Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік New » Перевірки »

Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок

Надрукувати документ
19.07.2012

Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок 

 

 

 

 

 

 

Зразок форми Запиту
про проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання

__.__.__ N _____  

______________________________
           (назва органу ДПС - виконавця)
______________________________
            (назва органу ДПС - ініціатора) 

 

Про проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання

У зв'язку з проведенням _________________________________________________________________
                                                                                         (камеральної, документальної планової/позапланової)
перевірки _____________________________________________________________________________
                          (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                               або номер та серія паспорта фізичної особи1)
за період з __.__.__ по __.__.__ ________________________________________________ на підставі
                             (дата)                  (дата)                                                      (назва органу ДПС)
п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України просить провести зустрічну звірку ____________________
______________________________________________________________________________________
       (найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                           або номер та серія паспорта фізичної особи)
що перебував у господарських відносинах з _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
               (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                            або номер та серія паспорта фізичної особи) 

по ___ ланці ланцюга проходження _______________________________________________________
ТМЦ (робіт, послуг, цінних паперів, нематеріальних активів тощо) відповідно до укладеного правочину (угоди, контракту) від __.__.__ N ___ про _________________________________________
                                                                                                                                     (стислі умови угоди, договору, контракту) 

____________
* У разі необхідності та/або наявності відповідної інформації зазначаються інші дані.

1 Номер та серія паспорта фізичної особи зазначається для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

При проведенні зустрічної звірки суб'єкта господарювання необхідно дослідити та відобразити в Довідці про результати проведення зустрічної звірки інформацію щодо:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________
(зазначається вичерпний перелік питань, що потребують дослідження у суб'єкта господарювання, на підставі встановлених ризикових операцій платника податків, щодо яких виникають сумніви стосовно факту здійснення господарських операцій та є необхідність у співставленні даних первинних, бухгалтерських та інших документів з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків).

____________
** У разі необхідності в запиті зазначаються питання із примірного переліку питань. 

_______________________________________
   (посада керівника (заступника) податкового органу) 

_____________
(підпис)  

___________________________
(ініціали, прізвище)  

_______________________________________
                      виконавець, робочий телефон 

  

  

____________
* Примірний перелік інших даних для відображення у запиті.

Відповідно до виписаних (оформлених) накладних (актів виконаних робіт тощо), податкових накладних: 

 

N
з/п 

Накладна (акт виконаних робіт тощо) 

Податкова накладна 

Номенк-
латура 

Од. виміру 

Кіль-
кість 

Сума, грн. 

у т. ч. ПДВ, грн. 

тип документа 

номер 

дата 

номер 

дата 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________
** Примірний перелік питань для відображення у запиті.

1. Загальні питання:

загальні відомості про суб'єкта господарювання;

підтвердити господарські відносини між платником податків і суб'єктом господарювання відповідно до вищенаведених угод (контрактів) та первинних документів, повноти відображення їх результатів у податковому та бухгалтерському обліку;

форма розрахунків (грошова, вексельна, взаємозалік) між платником податків та суб'єктом господарювання, стан таких розрахунків на кінець періоду, за який перевіряється платник податків, та на дату проведення звірки;

оформлення довіреностей на отримання ТМЦ (посадові та/або службові особи, що отримали (відпустили) ТМЦ (роботи, послуги тощо));

умови зберігання (наявність власних або орендованих складських приміщень) та транспортування (наявність власних або орендованих транспортних засобів) товарно-матеріальних цінностей;

наявність необхідних ліцензій (дозволів тощо), направлених (в разі необхідності) запитів на отримання цінової експертизи продукції (робіт, послуг);

наявність у суб'єкта господарювання відповідних виробничих потужностей, матеріальних і фінансових ресурсів, наявність необхідної кількості працюючих з відповідними фаховими знаннями для здійснення виробництва (надання послуг, виконання робіт) тощо;

наявність всіх необхідних висновків про відповідність технічних умов виробництва, зберігання, а також реєстрації обов'язкових підтверджуючих документів (реквізити товару ГОСТу, ТУ, марки, типу, заводу-виробника) тощо.

Наведений перелік питань не є обов'язковим та/або вичерпним і формується працівником підрозділу, відповідального за проведення перевірки платника податків, індивідуально по кожному суб'єкту господарювання залежно від наявних даних про платника податків та суб'єкта господарювання, а також встановлених фактів, що викликають сумнів стосовно здійснених господарських операцій та їх документального підтвердження тощо.

При цьому з метою забезпечення результативності та оперативності проведення зустрічної звірки працівник підрозділу, відповідального за проведення перевірки, повинен максимально чітко та повно навести у запиті інформацію щодо здійснених господарських операцій платника податків із суб'єктом господарювання та повний і чіткий перелік питань, дослідити які необхідно при проведенні зустрічної звірки для з'ясування реальності здійснених операцій та повноти їх відображення в обліку платника податків.

2. У разі проведення зустрічної звірки суб'єктів господарювання - постачальників по ланцюгу придбання ТМЦ (робіт, послуг тощо) орган ДПС - ініціатор додатково може вказати такі питання:

а) якщо суб'єкт господарювання є виробником (імпортером) - собівартість виготовлення готової продукції (митну/ фактурну вартість ТМЦ); постачальників матеріалів та сировини (найменування, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи, реквізити накладних/ВМД); наявність основних фондів (власних або орендованих), а також їх використання у виробничому процесі, достатню кількість персоналу необхідної кваліфікації для виробництва (виконання) того або іншого виду продукції (робіт, послуг) тощо;

б) якщо суб'єкт господарювання не є виробником (імпортером), для встановлення повної схеми фінансово-господарських відносин та повноти нарахування і сплати податкових зобов'язань на кожній ланці ланцюга проходження ТМЦ (робіт тощо) - інформацію про постачальника (найменування, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи, індивідуальний податковий номер платника ПДВ, номер свідоцтва платника ПДВ тощо), укладені угоди (контракти), виписані накладні (акти виконаних робіт), податкові накладні тощо.

3. У разі проведення зустрічної звірки суб'єктів господарювання - покупців по ланцюгу реалізації ТМЦ (робіт, послуг тощо) орган ДПС - ініціатор у запиті може вказати:

якщо суб'єкт господарювання не є кінцевим споживачем ТМЦ (робіт, послуг, тощо), для встановлення повної схеми фінансово-господарських відносин та повноти нарахування і сплати податкових зобов'язань на кожній ланці ланцюга проходження ТМЦ (робіт, послуг, тощо) - інформацію про наступного у ланцюзі придбання покупця (найменування, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи, індивідуальний податковий номер платника ПДВ, номер свідоцтва платника ПДВ тощо), укладені угоди (контракти), виписані накладні (акти виконаних робіт), податкові накладні, умови транспортування, отримані довіреності тощо.

4. У разі якщо в ході проведення перевірки платника податків встановлені факти, що свідчать (можуть свідчити) про те, що вчинений правочин із суб'єктом господарювання є нікчемним та є сумніви щодо реальності вчинення такого правочину, орган ДПС - ініціатор у запиті може вказати:

При проведенні перевірки _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
              (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                            або номер та серія паспорта фізичної особи)
встановлено __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                    (зазначити встановлені факти, що свідчать (можуть свідчити) про те, що укладені угоди є нікчемними)

У зв'язку з цим просимо отримати у суб'єкта господарювання і відобразити в Довідці про результати проведення зустрічної звірки інформацію та її документальне підтвердження щодо:

фактичної наявності у суб'єкта господарювання відповідних виробничих потужностей, транспортних засобів, матеріальних і фінансових ресурсів, наявності необхідної кількості працюючих з відповідними фаховими знаннями для здійснення виробництва (надання послуг, виконання робіт) тощо;

використання отриманих ТМЦ (робіт, послуг) у господарській діяльності суб'єкта господарювання відповідно до оформлених документів та фактично дослідити систематичність їх отримання (відвантаження (надання));

відображення суб'єктом господарювання у первинних документах та документах бухгалтерського обліку обсягів операцій з відвантаження товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт, надання послуг тощо), що не могли бути транспортовані або вироблені у зазначених обсягах (виконані, надані тощо);

наявності відповідних складських приміщень, умов зберігання товарно-матеріальних цінностей, документального оформлення їх руху (оприбуткування, переміщення та відвантаження), проведення (в разі необхідності) інвентаризації та/або опитування матеріально відповідальних осіб;

перевізників товарно-матеріальних цінностей на всіх етапах його руху від постачальника до покупця, проведення опитування (в разі необхідності) безпосередніх виконавців такого перевезення та здійснених розрахунків за надані послуги із транспортування;

результатів опитування суб'єкта господарювання та/або (керівників (засновників) суб'єкта господарювання) в разі необхідності на предмет їх відношення до створення і діяльності такого суб'єкта господарювання, фактичного здійснення та способу здійснення господарських операцій із визначенням осіб, причетних до оформлення податкових декларацій і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства, а також осіб, причетних до виробництва товарів (робіт, послуг), оприбуткування (відвантаження, надання, отримання) ТМЦ (робіт, послуг);

іншої інформації, яка доводить, що відомості первинних документів та документів бухгалтерського обліку не відповідають дійсності та/або є сумніви щодо реальності вчинення такого правочину.

5. У разі якщо в ході проведення перевірки платника податків встановлено факти, що свідчать (можуть свідчити) про те, що суб'єкт господарювання здійснює фіктивну діяльність, орган ДПС - ініціатор у запиті зазначає:

При проведенні перевірки _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
               (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                           або номер та серія паспорта фізичної особи)
встановлено __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                           (зазначити встановлені факти, що свідчать (можуть свідчити) про те, що суб'єкт 
                                                                       господарювання здійснює фіктивну діяльність) 

У зв'язку з цим просимо надати відповідну інформацію, що підтверджує (спростовує) встановлені факти, та у разі підтвердження - завірені органами державної податкової служби копії таких документів:

свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію;

статутних документів;

протоколів засідання засновників підприємства;

довідок про внесення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України;

довідок органу ДПС про взяття на облік суб'єкта господарювання, про його реєстрацію (перереєстрацію) як платника податку на додану вартість;

довідок з дозвільної системи про надання дозволу на виготовлення печатки та штампа;

довідок з паспортного столу про втрату паспортів (якщо цей випадок має місце);

пояснень суб'єкта господарювання (керівників (засновників) суб'єкта господарювання), що значаться в установчих, реєстраційних, банківських та інших документах стосовно створення підприємства та ведення фінансово-господарської діяльності;

карток банківських установ із зразками підписів, відбитків печатки та інформацію про рух коштів;

довідок про отримання ліцензій (патентів, дозволів тощо), їх завірених копій;

актів перевірки місцезнаходження платника податків;

інформацію про вжиті органом ДПС заходи щодо такого суб'єкта господарювання (копії службових записок та відповідей на них).

6. У разі якщо в ході проведення перевірки платника податків встановлено факти винесення судовим органом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство (визнання банкрутом) суб'єкта господарювання, у запиті додатково зазначаються такі питання:

При проведенні перевірки _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
              (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                           або номер та серія паспорта фізичної особи)
встановлено ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
      (зазначити встановлені факти, що свідчать про те, що по суб'єкту господарювання судовим органом винесено ухвали
                     про порушення провадження у справі про банкрутство (визнано суб'єкта господарювання банкрутом)) 

У зв'язку з цим просимо надати відповідну інформацію, що підтверджує (спростовує) встановлені факти, та у разі підтвердження - завірені органами державної податкової служби копії таких документів:

ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство (визнання банкрутом) суб'єкта господарювання;

ухвали про затвердження реєстру кредиторів;

відомості про особу-ліквідатора;

ліквідаційного балансу;

інших документів, що стосуються банкрутства. 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3 4
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.