Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік New » Перевірки »

Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок

Надрукувати документ
19.07.2012

 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок 

 

 

 

 

 

 

Зразок форми Запиту
про надання інформації та її документального підтвердження

__.__.__ N ______  

______________________________________
(найменування/П. І. Б. суб'єкта господарювання) 

 

Про надання інформації та її документального підтвердження

На підставі пп. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 та п. 73.3 та п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (назва органу ДПС)
у зв'язку із встановленням сумнівності у факті здійснення операцій (існування розбіжностей задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників додаткового кредиту та податкових зобов'язань) просить надати протягом одного місяця за адресою _____________________
______________________________________________________________________________________
                                                                  (адреса місцезнаходження органу ДПС, N кімнати)
інформацію та її документальне підтвердження (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) копії первинних, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися) для з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях (розрахунках, звітах тощо) результатів операцій по господарських відносинах із
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
               (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                            або номер та серія паспорта фізичної особи)
у періоді з __.__.__ по __.__.__, з таких питань:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
(зазначити реквізити укладених угод (контрактів), виписаних (оформлених) первинних документів (накладні, акти виконаних робіт, податкові накладні тощо), операції, що потребують надання інформації суб'єктом господарювання (із наведенням чітких питань, які зазначені у запиті органу ДПС - ініціатора, та переліку документів, копії та оригінали яких необхідно отримати для проведення звірки та дослідження відносин, виду, обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків)).

Також пропонуємо з'явитись до __________________________________________________________
                                                                                                          (адреса місцезнаходження органу ДПС, N кімнати)
для підписання Довідки "Про результати проведення зустрічної звірки" на третій робочий день, наступний за днем надання інформації за цим запитом та її документального підтвердження, до органу ДПС.
 

_______________________________________
   (посада керівника (заступника) податкового органу)  

______________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.  

  

  

виконавець, робочий телефон 

  

  

 

 

Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок 

 

 

 

 

 

 

Зразок форми акта
про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання

Акт

__.__.__ N _____/_____/______
                           (дата) 

___________________________________
(місце складання) 

про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання _______________________
______________________________________________________________________________________
        (найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                               або номер та серія паспорта фізичної особи)
щодо підтвердження господарських відносин із платником податків ____________________________
______________________________________________________________________________________
        (найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                               або номер та серія паспорта фізичної особи1

На підставі службового посвідчення серія __ N ___, виданого __.__.__ __________________________
                                                                                                                                                                                (назва органу ДПС)
______________________________________________________________________________________,
       (прізвища, ім'я та по батькові, посади працівників органу ДПС, звання, назви структурних підрозділів та органів ДПС)

(у разі здійснення зустрічної звірки органом ДПС - виконавцем вказується: відповідно до запиту ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ від __.__.__ N ___)
                                                                     (назва органу ДПС - ініціатора)
згідно із п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України здійснено відповідні заходи з метою проведення зустрічної звірки ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
            (повне і скорочене найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової
                                                 картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи)
з питань підтвердження господарських відносин з платником податків __________________________
______________________________________________________________________________________
              (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                             або номер та серія паспорта фізичної особи)
за період з __.__.__ по __.__.__.

Зустрічну звірку неможливо провести у зв'язку з тим, що ______________________________________
______________________________________________________________________________________
 (зазначити встановлені в ході організації проведення зустрічної звірки причини неможливості її проведення із наведенням
                                        реквізитів документів, що підтверджують цей факт (копії яких додаються до акта)) 

____________
1 Номер та серія паспорта фізичної особи зазначається для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

При цьому в ході організації проведення зустрічної звірки з метою забезпечення підтвердження господарських відносин вжито такі заходи: _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
            (навести детальний перелік вжитих заходів та їх документальне підтвердження (зазначається в разі, якщо суб'єкта
             господарювання не виключено із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Відомості про суб'єкта господарювання

Відповідно до матеріалів, що знаходяться у справі суб'єкта господарювання*, інформаційних баз даних _________________________________________________________________________________
                                                                                                     (зазначити такі бази) 
що використовуються в ____________________________________________________________, інших
                                                                                                                           (орган ДПС)
джерел інформації ___________________________________________________________ встановлено:
                                                                                                 (зазначити такі джерела) 

1. Відповідальними за фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання були (є):
керівник (фізична особа - підприємець) ____________________________________________________
                            (П. І. Б./П. І. Б. фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки
                                                                                       платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи)
(за наявності вказати: період з __.__.__ по __.__.__, наказ про призначення/звільнення
від __.__.__ N ___.)

головний бухгалтер ____________________________________________________________________
                                        (П. І. Б., код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія
                                                                                                              паспорта фізичної особи)
(за наявності вказати: період з __.__.__ по __.__.__, наказ про призначення/звільнення
від __.__.__ N ___.)

2. ___________________________________________________________ зареєстрований(не) __.__.__
                                                    (назва суб'єкта господарювання)
в _____________________________________________________, свідоцтво про державну реєстрацію
                                  (повна назва органу державної реєстрації)
від __.__.__ N ___.

3. Код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи: ________________________________________.

4. Податкова адреса суб'єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію:

5. Суб'єкта господарювання взято на податковий облік в органах державної податкової служби __.__.__ за N ___, станом на __.__.__ (дату складання акта) перебуває на обліку в ________________.
                                                                                                                                                                                            (назва органу ДПС) 

6. Суб'єкт господарювання зареєстрований платником ПДВ, Свідоцтво(а) про реєстрацію платника податку на додану вартість від __.__.__ N ___, видане(і) ______________________________________,
                                                                                                                                                              (назва органу ДПС)
індивідуальний податковий номер - ______________________________________________________.

У разі анулювання свідоцтва платника ПДВ зазначити таку інформацію:

Свідоцтво платника ПДВ від __.__.__ N ___ анульовано __.__.__ на підставі _____________________
______________________________________________________________________________________.
                                     (документ, на підставі якого анульовано свідоцтво, та причини його анулювання) 

7. Статутний капітал суб'єкта господарювання відповідно до установчих документів на момент його створення становив _______ тис. грн., станом на __.__.__. (дату складання акта) - ________ тис. грн. 

 

N
з/п 

Дані про учасника (засновника, акціонера) 

Дані про частку у статутному капіталі та її фактичне внесення 

Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи 

Найменування суб'єкта господарювання/
П. І. Б. фіз. особи 

Сума внеску згідно з установчими документами, тис. грн. 

Форма внеску 

Частина у статутному капіталі, % 

  

  

  

  

  

  

 

8. Суб'єкт господарювання не має філій, дочірніх підприємств, відокремлених структурних підрозділів тощо або має філії, дочірні підприємства, відокремлені структурні підрозділи тощо, перелік яких наведено у таблиці: 

 

N
з/п 

Код за ЄДРПОУ 

Назва підрозділу, дані про реєстрацію 

Статус підрозділу 

Місцезна-
ходження 

Форма сплати податків 

Назва органу ДПС, в якому підрозділ перебуває на обліку, дата взяття на облік 

  

  

  

  

  

  

  

 

9. Інформація про види діяльності, які мав право здійснювати суб'єкт господарювання, а також про отримані ліцензії, патенти та дозволи наведена у таблиці: 

 

Вид діяльності згідно з Довідкою про включення до ЄДРПОУ (КВЕД, назва) 

Чи займався фактично суб'єкт господарювання цим видом діяльності (так/ні) 

Чи передбачено отримання дозволів на цей вид діяльності (ліцензій/патентів/
дозволів/не передбачено) 

Назва органу, що видав ліцензію, патент, дозвіл, дата видачі і номер 

Термін початку і закінчення дії ліцензії, патенту, дозволу 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

 

10. Відповідно до наданих повідомлень суб'єкт господарювання мав такі рахунки у банках та інших фінансових установах (на дату складання акта): 

 

Назва рахунка, валюта рахунка 

Номер 

Назва установи, де відкрито рахунок, МФО (для нерезидентів - країна реєстрації та адреса банку) 

Дата відкриття 

Дата закриття 

Дата повідомлення органу ДПС 

про відкриття 

про закриття 

  

  

  

  

  

  

  

 

11. Суб'єкт господарювання користувався (не користувався) пільгами зі сплати окремих податків, зборів, обов'язкових платежів: 

 

Код пільги згідно з довідником пільг 

Вид податку, збору чи платежу, щодо якого застосовано податкову пільгу 

Стаття, назва та реквізити законодавчого акта, що передбачає надання податкової пільги 

Податковий період, в якому застосовано податкову пільгу 

  

  

  

  

 

12. Остання звітність подана _____________________________________________________________
                                  (зазначити дати, номери останніх поданих податкових декларацій та звітів (по кожному податку та збору), 
                                    які мають (можуть мати) відношення щодо питань, наведених у запиті на проведення зустрічної звірки) 

13. За періоди, по яких необхідно провести зустрічну звірку, суб'єктом господарювання подана така податкова звітність _____________________________________________________________________
    (зазначити дати, номери та показники поданих податкових декларацій та звітів по кожному податку та/або збору у розрізі
     податкових періодів, які мають (можуть мати) відношення до питань, наведених у запиті на проведення зустрічної звірки)

14. За податкові періоди, по яких необхідно здійснити зустрічну звірку, попередньо проводились такі документальні перевірки (зустрічні звірки), що мають (можуть мати) відношення до питань, наведених у запиті на проведення зустрічної звірки __________________________________________
______________________________________________________________________________________
(у разі проведення попередніх документальних перевірок планових або позапланових (зустрічних звірок) контрагента з питань, що відповідають (можуть відповідати) меті проведення зустрічної звірки, інформація відображається в цьому акті (з відповідним наданням копій матеріалів такої перевірки (звірки) ініціатору запиту в разі непідтвердження даних платника податків, наведених у запиті))

15. При проведенні аналізу наявної в органі ДПС інформації та її документального підтвердження також встановлено, що __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(у разі наявності зазначається інша інформація (в т. ч. отримана від підрозділів податкової міліції), що має відношення до питань запиту і може бути використана органом-ініціатором при перевірці. Одночасно надаються належним чином завірені копії таких документів, що не підтверджують дані платника податків, наведені у запиті)
 

________________________________________
          Посади працівників органу податкової служби 

______________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

Акт складено у двох примірниках.

____________
* При складанні акта зазначені за текстом слова "суб'єкт господарювання" замінювати скороченою назвою підприємства (установи, організації, приватного підприємця) або П. І. Б. фізичної особи, господарські відносини з якою звіряються. 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3] 4
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.