t)
     P           значення екстремальних показників, які  задаються
      ijmin(max)
залежно від напрямку оптимізації;  при t=1 приймається  мінімальне
           (1)                              (2)
значення (P     ), при t=2  - максимальне (P      ).
           ijmin                            ijmax
                       (t)
     При t=1 значення Rіj максимізується, при t=2 - мінімізується.
                       
     I -    інтегральне    значення    показника     інвестиційної
привабливості розраховується за формулою:
 
                    m   ni  (t)~
                    E   E  R   B
                            ij  ij
                   i=1 j=1
             I = -------------------,  (4),
                    m   ni  ~
                    E   E   B
                             ij
                   i=1 j=1
 
 
     де  m - число груп,
         n - кількість показників.

6. Порядок отримання вхідної інформації

6.1. Група I. Показники оцінки майнового стану інвестованого об'єкта

При ознайомленні інвестора з об'єктом інвестування та визначенні потенційних можливостей повернення вкладених коштів використовується наступна група показників:

Активна частина основних засобів (Ф11)

 

 
         B(a)                    ф.11, ряд.106
Ф11 =  --------, (5)   ------------------------------------- *,
         Б(ф)          ф.1, (ряд.012гр.3+ряд.012гр.4) х 0,5
 
     де: B(a) - вартість активної частини основних засобів;
         Б(ф) - балансова вартість основних засобів.
 

Активна частина основних засобів визначає частку виробничих основних засобів основного виду діяльності в основних засобах.

Коефіцієнт зносу основних засобів (Ф12)

 

 
         З(ф)                    ф.1, ряд.011
Ф12 =  -------, (6)   --------------------------------------,
         Б(ф)          ф.1, (ряд.012гр.3+ряд.012гр.4) х 0,5
 
     де: З (ф) - знос основних фондів.

____________
* Усім зазначеним у Методиці формулам відповідають подані поряд з ними відповідні розрахунки показників із використанням форм бухгалтерської звітності (затверджені Мінфіном України за погодженням з Держкомстатом України для річної звітності за 1997 рік 17 листопада 1997 року N 247). Вказані розрахунки містять такі скорочення бухгалтерських форм (з відповідною нумерацією рядків):

 

 
     ф.1 - форма N 1 "Баланс підприємства";
     ф.2 - форма   N  2  "Звіт  про  фінансові  результати  та  їх
           використання";
     ф.3 - форма   N   3   "Звіт   про  фінансово-майновий    стан
           підприємства";
    ф.11 - форма  N  11-ОФ  "Звіт  про наявність та  рух  основних
           фондів, амортизацію (знос)".
 
     Коефіцієнт оновлення (Ф13)
 
                    Б(п)         ф.3, ряд.430гр.4
            Ф13 = ------, (7)   -------------------,
                    Б(к)         ф.3,ряд.430гр.6
 
     де: Б(п)  - балансова вартість основних засобів,  що надійшли
         за період;
         Б(к) -  балансова  вартість  основних  засобів  на кінець
         періоду.
 
     Коефіцієнт вибуття (Ф14)
 
                    Б(в)         ф.3, ряд.430гр.5
            Ф14 = ------, (8)   -----------------,
                    Б(н)         ф.3,ряд.430гр.3
 
     де: Б(в) - балансова вартість основних засобів,  що вибули за
         період;
         Б(н) - балансова вартість  основних  засобів  на  початок
         періоду.
 

6.2. Група II. Показники оцінки фінансової стійкості (платоспроможності) інвестованого об'єкта

Група показників оцінки фінансової стійкості (платоспроможності) інвестованого об'єкта є пріоритетною при проведенні фінансового обгрунтування інвестиційних проектів, а також при вирішенні інших питань, пов'язаних із визначенням наявності, розміщення та використання грошових коштів.

З метою визначення рівня фінансової стійкості підприємства оцінюються показники, які характеризують забезпеченість запасів і витрат відповідними джерелами їх формування і розраховуються за формулами (9) -:- (11): 

 

 
     Власні оборотні засоби (Ф21)
 
Ф21=Fс-З(з), (9)
              ф.1, (ряд.495гр.3+ряд.495гр.4)х0,5-ряд.070-ряд.150,
 
     де: Fc=B(k) - F,
 
         Fc   - наявність власних оборотних засобів,
         B(k) - середньорічна вартість власного капіталу,
         F    - основні засоби і вкладення,
         З(з) - запаси і затрати.
 

Власні довгострокові та середньострокові позикові джерела формування запасів та витрат (Ф22)

 

 
Ф22=Fт-З(з), (10)
               ф.1,(ряд.495гр.3+ряд.495гр.4)х0,5+ряд.530+ряд.600+
               +ряд.610-ряд.070-ряд.150,
 
     де: Fт = (В(к) + Кт) - F,
 
         Fт -   наявність   власних,   а  також  довгострокових  і
середньострокових позикових джерел формування запасів і витрат,
 
         Кт - довгострокові і короткострокові кредити та  позикові
засоби.
 
     Загальна сума  основних  джерел  формування запасів та витрат
(Ф23)
 
Ф23 = (В(к) + Кт) - F+Кk, (11)
              ф.1, (ряд.495гр.3+ряд.495гр.4)х0,5+ряд.530+ряд.600+
              +ряд.610-ряд.070-ряд.150+ряд.620,
 
     де: Кк - короткострокові кредити та позики,  що не погашені в
строк (за наявності).
     При оцінці вищезазначених показників  можливі  такі  варіанти
ситуацій:
 
     - абсолютна стійкість підтверджується, якщо
 
     Ф21 >= 0, Ф22 >= 0, Ф23 >= 0,
при цьому: Ф21 коливається від 0 до 1300 тис. грн.,
     Ф22 - від 0 до 1500 тис. грн.
     Ф23 - від 0 до 2300 тис. грн.;
 
     - нормальна стійкість підтверджується, якщо
     Ф21 < 0, Ф22 >= 0, Ф23 >= 0,
 
при цьому: Ф21 коливається від - 100 до - 1500 тис. грн.,
     Ф22 - від 0 до 1500 тис. грн.,
     Ф23 - від 0 до 2300 тис. грн.;
 
     - нестійкий фінансовий стан підтверджується, якщо
     Ф21 < 0, Ф22 < 0, Ф23 >= 0,
при цьому: Ф21 коливається від - 100 до - 1500 тис. грн.,
     Ф22 - від - 50 до - 1300 тис. грн.,
     Ф23 - від 0 до 2300 тис. грн.;
 
     - кризовий фінансовий стан підтверджується, якщо
     Ф21 < 0, Ф22 < 0, Ф22 < 0,
при цьому: Ф21 коливається від - 100 до - 1500 тис. грн.,
     Ф22 - від - 50 до - 1300 тис. грн.,
     Ф22 - від - 10 до - 500 тис. грн.

Найбільш повну картину фінансового стану підприємства дають показники, які характеризують платоспроможність підприємства, - це величина робочого капіталу та маневреність робочого капіталу.

Робочий капітал (Ф24) - різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями, тобто він складається з частини оборотних активів, які фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов'язань. Наявність у підприємства робочого капіталу означає не лише його здатність сплатити власні поточні борги, а й наявність можливостей для розширення діяльності та інвестування.

Ф24 = (РІІАктиву + РІІІАктиву) - РIIІПасиву, (12) ф.1, ряд.150 +
ряд.320-ряд.750,
 
де: Р - розділ балансу.

Маневреність робочого капіталу (Ф25) характеризує частку запасів у його загальній сумі, тобто визначається відношенням величини запасів до розміру робочого капіталу:

 

 
            З(з)                    ф.1, ряд.150
     Ф25 = -----, (13)   --------------------------------,
            р(к)           ф.1, ряд.150+ряд.320-ряд.750
 

Для характеристики платоспроможності підприємства розраховуються наступні коефіцієнти:

Коефіцієнт незалежності (Ф26)

 

 
       В(к)            ф.1, (ряд.495 гр.3+ряд.495 гр.4) х 0,5
Ф26 =  ----, (14)     ----------------------------------------,
       С(р)                        ф.1, ряд.330
 
     де: С(р) - загальна сума господарських ресурсів.
 

Коефіцієнт незалежності характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних активів, його незалежність від позикових джерел.

Частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів повинна бути не меншою 50%, тобто коефіцієнт незалежності >= 0,5.

 

 
     Коефіцієнт фінансування (Ф27)
 
       В(к)            ф.1, (ряд.495 гр.3+ряд.495 гр.4) х 0,5
Ф27 =  ----, (15)     ----------------------------------------,
       С(к)                   ф.1, ряд.530 + ряд.750
 
     де: С(к) - загальна сума позикових коштів.
     Коефіцієнт фінансування повинен дорівнювати 2,0.
 
     Коефіцієнт фінансової стійкості (Ф28)
 
       В(к)+П(з)       ф.1,(ряд.495гр.3+ряд.495гр.4)х0,5+ряд.530
Ф28 =  ---------, (16) ---------------------------------------,
          С(р)                     ф.1, ряд.330
 
     де: П(з) - довгострокові пасиви.
 
     Коефіцієнт фінансової стійкості повинен бути у межах від 0,85
до 0,90.
 
     Показник фінансового лівериджу (Ф29)
 
        П(з)                    ф.1, ряд.530
  Ф29 = ----, (17)   ----------------------------------
        В(к)          ф.1,(ряд.495гр.3+ряд.495гр.4)х0,5
 

Показник фінансового лівериджу характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3 4 5
> читати далі


[на головну]

Коментарі (3)

 • Librarian

  20.05.2009, 22:17

  Ці Методрекомендації видані Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій, то ймовірніше за все було б пошукати її там. Але агенство вже ліквідовано.

  ПОСТАНОВА КМУ від 11 травня 2006 р. N 617 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"

  ПЕРЕЛІК
  актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність:
  ...
  "28. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 990 "Про Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 459)."
  ...

  Тобто, Методика збереглася, а агенство, яке її видало, вже ліквідоване.
  Тому, шукати програму INTEGRAL, на мою думку, марна справа.

 • vanilla

  20.05.2009, 19:59

  скажіть де взяти програму інтеграл

 • demo3010

  23.03.2009, 17:27

  скажіть будь-ласка де взяти програму "інтеграл" - дуже буду вдячний !!!!!!

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.