Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Економіка » Інвестиції »

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008

 

 
 
 
 

Додаток 1
до Методики інтегральної оцінки
інвестиційної привабливості
підприємств та організацій


Схема. Основні групи показників для визначення інвестиційно привабливих підприємств

 

            ******************************************
            *     I. Показники оцінки майнового      *
            *      стану інвестованого об'єкта       *
            ******************************************
                                |
                                v
            ******************************************
            *    II. Показники оцінки фінансової     *
            *     стійкості (платоспроможності)      *
            *         інвестованого об'єкта          *
            ******************************************
                                |
                                v
            ******************************************
            *   III. Показники оцінки ліквідності    *
            *     активів інвестованого об'єкта      *
            ******************************************
                                |
                                v
            ******************************************
            *   IV. Показники оцінки прибутковості   *
            *         інвестованого об'єкта          *
            ******************************************
                                |
                                v
            ******************************************
            *      V. Показники оцінки ділової       *
            *    активності інвестованого об'єкта    *
            ******************************************
                                |
                                v
            ******************************************
            *     VI. Показники оцінки ринкової      *
            *    активності інвестованого об'єкта    *
            ******************************************
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 2
до Методики інтегральної оцінки
інвестиційної привабливості
підприємств та організацій


 

 

Таблиця N 1


Вхідні дані для розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості

 

******************************************************************
*                Вхідні дані                  * Рядок * Значення *
******************************************************************
*                     1                       *   2   *     3    *
******************************************************************
*       Форма N 1 "Баланс підприємства"       *       *          *
******************************************************************
*                А К Т И В                    *       *          *
******************************************************************
*Знос                                         * 011   * 70234,00 *
*                                             *       *          *
*Первісна вартість на початок року            * 012-3 * 15810,00 *
*                                             *       *          *
*Первісна вартість на кінець року             * 012-4 *114368,00 *
*                                             *       *          *
*Всього по розділу I                          * 070   * 44449,00 *
*                                             *       *          *
*Витрати майбутніх періодів                   * 120   *     0,00 *
*                                             *       *          *
*Всього по розділу II на початок року         * 150-3 *  4471,00 *
*                                             *       *          *
*Всього по розділу II на кінець року          * 150-4 * 10742,00 *
******************************************************************
*Розрахунки з дебіторами:                     *       *          *
*                                             *       *          *
*  за товари, роботи і послуги, строк сплати  *       *          *
*  яких не настав                             * 170   *   162,00 *
*                                             *       *          *
*  за товари, роботи і послуги, не сплачені   *       *          *
*  в строк                                    * 180   *   147,00 *
*                                             *       *          *
*  по векселях одержаних                      * 190   *     0,00 *
*                                             *       *          *
*  з податкових рахунків                      * 195   *     0,00 *
*                                             *       *          *
*  з бюджетом                                 * 200   *     5,00 *
*                                             *       *          *
*  з персоналом за іншими операціями          * 210   *     1,00 *
*                                             *       *          *
*  по авансах виданих                         * 220   *    16,00 *
*                                             *       *          *
*  з учасниками                               * 225   *     0,00 *
*                                             *       *          *
*  з дочірніми підприємствами                 * 230   *     0,00 *
*                                             *       *          *
*  з іншими дебіторами                        * 240   *   288,00 *
******************************************************************
*Короткострокові фінансові вкладення          * 250   *     0,00 *
******************************************************************
*Грошові кошти:                               *       *          *
*                                             *       *          *
*  каса                                       * 260   *     0,00 *
*                                             *       *          *
*  розрахунковий рахунок                      * 270   *     0,00 *
*                                             *       *          *
*  валютний рахунок                           * 280   *     0,00 *
*                                             *       *          *
*  інші грошові кошти                         * 290   *     0,00 *
******************************************************************
*Всього по розділу III                        * 320   *  1679,00 *
******************************************************************
*Баланс на початок року                       * 330-3 * 13356,00 *
******************************************************************
*Баланс на кінець року                        * 330-4 * 58130,00 *
******************************************************************
*               П А С И В                     *       *          *
******************************************************************
*Всього по розділу I на початок року          * 495-3 * 11256,00 *
*                                             *       *          *
*Всього по розділу I на кінець року           * 495-4 * 53528,00 *
*                                             *       *          *
*Всього по розділу II                         * 530   *     2,00 *
*                                             *       *          *
*Кредити банків                               * 600   *     0,00 *
*                                             *       *          *
*Позикові кошти                               * 610   *     0,00 *
*                                             *       *          *
*Кредити і позики, що не погашені в строк     * 620   *    65,00 *
******************************************************************
*Розрахунки з кредиторами:                    *       *          *
*                                             *       *          *
*  за товари, роботи і послуги, строк сплати  *       *          *
*  яких не настав                             * 630   *   443,00 *
*                                             *       *          *
*  за товари, роботи і послуги, не сплачені   *       *          *
*  в строк                                    * 640   *  2011,00 *
*                                             *       *          *
*  по векселях виданих                        * 650   *    11,00 *
*                                             *       *          *
*  по авансах одержаних                       * 660   *    19,00 *
*                                             *       *          *
*  з податкових рахунків                      * 665   *     0,00 *
*                                             *       *          *
*  з бюджетом                                 * 670   *   428,00 *
*                                             *       *          *
*  по позабюджетних платежах                  * 680   *    87,00 *
*                                             *       *          *
*  по страхуванню                             * 690   *   617,00 *
*                                             *       *          *
*  по оплаті праці                            * 700   *   696,00 *
*                                             *       *          *
*  з дочірніми підприємствами                 * 710   *     0,00 *
*                                             *       *          *
*  з учасниками                               * 715   *     0,00 *
*                                             *       *          *
*  з іншими кредиторами                       * 720   *   222,00 *
******************************************************************
*Всього по розділу III                        * 750   *  4600,00 *
******************************************************************
*  Форма N 2 "Звіт про фінансові результати   *       *          *
*           та їх використання"               *       *          *
******************************************************************
*Виручка (валовий дохід) від реалізації       *       *          *
*продукції (товарів, робіт, послуг)           * 010   *   706,00 *
*                                             *       *          *
*Податок на додану вартість                   * 015   *   121,00 *
*                                             *       *          *
*Акцизний збір                                * 020   *     0,00 *
*                                             *       *          *
*Затрати на виробництво реалізованою продукції*       *          *
*(робіт, послуг)                              * 040   *   710,00 *
*                                             *       *          *
*Балансовий прибуток                          * 100-3 *   370,00 *
*                                             *       *          *
*Балансовий збиток                            * 100-4 *     0,00 *
*                                             *       *          *
*Платежі до бюджету                           * 200   *    15,00 *
******************************************************************
*    Форма N 3 "Звіт про фінансово-майновий   *       *          *
*           стан підприємства"                *       *          *
******************************************************************
*Середня чисельність працівників за списком   * 360   *  2636,00 *
*                                             *       *          *
*Основні засоби (залишок на початок року)     * 430-3 *112365,00 *
*                                             *       *          *
*Основні засоби (надійшло за рік)             * 430-4 *   240,00 *
*                                             *       *          *
*Основні засоби (вибуло за рік)               * 430-5 * 12830,00 *
*                                             *       *          *
*Основні засоби (залишок на кінець року)      * 430-6 * 99775,00 *
*                                             *       *          *
******************************************************************
*    Форма N 11-ОП "Звіт про наявність та рух *       *          *
*      основних фондів, амортизацію (знос)"   *       *          *
******************************************************************
*Машини і обладнання - всього                 * 106   * 59167,00 *
******************************************************************
*      Вхідні дані, отримані за даними        *       *          *
*         бухгалтерської звітності            *       *          *
******************************************************************
*Середні щоденні виплати грошових коштів      * B(r)  *  1,00    *
*                                             *       *          *
*Ринкова ціна 1 акції                         * Ц(a)  *  1,00    *
*                                             *       *          *
*Кількість проданих акцій                     * A(k)  *  1,00    *
*                                             *       *          *
*Загальна сума дивідендів, що сплачуються     * Д(с)  *  1,00    *
******************************************************************
 

 

 

Таблиця N 2


Основні параметри
для визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості

Завод "Електроприлад"

 

****************************************************************************
*  Групові    *  Показники  *Мінімальне*Максимальне*Фактичне  *  Напрямок  *
*показники і  *у групах і їх*значення  * значення  *значення  *оптимізації,*
*їх вагомість,* вагомість,  *показника,* показника,*показника,*            *
*  Гі, %      *  Вij, %     * Pijmin   * Pijmax    *  Фij     *  min(max)  *
****************************************************************************
*      1      *      2      *    3     *     4     *    5     *     6      *
****************************************************************************
* I=20,00     *I.1=10,00    * 0,20     *      1,00 *     0,91 *   max      *
*             *I.2=40,00    * 1,00     *      2,50 *     1,08 *   max      *
*             *I.3=30,00    * 0,10     *      0,80 *     0,00 *   min      *
*             *I.4=20,00    * 3,00     *      5,00 *     0,11 *   max      *
****************************************************************************
* II=20,00    *II.1= 8,00   * 0,00     *1300000,00 *-22799,00 *   max      *
*             *II.2=10,00   * 0,00     *1500000,00 *-22797,00 *   max      *
*             *II.3= 8,00   * 0,00     *2300000,00 *-22732,00 *   max      *
*             *II.4=10,00   * 400000,00* 700000,00 *  7821,00 *   max      *
*             *II.5=10,00   * 4,00     *      7,50 *     1,37 *   max      *
*             *II.6=10,00   * 0,50     *      1,50 *     0,56 *   max      *
*             *II.7=12,00   * 2,00     *      3,00 *     7,04 *   max      *
*             *II.8=12,00   * 0,85     *      0,90 *     0,56 *   max      *
*             *II.9=10,00   * 0,01     *      0,80 *     0,00 *   max      *
****************************************************************************
* III=10,00   *III.1=25,00  *   1,00   *   1,50    *     2,70 *   max      *
*             *III.2=25,00  *   0,30   *   1,00    *     7,32 *   min      *
*             *III.3=25,00  *   0,20   *   0,35    *     0,00 *   max      *
*             *III.4=15,00  *   8,00   *  16,00    *     0,00 *   max      *
*             *III.5=10,00  *   7,00   *  12,00    *  1679,00 *   max      *
****************************************************************************
* IV=8,00     *IV.1=15,00   *   0,40   *   0,90    *   185,00 *   max      *
*             *IV.2=30,00   *   0,30   *   0,80    *     0,01 *   min      *
*             *IV.3=10,00   *   0,50   *   0,90    *     0,61 *   max      *
*             *IV.4=25,00   *   0,10   *   0,70    *     1,65 *   max      *
*             *IV.5=20,00   *   1,90   *   2,50    *     0,00 *   max      *
****************************************************************************
* V=15,00     *V.1=9,00     *   0,10   *   1,00    *     0,22 *   max      *
*             *V.2=9,00     *   0,10   *   3,50    *     0,01 *   max      *
*             *V.3=13,00    *   0,40   *   0,80    *     0,95 *   max      *
*             *V.4=15,00    * 450,00   * 900,00    *   380,92 *   min      *
*             *V.5=13,00    *   0,80   *   1,00    *     0,09 *   max      *
*             *V.6=13,00    * 360,00   * 450,00    *  3856,82 *   min      *
*             *V.7=13,00    *   1,20   *   1,50    *     0,02 *   max      *
*             *V.8=15,00    *   1,20   *   1,40    *     0,01 *   max      *
****************************************************************************
*VI=27,00     *VI.2=30,00   *   0,20   *   0,80    *     1,00 *   max      *
*             *VI.3=35,00   *   0,50   *           *     1,00 *   max      *
*             *VI.4=35,00   *   0,40   *   0,90    *     1,00 *   max      *
****************************************************************************
 

 

 

Таблиця N 3


Значення інтегрального показника інвестиційної привабливості

 

******************************************************************
*    Значення показника    *     Найменування підприємства       *
******************************************************************
*           1              *                 2                   *
******************************************************************
*        102,76            *        Завод "Електроприлад"        *
******************************************************************

_____________ 
 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 [5]
 


[на головну]

Коментарі (3)

 • Librarian

  20.05.2009, 22:17

  Ці Методрекомендації видані Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій, то ймовірніше за все було б пошукати її там. Але агенство вже ліквідовано.

  ПОСТАНОВА КМУ від 11 травня 2006 р. N 617 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"

  ПЕРЕЛІК
  актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність:
  ...
  "28. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 990 "Про Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 459)."
  ...

  Тобто, Методика збереглася, а агенство, яке її видало, вже ліквідоване.
  Тому, шукати програму INTEGRAL, на мою думку, марна справа.

 • vanilla

  20.05.2009, 19:59

  скажіть де взяти програму інтеграл

 • demo3010

  23.03.2009, 17:27

  скажіть будь-ласка де взяти програму "інтеграл" - дуже буду вдячний !!!!!!

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.