Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » П(С)БО » П(С)БО держ.сектор »

Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

Надрукувати документ
07.06.2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24.12.2010 N 1629

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 р. за N 88/18826 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку у державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами"

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає принципи та методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов'язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору), які складають консолідовану фінансову звітність та/або мають територіально відокремлені підрозділи.

3. Інформація про звітні сегменти наводиться за формою "Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" згідно з додатком до цього Національного положення (стандарту) (далі - форма N 5-дс).

4. Контролюючі суб'єкти державного сектору інформацію за сегментами подають на основі даних консолідованої фінансової звітності економічної групи.

5. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

внутрішньогосподарські розрахунки - розрахунки, що виникають у результаті господарських операцій між сегментами суб'єкта державного сектору;

географічний сегмент - це відокремлювана частина діяльності суб'єкта державного сектору у певному географічному регіоні, яка відрізняється від інших:

економічними і геополітичними умовами географічного регіону;

особливістю діяльності в різних географічних регіонах;

територіальним розташуванням підрозділів або споживачів послуг (робіт);

характерними для географічного регіону ризиками діяльності;

правилами валютного контролю і валютними ризиками в таких регіонах;

звітний сегмент - сегмент, інформація про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов'язання якого підлягає окремому розкриттю у річній фінансовій звітності суб'єкта державного сектору;

сегмент діяльності - це відокремлюваний вид (або група видів) діяльності суб'єкта державного сектору, який відрізняється від інших:

видом послуг (робіт);

способом отримання доходу (способом надання послуг, виконання робіт);

характером діяльності;

цілями діяльності;

категорією споживачів послуг (робіт).

II. Визначення звітних сегментів

1. Суб'єкти державного сектору визначають кожен відокремлюваний вид або групу видів діяльності як окремий сегмент діяльності.

2. Сегменти визначаються з урахуванням бюджетної класифікації (бюджетних програм) та організаційної структури суб'єкта державного сектору.

3. Сегмент визнається, якщо він відповідає більшості з критеріїв визначення сегмента діяльності і географічного сегмента.

4. У бухгалтерському обліку інформація формується за сегментами діяльності та географічними сегментами.

5. Основою для виділення географічного сегмента може бути діяльність, яка ведеться в окремій області (областях) України, в окремій зарубіжній країні, в кількох зарубіжних країнах. Суб'єкт державного сектору самостійно визначає ступінь деталізації географічних регіонів виходячи з необхідності розкриття суттєвої інформації.

6. Формування звітних сегментів здійснюється на основі виділених сегментів діяльності і географічних сегментів та шляхом об'єднання кількох подібних сегментів одного виду в окремий звітний сегмент. Подібними визнають сегменти, які мають протягом кількох звітних періодів однакові (наближені) значення фінансового результату та відповідають більшості критеріїв визначення сегмента діяльності і географічного сегмента.

При об'єднанні сегментів діяльності аналізуються особливості діяльності суб'єкта державного сектору.

При об'єднанні географічних сегментів враховуються особливості регіональних економічних і геополітичних умов.

7. Сегмент діяльності або географічний сегмент визначається звітним, якщо більша частина його доходу створюється від реалізації послуг (робіт) зовнішнім споживачам і одночасно показники його діяльності відповідають одному з таких критеріїв:

дохід цього сегмента суб'єкта державного сектору становить не менше ніж 10 % сукупного доходу;

витрати цього сегмента становлять не менше ніж 10 % сумарного обсягу витрат всіх сегментів певного виду (діяльності або географічного відповідно);

балансова вартість активів цього сегмента становить не менше ніж 10 % сукупної балансової вартості активів усіх сегментів певного виду (діяльності або географічного відповідно).

У разі невідповідності зазначеним критеріям необхідно провести подальше об'єднання двох або кількох подібних сегментів.

Сегмент, який не відповідає зазначеним критеріям, може бути визнаний звітним сегментом, якщо цей сегмент має важливе значення для суб'єкта державного сектору в цілому (забезпечує діяльність інших сегментів тощо) і інформація про нього є суттєвою.

8. Сегменти діяльності або географічні сегменти, які не відповідають вищезазначеним критеріям і які не можна включити до складу будь-якого звітного сегмента, вважаються неподібними сегментами. Показники неподібних сегментів у формі N 5-дс включаються до складу нерозподіленої статті за відповідними показниками, за якими узгоджуватимуться відповідні дані діяльності звітних сегментів і суб'єкта державного сектору в цілому за статтями Балансу (форма N 1-дс) та Звіту про фінансові результати (форма N 2-дс).

9. Сегмент, який було визначено звітним у попередньому році, але який у поточному році не відповідає критеріям звітного сегмента, має визначатися звітним сегментом, якщо суб'єкт державного сектору протягом дванадцяти місяців очікує досягнення цим сегментом показників, які відповідають критеріям, зазначеним у пункті 7 цього розділу.

Якщо у звітному році суб'єкт державного сектору визначає нові звітні сегменти, які виникають унаслідок зміни (розширення) діяльності суб'єкта державного сектору, то за цими звітними сегментами наводяться відповідні порівняльні показники за попередній звітний період або надається обґрунтоване пояснення причин неможливості достовірного визначення показників.

10. Звітні сегменти поділяються на пріоритетні і допоміжні. У фінансовій звітності інформація про пріоритетні звітні сегменти (діяльності або географічні) розкривається більш деталізовано. При визначенні пріоритетного виду звітного сегмента враховується організаційна структура суб'єкта державного сектору.

Пріоритетним сегментом може бути визначено або сегмент діяльності, або географічний сегмент.

11. Якщо організаційна структуризація суб'єкта державного сектору побудована за видами діяльності, то пріоритетним визнається сегмент діяльності, а допоміжним - географічний. Якщо організаційна структуризація суб'єкта державного сектору визначалася за регіонами, в яких суб'єкт державного сектору функціонує, то пріоритетним визнається географічний сегмент, а допоміжним - сегмент діяльності.

12. За певних обставин (реорганізація суб'єкта державного сектору, припинення певного виду діяльності тощо) суб'єкт державного сектору може змінити у звітному періоді пріоритетний сегмент.

13. Види сегментів та їх пріоритетність визначаються обліковою політикою суб'єкта державного сектору.

III. Визначення доходів і витрат звітних сегментів

1. Доходами звітного сегмента визнається частина доходів суб'єкта державного сектору, отримання яких забезпечено звичайною діяльністю сегмента діяльності або географічного сегмента та які безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі) до звітного сегмента, за вирахуванням податків і зборів.

Фінансові доходи і фінансові витрати звітних сегментів наводяться, якщо отримання фінансових доходів є основною діяльністю суб'єкта державного сектору.

Доходи і витрати звітних сегментів, пов'язані з продажем та зменшенням корисності фінансових інвестицій, наводяться, якщо здійснення фінансових інвестицій є основною діяльністю суб'єкта державного сектору.

Доходи та витрати, які не можуть бути розподілені на окремі звітні сегменти, включаються до нерозподілених статей.

Доходи і витрати, пов'язані з продажем необоротних активів, включаються до складу інших доходів та інших витрат звітного сегмента за умови, що зазначені активи стосуються звітного сегмента.

До складу доходів звітних сегментів не включаються доходи від надзвичайних подій, якщо їх виникнення прямо не пов'язано з певним звітним сегментом.

2. Витратами звітного сегмента визнається частина витрат суб'єкта державного сектору, що пов'язані зі звичайною діяльністю сегмента діяльності або географічного сегмента та безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі) до звітного сегмента.

До складу витрат звітних сегментів не включаються: витрати, які пов'язані з діяльністю суб'єкта державного сектору в цілому і не можуть бути віднесені до окремого сегмента; надзвичайні витрати, якщо їх виникнення прямо не пов'язано з певним звітним сегментом.

Зазначені витрати та інші витрати наводяться в сумі, яка безпосередньо стосується звітного сегмента або визначена шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі на окремий звітний сегмент (наприклад, пропорційно доходу).

3. У розділі I форми N 5-дс наводяться показники основної діяльності пріоритетних звітних (діяльності, географічного) сегментів і нерозподілених статей. Сукупні дані показників за звітними сегментами та нерозподіленими статтями мають узгоджуватися із відповідними загальними показниками фінансової звітності суб'єкта державного сектору (консолідованої фінансової звітності).

4. За кожним звітним сегментом у розділі I форми N 5-дс наводиться інформація про річну суму амортизаційних відрахувань і капітальних інвестицій.

IV. Визначення активів і зобов'язань за звітними сегментами

1. У розділі I форми N 5-дс наводяться дані про балансову вартість активів і зобов'язань пріоритетних звітних (діяльності, географічного) сегментів і нерозподілені статті. Сукупні дані про активи і зобов'язання за звітними сегментами та нерозподіленими статтями мають узгоджуватися із відповідними загальними показниками фінансової звітності суб'єкта державного сектору (консолідованої фінансової звітності).

2. Активами звітного сегмента визнаються активи сегмента діяльності або географічного сегмента, які використовуються ним для виконання своєї звичайної діяльності і безпосередньо стосуються цього сегмента.

3. Зобов'язаннями звітного сегмента визнають заборгованість сегмента діяльності або географічного сегмента суб'єкта державного сектору, що виникла внаслідок виконання ним своєї звичайної діяльності і безпосередньо стосується цього сегмента.

4. Активи та зобов'язання вважаються такими, що безпосередньо стосуються звітного сегмента суб'єкта державного сектору, якщо доходи та витрати, пов'язані з їхнім використанням або виникненням, включаються до складу інформації про цей сегмент при складанні фінансової звітності.

5. До складу активів звітного сегмента не включаються:

фінансові інвестиції, якщо цей актив не виникає внаслідок основної діяльності цього звітного сегмента, а доходи і витрати, пов'язані з такими фінансовими інвестиціями, не включаються до складу доходів і витрат такого звітного сегмента;

дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів у вигляді дивідендів, якщо такі доходи не включаються до складу доходів звітного сегмента;

інші оборотні активи, які пов'язані з діяльністю суб'єкта державного сектору в цілому і не стосуються окремого сегмента.

6. Необоротні активи, які використовуються одночасно кількома звітними сегментами суб'єкта державного сектору, включаються до того звітного сегмента, до витрат якого включено суму амортизації за такими необоротними активами.

7. Дебіторська заборгованість та інші активи, що приводять до виникнення у суб'єкта державного сектору доходів у вигляді відсотків чи дивідендів, відносяться до звітного сегмента, якщо зазначені доходи включені до доходів такого звітного сегмента.

8. Зобов'язання, що виникли у суб'єкта державного сектору і стосуються кількох його звітних сегментів, розподіляються, якщо витрати на обслуговування боргу також розподіляються на такі звітні сегменти.

9. До складу зобов'язань звітного сегмента не включаються:

забезпечення, якщо вони стосуються діяльності суб'єкта державного сектору в цілому;

довгострокові фінансові зобов'язання, зобов'язання за кредитами банків та інших фінансових установ, якщо отримання фінансових доходів не є основною діяльністю звітного сегмента;

інші зобов'язання перед бюджетом та державними цільовими фондами, які не можна на обґрунтованій та послідовній основі розподілити між звітними сегментами суб'єкта державного сектору.

10. Якщо пріоритетним видом сегмента обрано сегмент діяльності, то в розділі II форми N 5-дс за географічним звітним сегментом наводяться дохід від послуг (робіт), балансова вартість активів і капітальні інвестиції.

11. Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний сегмент, то в розділі II форми N 5-дс за кожним допоміжним звітним сегментом діяльності наводяться дохід від послуг, балансова вартість активів і капітальні інвестиції.

12. Суб'єкт державного сектору може доповнювати передбачений у розділі II форми N 5-дс перелік показників допоміжних звітних сегментів.

13. Визначення звітних сегментів у консолідованій фінансовій звітності та розкриття інформації про звітні сегменти здійснюються на основі показників консолідованої фінансової звітності.

14. Контролюючий суб'єкт державного сектору узгоджує з контрольованими суб'єктами державного сектору показники, які включаються до форми N 5-дс, та облікову політику щодо формування звітних сегментів і визначення пріоритетного виду сегмента.

15. У примітках до річної фінансової звітності зазначається сегмент, який не відповідає критеріям визнання звітного сегмента, але визначений звітним сегментом, оскільки має важливе значення для суб'єкта державного сектору в цілому (забезпечує діяльність інших сегментів тощо) й інформація про нього є суттєвою.

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку 

О. О. Канцуров 

 

 

 

Додаток
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами" 

 

 

 

 

 

 

  

  

КОДИ 

  

  

01 

  

  

  

  

  

  

 

 

Дата (рік, місяць, число)

Установа ______________________________________________________________

 

за ЄДРПОУ

Територія _____________________________________________________________ 

  

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____________________________ 

  

за КОПФГ 

Орган державного управління ___________________________________________ 

  

за КОДУ 

Вид економічної діяльності ______________________________________________ 

  

за КВЕД  

Одиниця виміру: тис. грн. 

  

Контрольна сума 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________ 

  

  

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _______________________________ 

  

  

 

Додаток
до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"
за 20__ рік

Форма N 5-дс 

 

I. Показники пріоритетних звітних сегментів

____________________________________________
(сегмент діяльності, географічний сегмент)

Найменування показника 

Код
рядка 

Найменування звітних сегментів 

Нерозподілені статті 

Усього 

 
 

звітний рік 

минулий рік 

звітний рік 

минулий рік 

звітний рік 

минулий рік 

звітний рік 

минулий рік 

звітний рік 

минулий рік 

звітний рік 

минулий рік 

звітний рік 

минулий рік 

звітний рік 

минулий рік 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної
діяльності звітних сегментів 

010 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

з них:

бюджетні асигнування 

011 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

доходи від надання послуг 

012 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

трансфери 

013 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

інші операційні доходи 

014 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Фінансові доходи звітних сегментів 

020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

з них: 

доходи від відсотків, роялті, дивідендів 

021 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

інші фінансові доходи 

022 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Інші доходи 

030 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

040 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Усього доходів звітних сегментів 

050 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Нерозподілені доходи 

060 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

з них:

доходи від операційної діяльності 

061 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

фінансові доходи 

062 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

надзвичайні доходи 

063 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

Вирахування доходів від надання послуг іншим звітним сегментам 

070 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Усього доходів суб'єкта державного сектору
(р. 050 + р. 060 - р. 070) 

080 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності 

090 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

з них: 

витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи 

091 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

оплата товарів 

092 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

трансферти та субсидії 

093 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

інші операційні витрати 

094 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

110 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Фінансові витрати звітних сегментів 

120 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

з них: 

відсотки 

121 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

інші фінансові витрати 

122 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Інші витрати 

130 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

140 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Усього витрат звітних сегментів 

150 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Нерозподілені витрати 

160 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

з них: 

витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 

161 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

фінансові витрати 

162 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

надзвичайні витрати 

163 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

  

164 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

Вирахування вартості наданих послуг іншим звітним сегментам 

170 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Усього витрат суб'єкта державного сектору
(р. 150 + р. 160 - р. 170) 

180 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Фінансовий результат діяльності сегмента
(р. 050 - р. 150) 

190 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Фінансовий результат суб'єкта державного сектору від звичайної діяльності
(р. 080 - р. 180) 

200 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Активи звітних сегментів 

210 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

з них: 

 
211 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

212 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

213 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

214 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

215 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Нерозподілені активи 

220 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

з них: 

 
221 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

  

222 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

  

223 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

  

224 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

Усього активів суб'єкта державного сектору 

230 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Зобов'язання звітних сегментів 

240 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

з них: 

 
241 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

242 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

243 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

244 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Нерозподілені зобов'язання 

260 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

з них: 

 
261 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

  

262 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

  

263 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

  

264 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

Усього зобов'язань суб'єкта державного сектору
(р. 240 + р. 260) 

270 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7. Капітальні інвестиції 

280 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8. Амортизація необоротних активів 

290 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
_______________________________________________
(сегмент діяльності, географічний сегмент) 

Найменування показника 

Код
рядка 

Найменування звітних сегментів 

Нерозподілені статті 

Усього 

 
 

звітний рік 

минулий рік 

звітний рік 

минулий рік 

звітний рік 

минулий рік 

звітний рік 

минулий рік 

звітний рік 

минулий рік 

звітний рік 

минулий рік 

звітний рік 

минулий рік 

звітний рік 

минулий рік 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

Бюджетні асигнування 

300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Доходи від надання послуг 

310 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Балансова вартість активів звітних сегментів 

320 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Капітальні інвестиції 

330 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

340 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

350 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Керівник 

  

Головний бухгалтер 

  

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.